Home Dokumenty

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – OPIEKUNCZO – WYCHOWAWCZYCH

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

DYDAKTYKA

CEL STRATEGICZNY: SZKOŁA ZAPEWNIA WYSOKI STANDARD NAUCZANIA

POŻĄDANE EFEKTY:

1. Podniesienie efektów kształcenia.

2. Stwarzanie odpowiednich warunków uczenia się uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3. Umożliwienie rozwoju osobowości, talentów i indywidualnych zainteresowań.

4. Rozwój uzdolnień uczniów.

5. Systematyczne sprawdzanie wiedzy uczniów.

6. Udział uczniów w olimpiadach i konkursach wewnętrznych i zewnętrznych.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Przeprowadzanie diagnozy poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

2. Dążenie do uzyskiwania przez uczniów wyższych wyników na egzaminie / sprawdzianie

3. Podniesienie efektywności kształcenia

4. Umożliwianie uczniom udziału w zajęciach rozwijających ich zdolności i zainteresowania

WYCHOWANIE

CEL STRATEGICZNY: SZKOŁA TWORZY OPTYMALNE WARUNKI DO WYCHOWYWANIA MŁODZIEŻYUMIEJĄCEJ REALIZOWAĆ SWOJE CELE

ŻYCIOWE Z POSZANOWANIEM PRAW I POTRZEB DRUGIEGO CZŁOWIEKA

POŻĄDANE EFEKTY:

1. Zmniejszenie i wyeliminowanie przypadków agresji, przemocy.

2. Wzrost znaczenia profilaktyki.

3. Prawidłowy rozwój psycho-fizyczny młodzieży.

4. Promowanie właściwych postaw u uczniów.

5. Prawidłowy rozwój uczniów pod względem kulturalnym, społecznym, artystycznym

i sportowym.

6. Promocja szkoły w środowisku lokalnym, województwie i kraju.

7. Zaangażowanie rodziców w działania podejmowane przez szkołę.

8. Zgodna współpraca nauczycieli z rodzicami i uczniami na wszystkich płaszczyznach.

9. Zapobieganie niepożądanym zachowaniom dzieci.

10. Rozwijanie samorządności uczniowskiej.

11. Promowanie postawy szacunku dla innych i dla samego siebie.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:

1.Wdrażanie uczniów do samorządności igospodarności. Prawa człowieka

2. Edukacja patriotyczna

3. Kultura osobista,bezpieczeństwo uczniów, dbałość o własne zdrowie

4. Wdrażanie do uczestnictwa w kulturze.

5. Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.

 

OPIEKA

CEL STRATEGICZNY: SZKOŁA ROZPOZNAJE POTENCJALNE ZAGROŻENIA,

PODEJMUJE DZIAŁANIA ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO
ORAZ HIGIENĘ PRACY

POŻĄDANE EFEKTY:

1. W szkole działa system wszechstronnej pomocy skierowanejnarozwiązywanie problemów wychowawczych.

2. W szkole funkcjonuje sprawny system dyżurów.

3. Uczniowie kreują właściwe postawy społeczne.

4. Uczeń umie podejmować decyzje i ponosi odpowiedzialnośćza swoje działania.

5. Uczeń jest kreatywny, twórczy i otwarty na potrzeby innych.

6. Uczeń doskonali system samooceny.

7. Uczeń zna swoje prawa i obowiązki.

8. Uczniowie podejmują działania promujące ekologię i zdrowy styl życia.

9. Wszyscy uczniowie rozumieją potrzebę bezinteresownej pomocy słabszymi potrzebującym.

 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Zapewnienie właściwej opieki uczniom.

2. Wzmocnienie działalności opiekuńczej szkoły.

3. Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.

