Projekty, programy

Rok szkolny 2023/2024

„Trzymaj Formę”
W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu „Trzymaj Formę”.
To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia, o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci i aktualnej sprawności fizycznej. Program adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i ich rodziców.
Innowacja „Z ekologią na Ty”

Adresatami innowacji są uczniowie klasy 4a i 4b. Czas realizacji obejmuje 02.10.2023-31.05.2024 r. Zajęcia mają na celu szerzenie idei przyrodniczej z wykorzystaniem różnych metod pracy. Mają one zachęcać i motywować uczniów do poszerzania swojej wiedzy z zakresu ekologii i przyrody. Innowacja „Z ekologią na Ty” jest także odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci i wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.

 

Kosmos dla dziewczynek

To ogólnopolski projekt koordynowany przez Fundację „Kosmos dla dziewczynek”, mający na celu promowanie ,,dziewczyńskości”, budowanie poczucia pewności siebie i sprawczości, uświadomienie własnych talentów i rozbudzanie pasji.

Szkolny koordynator (J. Sulima – Flaszka) ma nadzieję, iż dzięki poszczególnym działaniom uda się zbudować w dziewczynkach poczucie pewności siebie, aby były aktywne i twórcze w decydowaniu o sobie, aby miały odwagę do podejmowania wyzwań i stawania się wciąż coraz lepszymi w tym, co wybiorą, niezależnie od tego, czy będzie to konstruowanie maszyn, czy malowanie koni. Udział w projekcie ma pokazać wszechświat możliwości, łamać barierę presji wyglądu, pomóc pokonać brak pewności siebie, pomóc pokonać bariery edukacyjne. Projekt ma pokazać naszym dziewczynkom, jak poznać swoje moce i jak obalać stereotypy.

 

Projekt: Razem w Polsce

Jest to projekt ściśle związany z językiem polskim. Pierwotnie przeznaczony do pracy z uczniami uchodźcami, jednak p. J.Sulima – Flaszka wykorzystuje go na lekcjach poświęconych omawianiu lektur w kl.4B, 5, 6B, 8AB. W ramach projektu zostały stworzone innowacyjne zeszyty lektur, które nie mają formuły zwykłego podręcznika, a są świetną pomocą dydaktyczną zarówno dla uczniów z Ukrainy, jak i polskich uczniów, ponieważ oparte są na zasadzie skatchnotingu, co dzieciom i młodzieży przypada do gustu, bowiem opiera się na skrótowości, ikonografii i dzięki temu wiadomości stają się łatwe do przyswojenia.

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA programowo – metodyczna:

SKETCHNOTING NA LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

Innowacja ta została zatwierdzona do realizacji od II semestru b.r.szk., a prowadzi ją p. J.Sulima –Flaszka i odnosi się do nauczania języka polskiego. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych w kl.4B, 5, 6B oraz 8AB.

Największym wrogiem skutecznej nauki jest zniechęcenie oraz brak motywacji do pracy! Tylko odpowiednio zmotywowany i zaangażowany uczeń jest w stanie sporo zapamiętać z zajęć, w których uczestniczy. Celem innowacji jest zapoznanie uczniów z elementami myślenia wizualnego, które może stanowić narzędzie mobilizujące uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy, porządkowania informacji oraz przedstawiania ich w kreatywny sposób.

CEL GŁÓWNY:

– Zapoznanie uczniów z założeniami sketchnotingu.

– Wykorzystywanie myślenia wizualnego w codziennej pracy (tworzenie notatek podczas zajęć, samodzielne nauka z wykorzystaniem kart myślograficznych).

CELE SZCZEGÓŁOWE:

– Wzrost zaangażowania uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych.

– Wzrost efektywności nauczania .

– Mobilizowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcji.

– Rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się.

– Zwiększenie motywacji i przyjemności z uczenia się .

– Pobudzanie ciekawości poznawczej uczniów.

– Zapoznanie uczniów z różnymi metodami i formami pracy podczas zajęć.

– Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

– Rozwijanie umiejętności przetwarzania i selekcjonowania informacji.

– Kształtowanie umiejętności pracy samodzielnej oraz odpowiedzialności za proces nauki.

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

– Uczniowie dzięki notatkom myślograficznym łatwiej będą zapamiętywać nowe treści.

– Zostanie zapewniony harmonijny i wielopłaszczyznowy rozwój uczniów.

– Zwiększy się ciekawość poznawcza uczniów.

– Zajęcia dydaktyczne staną się dla uczniów atrakcyjniejsze i bardziej angażujące.

– Efektywność nauczania wzrośnie.

– Zwiększy się kreatywność uczniów.

– Zwiększy się motywacja uczniów do nauki.

– Zwiększy się samodzielność uczniów.

 

Napisz, proszę, chociaż kilka słów…

To ogólnopolski projekt, do którego przyłączyła się grupa uczniów z naszej szkoły, a konkretnie kl. 4B, 5, 6B, 7A. Celem projektu jest: nawiązanie znajomości, przyjaźni pomiędzy uczniami z całej Polski, usprawnienie umiejętności redagowania listu nieoficjalnego, wymiana doświadczeń, zainteresowań, obyczajowości regionalnej. Podstawowe działania w obrębie realizacji tegoż projektu, to comiesięczna wymiana listów pomiędzy uczniami naszej placówki, a uczniami z woj. podlaskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego. Szkolni koordynatorzy (J. Sulima – Flaszka i A. Barwaśna) wierzą, że takie doświadczenie nie tylko usprawni umiejętności językowe uczniów, ale także będzie dobrą okazją do promowania szkoły, do podbudowania w uczniach poczucia własnej wartości, odpowiedzialności za słowo, do wykształcenia postaw otwartych na różnorodną obyczajowość, do uwrażliwienia na walory naszej ojczyzny.

 

Projekt „Czytam z klasą”

Uczniowie klasy 2b i 3 realizują program wspierający rozwój czytelnictwa.

Szczegóły na jego temat w linku poniżej:

https://www.niezbedniknauczyciela.com/czytam-z-klas%C4%85-edycja-v

 

Projekt „ Stworzenie nowoczesnej klasopracowni multimedialnej”

31.12.2023 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu dobiegła końca realizacja projektu:

„ Stworzenie nowoczesnej klasopracowni multimedialnej”.

Projekt został wdrożony w życie dzięki darowiźnie przekazanej na rzecz Stowarzyszenia Edukacyjno – Regionalnego „Przyszłość Młodego Pokolenia” przez Darczyńcę – Fundację PGE z siedzibą w Warszawie.

Projekt polegał na utworzeniu nowoczesnej klasopracowni multimedialnej z tabletami i goglami Class VR.

Adresatem jest 344 uczniów szkoły i przedszkola.

Rezultaty projektu to:

– nowoczesna klasopracownia z tabletami i goglami Class VR dla uczniów ZS-P w Ruścu,

– stworzenie optymalnych warunków dla dzieci wiejskich do wszechstronnej edukacji biorąc pod uwagę najnowsze trendy edukacyjne,

– nowoczesne podejście do nauczania matematyki przy wykorzystaniu technik multimedialnych.

Naszym celem jest wspomaganie edukacji dzieci z terenów wiejskich.

