Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2   1
     
Wersja nr         1

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2021 nr 2021/BZP 00164654/01/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu […] nr […])1

Zamawiający:

Nazwa: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUŚCU Krajowy numer identyfikacyjny:2 7692010477
Adres: ul. Wieluńska 33
Miejscowość: Rusiec Kod pocztowy: 97-438 Kraj: Polska
Adres strony internetowej: www.zsprusiec.pl
Adres poczty elektronicznej: ksiegowosc@zsprusiec.pl Numer telefonu kontaktowego: 436766288
Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka budżetowa
 • Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
 • Numer NIP lub REGON.
 • Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych; 2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; 3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2; 4) inny zamawiający (proszę określić).

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4 Orientacyjna wartość zamówienia5 Przewidywany termin wszczęcia postępowania6 Informacje dodatkowe7 Informacja na temat aktualizacji8
1 2 3 4 5 6 7
    2    .    D    O    S    T    A    W    Y      
1.2.1 Artykuły żywnościowe Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt

1 ustawy

177 000,00 PLN IV kwartał    

4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 • tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
 • tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
 • tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
 • partnerstwo innowacyjne;
 • negocjacje bez ogłoszenia;
 • zamówienie z wolnej ręki;
 • konkurs;
 • umowa ramowa.
 • Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
 • Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
 • Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
 • Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9 Orientacyjna wartość zamówienia10 Przewidywany termin wszczęcia postępowania11 Informacje dodatkowe12 Informacja na temat aktualizacji13
1 2 3 4 5 6 7

9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 • przetarg nieograniczony;
 • przetarg ograniczony;
 • negocjacje z ogłoszeniem;
 • dialog konkurencyjny;
 • partnerstwo innowacyjne;
 • negocjacje bez ogłoszenia;
 • zamówienie z wolnej ręki;
 • konkurs;
 • umowa ramowa;
 • dynamiczny system zakupów.
 • Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
 • Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
 • Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
 • Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.