4. Wdrażanie do uczestnictwa w kulturze.

 

 

 

 

WYCIECZKI 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA

Wycieczka do teatru w Bełchatowie

20.10.2016

Wycieczka do kina w Bełchatowie klasy- 1-3

w ciągu roku (mikołajki, dzień dziecka)

Wycieczka do teatru w Łodzi klasy- 1-3

marzec 2017

Wycieczka końcowo roczna do Torunia klasy- 1-3

maj/czerwiec 2016

Wycieczka „Szlakiem Piastowskim” klasy 4-6

maj/czerwiec 2017

Wycieczka do teatru w Łodzi klasy- 4-6

w ciągu roku

Wycieczka do kina w Bełchatowie klasy 4-6

w ciągu roku

Wycieczka turystyczno-krajoznawcza klasy 4-6

w ciągu roku

Wycieczka „Tomaszowka Okręglica” klasy 4-6 w ramach projektu ekologicznego

w ciągu roku

GIMNAZJUM

Kraków Oświęcim

maj/czerwiec 2017

Wyjazd do teatru

17.02.2017

Wyjazdy do kina

w ciągu roku

 

Plan konkursów w Szkole Podstawowej w Ruścu w roku szkolnym 2016/2017


Lp.

Nazwa konkursu

Osoby odpowiedzialne

Zasięg

CAŁY ROK SZKOLNY

1.

Szkolne igrzyska sportowe

-halowa piłka nożna

-piłka ręczna dziewcząt

Nauczyciele w-f

Szkolny

2.

Mistrz matematyki w roku szkolnym 2016/2017

J. Kieruzel

Szkolny

PAŹDZIERNIK

3.

Świetlicowy konkurs wiedzy o jesieni

M.Gemborys

Szkolny

4.

Konkurs kaligraficzny IV-VI ,,Pisanie piórem podnosi kulturę”

E.Majchrzak

J.Sulima-Flaszka

Szkolny

5.

Konkurs wiedzy przyrodniczo – ekologicznej ,,Bliżej natury – z ekologią na ty”

J.Żelichowska

Szkolny

LISTOPAD

6.

Konkurs czytelniczy ,,Jesień w poezji”

I-III

M. Jachacz

D. Foltyńska

Szkolny

7.

Konkurs literacki dla klas V - VI

A.Stępień

M.Nowak

Szkolny

8.

Konkurs fotograficzny ,,Osobliwości przyrodnicze gminy Rusiec”

J.Żelichowska

Szkolny

GRUDZIEŃ

9.

Konkurs ,,Niepełnosprawność”

E.Pilarczyk – Janus

A. Kubiak

Międzyszkolny

10.

Konkurs czytelniczy dla kl.IV

M.Nowak

A.Stępień

Szkolny

11.

Konkurs ,,Choinka świąteczna”

B.Ucińska

A.Trojanowska

Szkolny

12.

Festiwal kolęd

R.Trojanowski

Szkolny

STYCZEŃ

13.

Bezpieczne ferie dla klas I - III

A. Grabarz

A. Majchrzak

Szkolny

LUTY

14.

Konkurs recytatorski dla klas I - IIIpt. ,,Wiosna w poezji’’

A. Grabarz

A. Majchrzak

Szkolny

MARZEC

15.

Konkurs języka angielskiego dla klas

IV – VI

I.Kurzawa

U.Kowalska

Szkolny

16.

Konkurs ,,Ozdoba świąteczna”

B.Ucińska

A.Trojanowska

Szkolny

 

KWIECIEŃ

Konkurs ortograficzny ,,Zostań mistrzem ortografii”

M.Kamieniak

A. Adamczyk

Szkolny

Konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce

W.Foręc

Szkolny

Konkursy przyrodniczo – ekologiczne dla klas I – III i IV – VI w ramach obchodów Dnia Ziemi

J.Żelichowska

A.Trojanowska

M.Gemborys

M.Jachacz

Szkolny

MAJ

Konkurs ortograficzny dla klas IV

M.Nowak

A.Stępień

A.Kubiak

Międzyszkolny

Konkurs wiedzy o życiu Jana Pawła II

B.Ucińska

Ks.A.Dolata

E.Majchrzak

J.Sulima-Flaszka

Międzyszkolny

,,Konkurs piosenki angielskiej”

U.Kowalska

I.Kurzawa

Szkolny

Świetlicowy konkurs plastyczny pt. ,,Serce dla mamy” dla klas I-III

M.Gemborys

Szkolny

CZERWIEC

Konkurs czytelniczy mający wyłonić najlepszego czytelnika w szkole

E.Majchrzak

Szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan konkursów w Gimnazjum Publicznym w Ruścu

w roku szkolnym 2016/2017

 

Lp.

Gimnazjum       Nazwa konkursu

Osoby odpowiedzialne

Zasięg

CAŁY ROK SZKOLNY

1.