Zarząd Stowarzyszenia Edukacyjno – Regionalnego

„Przyszłość Młodego Pokolenia”,

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Z S – P w Ruścu

serdecznie dziękują

Zarządowi Fundacji PGE z siedzibą w Warszawie

za okazaną pomoc finansową na rzecz dzieci z Z S – P w Ruścu.

 

 

Program profilaktyczny
,,DOPALACZOM mówimy STOP – wybieramy zdrowie”
realizowany  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu

 

Cel programu: uświadomienie  dzieciom i młodzieży skutków stosowania zakazanych substancji  i wskazać inne, skuteczne  i bezpieczne, sposoby radzenia sobie z problemami wieku dorastania.

Cele :

 1. Wskazanie  dzieciom i młodzieży działań mających na celu poszanowanie zdrowia własnego   i innych osób raz ich godności osobistej.
 2. Zwiększenie świadomości zagrożeń spowodowanych przez zachowania ludzi pod wpływem dopalaczy i innych używek
 3. Rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z problemami.
 4. Integracja poszczególnych grup społecznych i środowiskowych poprzez wspólne działanie

Czas realizacji: cały rok szkolny 2023/2024

Miejsce realizacji: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ruścu

Adresat: klasy VII – VIII

Organizatorzy: pedagog szkolny, wychowawcy klas

Harmonogram działań:

 • Poinformowanie uczniów o przystąpieniu szkoły do realizacji projektu ,, ,,DOPALACZOM mówimy STOP – wybieramy zdrowie” w ramach Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej  pod patronatem  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w  Bełchatowie.
 • Przygotowanie dla uczniów krótkich filmików o przyczynach sięgania  po dopalacze.
 • Przygotowanie konkursu miedzowego ,,Szkolny konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu i uzależnieniach”.
 • Przygotowanie przez uczniów plakatów promujących akcję przeciw dopalaczom.
 • Przeprowadzenie w każdej klasie pogadanki  w czasie lekcji wychowawczych dotyczących stosowania dopalaczy, narkotyków, alkoholu i papierosów.

Dyskusja ,wymiana poglądów na temat uzależnień.

 • Stworzenie bazy informacyjnej na temat uzależnień – gazetka tematyczna
 • Uczniowie wyszukują w Internecie informacje dotyczące możliwości udzielenia pomocy osobom uzależnionym od narkotyków i dopalaczy  (adresy, numery telefonów). Przygotowanie ulotki informacyjnej – ogłoszenie konkursu.
 • Uświadomienie rodziców o szkodliwości stosowania używek przez dzieci. Wskazówki praktyczne dotyczące rozpoznawania  oznak użycia dopalaczy i innych używek poprzez wysłanie e-ulotek i prezentacji multimedialnej.

Oczekiwane osiągnięcia:

Uczeń powinien :

 • wiedzieć co to są dopalacze
 • znać przyczyny i skutki sięgania po dopalacze
 •  mieć świadomość w jakich okolicznościach można sięgać po dopalacze
 • wiedzieć jak odmówić komuś, kto będzie zachęcał go do spróbowania dopalaczy

 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W RUŚCU
REALIZOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

UNPLUGGED – program rekomendowany w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 i ich rodziców. Program jest realizowany w formie 12 zajęć. Koordynatorami krajowymi programu są Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat – KLASA 7A i 7B.

Cele szczegółowe:

 • Zmiana postaw i opini i wobec używania substancji psychoaktywnych.
 • Nabycie przez uczniów umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych.
 • Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów biorących udział
  w programie.

Realizacja programu dla uczniów:

Część programu przeznaczona dla uczniów składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach  życiowych,  przekonaniach  normatywnych  i  wiedzy  o substancjach psychoaktywnych.

Tematyka zajęć dla uczniów dotyczy problemów takich, jak:

 • konformizm,
 • przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
 • wiedza o  czynnikach  ryzyka  i  czynnikach  chroniących  przed  piciem  alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
 • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
 • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
 • umiejętność komunikowania swoich emocji,
 • umiejętność asertywnej obrony swoich racji,
 • inne umiejętności  interpersonalne,  których  niedostateczne  opanowanie  może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
 • wiedza o narkotykach,
 • umiejętność radzenia  sobie  z  problemami,  formułowania  celów  i podejmowania decyzji.

Tematyka zajęć dla rodziców:

 • informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych
  z dojrzewaniem,
 • informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży,
 • wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania,
 • rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków,
 • konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny,
 • asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych.

 

DEBATA – program rekomendowany w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

DEBATA zawiera 4 wiodące strategie profilaktyczne wg W. Hansena:

1.Praca nad przekształceniem przekonań normatywnych.

2.Osobiste postanowienie.

3.Cenione wartości –zachowania destrukcyjne.

4.Wiedza  o konsekwencjach.

Główne cele programu Debata to:

 • zmniejszenie tendencji do zachowań alkoholowych generowanych przez młodzież;
 • promowanie postaw trzeźwości i kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia młodzieży;
 • animowanie i wzmacnianie środowisk abstynenckich w szkole;
 • kształtowanie wśród młodzieży prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących środków psychoaktywnych,
 • uświadamianie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych,
 • kształtowanie trzeźwych obyczajów poprzez ukazywanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia.

Podczas    zajęć  przekazywane  są  podstawowe  informacje  na  temat  szkodliwości
i konsekwencji  zażywania  alkoholu  oraz  procesu  uzależnienia.  Poprzez  debatę  i edukację zweryfikowane  zostają  mity  oraz  przekonania  normatywne  dotyczące  używania  napojów alkoholowych.  Młodzież  wypełnia  anonimową  ankietę,  która  wskazuje  grupę  ryzyka
i podwyższonego  ryzyka  spośród  uczestników.  Następnie  poprzez  elementy  treningu asertywności  uczestnicy  uczą  się  odmawiać  spożywania  alkoholu  oraz  radzić
z naciskiem grupy rówieśniczej. Grupa docelowa: dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat
– KLASA 6A,6B.

 

 

Rok szkolny 2022/2023

29 maja b.r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu  dobiegła końca realizacja projektu:

„ Utworzenie placu gier i zabaw dydaktycznych na asfalcie przed budynkiem szkolnym”.

           Projekt  został wdrożony w życie dzięki darowiźnie przekazanej na rzecz Stowarzyszenia Edukacyjno – Regionalnego „Przyszłość Młodego Pokolenia” przez Darczyńcę – Fundację PGE z siedzibą w Warszawie.

          Projekt polegał na  zakupie gier i zabaw podwórkowych  z  masy termoplastycznej oraz gier stojących na  plac przed budynkiem  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ruścu.  Adresatem jest 344 uczniów szkoły i przedszkola.

Rezultaty projektu to:

– możliwość rozwijania wśród dzieci koordynacji ruchowej, spostrzegawczości uwagi, pamięci wzrokowej, umiejętności pracy w grupie,

– pobudzenie uczniów do aktywności ruchowej po pandemii,

– sposób na likwidację nadwagi wśród dzieci,

– zaproponowanie dzieciom alternatywnych form spędzania czasu wolnego podczas przerw, zajęć świetlicowych,

– stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu na zewnątrz przez najmłodszych,

wspieranie rozwoju społecznego uczniów z Gminy Rusiec.

Naszym celem jest czynić coś dobrego dla innych, coś, co może przynieść zdrowie, radość i szczęście.

