Home Świetlica Organizacja pracy

Organizacja pracy


Świetlica szkolna zapewnia opiekę wychowawczą uczniom dowożonym do szkoły podstawowej i do gimnazjum oraz uczniom klas I ? III z Ruśca przed rozpoczęciem lekcji ze względu na czas pracy rodziców.
W bieżącym roku szkolnym do świetlicy uczęszcza 216 uczniów dowożonych
i 25 na zajęcia poranne.
Wychowawcy organizują zajęcia w grupach wychowawczych, sprawują opiekę nad uczniami przywożonymi do szkoły rano oraz w czasie trwania odwozów po skończonych lekcjach. Pełnią także dyżury w stołówce szkolnej w czasie przerwy na drugie śniadanie i dwóch przerw obiadowych.

Rodzaje organizowanych zajęć

 • systematyczne odrabianie zadań domowych z pomocą wychowawcy oraz możliwością wyrównywania pojawiających się braków w nauce
 • zajęcia plastyczno ? techniczne
 • gry i zabawy ruchowe
 • zajęcia muzyczno ? relaksacyjne, opowieści ruchowe
 • zabawy i gry edukacyjne rozwijające pamięć, logiczne myślenie, koncentrację, spostrzegawczość
 • prezentacje multimedialne, scenki dramowe
 • programy i filmy edukacyjne
 • rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, quizów, różnych zgadywanek umysłowych, testów wyboru
 • czytanie literatury dziecięcej
 • zajęcia komputerowe
 • zabawy interakcyjne, przeciwko agresji itp.
 • rozwijające twórczą aktywność


Organizowane zajęcia zawierają elementy rekreacji i wypoczynku.
Tworzą warunki dla rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności, wdrażają do korzystania z dostępnych dóbr kultury, rozwijają wielostronną aktywność twórczą. Kształtują postawy społeczne w czasie kontaktów między uczestnikami zajęć.
Świetlica, to miejsce, gdzie uczeń osiągający słabe wyniki w nauce może być postrzegany jako dobry kolega, sportowiec czy organizator imprez.
W świetlicy wychowawcy stwarzają dzieciom okazję do odkrywania i poznawania w systemie innym niż klasowo ? lekcyjny własnych umiejętności i możliwości.  
Świetlica szkolna współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ruścu.