SZKOLNE IGRZYSKA SPORTOWE

- halowa piłka nożna, - piłka ręczna,

- piłka koszykowa

M. Studziński

szkolny

PAŹDZIERNIK

2.

Międzyszkolny konkurs gramatyczno-leksykalny

M. Puchała

międzyszkolny

3.

Konkurs kaligraficzny „Pisanie piórem podnosi kulturę” dla klas I-III

E. Majchrzak

szkolny

4.

Konkurs czytelniczy „Spotkanie z wampirem” dla klas I-III

E. Majchrzak

szkolny

5.

Konkurs plastyczno techniczny na ulotkę/folder o oszczędzaniu wody i energii

M. Michalak

A. Trojanowska

szkolny

LISTOPAD

6.

Konkurs wiedzy ekologicznej

M. Michalak

szkolny

GRUDZIEŃ

7.

Festiwal kolęd

R. Trojanowski

szkolny

8.

„Żyj bez ryzyka”

I. Ochocka

szkolny

9.

Konkurs na aniołka

A. Trojanowska

międzyszkolny

STYCZEŃ

10.

Mistrz   ortografii

I.Ochocka

szkolny

LUTY

11.

Konkurs chemiczny

M. Szymanek- Płóciennik

szkolny

MARZEC

12.

Życie i twórczość Pitagorasa

G. Dolata

szkolny

13.

Z lekturą za pan brat

I.Ochocka

międzyszkolny

14.

Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

M. Puchała

szkolny

KWIECIEŃ

15.

Konkurs na ozdoby wielkanocne

A.Trojanowska

szkolny

16.

Konkurs wiedzy przyrodniczej

G. Klasztorna

szkolny

MAJ

17.

„Z mitologią za pan brat”

I.Ochocka

międzyszkolny

18.

Matematyczno- przyrodniczy czar par

G. Dolata

szkolny

19.

Konkurs wiedzy o życiu i działalności Jana Pawła II

J. Sulima- Flaszka

B. Ucińska

szkolny

20.

Konkurs wiedzy o życiu h. St. Koniecpolskiego

W. Foręc

międzyszkolny

21.

Turniej fizyczny

M. Michalak

gminny

 

 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM             W RUŚCU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

WRZESIEŃ

 

 

 

 

 

 

 

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

 

ZADANIA

 

 

DZIAŁANIA

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

 

 

INTEGROWANIE     SPOŁECZNOŚCI   SZKOLNEJ

 

 

 

WYCHOWANIE W DUCHU   PATRIOTYZMU

 

 

SP i G

 

 

 

Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017

 

– „Bezpiecznie do szkoły”  

 

 

 

p . A. Stępień,                             p. G.Dolata

p. W. Foręc,

 

D - p. A. Trojanowska

 

 

 

 

 

Rocznica wybuchu           II wojny światowej

 

 

PAŹDZIERNIK

 

 

INTEGROWANIE     SPOŁECZNOŚCI   SZKOLNEJ

 

SP

 

Pasowanie uczniów klas pierwszych – uroczystość środowiskowa

 

p. A. Majchrzak ,                       p. A. Grabarz

 

D - p. A. Trojanowska

 

 

KSZTAŁTOWANIE     TOŻSAMOŚCI

NARODOWEJ PRZY JEDNOCZESNYM OTWARCIU NA WARTOŚCI KULTURY EUROPY

 

 

SP

 

G   -

 

Dzień Papieski – apel

 

 

 

 

 

 

Dzień Papieski – wystawa na szkolnym korytarzu

p. B. Ucińska,                             p. J. Sulima- Flaszka, p. E. Majchrzak,

p. J. Kieruzel, p. R. Trojanowski

 

D - p. M. Gemborys

 

ks. A. Dolata,                               p. I. Ochocka

 

LISTOPAD

 

WYCHOWANIE   W   DUCHU PATRIOTYZMU

 

 

 

SP i G

 

Dzień Niepodległości

(klasy IIIG i VI S.P.)

