Projekty, programy

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Warsztaty profilaktyczne

W dniach 26.04. – 27.04.2022r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu odbyły się warsztaty profilaktyczne  zorganizowane dla klas: 4a, 4b, 5a, 2a, 2b. przy współpracy
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ruścu. Prowadzone były przez panią Aleksandrę trenera  Pracowni Badań Społecznych SONDA z Krakowa. Każda klasa podejmowała inny temat warsztatów:

 • ,,Przemoc i agresja – Stop Agresji !!! – Rozwiązywanie konfliktów bez przemocy” – zaplanowany program ma charakter edukacyjno – rozwojowy. Tematyka i forma spotkania jest dostosowana do możliwości psychofizycznych uczestników. Główną zasadą programu jest praca na zasobach – dostrzeżenie przez uczestników własnych mocnych stron. Analiza sytuacji konfliktowych pomaga poszerzyć samoświadomość w zakresie tematu – co w moim postępowaniu może krzywdzić innych, dlaczego przemoc, agresja jest czymś  nie akceptowalnym społecznie.
 • ,, Motywowanie do nauki” – motorem napędowym wszelkiej działalności ludzkiej,
  w tym działalności poznawczej, jest zainteresowanie wywołane chęcią zaspokojenia jakiejś potrzeby. Najbardziej skuteczny i efektywny w swojej nauce jest zatem ten uczeń, który autentycznie chce się uczyć, odczuwa potrzebę poznawania świata, jest ciekawy tego świata.
 • ,,Trening nabywania pewności siebie” – poczucie własnej wartości jest obecnie dobrem bardzo trudnym do osiągnięcia. Dzieci nie wiedzą, na czym mają oprzeć swoją samoocenę, są bombardowane wizerunkami sztucznie wykreowanych idoli – niedościgłych, nierealnych wzorców do naśladowania.

 

 

Ferie z ekonomią w Szkole Podstawowej w Z S -P w Ruścu

Szkoła Podstawowa w ZS-P w Ruścu znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, biorących udział w tegorocznej edycji projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie zadań NBP i roli pieniądza.

„Ferie z ekonomią” to projekt adresowany do uczniów 7. i 8. klas podstawowych. Zajęcia prowadzone będą przez p. Wojciecha Foręca wspólnie ze studentem kierunku ekonomicznego.

I etap projektu realizowany będzie podczas pierwszego tygodnia ferii zimowych w terminie 14.02 – 18.02.2022 r. W tracie zajęć prowadzonych w ferie, uczestnicy zdobywają wiedzę, m.in. z zakresu ekonomii i finansów, przyswajają podstawowe pojęcia ekonomiczne, dowiadują się jak funkcjonuje prawdziwe przedsiębiorstwo i na czym polega patriotyzm gospodarczy. Młodzież ma również szansę wykształcić u siebie zdolności negocjacyjne, nauczyć się odpowiedzialnego gospodarowania pieniędzmi oraz poznać zasady tworzenia modelu biznesowego firmy. Zajęciom edukacyjnym towarzyszą gry i zabawy ekonomiczne, spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą, wizyta w placówce banku oraz warsztat dotyczący pieniądza prowadzony przez pracowników Oddziałów Okręgowych Narodowego Banku Polskiego. To ciekawy i angażujący sposób na przyswojenie przez młodzież wiedzy w atrakcyjnej, praktycznej formie.

Swoją przygodę z ekonomią uczniowie będą kontynuowali również w II semestrze, w ramach II etapu projektu, w którym przygotują pracę projektową – model biznesowy własnego przedsiębiorstwa działającego w lokalnej społeczności. Nagrodą dla autorów pięciu najlepszych prac będzie wycieczka edukacyjna z warsztatami do Warszawy.

***

Pomysłodawcą i organizatorem projektu „Ferie z ekonomią” jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFWRP) jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 30 lat pomaga zmienić jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz na działaniach społecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie (www.efrwp.pl).

Program Profilaktyczny „Debata” –

Programy rekomendowany w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

W dniach 22 listopada i 23 listopada 2021r. w klasach 6a, 6b i 7 odbyły się 3-godzinne warsztaty w ramach rekomendowanego Programu Profilaktycznego „Debata”. „Debata” to program z zakresu profilaktyki alkoholowej, przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych. Adresowany jest on głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Warsztaty miały charakter uprzedzający, ich zadaniem było zapobiegnięcie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji. Głównym celem programu jest wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych), klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia oraz wzmocnienie tendencji do podejmowani abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych – osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych – rodziców i nauczycieli.

