Home Dokumenty

Spis treści:

 1. I.Nazwa szkoły i inne informacje wstępne
 2. II.Cele i zadania szkoły
 3. Organizacja szkoły
 4. IV.Zasady współdziałania szkoły z rodzicami
 5. V.Organy szkoły
 6. VI.Uczniowie
 7. VII.Świetlica
 8. VIII.Biblioteka
 9. IX.Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników
 10. X.Prawa i obowiązki uczniów
 11. XI.Zasady wewnątrzszkolnego oceniania
 12. XII.Sztandar, Ceremoniał
 13. XIII.Postanowienia końcowe

NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE WSTĘPNE

 

§ 1

 

Statut opracowany został w oparciu o następujące obowiązujące przepisy prawa:

 1. 1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U.2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 2. 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. Nr 61, poz. 624) (Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96; z 2003 r. Nr 146, poz. 1416; z 2004 r. Nr 66, poz. 606; z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35 poz. 222Nr 35, poz. 222)
 3. 3.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
 4. 4.Konwencja Praw Dziecka – ratyfikowana przez Polskę 30.04.1991 r. (Dz. U. nr 120 poz. 526 i 527 z 1991 r.)
 5. 5.Uchylono.

5a.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca  2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych.  (Dz. U. z 2015 r. poz. 843).

 1. 6.Rozporządzenie MEN z dnia 07 lutego 2012r.,poz 204, w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, na podstawie ustawy o systemie oś(Dz. U. z 2004r. Nr 256,  poz. 2572 z późn.zm.).
 2. 7.Uchylono.

7a.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu. 

8.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.  4, poz.17).

9.        Uchylono.

10.      Uchylono.

10a.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 959)

11.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców.

12.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 0, poz. 532).

13.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

                                                                      

Stwierdza się, że zapisy Statutu Szkoły są zgodne z Konwencją o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

§ 2

 1. 1.Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno - PrzedszkolnymRuścu oraz Gimnazjum Publiczne im. hetmana Stanisława Koniecpolskiego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ruścu zwana dalej „szkołą” jest szkołą publiczną.
 2. 2.Nazwę szkoły ustala się w pełnym brzmieniu.
 3. 3.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Wieluńskiej 33 w Ruścu.
 4. 4.Szkoła Podstawowa posiada imię Tadeusza Kościuszki oraz własny sztandar.
 5. 5.Gimnazjum Publiczne posiada imię hetmana Stanisława Koniecpolskiego oraz własny sztandar.
 6. 6.Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Rusiec.
 7. 7.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.
 8. 8.Szkoła jest jednostką budżetową finansowaną przez Gminę Rusiec.
 9. 9.Językiem wykładowym jest język polski.
 1. II.CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3

CELE SZKOŁY:

 1. 1.Wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, godła i symboli narodowych, poznawanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzenie szacunku dla postępowych tradycji narodu polskiego i jego kultury, literatury i języka przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
 2. 2.Zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego.
 3. 3.Przygotowanie uczniów do współuczestnictwa w życiu kraju, kształtowanie odpowiedzialności za jego losy i pomyślną przyszłość, pobudzenie do myśleniakategoriach nierozerwalności interesów państwa i narodu, poszanowanie prawa i konieczności umacniania państwa jako organizatora życia narodu.
 4. 4.Wychowanie dla pokoju.
 5. 5.Przygotowanie do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole i środowisku, nabywanie umiejętności spełniania powinności wzorowego ucznia, dobrego kolegi, odpowiedniego członka rodziny, pracownika, wzorowego obywatela.
 6. 6.Wychowanie przez pracę, ukazywanie jej wartości, kształtowanie szacunku do pracyludzi ją wykonujących.
 7. 7.Przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie dorobku kultury narodowej i światowej, kształtowanie wrażliwości na piękno, wzbogacanie doznańpotrzeb estetycznych, dbałość o czystość i piękno języka ojczystego oraz rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych.
 8. 8.Włączanie uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamianie rolizadań człowieka w kształtowaniu środowiska
 9. 9.Rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, odporności i wytrzymałości uczniów, kształtowanie nawyków uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku,
 10. 10.Kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych i ekonomicznych kraju i świata, kulturze i środowisku naturalnym.