 

p. W. Foręc,                                   p. M. Nowak

 

D - p. A. Trojanowska

 

 

GRUDZIEŃ

 

 

 

 

 

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

 

ZADANIA

 

 

DZIAŁANIA

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGROWANIE     SPOŁECZNOŚCI   SZKOLNEJ

 

 

SP i G

Mikołajki i Andrzejki

wychowawcy klas

 

Apel Bożonarodzeniowy

p. B. Ucińska,p. J. Kieruzel,

p. E. Majchrzak,p. J.Sulima- Flaszka, ks. A. Dolata

 

D- p. A. Trojanowska

 

SP

Dzień Niepełnosprawnych – wystawa na szkolnym korytarzu

 

p. E. Pilarczyk - Janus

G

Światowy Dzień Walki z AIDS – wystawa na szkolnym korytarzu.

 

p. M. Puchała

 

STYCZEŃ/LUTY

 

 

 

 

 

 

INTEGROWANIE     SPOŁECZNOŚCI   SZKOLNEJ

 

 

SP

Choinka szkolna – uroczystość środowiskowa- część artystyczna, zabawa dyskotekowa

 

p. D. Foltyńska, p. M. Jachacz,                                 samorząd szkolny,

wychowawcy klas

 

 

 

G

Dyskoteka szkolna

rodzice

 

SP

Dzień Babci i Dziadka – uroczystość środowiskowa w GOK-   kl. I-III

p. M. Kamieniak,                         p. A. Adamczyk

wychowawcy klas I- III

 

 

 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

SP

Dni Bezpieczeństwa- inscenizacja dla klas I- III - quizy, konkursy, spotkania z policjantem.

p. A. Grabarz,                         p. A. Majchrzak

 

 

MARZEC

 

 

WYCHOWANIE             W DUCHU   PATRIOTYZMU

 

 

 

 

SP

 

 

Dzień Patrona- Dniem Integracji Szkoły – apel

(klasy IV a; b )

 

 

 

 

 

p. M. Nowak p. A. Trojanowska,

p. W. Foręc

 

D -p. A. Trojanowska

 

 

KWIECIEŃ

 

 

 

 

 

 

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

 

ZADANIA

 

 

DZIAŁANIA

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

 

INTEGROWANIE   SPOŁECZNOŚCI   SZKOLNEJ

 

 

 

G i SP

 

Apel Wielkanocny połączony z rocznicą śmierci JP II

 

 

 

 

 

p. B. Ucińska, p. J. Sulima- Flaszka,p. E. Majchrzak,                 p. J. Kieruzel,                       ks. A. Dolata

 

D- p. M. Gemborys,               p. A. Trojanowska

 

 

KSZTAŁTOWANIE   TOŻSAMOŚCI

NARODOWEJ PRZY JEDNOCZESNYM OTWARCIU NA WARTOŚCI   KULTURY EUROPY

 

 

 

 

G

 

Rocznica zbrodni katyńskiej i tragedii smoleńskiej                           - lekcje otwarte,

- dekoracja holu   gimnazjum

 

p. I. Ochocka,                   p. W. Foręc

 

D – p. A. Trojanowska

 

MAJ

 

 

 

 

 

 

WYCHOWANIE                         W DUCHU   PATRIOTYZMU

SP

 

   G

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja –   (klasy V a; b )

Rocznica uchwaleniaKonstytucji 3 Maja- wystawa na szkolnym korytarzu

p. J. Kieruzel

D – p. M. Gemborys

 

p. W. Foręc,                                   p. I. Ochocka                    

 

G

Dzień Patrona – wystawa na szkolnym korytarzu     (obowiązuje strój galowy uczniów)

p. I. Ochocka, p. G. Dolata

UŚWIADAMIANIE   WPŁYWU     ŚRODOWISKA NA ŻYCIE CZŁOWIEKA

 

SP

Podsumowanie projektów   ekologicznych

 

 

p. J. Żelichowska

D- p. A. Trojanowska

 

INTEGROWANIE   SPOŁECZNOŚCI   SZKOLNEJ

SP                 Kl. I-III

Dzień Matki i Dzień Dziecka - uroczystość środowiskowa w GOK

wychowawcy klas

SP i G

Dzień Sportu

p. M. Studziński, nauczycielewychowania fizycznego + wychowawcy klas III, IV, V, VI SP

 

 

CZERWIEC

 

 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

 

SP    

 

Dni Bezpieczeństwa -   inscenizacja dla klas       I- III, quizy, konkursy, /spotkania z policjantem/.