Warsztaty, dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, były dla uczniów bezpłatne. Warsztaty były prowadzone przez trenera z firmy NOWE HORYZONTY z Wrocławia, który w przystępny sposób przekazał młodzieży najważniejsze rzeczy dotyczące konsekwencji spożywania alkoholu, przy okazji poruszając też temat innych uzależnień. Pan prowadzący starał się aktywizować uczniów, którzy chętnie odpowiadali na zadawane pytania, uczestniczyli w dyskusji i sami wychodzili z inicjatywą pytań. Mamy nadzieję, że realizacja programu przyniesie pozytywne efekty w przyszłości.

 

Projekt pt.

 „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej

26.10.2021 r. organ prowadzący szkołę podpisał w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3 

umowę na realizację zadania polegającego na zakupie nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej. Projekt opiewana kwotę 15 000,00 zł., w tym 3000,00 zł – to wkład własny.

W planie pracy na rok szkolny 2021/2022 ujęliśmy prowadzenie przez panią bibliotekarkę koła czytelniczo – ekologicznego, w ramach którego uczniowie poprzez czytanie uczyć się będą żyć ekologicznie. To jedno z najważniejszych przesłań ludzkości.  

Poza kołem czytelniczo – ekologicznym szkoła zaplanowała przeprowadzenie: 

1.  uroczystości pasowania na czytelnika dla uczniów klasy I pod nazwą „Jestem czytelnikiem biblioteki szkolnej”, 

2.  Święta Biblioteki Szkolnej z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych,  

3.  szkolnego konkursu pięknego czytania dla klas I-III, 

4.  konkursu w świetlicy szkolnej pt. „Rozumiem co czytam” ,

5. szkolnego konkursu wiedzy dla klas IV-VIII „ Z mitologią za pan brat”,

6. szkolnego konkursu w ramach religii – „Przypowieści biblijne” dla klas IV-VIII,

7. szkolnego konkursu wiedzy  dla klas IV-VIII „Znam  baśnie i legendy”,

8. konkursu czytelniczego w bibliotece szkolnej – „Czytelnicze koło fortuny”, 

9. uroczystości Dnia Pluszowego Misia, połączonej z czytaniem „Kubusia Puchatka” A.A. Milne, 

10. uroczystości bibliotecznej pod nazwą „Magiczne zabawy z książką” z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek 

Dodatkowo jak corocznie organizowane będą lekcje czytelnicze. Są to zajęcia z bibliotekarzem szkolnym prowadzone z każdą klasą na terenie biblioteki szkolnej.  Mają one na celu popularyzację nowości wydawniczych oraz podnoszenie poziomu czytelnictwa wśród dzieci. 

Nasza szkoła w tym roku szkolnym w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Ruścu będzie brała udział  w cyklicznych lekcjach bibliotecznych na terenie biblioteki publicznej. Uczniowie klas I-V wezmą również udział na terenie GOK-u w spotkaniu z pisarzem zaproszonym przez szkołę. Chcemy, aby naszym gościem był Grzegorz Kasdepke. 
         Zapraszamy wszystkich uczniów do czynnego uczestnictwa.

 

Program „Trzymaj Formę”

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu „Trzymaj Formę”. To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia, o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci i aktualnej sprawności fizycznej. Program adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i ich rodziców. W tym roku w projekcie uczestniczy 132 uczniów ZS-P w Ruścu.

„Eko – detektywi na tropie”

Innowacja pedagogiczna „Eko – detektywi na tropie” realizowana jest przez klasy czwarte w ramach zajęć rozwijających koła przyrodniczo – ekologicznego. Czas jej realizacji obejmuje rok szkolny 2021/2022 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei ekologicznych, które powinny być naturalnym stylem życia dla każdego z nas, a nie tylko modą czy jednorazowym działaniem. Uświadomienie i zrozumienie zależności człowieka i środowiska, poznanie zagrożeń i problemów dotyczących ekologii to pierwsze kroki do zmiany na lepsze. Działania edukacyjne powinny opierać się o systematyczny, ciągły program kształcenia, bo to dzięki temu kolejne pokolenia będą bardziej wrażliwe i zmotywowane w kwestii dbania o środowisko. Szczególnie ważna jest edukacja ekologiczna od najmłodszych lat. Ekologiczna świadomość rozwijana od dziecka sprawi, że przyszłe pokolenie nie będzie przesadnie konsumpcyjne wobec przyrody. Zajęcia rozwijające koła przyrodniczo – ekologicznego mają zachęcać i motywować uczniów do dbania o najbliższe środowisko.