 

ZADANIA SZKOŁY:

§ 4

 1. 1.W zakresie nauczania i kształcenia umiejętności szkoła zapewnia uczniom:
 2. a)naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytaniazrozumieniem;
 3. b)zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację naukigimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej;
 4. c)rozwijanie zdolności, osobistych zainteresowań;
 5. d)poznawanie dziedzictwa kultury narodowej na tle kultury europejskiej;
 6. e)rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych);
 7. f)traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
 8. g)możliwość skutecznego nabywania wiedzy niezbędnej do dalszej edukacji;
 9. h)efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowania decyzji;
 10. i)rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
 11. j)poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
 12. k)przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktówproblemów społecznych;
 13. l)warunki do realizacji projektów edukacyjnych w ramach posiadanych przez siebie środków.
 14. 2.W pracy wychowawczej, szkoła wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierza do tego, aby:
 15. a)uczniowie rozwijali umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności poprzez aktywny udział w pracach samorządów uczniowskich i klasowych, biblioteki oraz współorganizowanie uroczystości szkolnych i klasowych;
 16. b)budować u uczniów poczucie własnej wartości;
 17. c)stworzyć atmosferę życzliwości, sympatii, szacunku, akceptacji siebie i innych;
 18. d)przestrzegać praw dziecka i ucznia oraz zasad demokracji i tolerancji;
 19. e)zapobiegać u uczniów niedostosowaniu społecznemu i przeciwdziałać zjawiskom patologicznym;
 20. f)wskazać uczniom drogę szukania pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

 

 

§ 5

 1. 1.Każdy uczeń może korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, której udzielają mu, wg potrzeb: wychowawca klasy, pedagog, nauczyciele uczący, dyrektor szkoły oraz poradnie specjalistyczne. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. 2.Uczniowie niepełnosprawni i objęci nauczaniem indywidualnym mają prawo korzystać ze wszystkich form działalności szkoły.
 3. 3.Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia,z rozkładem zajęć lub grafikiem zastępstw.
 4. 4.Opiekę nad uczniami podczas przerw śródlekcyjnych oraz godzinę przed i po zakończeniu lekcji w budynku szkoły i na terenie posesji szkolnej sprawują nauczyciele pełniący dyżury zgodnie z grafikiem dyżurów lub zastępstw znajdującym się w pokoju nauczycielskim.
 5. 5.Profilaktyka zdrowotna prowadzona jest na terenie szkoły zgodnie z planem pracy oświatowo – zdrowotnej.
 6. 6.Szkoła umożliwia naukę religii lub etyki, zgodnie z życzeniem uczniów, rodzicó   i rozporządzeniem MEN. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji.
 7. 7.Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z pomieszczeń do nauki,i rekreacji, ochrony zdrowia i biblioteki.
 8. 8.Cele i zadania szkoły uwzględniają program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego społeczeństwa.
 9. 9.Szczegółowe wymagania wobec szkół określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06.08.2015 w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

 

§ 6

 1. 1.Opiekę nad uczniami podczas wyjść poza teren szkoły i w takcie trwania wycieczek jedno i kilkudniowych wyjazdowych organizowanych przez szkołę pełnią nauczyciele – wychowawcy (kierownik wycieczki), inni nauczyciele.
 2. 2.Organizatorzy wyznaczają kierownika wycieczki i opiekunów.
 3. 3.Opiekunowie odpowiedzialni są za tworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom wycieczki oraz za sprawowanie ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem przez nich zasad bezpieczeństwa.
 4. 4.Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:
 5. a)opracowanie z udziałem uczestników programu, harmonogramu wycieczki;
 6. b)złożenia oświadczenia o odpowiedzialności za bezpieczeństwo młodzieży na czas trwania wycieczki;
 7. c)opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników;
 8. d)zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
 9. e)zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich spełnienia przez wszystkich uczestników od chwili rozpoczęcia do zakończenia wycieczki i odbioru ucznia przez rodziców;
 10. f)przedłożenie dokumentacji z odbytej wycieczki i jej rozliczenie finansowe.