 

p. D. Foltyńska,               p. M. Jachacz,

p. M. Kamieniak,                       p. A. Adamczyk

 

WYCHOWANIE

W DUCHU PATRIOTYZMU

SP i G

Festiwal piosenki – przesłanie J. Pawła II             w piosence

p. J. Kieruzel,                     p. A. Majchrzak,                 p. B. Ucińska,                           ks. A. Dolata,                               p. A. Grabarz,                         p. M. Kamieniak,                         p. J. Sulima-Flaszka

D- p. A. Trojanowska

INTEGROWANIE   SPOŁECZNOŚCI   SZKOLNEJ

 

   SP

 

 

G

Zakończenie roku szkolnego – apel

 

Zakończenie roku szkolnego – apel

p. A. Stępień,                             p. I. Kurzawa

 

p. J. Sulima - Flaszka,

p. G. Klasztorna

 

D- p. M. Gemborys

 

 

Legenda:

SP, G – szkoła przygotowująca uroczystość/imprezę szkolną

SP, G – szkoła uczestnicząca w uroczystości/ imprezie szkolnej

( IV a ; b ) – klasy przygotowujące część artystyczną

D – osoba odpowiedzialna za dekorację

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W RUŚCU

NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017

 

Forma współpracy

Sposoby realizacji

 

Termin

Odpowiedzialny

Zebrania ogólne

- powołanie Rady Rodziców – zatwierdzenie dokumentacji szkoły

• Zebranie podsumowujące działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą i gospodarczą szkoły

 

Wrzesień 2016

Według harmonogramu

Dyrektor

Dyrektor

Spotkania z rodzicami

• Zapoznanie rodziców z podstawową dokumentacją szkoły: statutem, szkolnym programem profilaktyki, planem dydaktyczno-opiekuńczo - wychowawczym, programem wychowawczym i regulaminem pobytu uczniów w szkole, WSO.

• Pomoc rodzicielska w imprezach i uroczystościach klasowych.

• Konsultacje z pedagogiem szkolnym, nauczycielami przedmiotów

• Ustalenie organizacji wycieczek, imprez klasowych.

• Informowanie rodziców odnośnie postępów w nauce, zachowania, wskazanie właściwych metod pracy.

• Zapoznanie się z domowymi warunkami nauki i wypoczynku; przeprowadzenie wywiadu środowiskowego

 

*Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

 

II a „Zasady bezpiecznego korzystania z internetu”.

 

II b „Zasady bezpiecznego korzystania z internetu”.

 

 

IV b     „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”

         „Jak ustrzec dziecko przed zagrożeniami w Internecie?”

 

V    „Wpływ napojów energetyzujących na rozwój i zdrowie dziecka”        

 

 

VI a   „Wpływ napojów energetyzujących na rozwój i zdrowie dziecka”        

 

VI b   „Wpływ napojów energetyzujących na rozwój i zdrowie dziecka”        

 

 

• Zapoznanie rodziców z osiągnięciami edukacyjnymi dzieci oraz problemami wychowawczymi.

IX. 2016 r.

 

 

 

 

Cały rok

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneta Adamczyk

 

Marzena Kamieniak

 

 

 

 

Anna Trojanowska

 

 

Jolanta Kieruzel

 

 

Iwona Kurzawa

 

 

Agnieszka Stępień

 

 

 

 

 

 

 

Lekcje otwarte

Umożliwienie rodzicom obserwacji własnego dziecka na tle grupy

-   „Spotkania Wigilijne”

-   „Dzień Babci i Dziadka”

-   „Spotkania Wielkanocne”

-   „Dzień Matki”

 

 

     XII.       2016 r.

 1. I.2017 r.
 2. IV.2017 r.

V.       2017 r.

 

Wychowawcy klas

Gazetka „Informacje dla rodziców”

Sporządzenie na gazetce: wykazu kół zainteresowań, rozkładu dyżurów nauczycieli, planu zajęć, informacji o wycieczkach, wyjazdach, imprezach

Cały rok

Dyrekcja, nauczyciele

Kontynuacja współpracy z domem dziecka

• Wyjazdy okolicznościowe

• Wywiad środowiskowy

• Spotkania integracyjne

Cały rok

Dyrekcja, nauczyciele

Promocja szkoły w środowisku

Propagowanie wydarzeń szkolnych w kronice, gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej

