Home Dokumenty

 

KONCEPCJA  PRACY  SZKOŁY –

 na lata 2016 - 2021

- PUBLICZNE GIMNAZJUM IM.HET.STANISŁAWA  KONIECPOLSKIEGO

W RUŚCU

 

 

 

 

Dziecko żyjące  w tolerancji  nabiera cierpliwości.

Dziecko zachęcane uczy się wiary w siebie.

Dziecko rozumiane uczy się oceniać.

Dziecko traktowane uczciwie uczy się sprawiedliwości.

Dziecko żyjące w bezpieczeństwie  uczy się ufać.

Dziecko przyjmowane takim, jakim jest, uczy się akceptować.

Dziecko traktowane uczciwie uczy się prawdy.

Dziecko otoczone przyjaźnią uczy się szukać w świecie miłości.

 

 

 

 1. WSTĘP

Przedstawiona poniżej Koncepcja Pracy Szkoły jest efektem pracy zespołu nauczycieli powołanego przez dyrektora szkoły do opracowania propozycji zadań do wykonania w ciągu kolejnych 5 lat. Zespół korzystał z następujących źródeł informacji:

-        analizy wyników egzaminów gimnazjalnych w ostatnich latach

-        analizy realizacji Pięcioletniego Planu Rozwoju Szkoły

-        uwag nauczycieli, wychowawców, rodziców, uczniów zebranych w  poprzednim roku szkolnym

-        analizy otoczenia, w którym funkcjonuje szkoła.

MOCNE  STRONY

 • Dobre wyniki egzaminów zewnętrznych.
 • Rosnąca liczba absolwentów szkoły kontynuujących naukę w szkołach średnich.
 • Dobre przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych.
 • Wysokie kwalifikacje nauczycieli, duże zaangażowanie w  doskonalenie zawodowe.
 • Bardzo dobry wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.
 • Zdecydowana poprawa warunków nauczania – doskonalenie bazy dydaktycznej.
 • Dobrze funkcjonujący Samorząd Uczniowski.
 • Obszerna oferta zajęć pozalekcyjnych.
 • Wszechstronna pomoc pedagogiczna dla uczniów, z uwzględnieniem działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród młodzieży zagrożonej uzależnieniem.
 • Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.

SŁABE  STRONY

 • Zaangażowanie  wąskiego grona rodziców w życie szkoły.
 • Niski poziom czytelnictwa.

 Przy opracowywaniu tego planu kierowałyśmy się zasadą, że rozwój we właściwym kierunku to taki, który pozwala rozwijać i udoskonalać to, co już jest dobre, ale także poprawiać zauważone niedociągnięcia. Realizacja zadań będzie odbywać się zgodnie z planem , w codziennej pracy szkoły. Wierzymy, że przyjęta koncepcja pracy pozwoli podnieść nam jakość kształcenia i wychowania naszych gimnazjalistów.

Realizacja planu dopuszcza możliwość dokonywania w nim zamian w wyniku szybszego osiągania celów bądź w przypadku zaistnienia nowych okoliczności oświatowych.

 

 1. GIMNAZJUM

Chcemy, by szkoła była bezpieczna, interesująca i przyjazna uczniom.

Pragniemy, aby uczniowie mieli możliwość współdecydowania o tym, co się dzieje w szkole.

Dążymy do wyposażenia uczniów w wiedze i umiejętności niezbędne do dokonywania wyborów w dalszym życiu.

Zależy nam na tym, aby wychowankowie gimnazjum byli przygotowani do życia w demokratycznym społeczeństwie.

Zakładamy, że wykształcona i doskonaląca się kadra pedagogiczna, otwarta na nowości, zapewni różnorodność i atrakcyjność lekcji oraz bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Najważniejsze reguły to:

 • Każdy uczeń i nauczyciel traktowany jest podmiotowo.
 • Dialog jest formą kontaktów między nauczycielami, uczniem i rodzicami.
 • Wspólne są nasze sukcesy i porażki.

Szczerość, otwartość, tolerancja, sprawiedliwość, kultura słowa, aprobata i przyjaźń to główne wartości, jakimi będziemy się kierować w naszej pracy.

Realizacja zadań szkoły będzie opierać się na powyższych zasadach, założeniach i regułach postępowania oraz wartościach moralnych.