5.       Przy wyjeździe poza miejscowość, w której jest siedziba szkoły, opiekę nad uczniami       regulują odrębne przepisy. Reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z            dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy         wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i          nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67).

III.  ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 7

 1. 1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. 2.Uczniowie szkoły podstawowej podzieleni są na klasy I – VI, a gimnazjum na klasy– III, w których realizuje się cele i zadania szkoły określone przez MEN oraz statut szkoły.
 3. 3.Cykl kształcenia w szkole podstawowej dzieli się na dwa etapy:
 4. a)I etap edukacyjny: nauczanie początkowe (kl. I – III)
 5. b)II etap edukacyjny: kl. IV – VI

3a. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

3b.  W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas I- III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 3a.

3c. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3b, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 3a 

3d. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

3e. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ustępem 3c i 3d. w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

3f. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3g. W roku szkolnym 2015/2016 zapisy, o których mowa w ust. 3a do 3f dotyczą oddziału klas II natomiast od roku szkolnego 2016/2017 obowiązywać będą również w oddziale
klas III.

 1. 4.Cykl kształcenia w gimnazjum stanowi jeden etap
 2. 5.Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

5a.  W szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca, jeśli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy zwane semestrami. Drugi semestr rozpoczyna się w następnym tygodniu po Radzie klasyfikacyjnej, a kończy się 31 sierpnia.

5b. Terminy rozpoczynania i kończenia ferii zimowych określają przepisy Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego, a 3 – dniowych rekolekcji adwentowych określają  odrębne przepisy.

 1. 6.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne we wszystkich klasach odbywają się przez 5 dnitygodniu, od poniedziałku do piątku. Dopuszcza się odbywanie w/w zajęć w soboty, w przypadku odpracowywania zajęć z innego dnia tygodnia.
 2. 7.Szkoła organizuje naukę religii oraz stosownie do potrzeb, zajęcia o tematyce etyczno – moralnej w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.
 3. 8.Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania i zdolności w ramach istniejących w szkole organizacji i kółek zainteresowań.

§ 8

 

Dyrektor szkoły za zgodą władz oświatowych i organu prowadzącego może zorganizować prowadzenie klas integracyjnych, prowadzenie działalności innowacyjnej oraz eksperymentalnej na warunkach określonych przepisami MEN.

§ 9

 1. 1.W miarę posiadanych środków uczniom uzdolnionym i wszystkim chętnym umożliwia się korzystanie z różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, artystyczne, zajęcia w ramach sekcji sportowych) zgodniezapotrzebowaniem.
 2. 2.Możliwe jest zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych na życzenie rodziców i opłacanych przez nich.

§ 10

 1. 1.Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, szkoła na miarę swoich możliwości w zależności od potrzeb, może zapewnić:
 2. a)zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;
 3. b)możliwość korzystania z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć logopedycznych,
 4. c)pomoc indywidualną nauczyciela;
 5. d)pomoc koleżeńską (szczególnie dotyczy uczniów kl. IV – VI);
 6. e)bezpłatne obiady w stołówce szkolnej w porozumieniu z GOPS;
 7. f)pomoc i wsparcie wychowawcy klasy, dyrekcji szkoły oraz organizacji społecznych działających na terenie szkoły.
 8. 1.W sytuacjach wykraczających poza kompetencje szkoły organizuje ona uczniowi pomoc instytucji pozaszkolnych (PPP, Policji, Sądu – Wydział Rodzinny i Nieletnich, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, GOPS).
 9. 2.Dla uczniów z uszkodzeniami wzroku, słuchu, narządu ruchu zasady udzielania opieki i pomocy z udziałem nauczycieli, rodziców, uczniów określone są indywidualnie dla każdego ucznia.

§ 10a

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. 1.Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
 2. 2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów
  i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczychdydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 3. 3.Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

 1. 4.