Cały rok

 

nauczyciela

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W RUŚCU

NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017

 

Forma współpracy

Sposoby realizacji

 

Termin

Odpowiedzialny

Zebrania ogólne

- powołanie Rady Rodziców – zatwierdzenie dokumentacji szkoły

• Zebranie podsumowujące działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą i gospodarczą szkoły

 

Wrzesień 2016

Według harmonogramu

Dyrektor

Dyrektor

Spotkania z rodzicami

• Zapoznanie rodziców z podstawową dokumentacją szkoły: statutem, szkolnym programem profilaktyki, planem dydaktyczno-opiekuńczo - wychowawczym, programem wychowawczym i regulaminem pobytu uczniów w szkole, WSO.

• Pomoc rodzicielska w imprezach i uroczystościach klasowych.

• Konsultacje z pedagogiem szkolnym, nauczycielami przedmiotów

• Ustalenie organizacji wycieczek, imprez klasowych.

• Informowanie rodziców odnośnie postępów w nauce, zachowania, wskazanie właściwych metod pracy.

• Zapoznanie się z domowymi warunkami nauki i wypoczynku; przeprowadzenie wywiadu środowiskowego

 

*Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców

 

 

GIMNAZJUM

 

I a   „Co rodzice powinni wiedzieć o agresji?”

 

 

I b   „Jak motywować dzieci do nauki?”

 

  • Zapoznanie rodziców z osiągnięciami edukacyjnymi dzieci oraz problemami wychowawczymi

 

IX. 2016 r.

 

 

 

 

Cały rok

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszula Kowalska

 

 

Wojciech Foręc

 

 

 

 

 

Lekcje otwarte

Umożliwienie rodzicom obserwacji własnego dziecka na tle grupy

-   „Spotkania Wigilijne”

-   „Spotkania Wielkanocne”

-   choinka szkolna

 

     XII. 2016 r.

IV.     2017 r.

I.       2017 r.

 

Wychowawcy klas

Gazetka „Informacje dla rodziców”

Sporządzenie na gazetce: wykazu kół zainteresowań, rozkładu dyżurów nauczycieli, planu zajęć, informacji o wycieczkach, wyjazdach, imprezach

Cały rok

Dyrekcja, nauczyciele

Kontynuacja współpracy z domem dziecka

• Wyjazdy okolicznościowe

• Wywiad środowiskowy

• Spotkania integracyjne

Cały rok

Dyrekcja, nauczyciele

Promocja szkoły w środowisku

Propagowanie wydarzeń szkolnych w kronice, gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej

Cały rok

 

nauczyciela

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY   ZE ŚRODOWISKIEM

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W RUŚCU

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Cele ogólne:

1.   Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym.

2. Pozyskanie środków finansowych.

3. Promowanie placówki w środowisku.

4. Stymulowanie rozwoju psychospołecznego uczniów.

Cele szczegółowe współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 1. 1.Poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu działalności różnych instytucji, organizacji, urzędów i władz lokalnych oraz z zakresu poruszanych tematów, tj. zdrowia, ochrony środowiska, pracy urzędów, itp.
 2. 2.Kształcenie w uczniach chęci poznania najbliższego środowiska i umiejętności funkcjonowania w nim, komunikowania się z innymi, szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią.
 3. 3.Wyrabianie nawyku obcowania z kulturą i umiejętności właściwego zachowania się w instytucjach i na imprezach kulturalnych.
 4. 4.Uświadomienie uczniom ich prawa do uzyskiwania informacji związanych z funkcjonowaniem w środowisku lokalnym.

Przewidywane efekty:

 1. 1.Pozyskanie funduszy na rozwój placówki.
 2. 2.Wyposażenie uczniów w podręczniki.
 3. 3.Poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu poruszanych tematów, takich jak: zdrowie, ochrona środowiska, regionalizm itp.
 4. 4.Szacunek dla pracy innego człowieka.
 5. 5.Wyrobienie nawyku obcowania z kulturą.
 6. 6.Nabycie umiejętności zachowania się w instytucjach i na imprezach kulturalnych.
 7. 7.Sposoby osiągania celów:

L.p.

