Home Dokumenty

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RUŚCU

ROK SZKOLNY 2016 / 2017

 

WPROWADZENIE

 

Adresatami Programu Profilaktycznego są uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu, którym pragniemy wskazywać normy postępowania zgodnego z oczekiwaniami społeczeństwa w celu ustrzeżenia ich przed zagrożeniami współczesnego świata. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wzmacnianie czynników ochronnych przy jednoczesnej redukcji czynników ryzyka. Formy i sposoby działań zakresu profilaktyki dostosowane są do wieku uczniów, ich potrzeb rozwojowych oraz potrzeb środowiska. Program ten kierowany jest do każdego ucznia, zarówno zdolnego jak i ze specyficznymi oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, potrzebującego pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej. Program odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, klasie szkolnej i środowisku. Zakładamy, że dzięki naszemu zaangażowaniu każdy z uczniów poradzi sobie w trudnej sytuacji i osiągnie sukces na zgodnie ze swoimi możliwościami.

Program Profilaktyczny Szkoły powstał w oparciu o:

- Rozporządzenie MENiS z dn. 31.01.2003 r. w sprawie działań wychowawczych i zapobiegawczej działalności dzieci i młodzieży uzależnionej  

   (Dz. U. Nr 26 poz. 226),

- Rozporządzenie MENiS z dn. 30.04.2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Dz. U. poz.532)

- RozporządzenieRM z dn. 22.03.2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 (Dz. U. Nr 78

   poz.428)

- podstawę programową,

- Program Wychowawczy Szkoły,

- wnioski z realizacji Programu Profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Ruścu w roku szkolnym 2015/2016. do pracy szkoły.

            Szkolny Program Profilaktyki został opracowany wspólnie z rodzicami.

 

  1. I.CELE PROGRAMU

Cele szczegółowe programu

Zagadnienia profilaktyki zawarte w programie mają na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka i wspieranie jego rozwoju.

 

  1. Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią poprzez eliminację zachowań agresywnych i przemocy.
  1. 2.Wdrażanie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Eliminacja zachowań dyskryminacyjnych w stosunku do uczniów słabo uczących się, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz o niższym statusie społecznym
  2. 3.Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej
  3. 4.Profilaktyka uzależnień - uświadomienie i poszerzenie wiedzy uczniów o szkodliwości palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz ich negatywnego wpływu na organizm człowieka. Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie oraz programami i grami komputerowymi
  4. 5.Procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. II.HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Dział programu

Zadania

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

I.Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią poprzez eliminację zachowań agresywnych i przemocy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo w życiu codziennym.

 

2. Udzielanie pierwszej pomocy.

 

 

 

3. Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za mienie własne i społeczne.

 

4. Przeciwdziałanie

i redukowanie agresji (fizycznej, psychicznej)

w szkole, w domu

i środowisku lokalnym.

 

5.Uczenie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

 

 

6.Kontrola zachowań pozytywnych

i negatywnych uczniów.

 

7. Działania informacyjno – profilaktyczne na rzecz środowiska szkoły i indywidualnych osób.

 

 

8. Udział w gminnych programach profilaktycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Diagnoza zjawiska agresji i przemocy w szkole oraz efektów podejmowanych działań.

Zajęcia według planu wychowawcy.

.

Zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Monitorowanie zachowań uczniów podczas pobytu w świetlicy.

Zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy realizowane w każdej klasie

Dyżury nauczycieli podczas przerw.

Lekcje z wychowawcą.

Zajęcia z pedagogiem.

Spotkanie z policjantem.

Filmy edukacyjne.

Pogadanki, rozmowy.

Lekcje wychowawcze.

Scenki rodzajowe

Prowadzenie zeszytów kontaktów z rodzicami.

Umieszczanie na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń wykazu instytucji, do których można się zwrócić z prośbą o pomoc.

Programy i spektakle profilaktyczne finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Ankieta dla rodziców, uczniów, nauczycieli

na bieżąco

po ustaleniu

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

w miarę potrzeb

 

cały rok

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj 2017 r.

wychowawcy, pedagog, nauczyciele,

 

pielęgniarka szkolna

 

 

nauczyciele świetlicy

 

dyrekcja, nauczyciele

rodzice, zaproszeni goście

 

wychowawcy,

pedagog

 

wychowawcy, nauczyciele

 

wychowawcy, nauczyciele

pedagog,

wychowawcy, pedagog

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog

 

 

 

 

 

 

II.Wdrażanie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Eliminacja zachowań dyskryminacyjnych w stosunku do uczniów słabo uczących się, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz o niższym statusie społecznym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przeciwdziałanie agresji słownej, przemocy psychicznej,   zachowaniom dyskryminacyjnym.

