Projekty, programy

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

„Od nasionka do papieru po recykling”

Innowacja pedagogiczna „Od nasionka do papieru po recykling” realizowana będzie przez klasy drugie w ramach zajęć rozwijających koła przyrodniczo-ekologicznego. Czas jej realizacji obejmuje rok szkolny 2021\2022 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Innowacja ta ma na celu szerzenie idei ekologicznych. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do dbania o najbliższe środowisko ze szczególnym zwróceniem uwagi na las. W ciągu roku szkolnego uczniowie będą mieli możliwość zaangażowania się w różnego rodzaju działania ekologiczne, np.: konkursy ekologiczne, inscenizacje, akcje „Sprzątanie Świata”, wycieczki do Nadleśnictwa Kluki, Tartaku w Ruścu, Drukarni ARMMI w Krasowie, Eko-Regionu w Bełchatowie. Prowadzić będą obserwacje przyrodnicze, hodowle siewek, doświadczenia i eksperymenty.
Edukacja ekologiczna dzieci stanowi w obecnych czasach jedno z najpoważniejszych zadań. Jest to szczególnie istotne, gdyż dziecko z jednej strony narażone jest na odziaływanie zanieczyszczeń środowiska, a z drugiej jest świadkiem i obserwatorem zmian, jakie w tym środowisku zachodzą. Dlatego od najmłodszych lat należy prowadzić działania edukacyjne, zmierzające do kształtowania odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, tworzenia gotowości działania w celu ochrony środowiska i powstawania więzi emocjonalnych z przyrodą.

 

Program profilaktyczny ,,DOPALACZOM mówimy STOP – wybieramy zdrowie”
realizowany  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu

Cel programu: uświadomienie  dzieciom i młodzieży skutków stosowania zakazanych substancji  i wskazać inne, skuteczne  i bezpieczne, sposoby radzenia sobie z problemami wieku dorastania.

Cele :

 1. Wskazanie  dzieciom i młodzieży działań mających na celu poszanowanie zdrowia własnego   i innych osób raz ich godności osobistej.
 2. Zwiększenie świadomości zagrożeń spowodowanych przez zachowania ludzi pod wpływem dopalaczy i innych używek
 3. Rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z problemami.
 4. Integracja poszczególnych grup społecznych i środowiskowych poprzez wspólne działanie

Czas realizacji: cały rok szkolny 2021/2022

Miejsce realizacji: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ruścu

Adresat: klasy VII – VIII

Organizatorzy: pedagog szkolny, wychowawcy klas

Harmonogram działań:

 • Poinformowanie uczniów o przystąpieniu szkoły do realizacji projektu ,, ,,DOPALACZOM mówimy STOP – wybieramy zdrowie” w ramach Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej  pod patronatem  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w  Bełchatowie.
 • Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i rodziców – ,,Co wiesz o dopalaczach?”
 • Przygotowanie dla uczniów krótkich filmików o przyczynach sięgania  po dopalacze: „Uzależnia i zagrożenia XXI wieku”, Do grobowej deski”, ,,Alkohol, e-papierosy, energetyki – niebezpieczna moda”.
 • Przygotowanie przez uczniów plakatów promujących akcję przeciw dopalaczom.
 • Przeprowadzenie w każdej klasie pogadanki  w czasie lekcji wychowawczych dotyczących stosowania dopalaczy, narkotyków, alkoholu i papierosów.

Dyskusja, wymiana poglądów na temat uzależnień.

 • Stworzenie bazy informacyjnej na temat uzależnień – gazetka tematyczna
 • Uczniowie wyszukują w Internecie informacje dotyczące możliwości udzielenia pomocy osobom uzależnionym od narkotyków i dopalaczy  (adresy, numery telefonów). Przygotowanie ulotki informacyjnej.
 • Przeprowadzenie pogadanki na temat dopalaczy na zebraniu rodziców. Uświadomienie rodziców o szkodliwości stosowania używek przez dzieci. Wskazówki praktyczne dotyczące rozpoznawania  oznak użycia dopalaczy i innych używek
 • Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i rodziców – czego dowiedziałeś się
  o dopalaczach, co dał Ci projekt ,,STOP DOPALACZOM”.

Oczekiwane osiągnięcia:

Uczeń powinien :

 • wiedzieć, co to są dopalacze,
 • znać przyczyny i skutki sięgania po dopalacze,
 •  mieć świadomość, w jakich okolicznościach można sięgać po dopalacze,
 • wiedzieć, jak odmówić komuś, kto będzie zachęcał go do spróbowania dopalaczy.