Podmiot współpracy

Sposoby realizacji współpracy

Efekty

Osoby odpowiedzialne

1.

Władze lokalne

● Zapoznanie uczniów pracą Urzędu Gminy w Ruścu.

● Nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami i uczniami z okazji uroczystości szkolnych i innych środowiskowych.

● Pozyskiwanie środków finansowych na organizację konkursów przedmiotowych i tematycznych.

● Współpraca w realizacji projektu unijnego.

 

 

Pozyskanie wiedzy przez uczniów nt. zadań, charakteru pracy i świadczonych usług dla środowiska.

Nabywanie umiejętności zachowania się w instytucjach.

Rozwijanie komunikacji interpersonalnej.

Pozyskiwanie funduszy.

W. Foręc

nauczyciele odpowiedzialni za organizowane uroczystości, konkursy

2.

Instytucje wspierające rodzinę – GOPS, PCPR, GKRPA

Fundacja ks. Orione „Czyńmy dobro”

(sierota z Laare w Kenii)

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

● Rozpoznanie środowiska ucznia.

● Udzielanie doraźnej pomocy finansowej rzeczowej.

● Dofinansowanie do wyjazdów uczniom z rodzin ubogich.

● Wspieranie rodzin potrzebujących pomocy.

● Monitorowanie opieki zastępczej.

 

Wiedza nt. sytuacji rodzinnej i życiowej ucznia.

Pozyskiwanie funduszy.

Kierowanie do instytucji i specjalistów świadczących wsparcie psychologiczne, prawne, lekarskie.

wychowawcy klas

wychowawcy świetlicy

pedagog szkolny

E. Pilarczyk – Janus

B. Ucińska

E. Majchrzak

J. Sulima - Flaszka

3.

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

Kurator sądowy

Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie i w Ruścu

● Współpraca z kuratorami Sądu rejonowego lub Okręgowego (w Bełchatowie, w Łodzi).

● Działania profilaktyczne ze strony policji – spotkania z uczniami i rodzicami.

● Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminu na kartę rowerową i motorowerową.

● Udział uczniów w konkursach organizowanych przez policję.

● Działania interwencyjne.

 

Wiedza uczniów i rodziców dotycząca zagrożeń.

Wsparcie działań profilaktycznych nauczycieli.

Zdobycie uprawnień pokierowania rowerem i motorowerem.

Dyrektor

A.Majchrzak

wychowawcy klas

A.Trojanowska

4

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bełchatowie

● Pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce.

● Diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

● Badania uczniów pod kątem uzdolnień i predyspozycji zawodowych.

● Zapraszanie pracowników poradni na zebrania z rodzicami, warsztaty z uczniami.

● Konsultowanie działań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Wsparcie uczniów, rodziców i nauczycieli w działaniach wychowawczych i pokonywaniu niepowodzeń szkolnych.

Poznanie predyspozycji dokonywania zawodu.

pedagog szkolny

wychowawcy

5

Inne placówki oświatowo – opiekuńcze: PCK, WOŚP, Środowiskowy Dom Samopomocy w Strobinie oraz Dąbrowie Widawskiej, itp.

● Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym.

● Wspólna zbiórka darów i środków pieniężnych dla najbardziej potrzebujących.

● Zajęcia praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,

● Materiały szkoleniowe.

 

Wyrabianie nawyków empatii w różnych grupach społecznych..

Poznanie sposobów pozyskiwania środków finansowych dla ludzi potrzebujących.

wychowawcy

pedagog

M.Jachacz

E.Pilarczyk –J.

n-le przedmiotów

opiekunowie samorządów

 

 

 

 

● Opieka nad Grobem Nieznanego Żołnierza.

 

 

 

Pozyskanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

E. Pilarczyk – Janus

B. Ucińska

E. Majchrzak

6.

Placówki kulturalne,

Gminny Ośrodek Kultury,

Gminna Biblioteka Publiczna, kina, muzea teatry

● Udział uczniów i nauczycieli w życiu kulturalnym regionu, w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, korzystanie ze zbiorów biblioteki, z Internetu, udział w konkursach i imprezach.

● Współorganizowanie uroczystości środowiskowych,

● Lekcje biblioteczne.

● Wyjazdy z uczniami do kina, teatru czy muzeum.