Zarząd Stowarzyszenia Edukacyjno – Regionalnego

 „Przyszłość Młodego Pokolenia”,

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Z S – P w Ruścu

serdecznie dziękują

Zarządowi Fundacji PGE z siedzibą w Warszawie

za okazaną pomoc finansową na rzecz dzieci z Z S – P w Ruścu.

 

 

 

Kulinarne dzieła w ramach programu Laboratoria Przyszłości

Nasza szkoła jest miejscem, gdzie realizuje się wiele różnych projektów, gdzie uczniowie mogą podejmować się wielu zróżnicowanych aktywności. W ramach realizowania projektu Laboratoria Przyszłości nasi uczniowie mieli okazję, by na lekcjach techniki doskonalić swoje kulinarne umiejętności. Swoje zamiłowanie do kulinariów i predyspozycje do kucharzenia uczniowie klas 7 mogli zaprezentować już na początku drugiego semestru, kiedy to pod okiem pani Ani Trojanowskiej przygotowali poczęstunek dla rodziców, którzy przybyli do szkoły na zebranie podsumowujące pracę szkoły w pierwszym semestrze.

 

Program Międzynarodowego Dnia Liczby Pi i Święta Matematyki

przeznaczony do realizacji w dniu 14.03.2023r.

Czas realizacji: 45minut Osoby przygotowujące i prowadzące: Grażyna Dolata, klasa 7B

1. Przedstawienie z udziałem uczniów klasy 7 – „Życie i twórczość Pitagorasa”.

2. Przedstawienie prezentacji „ O życiu i twórczości Pitagorasa”, wykonanych przez uczniów z klasy 8.

3. Rozstrzygnięcie dwóch konkursów:

a) portret Pitagorasa

b) krzyżówka matematyczna.

4. Ogłoszenie wyników.

„WSZYSTKO JEST LICZBĄ”

 

 

Projekt Mistrzyni Szymborska

W styczniu rusza nowy projekt w naszej szkole. Jego adresatami są uczniowie klas 4-8. Czas realizacji programu obejmuje II semestr roku szkolnego 2022/2023, a zajęcia/działania  zaplanowane w jego ramach odbywać się będą w na zajęciach języka polskiego oraz zajęciach świetlicowych – zgodnie z planem pracy.

Cel projektu Mistrzyni Szymborska to upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej poprzez prezentowanie twórczości poetki w różnych formach przekazu oraz kształtowanie postaw aktywnych i twórczych interpretatorów nie tylko poezji, ale przede wszystkim drugiego człowieka i codziennego życia. Program ma zachęcić uczniów i zmotywować ich do czytania literatury, poszukiwania w niej prawd życiowych, rozbudzenia zainteresowań czytelniczych.

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

W ramach zajęć rozwijających w klasie 1b realizowana jest innowacja pedagogiczna „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. 10 części tematycznych zostanie włączone w plan zajęć rozwijających, w każdym miesiącu 2 godziny 45 minutowych zajęć.

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale by również odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną.

Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

Część 1. – jak leczyć rany duszy? – pierwszy i drugi tydzień września.

Część 2. – Optymizm, myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej! – pierwszy i drugi tydzień października. Część 3. – Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń! – pierwsza połowa listopada. Część 4. – Kreatywność – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty! – pierwszy i drugi tydzień grudnia. Część 5. – Wytrwałość – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans! – pierwszy i drugi tydzień stycznia 2023. Część 6. – Zdrowie Fizyczne – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie! – pierwszy i drugi poniedziałek lutego 2023. Część 7. – Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia! – pierwszy i drugi poniedziałek marca 2023. Część 8. – Życzliwość – spróbuj zrozumieć i wspierać innych! – pierwszy i trzeci tydzień kwietnia 2023. Część 9. – Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka! – drugi i trzeci tydzień maja 2023. Część 10. – Marzenia – ustanawiaj cele dla siebie i

Program „Laboratoria Przyszłości”

Nasza placówka bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Laboratoria Przyszłości”. To kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w różnorodnych obszarach przez uczniów.

W ramach programu uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 72 900,00 zł.

Uzyskane wsparcie zgodnie z Katalogiem wyposażenia placówka przeznaczyła na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Zakupiliśmy między innymi meble, stoliki, router, biurko dla nauczyciela z wbudowanym komputerem do nowej klasopracowni, którą nazwaliśmy Laboratorium Przyszłości. Jest to sala nr 16. Cenną pomoc dydaktyczną stanowi 12 par googli 3D wraz z roczną licencją oprogramowania.

Nasi nauczyciele odbyli już szkolenie w zakresie obsługi sprzętu oraz sposobu korzystania z nowoczesnych urządzeń podczas zajęć.

Zakupionych zostało również wiele urządzeń do pracowni techniki, między innymi kuchenka elektryczna z piekarnikiem, zestaw sztućców na 24 osoby, robot wielofunkcyjny, blender, zestaw garnków, zestaw patelni, opiekacz, wyrzynarka do drewna, wypalarka do drewna, stacja lutownicza, pistolety do klejenia na gorąco, wiertarko – wkrętarka. O drobne pomoce dydaktyczne wzbogaciły się również nauczycielki j. polskiego i świetlicy.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

 

PROJEKT REMONTU SALI NR 16

Aby stworzyć nowoczesną klasopracownię szkoła podjęła starania o pozyskanie sponsorów na przeprowadzenie gruntownego remontu sali nr 16.

Poniżej przedstawiamy naszych współtwórców projektu – w roli sponsorów:

1. Firma Borówka z Ruśca podarowała nam farby.

2. Firma WIKA Andrzej Moszyński z Kuźnicy – zakupiła nam tynk dekoracyjny.

3. Firma BODEX ze Szczercowa oraz firma KABAD z Dąbrowy Rusieckiej – pomogły w zakupie płytek i kleju na podłogę.

4. Firma ELBUD z oddziałem w Dąbrowie Rusieckiej – wykonała projekt rozprowadzenia nowej instalacji elektrycznej w Sali oraz zakupiła przewody instalacyjne oraz nowoczesne oświetlenie ledowe.

5. Firma p. Chojaka z Dąbrowy Rusieckiej założyła nam popołudniami nową instalację.

6. Firma KAMPOL – zakupiła nam 24 nowoczesne krzesła.

7. Firma MAKAR – zamontowała nam na ścianie piękną fototapetę.

8. Z pieniędzy zebranych ze sprzedaży makulatury zakupiono 4 zegary ścienne.

Wszystkie prace remontowo –wykończeniowe przeprowadzili nasi pracownicy.

Poniżej prezentujemy efekt końcowy.

 

Program Leader100 Sport w naszej szkole 

Nasza szkoła drugi rok z rzędu uczestniczy w programie Leader100 Sport. To program rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin i nauczycieli województwa łódzkiego na lata 2021-2025”. Skierowany jest do uczniów z klas I-III.W ramach realizacji programu szkoła otrzyma bezpłatnie sprzęt sportowy o wartości ok. 3500 zł wraz z przeszkoleniem kadry pedagogicznej. Zabawa sportowa maluchów trwa.

 

Rządowy Program na lata 2020–2024 „Aktywna tablica”

Nasza placówka została zakwalifikowana przez Kuratorium w Łodzi do programu „Aktywna tablica”. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 35 000,00. Wkład własny organu prowadzącego wyniósł 8750,00 zł.