W naszej działalności będziemy się kierować tym, by:

 1. a)Wykształcić ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności.
 2. b)Wykształcić ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę.
 3. c)Wychować dobrego, kulturalnego i odpowiedzialnego za swoje czyny młodego człowieka.
 4. d))Wpajać uczniom system wartości ogólnoludzkich.
 5. e)Nauczyć gimnazjalistów pracy nad sobą.
 6. f)Eliminować agresję i kształtować  postawy prozdrowotne wolne od uzależnień.
 7. g)Kształtować umiejętności interpersonalne.
 8. h)Umożliwić społeczności szkolnej aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz zdrowia i środowiska.

Nasza wizja szkoły opiera się na kilku fundamentach:

 • Szkoła jest wspólnotą i wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni.
 • W planowaniu pracy szkoły szczególną uwagę zwracamy na:
 1. a)Wysoki poziom nauczania
 2. b)Wszechstronny rozwój osobowy ucznia
 3. c)Promowanie zdrowego stylu życia i działań ekologicznych.

Do  realizacji swoich zamierzeń będziemy angażować rodziców, społeczność lokalną, biorąc pod uwagę potrzeby, interesy, oczekiwania i ambicje środowiska,   w którym działamy.

 1. ABSOLWENT

Absolwent naszego gimnazjum to młody obywatel, który:

 • Jest aktywny, zaradny oraz samodzielny;
 • Akceptuje siebie i innych;
 • Rozwija własne zainteresowania;
 • Odpowiada za własne czyny;
 • Umie korzystać z dóbr kultury;
 • Potrafi odnaleźć swoje miejsce w Europie i w świecie;
 • Rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły;
 • Zna historię swojej „małej ojczyzny”;
 • Ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający mu kontynuowanie nauki w dowolnie wybranej szkole ponadgimnazjalnej;
 • Zna dokonania nauczycieli i uczniów i umie czerpać dla siebie z ich mądrości, talentu, pasji i serca, podejmuje trud kontynuowania ich dokonań;
 • Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji;
 • Umie samodzielnie i krytycznie myśleć;
 • Ma swój system wartości, potrafi odróżnić dobro od zła, potrafi oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom;
 • Zna dobrze jeden język obcy;
 • Zdobył umiejętność pracy w zespole, przedsiębiorczości, wykazywania inicjatywy;
 • Potrafi zaprezentować i obronić własne zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy;
 • Umie rozwiązywać problemy w twórczy sposób;
 • Planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny, stale doskonali swoją osobowość;
 • Umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny;
 • Umie wyeksponować swoje mocne strony;
 • Jest zdyscyplinowany, kulturalny, obowiązkowy, przestrzega zasad dobrych obyczajów;
 • Pokonuje swoje słabości i lęki, potrafi zmierzyć się z nimi i rozwiązać trudny problem;
 • Umie zachować się z godnością i honorem;
 • Dostrzega potrzeby innych, umie nieść pomoc potrzebującym.
 • Jest świadomym odkrywcą literatury i sztuki.

IV.            CELE GŁÓWNE:

 1. a)Systematyczne podnoszenie efektów kształcenia.
 2. b)Wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
 3. c)Zacieśnienie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 4. d)Wzmacnianie pozytywnych relacji na linii uczeń – rodzic – nauczyciel, w tym kształtowanie postaw i wychowanie do wartości.
 5. e)Rozwijanie zainteresowań uczniów, promocja ich talentów.
 6. f)Prowadzenie działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród młodzieży zagrożonej uzależnieniami.
 7. g)Wdrożenie doi świadomego czytelnictwa.
 8. h)Rozwijanie kompetencji informatycznych.

 

 1. V.DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA ORAZ INNA DZIAŁALNOŚC STATUTOWA GIMNAZJUM

CELE SZCZEGÓŁOWE

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNY/-I

Gimnazjum analizuje wyniki egzaminów,

a uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

 

1.Systematyczne przeprowadzanie badań wyników nauczania na wszystkich poziomach klas.