„Od nasionka do papieru po recykling”

Innowacja pedagogiczna „Od nasionka do papieru po recykling” realizowana będzie przez klasy drugie w ramach zajęć rozwijających koła przyrodniczo-ekologicznego. Czas jej realizacji obejmuje rok szkolny 2021\2022 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Innowacja ta ma na celu szerzenie idei ekologicznych. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do dbania o najbliższe środowisko ze szczególnym zwróceniem uwagi na las. W ciągu roku szkolnego uczniowie będą mieli możliwość zaangażowania się w różnego rodzaju działania ekologiczne, np.: konkursy ekologiczne, inscenizacje, akcje „Sprzątanie Świata”, wycieczki do Nadleśnictwa Kluki, Tartaku w Ruścu, Drukarni ARMMI w Krasowie, Eko-Regionu w Bełchatowie. Prowadzić będą obserwacje przyrodnicze, hodowle siewek, doświadczenia i eksperymenty.
Edukacja ekologiczna dzieci stanowi w obecnych czasach jedno z najpoważniejszych zadań. Jest to szczególnie istotne, gdyż dziecko z jednej strony narażone jest na odziaływanie zanieczyszczeń środowiska, a z drugiej jest świadkiem i obserwatorem zmian, jakie w tym środowisku zachodzą. Dlatego od najmłodszych lat należy prowadzić działania edukacyjne, zmierzające do kształtowania odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, tworzenia gotowości działania w celu ochrony środowiska i powstawania więzi emocjonalnych z przyrodą.

 

Program profilaktyczny

,,DOPALACZOM mówimy STOP – wybieramy zdrowie”
realizowany  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu

Cel programu: uświadomienie  dzieciom i młodzieży skutków stosowania zakazanych substancji  i wskazać inne, skuteczne  i bezpieczne, sposoby radzenia sobie z problemami wieku dorastania.

Cele :

 1. Wskazanie  dzieciom i młodzieży działań mających na celu poszanowanie zdrowia własnego   i innych osób raz ich godności osobistej.
 2. Zwiększenie świadomości zagrożeń spowodowanych przez zachowania ludzi pod wpływem dopalaczy i innych używek
 3. Rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z problemami.
 4. Integracja poszczególnych grup społecznych i środowiskowych poprzez wspólne działanie

Czas realizacji: cały rok szkolny 2021/2022

Miejsce realizacji: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ruścu

Adresat: klasy VII – VIII

Organizatorzy: pedagog szkolny, wychowawcy klas

Harmonogram działań:

 • Poinformowanie uczniów o przystąpieniu szkoły do realizacji projektu ,, ,,DOPALACZOM mówimy STOP – wybieramy zdrowie” w ramach Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej  pod patronatem  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w  Bełchatowie.
 • Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i rodziców – ,,Co wiesz o dopalaczach?”
 • Przygotowanie dla uczniów krótkich filmików o przyczynach sięgania  po dopalacze: „Uzależnia i zagrożenia XXI wieku”, Do grobowej deski”, ,,Alkohol, e-papierosy, energetyki – niebezpieczna moda”.
 • Przygotowanie przez uczniów plakatów promujących akcję przeciw dopalaczom.
 • Przeprowadzenie w każdej klasie pogadanki  w czasie lekcji wychowawczych dotyczących stosowania dopalaczy, narkotyków, alkoholu i papierosów.

Dyskusja, wymiana poglądów na temat uzależnień.

 • Stworzenie bazy informacyjnej na temat uzależnień – gazetka tematyczna
 • Uczniowie wyszukują w Internecie informacje dotyczące możliwości udzielenia pomocy osobom uzależnionym od narkotyków i dopalaczy  (adresy, numery telefonów). Przygotowanie ulotki informacyjnej.
 • Przeprowadzenie pogadanki na temat dopalaczy na zebraniu rodziców. Uświadomienie rodziców o szkodliwości stosowania używek przez dzieci. Wskazówki praktyczne dotyczące rozpoznawania  oznak użycia dopalaczy i innych używek
 • Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i rodziców – czego dowiedziałeś się
  o dopalaczach, co dał Ci projekt ,,STOP DOPALACZOM”.