W ramach dofinansowania zakupiliśmy: dydaktyczno-terapeutyczne programy multimedialne, przeznaczone do pracy z uczniami klas 1-8 wspierające rozwój koncentracji i uwagi, terapię logopedyczną, psychologiczną, wspomagającą rozwój procesów komunikacji, w tym przetwarzania słuchowego ( niedosłuch), wspomagające procesy uczenia się (dysleksja, dyskalkulia).

Zakupiony sprzęt pozwoli na pełniejsze wykorzystanie TIK w edukacji i terapii. Tak dobrany zestaw narzędzi i pomocy edukacyjnych umożliwi wielowymiarową pracę specjalistów ze wszystkimi uczniami SPE, uwzględnia zapotrzebowanie na terapię uczniów z najczęściej diagnozowanymi zaburzeniami i niepełnosprawnością intelektualną, pozwoli zachować zasadę stopniowania trudności, umożliwi podniesienie atrakcyjności zajęć przy terapii długoterminowej. Cenną i atrakcyjną pomoc stanowi dywan interaktywny z wbudowanym szerokim wachlarzem gier rewalidacyjnych. Większość pomocy trafiła do sali korekcyjno – kompensacyjnej nr 17.

W ramach realizacji programu wybrani nauczyciele:

– uczestniczą w szkoleniu z zakresu stosowania TIK w nauczaniu,

– prowadzą lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK,

– uczestniczą w sieci współpracy z PPP w Bełchatowie.

Został również wyznaczony szkolny koordynator – p. Julita Pluta do koordynowania działań w zakresie realizacji założeń programu Aktywna tablica. Nauczyciele będą dzielić się zdobytą podczas szkoleń wiedzą w ramach prac Zespołu Wspierającego.

Matematyka – procenty

Język angielski 1

Język angielski 2

Fizyka

„Być jak Ignacy”
          Od października 2022 r. 13 uczniów z klas V uczestniczy w VII edycji programu oświatowego „Być jak Ignacy”. Jak co roku, organizatorem projektu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Program został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauk oraz patronatem medialnym Polskiego Radia.

     Celem programu jest promowanie zdobywania wiedzy wśród uczniów poprzez doświadczanie oraz popularyzowanie różnych dziedzin nauki i osiągnięć wielkich polskich naukowców oraz wynalazców. Każde zajęcia odbywają się w uwielbianej przez uczniów formie angażującej zabawy. Zajęcia w programie mają charakter interdyscyplinarny. Wśród zagadnień pojawia się wiele prac projektowych, zabaw edukacyjnych, efektownych doświadczeń, kreatywnych prac plastycznych oraz wyzwań w budowaniu makiet.

     W tym roku akcja wystartowała pod hasłem „Zostań ambasadorem nauki”! Program ma zachęcić dzieci do promowania nauki i zdobywania wiedzy między innymi w takich dziedzinach jak: astronomia, ekonomia, siły natury, woda i wyporność, optyka czy kryptologia.

Wszystkim naszym uczniom biorącym udział w programie życzymy powodzenia!
„Trzymaj formę!”
      W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” współorganizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Program jest adresowany do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i ich rodziców. W tym roku w projekcie uczestniczy 132 uczniów ZS-P w Ruścu.
   Celem programu „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

    Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Taka konstrukcja programu, dająca dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W RUŚCU
REALIZOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

UNPLUGGED – program rekomendowany w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 i ich rodziców. Program jest realizowany w formie 12 zajęć. Koordynatorami krajowymi programu są Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat – KLASA 8.

Cele szczegółowe:

 • Zmiana postaw i opini i wobec używania substancji psychoaktywnych.
 • Nabycie przez uczniów umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych.
 • Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów biorących udział
  w programie.

Realizacja programu dla uczniów:

Część programu przeznaczona dla uczniów składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach  życiowych,  przekonaniach  normatywnych  i  wiedzy  o substancjach psychoaktywnych.

Tematyka zajęć dla uczniów dotyczy problemów takich, jak:

 • konformizm,
 • przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
 • wiedza o  czynnikach  ryzyka  i  czynnikach  chroniących  przed  piciem  alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
 • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
 • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
 • umiejętność komunikowania swoich emocji,
 • umiejętność asertywnej obrony swoich racji,
 • inne umiejętności  interpersonalne,  których  niedostateczne  opanowanie  może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
 • wiedza o narkotykach,
 • umiejętność radzenia  sobie  z  problemami,  formułowania  celów  i podejmowania decyzji.

Tematyka zajęć dla rodziców:

 • informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych
  z dojrzewaniem,
 • informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży,
 • wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania,
 • rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków,
 • konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny,
 • asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych.

 

DEBATA – program rekomendowany w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

DEBATA zawiera 4 wiodące strategie profilaktyczne wg W. Hansena:

1.Praca nad przekształceniem przekonań normatywnych.

2.Osobiste postanowienie.

3.Cenione wartości –zachowania destrukcyjne.

4.Wiedza  o konsekwencjach.

Główne cele programu Debata to:

 • zmniejszenie tendencji do zachowań alkoholowych generowanych przez młodzież;
 • promowanie postaw trzeźwości i kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia młodzieży;
 • animowanie i wzmacnianie środowisk abstynenckich w szkole;
 • kształtowanie wśród młodzieży prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących środków psychoaktywnych,
 • uświadamianie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych,
 • kształtowanie trzeźwych obyczajów poprzez ukazywanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia.

Podczas    zajęć  przekazywane  są  podstawowe  informacje  na  temat  szkodliwości
i konsekwencji  zażywania  alkoholu  oraz  procesu  uzależnienia.  Poprzez  debatę  i edukację zweryfikowane  zostają  mity  oraz  przekonania  normatywne  dotyczące  używania  napojów alkoholowych.  Młodzież  wypełnia  anonimową  ankietę,  która  wskazuje  grupę  ryzyka
i podwyższonego  ryzyka  spośród  uczestników.  Następnie  poprzez  elementy  treningu asertywności  uczestnicy  uczą  się  odmawiać  spożywania  alkoholu  oraz  radzić
z naciskiem grupy rówieśniczej. Grupa docelowa: dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat
– KLASA 6A,6B.

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Nasze ekologiczne ekopracownie

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu realizuje zadanie pod nazwą:

Utworzenie ekopracowni – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu”.

Projekt uzyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w wysokości 48 866,00 zł.

Wartość ogólna zadania to kwota 54 296,00 zł.

 Głównym założeniem projektu dofinansowanego ze środków WFOŚ w Łodzi było stworzenie Eko pracowni dla uczniów z klas I-III w celu umożliwienia nauczycielom realizacji zagadnień ekologiczno – przyrodniczych podczas zajęć i kół zainteresowań przy zastosowaniu nowoczesnych metod i form pracy, z wykorzystaniem pomocy multimedialnych dostępnych na rynku.

Za wyborem sali nr 6 jako Eko pracowni przemawiało bliskie sąsiedztwo pozostałych klas edukacji wczesnoszkolnej. W sali tej stworzony  został kącik przyrodniczo – eksperymentalny, w skład którego wchodzą:

–  mebelki na kółkach z polem roboczym do przeprowadzania prostych eksperymentów, doświadczeń, zakładania hodowli roślinnych i zwierzęcych,

– zestaw małego przyrodnika – pomoc do zakładania hodowli roślinnych,

– zestaw do doświadczeń.