 

II etap programu „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły”

Nasza szkoła z inicjatywy p. Mariusza Studzińskiego bierze aktywny udział w II etapie programu „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły”, którego celem jest walka ze skutkami pandemii koronawirusa przez poprawę stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej.  Pierwsze zajęcia dodatkowe dla dzieci już się rozpoczęły.

 

Projekt szkolny „Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ruścu”

Z przyjemnością informujemy, iż nasz projekt szkolny pt. „Utworzenie Eko – pracowni w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu” uzyskał dotację z WFOŚ w Łodzi w wysokości 48 866,00 zł. Od poniedziałku – 13 września z zajęć wyłączona będzie sala nr 6. Drugoklasiści na czas remontu uczyć się będą w świetlicy szkolnej.
Dyrekcja przeprasza za utrudnienia.

 

Program Leader100 Sport w naszej szkole 

Nasza szkoła uzyskała pozytywną kwalifikację do programu Leader100 Sport. To program rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin i nauczycieli województwa łódzkiego na lata 2021-2025”. Skierowany jest do uczniów z klas I-III. W ramach realizacji programu szkoła otrzyma bezpłatnie sprzęt sportowy o wartości ok. 3500 zł wraz z przeszkoleniem kadry pedagogicznej.
Już wkrótce zaczynacie maluchy zabawę sportową.
———————————————————————————————————————————–
ROK SZKOLNY 2020/2021
„Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”

Konkurs plastyczno-cyfrowy

W ostatnich tygodniach marca uczniowie naszej szkoły pod  czujnym okiem pani Ani Trojanowskiej z ogromnym zaangażowaniem pracowali nad projektem, który został zgłoszony

w ramach konkursu plastyczno – cyfrowego dla szkół

„Fundusze norweskie i EOG – o tym się wie”.

Jego naczelną ideą jest upowszechnianie wiedzy na temat funduszy norweskich i EOG oraz ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski.

Wspólnymi siłami opracowaliśmy stronę internetową

 poświęconą tematyce wyznaczonej przez konkurs.

Znalazły się na niej filmiki, informujące o tym,

 czym są fundusze i jak można z nich korzystać.

Na stworzonej witrynie pojawiły się też galerie,

w których umieszczono prezentacje na temat państw będących inicjatorami funduszy norweskich i EOG, a także galeria zdjęć, gdzie znalazły się zdjęcia albumów poświęconym tymże krajom.

Konkursowa strona jest dostępna pod adresem

http://konkurs.zsprusiec.pl

Zapraszamy do jej odwiedzenia 🙂

Trzymajcie kciuki za wygraną! 🙂

Wyniki w maju!

INNOWACJA  PEDAGOGICZNA

„Niektórzy wciąż marudzą,/ciągle mówią życiu „nie”,/ale to nie dla nas jest,/bo my cieszymy się!!!

 Bo życie fajne jest tak, tak, tak, życie fajne jest, tak, tak, tak … .

Niektórzy są ospali,/mało się ruszają wciąż,/ale to nie dla nas jest, bo my cieszymy się !!! 🙂

Niektórzy są niedbali, nie chcą nic od siebie dać,/ale to nie dla nas jest, bo my cieszymy się !!! 🙂

 

Szkoła to instytucja, która jest odpowiedzialna  nie tylko za kształcenie, ale ogólnie za wszechstronny rozwój młodego człowieka. Wykorzystuje do tego celu rozmaite  metody, narzędzia, a jednymi z takich narzędzi są  różnego rodzaju programy. W ubiegłym roku szkolnym do zestawu szkolnych programów i planów pracy dołączyła innowacja wychowawczo – metodyczna, p.h. „Apteczka emocjonalna”. 

Adresatami tejże innowacji są uczniowie w wieku 8-12 lat. Zajęcia odbywają się w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy oraz zajęć rozwijających. Program ma na celu szerzenie idei zdrowia psychicznego z wykorzystaniem psychologii pozytywnej. Ma on zachęcić
i zmotywować uczniów do budowania pozytywnej samooceny oraz ukształtować młodego człowieka, w taki sposób, by w swoim życiu kierował się empatią.

„Apteczka emocjonalna” jest naszą odpowiedzią na potrzeby wychowanków, ich rodziców, wyjściem naprzeciw wymogom edukacji psychologicznej. Na podstawie wieloletnich obserwacji, przeprowadzonych diagnoz, rozmów z rodzicami, uczniami, zauważyliśmy, że uczniom brakuje umiejętności wyrażania własnych emocji, umiejętności radzenia sobie
z trudnymi emocjami, umiejętności budowania poczucia własnej wartości, umiejętności współodczuwania.