Oczekiwane osiągnięcia:

Uczeń powinien :

 • wiedzieć, co to są dopalacze,
 • znać przyczyny i skutki sięgania po dopalacze,
 •  mieć świadomość, w jakich okolicznościach można sięgać po dopalacze,
 • wiedzieć, jak odmówić komuś, kto będzie zachęcał go do spróbowania dopalaczy.

 

II etap programu „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły”

Nasza szkoła z inicjatywy p. Mariusza Studzińskiego bierze aktywny udział w II etapie programu „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły”, którego celem jest walka ze skutkami pandemii koronawirusa przez poprawę stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej.  Pierwsze zajęcia dodatkowe dla dzieci już się rozpoczęły.

 

Projekt szkolny „Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ruścu”

Nasza szkoła realizuje zadanie pod nazwą. „Utworzenie ekopracowni – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu”.
Projekt uzyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w wysokości 48 866,00 zł.
Wartość ogólna zadania to kwota 54 296,00 zł.
Głównym założeniem projektu jest stworzenie Eko pracowni dla uczniów z klas I-III w celu umożliwienia nauczycielom realizacji zagadnień ekologiczno – przyrodniczych podczas zajęć i kół zainteresowań z wykorzystaniem nowych pomocy multimedialnych.  W sali stworzony zostanie kącik przyrodniczo – eksperymentalny, w skład, którego wejdą: mebelki na kółkach z polem roboczym do przeprowadzania prostych eksperymentów, zakładania hodowli; zestaw małego przyrodnika oraz zestaw do doświadczeń. Nad meblami zawiśnie fototapeta – las, która będzie wprowadzać dzieci w ekologiczny świat przyrodniczy. Znajdą się tu różne gatunki drzew iglastych, liściastych, a także różnorodny świat polskich ptaków i zwierząt. Chcemy w innowacyjny sposób zagospodarować ścianę wschodnią z 3 oknami poprzez: założenie szerszych parapetów z zabudowami grzejnikowymi w celu stworzenia miejsca wystaw prac przyrodniczych, wykorzystanie przestrzeni między oknami na założenie ściennych hodowli roślinnych. Będzie to ozdoba klasy i jednocześnie wyjątkowo praktyczna pomoc dydaktyczna w postaci właściwie dobranego zestawu roślin posadzonych w 6-kątnych doniczkach ściennych umiejscowionych między oknami w miejsce tradycyjnych doniczek. Kompozycje złożone z ozdobnych kamieni, ziemi i roślin będą tworzyć uczniowie. W przestrzeń między oknami włożone zostaną też naklejki dydaktyczne z różnorodnymi latającymi owadami. Chodzi o to, aby dzieci lepiej utrwalały wiadomości przyrodniczo – ekologiczne. Przy wejściu do sali po prawej stronie swe miejsce znajdzie– kosz ekologiczny z 3 pojemnikami, aby uczyć dzieci segregacji śmieci. Tu znajdą swe miejsce: tablica sucho ścieralna, tablica multimedialna oraz makatka – jabłoń. Ścianę zachodnią wypełni zestaw szafek indywidualnych uczniów oraz tablice korkowe, które wykorzystywane będą do wieszania pomocy dydaktycznych oraz prac uczniowskich. W dolnej części znajdą swe miejsce sensoryczne zwierzątka: pies, królik, gąska, gdyż mamy też dzieci niepełnosprawne, które odbierają świat przyrodniczo – ekologiczny w inny sposób. Uważamy to za bardzo innowacyjny pomysł, gdyż naszym zdaniem Eko – pracownia ma służyć wszystkim dzieciom. Na podłodze swe miejsce znajdą poduchy sensoryczne: kotek i piesek – nieodzowni przyjaciele dzieciaków.  Nowy sprzęt multimedialny stanowić będą: tablica multimedialna ze wskaźnikiem prezentacyjnym i programami multimedialnymi oraz magiczny dywan z pakietem ekologicznym. Dzieci najlepiej uczą się przez ruch.  Zakupione zostaną 53 różnorodne pomoce dydaktyczne w różnych zestawieniach ilościowych. Położenie płytek drewnopodobnych pozwoli trwale zmienić podłoże klasy. Jest to koszt własny projektu. Zamontowane zostanie też nowe oświetlenie w postaci 12 lamp led, co wpłynie na zmniejszenie poboru prądu i wzrost bezpieczeństwa uczniów. Przy okazji remontu stare rury grzewcze wymienione zostaną na ekologiczne rury miedziane i schowane będą w mury. Odnowieniu ulegną ściany i sufit. Zmieni się miejsce pracy nauczyciela, który doczeka się biurka (na którym swe miejsce znajdzie oprócz laptopa, drukarka i głośniki) i nowego fotela. Cała klasopracownia urządzona zostanie w tematyce lasu i środowiska z nim związanego.
link do strony  www.wfosigw.lodz.pl