Ściana wschodnia zagospodarowana została  poprzez:

– założenie szerszych parapetów z zabudowami grzejnikowymi w celu stworzenia miejsca wystaw prac przyrodniczych.

Przy wejściu do sali  po prawej stronie swe miejsce znalazł zamiast zwykłego kosza – kosz ekologiczny z 3 pojemnikami. Tu swe miejsce ma również: biała tablica oraz tablica multimedialna.

Ścianę zachodnią wypełnił zestaw szafek indywidualnych uczniów, który mieliśmy już w posiadaniu oraz tablice korkowe, które wykorzystywane są do wieszania pomocy dydaktycznych oraz prac uczniowskich.

Na podłodze, na nowej jednolitej wykładzinie ekologicznej znalazły swe miejsce poduchy sensoryczne: kotek i piesek – nieodzowni przyjaciele najmłodszych dzieciaków.

Nowy sprzęt multimedialny stanowią:

– tablica multimedialna ze wskaźnikiem prezentacyjnym oraz programami multimedialnymi: Harmonijny rozwój – ekologia i środowisko oraz Harmonijny rozwój – przyroda i czas.

– magiczny dywan z pakietem ekologicznym. Magiczny dywan to świetna pomoc multimedialna dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Nad zestawem mebli  ma  swoje miejsce fototapeta – las, która  wprowadza dzieci w ekologiczny świat.

Zakupionych zostało ponad 130  pomocy dydaktycznych. Projekt ten dał szkole możliwość pozyskania prawdziwego bogactwa środków dydaktycznych dla prowadzących nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i uczniów.

W tym miejscu podkreślić należy, iż w/w pomoce umożliwiają naszym uczniom prowadzenie samodzielnie doświadczeń, czy eksperymentów.

Zmianie uległo również oświetlenie sali – zamontowane zostało nowe oświetlenie w postaci 12 lamp LED. Wpływa to na znaczne zmniejszenie poboru energii. Ponadto montaż nowej instalacji elektrycznej, gniazdek   w odpowiednich miejscach –  wpływa na wzrost bezpieczeństwa uczniów.

Przy okazji remontu wymienione zostały stare rury grzewcze oraz żeliwne, długo nagrzewające się grzejniki. Odnowieniu uległy ściany i sufit. Lamperię na ścianach stanowi tynk kornikowy.

Dopełnieniem jest miejsce pracy  nauczyciela – duże biurko narożne, na którym swe miejsce znajduje oprócz laptopa, drukarka.

Dzięki stworzeniu Eko pracowni przeprowadzony został w szkole innowacyjny autorski projekt ekologiczno – przyrodniczy pt. „Od nasiona do papieru po recykling”.

Cała klasopracownia urządzona została w temacie lasu i środowiska z nim związanego  ( roślin, zwierząt, budowy lasu). O środowisko to musimy bowiem troszczyć się i dbać. Prowadzone zajęcia przyrodniczo – ekologiczne miały na celu:

– podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

– zrozumienie sensu stosowania opakowań ekologicznych,

– poznanie,  jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo),

– chronienie przyrody: nieśmiecenie, szanowanie roślin, zachowanie ciszy, pomaganie zwierzętom.

link do strony  www.wfosigw.lodz.pl

 

 

 

Warsztaty profilaktyczne

W dniach 26.04. – 27.04.2022r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu odbyły się warsztaty profilaktyczne  zorganizowane dla klas: 4a, 4b, 5a, 2a, 2b. przy współpracy
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ruścu. Prowadzone były przez panią Aleksandrę trenera  Pracowni Badań Społecznych SONDA z Krakowa. Każda klasa podejmowała inny temat warsztatów:

 • ,,Przemoc i agresja – Stop Agresji !!! – Rozwiązywanie konfliktów bez przemocy” – zaplanowany program ma charakter edukacyjno – rozwojowy. Tematyka i forma spotkania jest dostosowana do możliwości psychofizycznych uczestników. Główną zasadą programu jest praca na zasobach – dostrzeżenie przez uczestników własnych mocnych stron. Analiza sytuacji konfliktowych pomaga poszerzyć samoświadomość w zakresie tematu – co w moim postępowaniu może krzywdzić innych, dlaczego przemoc, agresja jest czymś  nie akceptowalnym społecznie.
 • ,, Motywowanie do nauki” – motorem napędowym wszelkiej działalności ludzkiej,
  w tym działalności poznawczej, jest zainteresowanie wywołane chęcią zaspokojenia jakiejś potrzeby. Najbardziej skuteczny i efektywny w swojej nauce jest zatem ten uczeń, który autentycznie chce się uczyć, odczuwa potrzebę poznawania świata, jest ciekawy tego świata.
 • ,,Trening nabywania pewności siebie” – poczucie własnej wartości jest obecnie dobrem bardzo trudnym do osiągnięcia. Dzieci nie wiedzą, na czym mają oprzeć swoją samoocenę, są bombardowane wizerunkami sztucznie wykreowanych idoli – niedościgłych, nierealnych wzorców do naśladowania.

 

 

Ferie z ekonomią w Szkole Podstawowej w Z S -P w Ruścu

Szkoła Podstawowa w ZS-P w Ruścu znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, biorących udział w tegorocznej edycji projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie zadań NBP i roli pieniądza.

„Ferie z ekonomią” to projekt adresowany do uczniów 7. i 8. klas podstawowych. Zajęcia prowadzone będą przez p. Wojciecha Foręca wspólnie ze studentem kierunku ekonomicznego.

I etap projektu realizowany będzie podczas pierwszego tygodnia ferii zimowych w terminie 14.02 – 18.02.2022 r. W tracie zajęć prowadzonych w ferie, uczestnicy zdobywają wiedzę, m.in. z zakresu ekonomii i finansów, przyswajają podstawowe pojęcia ekonomiczne, dowiadują się jak funkcjonuje prawdziwe przedsiębiorstwo i na czym polega patriotyzm gospodarczy. Młodzież ma również szansę wykształcić u siebie zdolności negocjacyjne, nauczyć się odpowiedzialnego gospodarowania pieniędzmi oraz poznać zasady tworzenia modelu biznesowego firmy. Zajęciom edukacyjnym towarzyszą gry i zabawy ekonomiczne, spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą, wizyta w placówce banku oraz warsztat dotyczący pieniądza prowadzony przez pracowników Oddziałów Okręgowych Narodowego Banku Polskiego. To ciekawy i angażujący sposób na przyswojenie przez młodzież wiedzy w atrakcyjnej, praktycznej formie.

Swoją przygodę z ekonomią uczniowie będą kontynuowali również w II semestrze, w ramach II etapu projektu, w którym przygotują pracę projektową – model biznesowy własnego przedsiębiorstwa działającego w lokalnej społeczności. Nagrodą dla autorów pięciu najlepszych prac będzie wycieczka edukacyjna z warsztatami do Warszawy.

***

Pomysłodawcą i organizatorem projektu „Ferie z ekonomią” jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFWRP) jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 30 lat pomaga zmienić jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz na działaniach społecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie (www.efrwp.pl).

