Informacja Dyrekcji w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej

Zgodnie z Rozp. MEiN z dnia 13grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: 

 1. W okresie od 20 grudnia do dnia 09.01.2022 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły.   Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 2. Przerwa świąteczna pozostaje bez zmian.

3. Plan zajęć lekcyjnych dla poszczególnych oddziałów pozostaje bez zmian.

4.Praca z uczniami przy laptopach trwa 30 min. Pozostała część zajęć ( 15 min.) to praca samodzielna uczniów pod nadzorem nauczyciela.
5.Godziny pracy psychologa  szkolnego p. Beaty Buczek Fornal realizowane będą stacjonarnie na terenie szkoły w formie konsultacji, porad uczniom i rodzicom w każdy:

– wtorek  8.00 – 11.00

–  środę  13.30 – 15.30.

6.    Pedagog szkolny będzie dostępny stacjonarnie w każdą: –  środę 7.10 – 8.55

7. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone będą z uczniami na terenie szkoły w czasie dogodnym dla nauczyciela i ucznia.

8.    Logopedzi prowadzić będą z uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną zajęcia w formie zdalnej. Jest możliwość prowadzenia zajęć logopedycznych w formie stacjonarnej po uprzednim ustaleniu z rodzicem ucznia dowozu dziecka na zajęcia.

9. W przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania zorganizowane będą zajęcia w szkole lub umożliwiona zostanie realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

10.  W dniach 20–22 grudnia 2021 r. zajęcia wspomagające, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, są organizowane na terenie szkoły zgodnie z tymi przepisami. 

11. Na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, zapewniona będzie opieka świetlicowa i nauczanie        z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

12. Wnioski należy składać do 17.12.2021 r. do sekretariatu szkoły.

13. Świetlica szkolna czynna będzie w okresie od 20.12-22.12.2021 oraz 03.01 – 05.01.2022 w godz. 7.00 – 15.30.

14.W tym czasie organizowane będą dowozy dla dzieci przedszkolnych. W związku z tym uczniowie  z klas I-III spoza Ruśca mogą skorzystać z dowozów.

W razie pytań i niejasności prosimy o kontakt telefoniczny: 43/6766443 lub 502545399

                                                                                                                                                            Dyrekcja