 

Program Leader100 Sport w naszej szkole 

Nasza szkoła uzyskała pozytywną kwalifikację do programu Leader100 Sport. To program rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin i nauczycieli województwa łódzkiego na lata 2021-2025”. Skierowany jest do uczniów z klas I-III. W ramach realizacji programu szkoła otrzyma bezpłatnie sprzęt sportowy o wartości ok. 3500 zł wraz z przeszkoleniem kadry pedagogicznej.
Już wkrótce zaczynacie maluchy zabawę sportową.
———————————————————————————————————————————–
ROK SZKOLNY 2020/2021
„Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”

Konkurs plastyczno-cyfrowy

W ostatnich tygodniach marca uczniowie naszej szkoły pod  czujnym okiem pani Ani Trojanowskiej z ogromnym zaangażowaniem pracowali nad projektem, który został zgłoszony

w ramach konkursu plastyczno – cyfrowego dla szkół

„Fundusze norweskie i EOG – o tym się wie”.

Jego naczelną ideą jest upowszechnianie wiedzy na temat funduszy norweskich i EOG oraz ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski.

Wspólnymi siłami opracowaliśmy stronę internetową

 poświęconą tematyce wyznaczonej przez konkurs.

Znalazły się na niej filmiki, informujące o tym,

 czym są fundusze i jak można z nich korzystać.

Na stworzonej witrynie pojawiły się też galerie,

w których umieszczono prezentacje na temat państw będących inicjatorami funduszy norweskich i EOG, a także galeria zdjęć, gdzie znalazły się zdjęcia albumów poświęconym tymże krajom.

Konkursowa strona jest dostępna pod adresem

http://konkurs.zsprusiec.pl

Zapraszamy do jej odwiedzenia 🙂

Trzymajcie kciuki za wygraną! 🙂

Wyniki w maju!

INNOWACJA  PEDAGOGICZNA

„Niektórzy wciąż marudzą,/ciągle mówią życiu „nie”,/ale to nie dla nas jest,/bo my cieszymy się!!!

 Bo życie fajne jest tak, tak, tak, życie fajne jest, tak, tak, tak … .

Niektórzy są ospali,/mało się ruszają wciąż,/ale to nie dla nas jest, bo my cieszymy się !!! 🙂

Niektórzy są niedbali, nie chcą nic od siebie dać,/ale to nie dla nas jest, bo my cieszymy się !!! 🙂

 

Szkoła to instytucja, która jest odpowiedzialna  nie tylko za kształcenie, ale ogólnie za wszechstronny rozwój młodego człowieka. Wykorzystuje do tego celu rozmaite  metody, narzędzia, a jednymi z takich narzędzi są  różnego rodzaju programy. W ubiegłym roku szkolnym do zestawu szkolnych programów i planów pracy dołączyła innowacja wychowawczo – metodyczna, p.h. „Apteczka emocjonalna”. 

Adresatami tejże innowacji są uczniowie w wieku 8-12 lat. Zajęcia odbywają się w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy oraz zajęć rozwijających. Program ma na celu szerzenie idei zdrowia psychicznego z wykorzystaniem psychologii pozytywnej. Ma on zachęcić
i zmotywować uczniów do budowania pozytywnej samooceny oraz ukształtować młodego człowieka, w taki sposób, by w swoim życiu kierował się empatią.

„Apteczka emocjonalna” jest naszą odpowiedzią na potrzeby wychowanków, ich rodziców, wyjściem naprzeciw wymogom edukacji psychologicznej. Na podstawie wieloletnich obserwacji, przeprowadzonych diagnoz, rozmów z rodzicami, uczniami, zauważyliśmy, że uczniom brakuje umiejętności wyrażania własnych emocji, umiejętności radzenia sobie
z trudnymi emocjami, umiejętności budowania poczucia własnej wartości, umiejętności współodczuwania.