Program Profilaktyczny „Debata” –

Programy rekomendowany w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

W dniach 22 listopada i 23 listopada 2021r. w klasach 6a, 6b i 7 odbyły się 3-godzinne warsztaty w ramach rekomendowanego Programu Profilaktycznego „Debata”. „Debata” to program z zakresu profilaktyki alkoholowej, przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych. Adresowany jest on głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Warsztaty miały charakter uprzedzający, ich zadaniem było zapobiegnięcie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji. Głównym celem programu jest wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych), klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia oraz wzmocnienie tendencji do podejmowani abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych – osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych – rodziców i nauczycieli.

Warsztaty, dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, były dla uczniów bezpłatne. Warsztaty były prowadzone przez trenera z firmy NOWE HORYZONTY z Wrocławia, który w przystępny sposób przekazał młodzieży najważniejsze rzeczy dotyczące konsekwencji spożywania alkoholu, przy okazji poruszając też temat innych uzależnień. Pan prowadzący starał się aktywizować uczniów, którzy chętnie odpowiadali na zadawane pytania, uczestniczyli w dyskusji i sami wychodzili z inicjatywą pytań. Mamy nadzieję, że realizacja programu przyniesie pozytywne efekty w przyszłości.

 

Projekt pt.

 „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej

26.10.2021 r. organ prowadzący szkołę podpisał w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3 

umowę na realizację zadania polegającego na zakupie nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej. Projekt opiewana kwotę 15 000,00 zł., w tym 3000,00 zł – to wkład własny.

W planie pracy na rok szkolny 2021/2022 ujęliśmy prowadzenie przez panią bibliotekarkę koła czytelniczo – ekologicznego, w ramach którego uczniowie poprzez czytanie uczyć się będą żyć ekologicznie. To jedno z najważniejszych przesłań ludzkości.  

Poza kołem czytelniczo – ekologicznym szkoła zaplanowała przeprowadzenie: 

1.  uroczystości pasowania na czytelnika dla uczniów klasy I pod nazwą „Jestem czytelnikiem biblioteki szkolnej”, 

2.  Święta Biblioteki Szkolnej z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych,  

3.  szkolnego konkursu pięknego czytania dla klas I-III, 

4.  konkursu w świetlicy szkolnej pt. „Rozumiem co czytam” ,

5. szkolnego konkursu wiedzy dla klas IV-VIII „ Z mitologią za pan brat”,

6. szkolnego konkursu w ramach religii – „Przypowieści biblijne” dla klas IV-VIII,

7. szkolnego konkursu wiedzy  dla klas IV-VIII „Znam  baśnie i legendy”,

8. konkursu czytelniczego w bibliotece szkolnej – „Czytelnicze koło fortuny”, 

9. uroczystości Dnia Pluszowego Misia, połączonej z czytaniem „Kubusia Puchatka” A.A. Milne, 

10. uroczystości bibliotecznej pod nazwą „Magiczne zabawy z książką” z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek 

Dodatkowo jak corocznie organizowane będą lekcje czytelnicze. Są to zajęcia z bibliotekarzem szkolnym prowadzone z każdą klasą na terenie biblioteki szkolnej.  Mają one na celu popularyzację nowości wydawniczych oraz podnoszenie poziomu czytelnictwa wśród dzieci. 

Nasza szkoła w tym roku szkolnym w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Ruścu będzie brała udział  w cyklicznych lekcjach bibliotecznych na terenie biblioteki publicznej. Uczniowie klas I-V wezmą również udział na terenie GOK-u w spotkaniu z pisarzem zaproszonym przez szkołę. Chcemy, aby naszym gościem był Grzegorz Kasdepke. 
         Zapraszamy wszystkich uczniów do czynnego uczestnictwa.

 

Program „Trzymaj Formę”

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu „Trzymaj Formę”. To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia, o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci i aktualnej sprawności fizycznej. Program adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i ich rodziców. W tym roku w projekcie uczestniczy 132 uczniów ZS-P w Ruścu.

„Eko – detektywi na tropie”

Innowacja pedagogiczna „Eko – detektywi na tropie” realizowana jest przez klasy czwarte w ramach zajęć rozwijających koła przyrodniczo – ekologicznego. Czas jej realizacji obejmuje rok szkolny 2021/2022 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei ekologicznych, które powinny być naturalnym stylem życia dla każdego z nas, a nie tylko modą czy jednorazowym działaniem. Uświadomienie i zrozumienie zależności człowieka i środowiska, poznanie zagrożeń i problemów dotyczących ekologii to pierwsze kroki do zmiany na lepsze. Działania edukacyjne powinny opierać się o systematyczny, ciągły program kształcenia, bo to dzięki temu kolejne pokolenia będą bardziej wrażliwe i zmotywowane w kwestii dbania o środowisko. Szczególnie ważna jest edukacja ekologiczna od najmłodszych lat. Ekologiczna świadomość rozwijana od dziecka sprawi, że przyszłe pokolenie nie będzie przesadnie konsumpcyjne wobec przyrody. Zajęcia rozwijające koła przyrodniczo – ekologicznego mają zachęcać i motywować uczniów do dbania o najbliższe środowisko.

„Od nasionka do papieru po recykling”

Innowacja pedagogiczna „Od nasionka do papieru po recykling” realizowana będzie przez klasy drugie w ramach zajęć rozwijających koła przyrodniczo-ekologicznego. Czas jej realizacji obejmuje rok szkolny 2021\2022 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Innowacja ta ma na celu szerzenie idei ekologicznych. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do dbania o najbliższe środowisko ze szczególnym zwróceniem uwagi na las. W ciągu roku szkolnego uczniowie będą mieli możliwość zaangażowania się w różnego rodzaju działania ekologiczne, np.: konkursy ekologiczne, inscenizacje, akcje „Sprzątanie Świata”, wycieczki do Nadleśnictwa Kluki, Tartaku w Ruścu, Drukarni ARMMI w Krasowie, Eko-Regionu w Bełchatowie. Prowadzić będą obserwacje przyrodnicze, hodowle siewek, doświadczenia i eksperymenty.
Edukacja ekologiczna dzieci stanowi w obecnych czasach jedno z najpoważniejszych zadań. Jest to szczególnie istotne, gdyż dziecko z jednej strony narażone jest na odziaływanie zanieczyszczeń środowiska, a z drugiej jest świadkiem i obserwatorem zmian, jakie w tym środowisku zachodzą. Dlatego od najmłodszych lat należy prowadzić działania edukacyjne, zmierzające do kształtowania odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, tworzenia gotowości działania w celu ochrony środowiska i powstawania więzi emocjonalnych z przyrodą.

 

Program profilaktyczny

,,DOPALACZOM mówimy STOP – wybieramy zdrowie”
realizowany  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu

Cel programu: uświadomienie  dzieciom i młodzieży skutków stosowania zakazanych substancji  i wskazać inne, skuteczne  i bezpieczne, sposoby radzenia sobie z problemami wieku dorastania.