Możliwość poznawania ciekawych ludzi.

Rozwijanie umiejętności artystycznych przez udział w uroczystościach okolicznościowych.

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Możliwość korzystania z dóbr kultury.

wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy,

nauczyciele przedmiotów

7.

Inne szkoły, uczelnie wyższe.

● Udział uczniów w konkursach zawodach sportowych.

● Praktyki studenckie.

Rozwijanie swoich możliwości i umiejętności przez uczniów.

Poznanie możliwości dalszej edukacji.

wychowawcy klas

I – III,

n-lewych. fiz. i innych przedmiotów

8.

Parafia p.w. NNMP w Ruścu

● Udział uczniów i nauczycieli w różnych nabożeństwach i rekolekcjach.

● Organizowanie uroczystości szkolnych z udziałem księży pracujących szkole i w parafii.

 

Ks. Prefekt

wychowawcy

nauczyciele

B. Ucińska

J. Kieruzel

R. Trojanowski

E. Majchrzak

J. Sulima - Flaszka

 

9.

Amatorska Orkiestra Dęta im. K. Namysłowskiego

● Przedstawienie oferty dla kandydatów (uczniów) w kierunku rozwijania zainteresowań i umiejętności muzycznych.

● Zapewnienie instrumentów, opieki merytorycznej kapelmistrza.

● Badanie predyspozycji muzycznych.

● Możliwość promowania szkoły poprzez udział uczniów w występach orkiestry.

Możliwość rozwoju zdolności muzycznych.

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

R.Trojanowski

J. Kieruzel

ks. Adam Dolata

10.

Starostwo Powiatowe Eko Region „Reba”

● Udział w Powiatowych Obchodach Dnia Ziemi (konkursy, zbiórka zużytych baterii, płyt CD/DVD).

● Pozyskiwanie środków finansowych na pomoce i nagrody.

● Prowadzenie zajęć ekologicznych w terenie i instytucjach promujących działania ekologiczne.

● Realizacja projektów ekologicznych.

Pozyskiwanie środków finansowych.

Poznawanie instytucji proekologicznych.

Wiedza i umiejętności proekologiczne.

M. Michalak

G. Klasztorna

T. Łudczak

J. Żelichowska

E. Pilarczyk – Janus

wychowawcy klas

11.

Ośrodek Zdrowia

● Współpraca z pielęgniarką w zakresie profilaktyki zdrowotnej (fluoryzacja, czystość, inne).

● Udzielanie pierwszej pomocy.

● Badania lekarskie.

 

Prowadzenie badań okresowych.

Poznanie sposobów udzielania pierwszej pomocy.

Wspieranie nauczycieli
w działaniach profilaktycznych.

wychowawcy klas

nauczycielewych. fiz.

 

12.

Bank PKO

● Udział uczniów w gromadzeniu środków pieniężnych na książeczkach oszczędnościowych w ramach SKO.

● Prowadzenie lekcji przedsiębiorczości.

 

Uczenie gospodarowania pieniądzem.

J.Kieruzel

13.

Powiatowe i Wojewódzkie Zrzeszenie LZS

Szkolny Związek Sportowy w Bełchatowie

● Udział uczniów w zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, rejonu, województwa.

● Współorganizowanie zawodów sportowych.

Promowanie szkoły w środowisku.

Możliwość rozwijania zainteresowań i predyspozycji sportowych.

A.Majchrzak

M.Studziński

A.Adamczyk

M.Nowak

14.

Nadleśnictwo Bełchatów Koło Łowieckie „Kuropatwa”

● Udział uczniów w konkursach i akcjach o charakterze ekologicznym, np. zalesianie, dokarmianie zwierząt.

Rozbudzenie wrażliwości na los zwierząt.

nauczyciele klas I – III

J.Kieruzel

A.Trojanowska

W. Foręc

15.

Lokalne firmy

● Zapraszanie na uroczystości.

● Sponsorowanie przez firmy nagród na konkursy i wyjazdy uczniów.

 

 

Wsparcie finansowe.

Promocja firm lokalnych.

Preorientacja zawodowa.

Dyrektor

nauczyciele

16.

EUROUTIL – Dariusz Wojtczak

● Pozyskiwanie funduszy na pomoce dydaktyczne.

 

 

 

I.Kurzawa