 2. Opracowywanie analizy wyników z poszczególnych badań w formie raportów i prezentacja ich na radach pedagogicznych.

 3. Opracowywanie i wdrażanie programów doskonalących i naprawczych na podstawie dokonanych analiz.

 4.Wdrazanie wniosków z egzaminów celem podniesienia efektywności nauczania.

 5.Informowanie rodziców o edukacyjnych osiągnięciach dziecka.

 6. Prowadzenie diagnoz etapowych, pozwalających określić stopień opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów egzaminacyjnych.

 7. Przeprowadzanie analizy zbieżności WSO z wynikami egzaminów.

Nauczyciele

 

 

 v-ce dyrektor, nauczyciele

  

 

nauczyciele – zespoły samokształceniowe

 

 

 nauczyciele

  

nauczyciele

 

 nauczyciele

 

 

   nauczyciele

Gimnazjum respektuje normy społeczne, a uczniowie są aktywnymi uczestnikami działalności.

1.Tworzenie oferty  zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami uczniów.

 2. Systematyczne przygotowywanie uczniów do konkursów na różnych szczeblach.

 

 3. Realizacja projektów edukacyjnych, społecznych.

 4.Udział uczniów w przedsięwzięciach
i programach szkolnych i międzyszkolnych.

 5. Udział młodzieży w spektaklach i programach profilaktycznych.

 6. Organizacja edukacji z zakresu orientacji szkolnej i zawodowej.

 7. Ewaluacja programu wychowawczego.

 8.Wypracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur związanych z zapobieganiem zachowaniom agresywnym, w tym agresji słownej.

9. Zapewnienie nauczycielom i uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

 10. Bieżące szkolenia Rady Pedagogicznej.

 11. Przeprowadzanie wśród rodziców uczniów klas I-ych ankiet, nt.oczekiwań wobec szkoły.

12. Objęcie opieką psychologiczno – pedagogiczną uczniów wymagających takiej opieki.

 13. Organizacja imprez szkolnych
i klasowych.

 14.Udział szkoły w projektach ekologicznych.

 15. Działalność Samorządu Uczniowskiego w zakresie propagowania norm społecznych.

 16.Nawiązanie i utrzymywanie ścisłej współpracy z instytucjami – Straż Pożarna, Policja, PP-P

Dyrektor

 

 

 Nauczyciele

 

 Dyrektor, nauczyciele

  

Nauczyciele

 

  Pedagog szkolny

 

Pedagog szkolny, wychowawcy  

wychowawcy

 

Nauczyciele, pedagog

 

 

 Dyrektor

 

 

 Dyrektor

 Wychowawcy

 

 

Wychowawcy, pedagog

 

Nauczyciele, wychowawcy, Rodzice, Samorząd Uczniowski

 Nauczyciele

  

Opiekun SU

  

 

Nauczyciele, pedagog

 1. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE

Cele szczegółowe

Zadania

Odpowiedzialny/-i

Gimnazjum ma koncepcję pracy

1.Opracowanie  koncepcji pracy.

 2.Monitorowanie realizacji koncepcji pracy gimnazjum.

Zespół nauczycieli powołany przez dyr.

 Dyrektor 

Gimnazjalna oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego.

1.Opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników.

 2.Weryfikacja w/w zestawów.

 3.Korelacja nauczycieli poszczególnych przedmiotów w realizacji podstawy programowej.

 4. Modyfikowanie oferty edukacyjnej umożliwiającej rozwój uczniów.

 5.Monitorowanie realizacji podstawy programowej oraz planów nauczania.

 6. Inspirowanie nauczycieli do wprowadzania autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych.

 7. Wprowadzanie nowatorskich metod nauczania; stosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnej (praca z tablica interaktywną). 

Zespoły przedmiotowe

 

 Zespoły przedmiotowe

 

Nauczyciele

 

 Nauczyciele

 

 Dyrektor

 

  Dyrektor

 

 Nauczyciele

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i są efektem współdziałania nauczycieli.

1.Precyzyjne określenie wymagań edukacyjnych wobec uczniów (WSO, PSO).

2.Analizowanie, diagnozowanie i wykorzystywanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 3.Efektywne wykorzystywanie czasu na zajęciach lekcyjnych.

 4.Rozwijanie aktywnego i twórczego działania poprzez stosowanie odpowiednich form i metod pracy.