Cele :

 1. Wskazanie  dzieciom i młodzieży działań mających na celu poszanowanie zdrowia własnego   i innych osób raz ich godności osobistej.
 2. Zwiększenie świadomości zagrożeń spowodowanych przez zachowania ludzi pod wpływem dopalaczy i innych używek
 3. Rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z problemami.
 4. Integracja poszczególnych grup społecznych i środowiskowych poprzez wspólne działanie

Czas realizacji: cały rok szkolny 2021/2022

Miejsce realizacji: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ruścu

Adresat: klasy VII – VIII

Organizatorzy: pedagog szkolny, wychowawcy klas

Harmonogram działań:

 • Poinformowanie uczniów o przystąpieniu szkoły do realizacji projektu ,, ,,DOPALACZOM mówimy STOP – wybieramy zdrowie” w ramach Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej  pod patronatem  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w  Bełchatowie.
 • Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i rodziców – ,,Co wiesz o dopalaczach?”
 • Przygotowanie dla uczniów krótkich filmików o przyczynach sięgania  po dopalacze: „Uzależnia i zagrożenia XXI wieku”, Do grobowej deski”, ,,Alkohol, e-papierosy, energetyki – niebezpieczna moda”.
 • Przygotowanie przez uczniów plakatów promujących akcję przeciw dopalaczom.
 • Przeprowadzenie w każdej klasie pogadanki  w czasie lekcji wychowawczych dotyczących stosowania dopalaczy, narkotyków, alkoholu i papierosów.

Dyskusja, wymiana poglądów na temat uzależnień.

 • Stworzenie bazy informacyjnej na temat uzależnień – gazetka tematyczna
 • Uczniowie wyszukują w Internecie informacje dotyczące możliwości udzielenia pomocy osobom uzależnionym od narkotyków i dopalaczy  (adresy, numery telefonów). Przygotowanie ulotki informacyjnej.
 • Przeprowadzenie pogadanki na temat dopalaczy na zebraniu rodziców. Uświadomienie rodziców o szkodliwości stosowania używek przez dzieci. Wskazówki praktyczne dotyczące rozpoznawania  oznak użycia dopalaczy i innych używek
 • Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i rodziców – czego dowiedziałeś się
  o dopalaczach, co dał Ci projekt ,,STOP DOPALACZOM”.

Oczekiwane osiągnięcia:

Uczeń powinien :

 • wiedzieć, co to są dopalacze,
 • znać przyczyny i skutki sięgania po dopalacze,
 •  mieć świadomość, w jakich okolicznościach można sięgać po dopalacze,
 • wiedzieć, jak odmówić komuś, kto będzie zachęcał go do spróbowania dopalaczy.

 

II etap programu „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły”

Nasza szkoła z inicjatywy p. Mariusza Studzińskiego bierze aktywny udział w II etapie programu „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły”, którego celem jest walka ze skutkami pandemii koronawirusa przez poprawę stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej.  Pierwsze zajęcia dodatkowe dla dzieci już się rozpoczęły.

 

Projekt szkolny „Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ruścu”

Nasza szkoła realizuje zadanie pod nazwą. „Utworzenie ekopracowni – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu”.
Projekt uzyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w wysokości 48 866,00 zł.
Wartość ogólna zadania to kwota 54 296,00 zł.
Głównym założeniem projektu jest stworzenie Eko pracowni dla uczniów z klas I-III w celu umożliwienia nauczycielom realizacji zagadnień ekologiczno – przyrodniczych podczas zajęć i kół zainteresowań z wykorzystaniem nowych pomocy multimedialnych.  W sali stworzony zostanie kącik przyrodniczo – eksperymentalny, w skład, którego wejdą: mebelki na kółkach z polem roboczym do przeprowadzania prostych eksperymentów, zakładania hodowli; zestaw małego przyrodnika oraz zestaw do doświadczeń. Nad meblami zawiśnie fototapeta – las, która będzie wprowadzać dzieci w ekologiczny świat przyrodniczy. Znajdą się tu różne gatunki drzew iglastych, liściastych, a także różnorodny świat polskich ptaków i zwierząt. Chcemy w innowacyjny sposób zagospodarować ścianę wschodnią z 3 oknami poprzez: założenie szerszych parapetów z zabudowami grzejnikowymi w celu stworzenia miejsca wystaw prac przyrodniczych, wykorzystanie przestrzeni między oknami na założenie ściennych hodowli roślinnych. Będzie to ozdoba klasy i jednocześnie wyjątkowo praktyczna pomoc dydaktyczna w postaci właściwie dobranego zestawu roślin posadzonych w 6-kątnych doniczkach ściennych umiejscowionych między oknami w miejsce tradycyjnych doniczek. Kompozycje złożone z ozdobnych kamieni, ziemi i roślin będą tworzyć uczniowie. W przestrzeń między oknami włożone zostaną też naklejki dydaktyczne z różnorodnymi latającymi owadami. Chodzi o to, aby dzieci lepiej utrwalały wiadomości przyrodniczo – ekologiczne. Przy wejściu do sali po prawej stronie swe miejsce znajdzie– kosz ekologiczny z 3 pojemnikami, aby uczyć dzieci segregacji śmieci. Tu znajdą swe miejsce: tablica sucho ścieralna, tablica multimedialna oraz makatka – jabłoń. Ścianę zachodnią wypełni zestaw szafek indywidualnych uczniów oraz tablice korkowe, które wykorzystywane będą do wieszania pomocy dydaktycznych oraz prac uczniowskich. W dolnej części znajdą swe miejsce sensoryczne zwierzątka: pies, królik, gąska, gdyż mamy też dzieci niepełnosprawne, które odbierają świat przyrodniczo – ekologiczny w inny sposób. Uważamy to za bardzo innowacyjny pomysł, gdyż naszym zdaniem Eko – pracownia ma służyć wszystkim dzieciom. Na podłodze swe miejsce znajdą poduchy sensoryczne: kotek i piesek – nieodzowni przyjaciele dzieciaków.  Nowy sprzęt multimedialny stanowić będą: tablica multimedialna ze wskaźnikiem prezentacyjnym i programami multimedialnymi oraz magiczny dywan z pakietem ekologicznym. Dzieci najlepiej uczą się przez ruch.  Zakupione zostaną 53 różnorodne pomoce dydaktyczne w różnych zestawieniach ilościowych. Położenie płytek drewnopodobnych pozwoli trwale zmienić podłoże klasy. Jest to koszt własny projektu. Zamontowane zostanie też nowe oświetlenie w postaci 12 lamp led, co wpłynie na zmniejszenie poboru prądu i wzrost bezpieczeństwa uczniów. Przy okazji remontu stare rury grzewcze wymienione zostaną na ekologiczne rury miedziane i schowane będą w mury. Odnowieniu ulegną ściany i sufit. Zmieni się miejsce pracy nauczyciela, który doczeka się biurka (na którym swe miejsce znajdzie oprócz laptopa, drukarka i głośniki) i nowego fotela. Cała klasopracownia urządzona zostanie w tematyce lasu i środowiska z nim związanego.
link do strony  www.wfosigw.lodz.pl

 

Program Leader100 Sport w naszej szkole 

Nasza szkoła uzyskała pozytywną kwalifikację do programu Leader100 Sport. To program rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin i nauczycieli województwa łódzkiego na lata 2021-2025”. Skierowany jest do uczniów z klas I-III. W ramach realizacji programu szkoła otrzyma bezpłatnie sprzęt sportowy o wartości ok. 3500 zł wraz z przeszkoleniem kadry pedagogicznej.
Już wkrótce zaczynacie maluchy zabawę sportową.
———————————————————————————————————————————–
ROK SZKOLNY 2020/2021
„Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”

Konkurs plastyczno-cyfrowy

W ostatnich tygodniach marca uczniowie naszej szkoły pod  czujnym okiem pani Ani Trojanowskiej z ogromnym zaangażowaniem pracowali nad projektem, który został zgłoszony

w ramach konkursu plastyczno – cyfrowego dla szkół

„Fundusze norweskie i EOG – o tym się wie”.