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. 5.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia:

 1. a)dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
 2. b)prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,
 3. c)liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

 1. a)mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego,
 2. b)liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;

            3) zajęć specjalistycznych:

 1. a)korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniamiodchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5,
 2. b)logopedycznych - dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4,
 3. c)socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniówdysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10;

            4) warsztatów;

            5) porad i konsultacji,

            6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz planowaniem kształcenia
i               kariery zawodowej w przypadku uczniów szkoły gimnazjalnej.

 1. 6.O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 2. 7.O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 3. 8.Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 4. 9.Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu usunięopóźnień w     uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego         dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką w oddziale klasy tego typu.
 5. 10.Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut,godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć.
 6. 11.Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 7. 12.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć
 8. 13.Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
  1. 1)rodzicami uczniów;
  2. 2)poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
  3. 3)placówkami doskonalenia nauczycieli;
  4. 4)innymi szkołami i placówkami;
  5. 5)organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

      14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

 1. 1)ucznia;
 2. 2)rodziców ucznia;
 3. 3)nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
 4. 4)poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
 5. 5)pielęgniarki szkolnej;
 6. 6)pomocy nauczyciela;
 7. 7)Poradni;
 8. 8)pracownika socjalnego;
 9. 9)asystenta rodziny;
 10. 10)kuratora sądowego.
 11. 15.Nauczyciele oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności doradztwo edukacyjno-zawodowe.
 12. 16.Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych, zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści.
 13. 17.W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.
 14. 18.Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej wzapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

§ 11

 1. 1.Szkoła w swojej działalności dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej współdziała z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Policją, Sądem – Wydział Rodzinny i Nieletnich, GOPS, organem prowadzący szkołę, organem nadzorującym, EKO – Regionem.
 2. 2.W celu realizacji zadań profilaktycznych organizowane są na terenie szkoły dla uczniów i ich rodziców spotkania z pracownikami PPP, pielęgniarką oraz funkcjonariuszami policji itp.

§ 12

 

 1. 1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowywany corocznie przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku szkolnego z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w Rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
 2. 2.Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.
 3. 3.Arkusz organizacji szkoły określa:
 4. a)liczbę pracowników pedagogicznych i pomocniczo – obsługowych,
 5. b)ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
 6. c)przewidywaną liczbę uczniów i oddziałów,
 7. d)przewidywaną liczbę zajęć pozalekcyjnych.

§ 13

 1. 1.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć umożliwiający realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.
 2. 2.Za opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć odpowiedzialny jest wicedyrektor szkoły.

§ 14

Formy zajęć edukacyjnych.

 1. 1.Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym:
 2. a)godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy międzylekcyjne 10 minut, 2 przerwy obiadowe: 25 i 15 minut; decyzjęzmianie długości trwania przerw podejmuje dyrektor,

1a. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w oddziale klas I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

 1. b)Uchylono.

1b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (dni posiedzeń Rady Pedagogicznej, uroczystości szkolnych, występów grup artystycznych, itp.) dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć;

 1. c)Zajęcia rozpoczynają się o godz. 800 .
 2. 2.Szkoła może prowadzić zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań o charakterze naukowym, turystycznym, sportowym i artystycznym;
 3. a)godzina zajęć pozalekcyjnych trwa od 45 – 60 minut;
 4. b)możliwe jest łączenie zajęć pozalekcyjnych w kilkugodzinne cykle;
 5. 3.Formy wyjazdowe: zielone szkoły, wycieczki edukacyjne, zajęcia terenowe, rajdy, obozy i zloty.
 6. 4.W przypadku realizacji zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych możliwe jest ustalenie innej liczebności grup lub innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody dyrektora szkoły.

§ 15

 

Określenie trybu corocznego podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez Szkołę oraz zasad wynikających
z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

1. Uchylono.

1a. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki
i technologii informatycznej w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.