 

 

 

 

2. Likwidowanie deficytów rozwojowych w szczególności u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

3. Wspieranie dzieci w trudnej sytuacji materialnej i zaniedbanych środowiskowo

 

4.Rozpoznawanie środowiska rodzinnego ucznia.

Zajęcia dotyczące przeciwdziałania agresji realizowane w każdej klasie.

Monitorowanie i diagnoza zachowań uczniów.

Spotkania uczniów z policją, pedagogiem i przedstawicielami PPP

Zajęcia terapii pedagogicznej

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia logopedyczne z elementami korektywy i kompensacji

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia wspierające rozwój.

Pomoc w odrabianiu lekcji.

Rozmowy indywidualne z wychowawcami, uczniami, rodzicami.

 

Współpraca z Radą Rodziców i GOPS.

na bieżąco,

w zależności od potrzeb

 

 

 

 

 

 

cały rok

na bieżąco,

w zależności

od potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog, nauczyciele,

rodzice,

zaproszeni goście

 

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog, terapeuci pedagogiczni, logopeda,

rodzice

dyrekcja,

 

 

 

 

III.Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej

 

Realizacja programu „Trzymaj formę”.

Zapoznanie uczniów ze zdrowym stylem życia, uświadomienie, że warto inwestować w swoje zdrowie.

Zorganizowanie

i   przeprowadzenie akcji w szkole w ramach programu „Szklanka mleka dla każdego” oraz „Owoce, warzywa w szkole”.

Pedagogizacja rodziców. Rozbudzanie zainteresowań aktywnością fizyczną poprzez organizowanie szkolnych imprez sportowych. (Dzień Sportu, Szkolne Igrzyska Sportowe, inne).

Prowadzenie lekcji w oparciu

o uzyskane materiały edukacyjne:

• promowanie aktywności ruchowej oraz zasad zdrowego odżywiania;

• zapoznanie ze skutkami nieprawidłowej diety, np. otyłością, anoreksją, bulimią;

• prawa konsumenta.

Zorganizowanie spotkań

z pielęgniarką.

Wykonanie tematycznych gazetek, wystaw.

Przeprowadzenie konkursów.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat zdrowego stylu życia.

 

cały rok szkolny

koordynator programu, wychowawcy, pielęgniarka, nauczyciel wych. fiz.,

nauczyciel plastyki,

nauczyciel przyrody, nauczyciel świetlicy

IV. Profilaktyka uzależnień - uświadomienie i poszerzenie wiedzy uczniów o szkodliwości palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz ich negatywnego wpływu na organizm człowieka.

Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie oraz programami i grami komputerowymi

1. Dostarczenie wiedzy

o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu,

zażywania narkotyków i dopalaczy

2. Uczenie podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności odmawiania.

3. Przestrzeganie zakazu palenia papierosów na terenie szkoły.

4. Utrwalanie zasad postępowania

w przypadku cyberprzemocy.

Wskazanie oferty pomocowej.

 

4. Diagnoza zagrożeń zjawiska palenia papierosów, picia alkoholu

i zażywania narkotyków.

Lekcje wychowawcze,

zajęcia z pielęgniarką.

 

 

 

Pogadanki, gazetki klasowe.

 

 

Dyżury nauczycieli podczas przerw.

 

Zajęcia z wychowawcą i zajęcia komputerowe.

Oferta pomocowa Helpline.org.pl.

Pedagogizacja rodziców.

 

Ankieta dla uczniów, rodziców.

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

według potrzeb

 

 

maj

wychowawcy

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

dyrekcja, nauczyciele

 

 

 

 

wychowawcy

nauczyciele informatyki

 

 

 

wychowawcy

V. Procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole

 

1.Profilaktyka i wychowanie – sposoby postepowania w sytuacjach problemowych

2.Przeciwdziałanie     demoralizacji

3.Przciwdziałanie przestępczości

Przeprowadzenie działań w oparciu o dokument „Procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w Szkole Podstawowej w Ruścu”.

cały rok

dyrekcja

pedagog

nauczyciele

pracownicy szkoły

 

 

  1. III.

Program Profilaktyczny będzie podlegał ewaluacji w zależności od sytuacji i potrzeb grup tworzących społeczność szkolną: uczniów, rodziców i nauczycieli. Metody wykorzystane w ewaluacji (ankiety, rozmowy, obserwacje) wynikać będą z charakteru działań, warunków

i okoliczności, w których te działania będą realizowane.

 

 

Opracowały: Małgorzata Nowak, Marzena Kamieniak, Jolanta Kieruzel, Iwona Kurzawa , Agata Majchrzak,