 5. Wdrażanie do systematycznego i aktywnego czytelnictwa.

 6.Podnoszenie i uzyskiwanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły.

 7.Dbałość o płynny przepływ informacji.

 8.Dokumentowanie, gromadzenie
i udostępnianie spostrzeżeń oraz wymiana doświadczeń w związku
z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy z uczniem.

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele

  

Nauczyciele

 

 Nauczyciele

 

 Nauczyciele

 

 Nauczyciele

 

 Dyrektor, nauczyciele

 

Zespoły samokształceniowe

Gimnazjum kształtuje właściwe postawy uczniów.

1.Opracowanie Programu Wychowawczego, Profilaktyki.

 

 2.Ewaluacja i modyfikacja w/w programów.

 3. Tworzenie klasowych planów pracy wychowawczej.

 4.Organizacja warsztatów z pedagogiem, psychologiem (zarówno dla uczniów, jak i dla rodziców).

Powołane zespoły nauczycieli we współpracy z Radą Rodziców

 Nauczyciele, dyrektor

  

Wychowawcy

 

Wychowawcy, pedagog

Gimnazjum prowadzi działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

1.Organizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne.

 2.Współpraca z PP – P.

 3.Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.

 4.Dostosowywanie form i metod pracy do indywidualnych możliwości i umiejętności uczniów.

 

Pedagog, nauczyciele

 

 Wychowawcy, pedagog

 Nauczyciele

 Nauczyciele, pedagog szkolny

 1. FUNKCJONOWANIE GIMNAZJUM

Cele szczegółowe

Zadania

Odpowiedzialny/-i

Gimnazjum wykorzystuje zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

1.Podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska szkolnego.

2.Podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego. 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

Losy absolwentów gimnazjum.

1.Wdrażanie tematyki orientacji zawodowej.

 2.Monitorowanie losu absolwentów.  

Pedagog, wychowawcy kl.III

Dyrektor, Wychowawcy

Promocja gimnazjum

1.Rozwój strony internetowej szkoły.

 2.Organizacja imprez kulturalnych dla środowiska lokalnego.

 3.Prezentacja rodzicom ciekawych wystaw, działań kulturalnych – efektów pracy gimnazjalistów. 

Wyznaczony nauczyciel

 Nauczyciele- wg planu imprez i uroczystości

 

Nauczyciele

Pozyskiwanie rodziców do współpracy.

1.Współdziałanie z rodzicami przy tworzeniu dokumentów regulujących pracę szkoły.

 2.Usprawnienie przepływu informacji szkoła – rodzice.

3.Systematyczne badanie opinii rodziców o działalności szkoły.

Dyrektor, nauczyciele

 

 Dyrektor , nauczyciele

Dyrektor

 1. VIII.ZARZĄDZANIE GIMNAZJUM

Cele szczegółowe

Zadania

Odpowiedzialny/-i

Działania zespołów nauczycieli

1.Właściwa i efektywna praca zespołów przedmiotowych w oparciu o:

-        plany pracy

-        efekty pracy w przełożeniu na ucznia

-        metody i formy pracy w zespołach

2.Współpraca i wspomaganie nauczycieli w opracowaniu programów autorskich i działań nowatorskich. 

Zespoły przedmiotowe

 

 

 

Nauczyciele 

Organizacja nadzoru pedagogicznego.

1.Opracowanie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.

2.Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej z udziałem zespołów nauczycieli.

3.Opracowanie wniosków z nadzoru pedagogicznego służących wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu gimnazjum.

Dyrektor

 

Dyrektor, zespoły nauczycieli

 

Dyrektor

Baza i wyposażenie gimnazjum.

1.Doposażanie pracowni przedmiotowych oraz biblioteki szkolnej.

 

Dyrektor

  

 MONITOROWANIE:

Monitorowanie koncepcji będzie przebiegało trzystopniowo:

 - bieżące obserwowanie realizacji zadań;

 - po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji;

 - po zrealizowaniu całej koncepcji.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w koncepcji i w obsadzie zadań                w trakcie jej trwania, decyzję będzie podejmował dyrektor z osobami zainteresowanymi.

Opracowały:

Agata Majchrzak -

Joanna Sulima – Flaszka -

Magdalena Puchała –