CELE OGÓLNE INNOWACJI:

 • Promocja zdrowia psychicznego ci dobrego samopoczucia.
 • Rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych.
 • Przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 • Wzmocnienie odporności uczniów na stres.
 • Kształtowanie optymistycznego, pozytywnego nastawienia do życia.
 • Kształtowanie wiary w siebie.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Poznawanie siebie. Kształtowanie zrozumienia czym są wartości w kontekście własnej osoby oraz relacji międzyludzkich; budowanie świadomości co do potrzeby kształtowania odporności na trudne sytuacje i zranienia emocjonalne.
 • Uczenie dzieci pozytywnego myślenia i budowanie postawy optymizmu poprzez przełamywanie negatywnych schematów w stylu wyjaśniania przyczyn różnych życiowych zdarzeń.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy oraz rozwijanie umiejętności społecznych: nawiązywania i utrzymywania przyjaznych relacji z innymi, współpracy
  w grupie i umiejętności porozumiewania się.
 • Rozwijanie kreatywności , pracowitości, ciekawości i umiejętności uczenia się; budowanie samoakceptacji i prawidłowej samooceny poprzez rozpoznawanie swoich mocnych stron oraz talentów.
 • Rozwijanie odporności na stres oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach popełnienia błędu, czy mierzenia się z trudnościami.
 • Poszerzanie wiedzy na temat znaczenia zdrowego odżywiania się, aktywności fizycznej oraz higienicznego stylu życia dla zachowania dobrego samopoczucia, zdrowia
  i sprawności psychicznej.
 • Rozwijanie umiejętności wyznaczania sobie celów i planowania działań; rozwijanie wyobraźni poprzez marzenia i dążenia do ich realizacji.

 

Realizując założenia innowacji sięgamy po różne metody i formy pracy, m.in. zabawy integracyjne, pracę indywidualną i grupową, metody pokazowe, dramę, dyskusję,
a przyświecają nam słowa J. Powella, zaczerpnięte z dzieła „Twoje szczęście jest w tobie”:

 

„Umysł ludzki jest niczym ogród: jeśli chcemy, żeby rosły w nim piękne kwiaty, musimy najpierw go wyplewić. (…) Powinniśmy także sporządzić listę wszystkich naszych talentów i cech pozytywnych. Kwiaty nie będą potrzebowały wiele czasu, by zakiełkować. Staniemy się bardziej świadomi naszych własnych dobrych cech i uzdolnień.”

 

 

PROJEKT

„Szkoła przyjazna dla uczniów w gminie Rusiec”.

8 marca 2019 r. Gmina Rusiec podpisała umowę  z Zarządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego nalata 2020-2021 pt Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec”.

Dzięki realizacji projektu uczniowie ZS-R w Ruścu mogą uczestniczyć od kwietnia 2019 r. do końca stycznia 2021 w następujących zajęciach unijnych:

 1. Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości – 2 grupy
 2. Biologia poprzez eksperyment – 1 grupa
 3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 3 grupy
 4. „Uwolnić potencjał”- umiejętność uczenia się – 1 grupa
 5. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów – 3 grupy
 6. Fizyka drogą eksperymentu – 1 grupa
 7. Zajęcia rozwijające z matematyki – 2 grupy
 8. „Mówię poprawnie” zajęcia logopedyczne – 1 grupa
 9. Geografia metodą eksperymentu – 1 grupa
 10. Przyroda metodą eksperymentu – 1 grupa
 11. Chemia metodą eksperymentu – 2 grupy
 12. Zajęcia wyrównawcze z przyrody – 1 grupa
 13. Matematyka drogą eksperymentu – 1 grupa
 14. Zajęcia wyrównawcze z fizyki – 1 grupa

Dzięki realizacji projektu szkoła wzbogaciła się o wiele pomocy dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie fizyki, chemii, biologii, logopedii i matematyki, które służyć będą nauczycielom i uczniom także  po zakończeniu projektu. W roku szkolnym 2020-2021 w projekcie uczestniczy 100 uczniów ZS-P w Ruścu.

 

Aneks-nr-1-do-harmonogramu-20-21-_1_

 

Program „Trzymaj Formę”

30 października 2020 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu „Trzymaj Formę”. To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia, o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci i aktualnej sprawności fizycznej.

W roku szkolnym 2020-2021 w projekcie uczestniczy 120 uczniów ZS-P w Ruścu.