CELE OGÓLNE INNOWACJI:

 • Promocja zdrowia psychicznego ci dobrego samopoczucia.
 • Rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych.
 • Przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 • Wzmocnienie odporności uczniów na stres.
 • Kształtowanie optymistycznego, pozytywnego nastawienia do życia.
 • Kształtowanie wiary w siebie.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Poznawanie siebie. Kształtowanie zrozumienia czym są wartości w kontekście własnej osoby oraz relacji międzyludzkich; budowanie świadomości co do potrzeby kształtowania odporności na trudne sytuacje i zranienia emocjonalne.
 • Uczenie dzieci pozytywnego myślenia i budowanie postawy optymizmu poprzez przełamywanie negatywnych schematów w stylu wyjaśniania przyczyn różnych życiowych zdarzeń.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy oraz rozwijanie umiejętności społecznych: nawiązywania i utrzymywania przyjaznych relacji z innymi, współpracy
  w grupie i umiejętności porozumiewania się.
 • Rozwijanie kreatywności , pracowitości, ciekawości i umiejętności uczenia się; budowanie samoakceptacji i prawidłowej samooceny poprzez rozpoznawanie swoich mocnych stron oraz talentów.
 • Rozwijanie odporności na stres oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach popełnienia błędu, czy mierzenia się z trudnościami.
 • Poszerzanie wiedzy na temat znaczenia zdrowego odżywiania się, aktywności fizycznej oraz higienicznego stylu życia dla zachowania dobrego samopoczucia, zdrowia
  i sprawności psychicznej.
 • Rozwijanie umiejętności wyznaczania sobie celów i planowania działań; rozwijanie wyobraźni poprzez marzenia i dążenia do ich realizacji.

 

Realizując założenia innowacji sięgamy po różne metody i formy pracy, m.in. zabawy integracyjne, pracę indywidualną i grupową, metody pokazowe, dramę, dyskusję,
a przyświecają nam słowa J. Powella, zaczerpnięte z dzieła „Twoje szczęście jest w tobie”:

 

„Umysł ludzki jest niczym ogród: jeśli chcemy, żeby rosły w nim piękne kwiaty, musimy najpierw go wyplewić. (…) Powinniśmy także sporządzić listę wszystkich naszych talentów i cech pozytywnych. Kwiaty nie będą potrzebowały wiele czasu, by zakiełkować. Staniemy się bardziej świadomi naszych własnych dobrych cech i uzdolnień.”

 

 

PROJEKT

„Szkoła przyjazna dla uczniów w gminie Rusiec”.

8 marca 2019 r. Gmina Rusiec podpisała umowę  z Zarządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego nalata 2020-2021 pt Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec”.

Dzięki realizacji projektu uczniowie ZS-R w Ruścu mogą uczestniczyć od kwietnia 2019 r. do końca stycznia 2021 w następujących zajęciach unijnych:

 1. Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości – 2 grupy
 2. Biologia poprzez eksperyment – 1 grupa
 3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 3 grupy
 4. „Uwolnić potencjał”- umiejętność uczenia się – 1 grupa
 5. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów – 3 grupy
 6. Fizyka drogą eksperymentu – 1 grupa
 7. Zajęcia rozwijające z matematyki – 2 grupy
 8. „Mówię poprawnie” zajęcia logopedyczne – 1 grupa
 9. Geografia metodą eksperymentu – 1 grupa
 10. Przyroda metodą eksperymentu – 1 grupa
 11. Chemia metodą eksperymentu – 2 grupy
 12. Zajęcia wyrównawcze z przyrody – 1 grupa
 13. Matematyka drogą eksperymentu – 1 grupa
 14. Zajęcia wyrównawcze z fizyki – 1 grupa

Dzięki realizacji projektu szkoła wzbogaciła się o wiele pomocy dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie fizyki, chemii, biologii, logopedii i matematyki, które służyć będą nauczycielom i uczniom także  po zakończeniu projektu. W roku szkolnym 2020-2021 w projekcie uczestniczy 100 uczniów ZS-P w Ruścu.

 

Aneks-nr-1-do-harmonogramu-20-21-_1_

 

Program „Trzymaj Formę”

30 października 2020 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu „Trzymaj Formę”. To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia, o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci i aktualnej sprawności fizycznej.

W roku szkolnym 2020-2021 w projekcie uczestniczy 120 uczniów ZS-P w Ruścu.