Jego naczelną ideą jest upowszechnianie wiedzy na temat funduszy norweskich i EOG oraz ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski.

Wspólnymi siłami opracowaliśmy stronę internetową

 poświęconą tematyce wyznaczonej przez konkurs.

Znalazły się na niej filmiki, informujące o tym,

 czym są fundusze i jak można z nich korzystać.

Na stworzonej witrynie pojawiły się też galerie,

w których umieszczono prezentacje na temat państw będących inicjatorami funduszy norweskich i EOG, a także galeria zdjęć, gdzie znalazły się zdjęcia albumów poświęconym tymże krajom.

Konkursowa strona jest dostępna pod adresem

http://konkurs.zsprusiec.pl

Zapraszamy do jej odwiedzenia 🙂

Trzymajcie kciuki za wygraną! 🙂

Wyniki w maju!

INNOWACJA  PEDAGOGICZNA

„Niektórzy wciąż marudzą,/ciągle mówią życiu „nie”,/ale to nie dla nas jest,/bo my cieszymy się!!!

 Bo życie fajne jest tak, tak, tak, życie fajne jest, tak, tak, tak … .

Niektórzy są ospali,/mało się ruszają wciąż,/ale to nie dla nas jest, bo my cieszymy się !!! 🙂

Niektórzy są niedbali, nie chcą nic od siebie dać,/ale to nie dla nas jest, bo my cieszymy się !!! 🙂

 

Szkoła to instytucja, która jest odpowiedzialna  nie tylko za kształcenie, ale ogólnie za wszechstronny rozwój młodego człowieka. Wykorzystuje do tego celu rozmaite  metody, narzędzia, a jednymi z takich narzędzi są  różnego rodzaju programy. W ubiegłym roku szkolnym do zestawu szkolnych programów i planów pracy dołączyła innowacja wychowawczo – metodyczna, p.h. „Apteczka emocjonalna”. 

Adresatami tejże innowacji są uczniowie w wieku 8-12 lat. Zajęcia odbywają się w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy oraz zajęć rozwijających. Program ma na celu szerzenie idei zdrowia psychicznego z wykorzystaniem psychologii pozytywnej. Ma on zachęcić
i zmotywować uczniów do budowania pozytywnej samooceny oraz ukształtować młodego człowieka, w taki sposób, by w swoim życiu kierował się empatią.

„Apteczka emocjonalna” jest naszą odpowiedzią na potrzeby wychowanków, ich rodziców, wyjściem naprzeciw wymogom edukacji psychologicznej. Na podstawie wieloletnich obserwacji, przeprowadzonych diagnoz, rozmów z rodzicami, uczniami, zauważyliśmy, że uczniom brakuje umiejętności wyrażania własnych emocji, umiejętności radzenia sobie
z trudnymi emocjami, umiejętności budowania poczucia własnej wartości, umiejętności współodczuwania.

CELE OGÓLNE INNOWACJI:

 • Promocja zdrowia psychicznego ci dobrego samopoczucia.
 • Rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych.
 • Przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 • Wzmocnienie odporności uczniów na stres.
 • Kształtowanie optymistycznego, pozytywnego nastawienia do życia.
 • Kształtowanie wiary w siebie.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Poznawanie siebie. Kształtowanie zrozumienia czym są wartości w kontekście własnej osoby oraz relacji międzyludzkich; budowanie świadomości co do potrzeby kształtowania odporności na trudne sytuacje i zranienia emocjonalne.
 • Uczenie dzieci pozytywnego myślenia i budowanie postawy optymizmu poprzez przełamywanie negatywnych schematów w stylu wyjaśniania przyczyn różnych życiowych zdarzeń.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy oraz rozwijanie umiejętności społecznych: nawiązywania i utrzymywania przyjaznych relacji z innymi, współpracy
  w grupie i umiejętności porozumiewania się.
 • Rozwijanie kreatywności , pracowitości, ciekawości i umiejętności uczenia się; budowanie samoakceptacji i prawidłowej samooceny poprzez rozpoznawanie swoich mocnych stron oraz talentów.
 • Rozwijanie odporności na stres oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach popełnienia błędu, czy mierzenia się z trudnościami.
 • Poszerzanie wiedzy na temat znaczenia zdrowego odżywiania się, aktywności fizycznej oraz higienicznego stylu życia dla zachowania dobrego samopoczucia, zdrowia
  i sprawności psychicznej.
 • Rozwijanie umiejętności wyznaczania sobie celów i planowania działań; rozwijanie wyobraźni poprzez marzenia i dążenia do ich realizacji.

 

Realizując założenia innowacji sięgamy po różne metody i formy pracy, m.in. zabawy integracyjne, pracę indywidualną i grupową, metody pokazowe, dramę, dyskusję,
a przyświecają nam słowa J. Powella, zaczerpnięte z dzieła „Twoje szczęście jest w tobie”:

 

„Umysł ludzki jest niczym ogród: jeśli chcemy, żeby rosły w nim piękne kwiaty, musimy najpierw go wyplewić. (…) Powinniśmy także sporządzić listę wszystkich naszych talentów i cech pozytywnych. Kwiaty nie będą potrzebowały wiele czasu, by zakiełkować. Staniemy się bardziej świadomi naszych własnych dobrych cech i uzdolnień.”

 

 

PROJEKT

„Szkoła przyjazna dla uczniów w gminie Rusiec”.

8 marca 2019 r. Gmina Rusiec podpisała umowę  z Zarządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego nalata 2020-2021 pt Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec”.

Dzięki realizacji projektu uczniowie ZS-R w Ruścu mogą uczestniczyć od kwietnia 2019 r. do końca stycznia 2021 w następujących zajęciach unijnych:

 1. Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości – 2 grupy
 2. Biologia poprzez eksperyment – 1 grupa
 3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 3 grupy
 4. „Uwolnić potencjał”- umiejętność uczenia się – 1 grupa
 5. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów – 3 grupy
 6. Fizyka drogą eksperymentu – 1 grupa
 7. Zajęcia rozwijające z matematyki – 2 grupy
 8. „Mówię poprawnie” zajęcia logopedyczne – 1 grupa
 9. Geografia metodą eksperymentu – 1 grupa
 10. Przyroda metodą eksperymentu – 1 grupa
 11. Chemia metodą eksperymentu – 2 grupy
 12. Zajęcia wyrównawcze z przyrody – 1 grupa
 13. Matematyka drogą eksperymentu – 1 grupa
 14. Zajęcia wyrównawcze z fizyki – 1 grupa

Dzięki realizacji projektu szkoła wzbogaciła się o wiele pomocy dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie fizyki, chemii, biologii, logopedii i matematyki, które służyć będą nauczycielom i uczniom także  po zakończeniu projektu. W roku szkolnym 2020-2021 w projekcie uczestniczy 100 uczniów ZS-P w Ruścu.

 

Aneks-nr-1-do-harmonogramu-20-21-_1_

 

Program „Trzymaj Formę”

30 października 2020 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu „Trzymaj Formę”. To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia, o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci i aktualnej sprawności fizycznej.

W roku szkolnym 2020-2021 w projekcie uczestniczy 120 uczniów ZS-P w Ruścu.