1b. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego;

1c. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupie liczącej nie więcej niż 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych z tym, że jeżeli w skład tych grup wchodzą uczniowie oddziałów specjalnych liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym

- zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie lub oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

1d. Podział oddziału na grupy jest obowiązkowy również podczas ćwiczeń laboratoryjnych
z fizyki, chemii i techniki w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

2. Uchylono.

§ 16

1. uchylono

1a. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora;

2. Szczegółowy zakres zadań, obowiązków i odpowiedzialności jest opracowany zgodnie
z odrębnymi przepisami i podpisywany przez zainteresowanych pracowników.

§ 17

 

 1. 1.Szkoła w miarę możliwośumożliwia uczniom spożycie co najmniej jednego posiłku i gorący napój - herbatę.
 2. 2.Odpłatność za korzystanie z posiłków lub z napoju, ustala Dyrektor Szkoły
  w porozumieniu z organem prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia albo z uwzględnieniem refundowania im opłat ponoszonych w stołówce szkolnej.
 3. 3. Szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie opłat za wyżywienie uczniów, którzy tej pomocy potrzebują.

 

 

 

§ 17a

Pomoc materialna

 1. 1.Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
 2. 2.Pomoc materialna udzielana jest uczniom aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.
 3. 3.Pomoc materialna ma charakter socjalnyszkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe).
 4. 4.Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym.
 5. 5.Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
 6. 6.Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
 7. 1)
 8. 2)pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników.
 9. 7.Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty.
 10. 8.Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.
 11. 9.Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o systemie oświaty.
 12. 10.Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnejmaterialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.
 13. 11.Zasiłek, o którym mowa w ust. 10 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formi9e pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku.
 14. 12.Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. Ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
 15. 13.O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.
 16. 14.Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.
 17. 15.Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.
 18. 16.Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I- III oraz uczniom oddziału klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki.
 19. 17.Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I- III.
 20. 18.Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust. 14.

 

IV. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

§ 18

 1. 1.Nauczyciele wspomagają rodziców i współdziałają ze sobą i z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.
 2. 2.Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwarozumienia racji obu stron.
 3. 3.Współdziałanie zapewnia rodzicom:
 4. a)znajomość celów i zadań szkoły oraz zamierzeń klasy,
 5. b)znajomość przepisów prawa szkolnego,
 6. c)uzyskiwanie bieżącej informacji na temat swego dziecka,
 7. d)możliwość korzystania z porad i konsultacji w sprawach dotyczących dziecka,
 8. e)dyskrecję i poszanowanie prywatności w rozwiązywaniu problemów dzieckarodziny.

4.        Formami współdziałania szkoły z rodzicami są:

 1. a)spotkania rodziców danej klasy;
 2. b)spotkania Rady Klasowej Rodziców z wychowawcami;
 3. c)spotkania Rad Klasowych Rodziców z dyrekcją;
 4. d)indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami;
 5. e)przyjmowanie rodziców przez dyrektora szkoły w czasie godzin urzędowania szkoły (poza stałymi zajęciami dydaktycznymi), oraz w terminach spotkańrodzicami;
 6. f)kontakty telefoniczne nauczyciel – rodzic, dyrektor – rodzic;
 7. g)zapraszanie rodziców do organizowania imprez, uroczystości, wycieczek;
 8. h)wzywanie rodziców przez wychowawców, dyrekcję wdrastycznych, kiedy ma miejsce przekraczanie norm zachowania przez ich dzieci;
 9. i)w przypadku poważnych zagrożeń dotyczących losów ucznia (gwałtowny spadek wyników nauczania, opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia, wejście w konflikt z prawem itp.) przyjmuje się zasadę natychmiastowego kontaktu wychowawcy z rodzicami;
 10. j)wszystkie kontakty z rodzicami są odnotowywane w dokumentacji szkoły, (dzienniki lekcyjne, notatki służbowe).

5.         Indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji, pełnionego przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami.

6.         Rodzice, poprzez swoje organy (Rady Klasowe Rodziców, Radę Rodziców) mogą przedstawiać opinię na temat pracy szkoły lub poszczególnych jej organów i pracowników:

a)         dyrektorowi szkoły w celu wyjaśnienia lub zmiany sytuacji budzącej zastrzeżenia,

b)         organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny w sytuacji niemożności poprawy stanu rzeczy poprzez interwencję wewnątrz szkoły.

7.         Obowiązkiem rodziców jest:

a)         wspieranie procesu nauczania i wychowania,

b)         systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

c)         udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej szkole.

8.         Obowiązkiem rodziców wynikającym z ustawowego obowiązku szkolnego jest:

a)         zapisanie dziecka do szkoły,

b)         zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

c)         zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

d)        zaopatrzenie dziecka w podręczniki, przybory niezbędne w procesie edukacyjnym, strój szkolny.

9.         Rodzice ponoszą pełną finansowo - prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia mienia szkolnego wyrządzone przez ich dzieci. Sposób naprawy wyrządzonych szkód ustala Dyrektor w porozumieniu z osobami zainteresowanymi.

V. ORGANY SZKOŁY

§ 19

 1. 1.Organami szkoły są:
  1. a)dyrektor szkoły,
  2. b)rada pedagogiczna,
  3. c)rady rodziców,
  4. d)samorządy uczniowskie.

2.         Rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym Statutem.

§ 20

 

 1. 1.Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami
  i samorządem uczniowskim.
 2. 2.Do zadań dyrektora szkoły w zakresie spraw bezpośrednio związanychdziałalnością podstawową szkoły należy:
 3. a)planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie pracy szkoły. Dyrektorszczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do wykonywania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 4. b)przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacjipromocji uczniów,
 5. c)sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne monitorowanie pracy nauczycieliprowadzenie stosownej dokumentacji,
 6. d)realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym i ocena pracy nauczycieli,
 7. e)opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie oraz realizującymi zadania „Planu rozwoju zawodowego”,
 8. f)prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,
 9. g)dopuszczenie do użytku programów nauczania i włączenie ich do szkolnego zestawu programów, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, i rady rodziców,
 10. h)ustalenie szkolnego planu nauczania dla danego etapu edukacyjnegowyodrębnieniem każdego roku szkolnego,
 11. i)podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,
 12. j)występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
 13. k)kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydania decyzji administracyjnych w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego,
 14. l)organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka,
 15. m)kontrolowanie przestrzegania postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagródkar stosowanych wobec uczniów,
 16. n)realizowanie uchwał rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym,
 17. o)rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami szkoły,
 18. p)powierzenie stanowiska wicedyrektoraodwołanie z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę oraz Rady Pedagogicznej. Jedno stanowisko wicedyrektora przypada na nie mniej niż 12 oddziałów,
 19. q)ustalenie zakresu obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze,
 20. r)występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji związkowych,
 21. s)przyznawanie nagród i wymiarze kar pracownikom szkoły,
 22. t)realizowanie pozostałych zadań wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela,
 23. u)sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 24. v)stwarzanie warunków do realizacji projektów edukacyjnych.
 25. 3.Dyrektor szkoły tworzy zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przezszkoły, na wniosek zespołu.
 26. 4.Dyrektor szkoły może do szkolnego planu nauczania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, wprowadzić następujące dodatkowe zajęcia edukacyjne, przy jednoczesnym zachowaniu tygodniowego wymiaru zajęć edukacyjnych dla danego etapu edukacyjnego:
 27. a)z języka polskiego, języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej, nieujętychramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeżeli wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej,
 28. b)dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego programu nauczania.

5. Dyrektor dopuszcza do użytku w danej szkole programy nauczania i włącza je do szkolnego zestawu programów po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

6. W zakresie spraw organizacyjnych do zadań dyrektora szkoły należy:

 1. a)przygotowanie projektu planu pracy szkoły i przedstawienie go do zaopiniowania radzie pedagogicznej,
 2. b)opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania,
 3. c)podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;

7. W zakresie spraw finansowych do zadań dyrektora szkoły należy:

 1. a)opracowanie planu finansowego szkoły,
 2. b)realizowanie planu finansowego, a w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej.

8. W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych do zadań dyrektora szkoły należy:

 1. a)sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły,
 2. b)organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
 3. c)organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,
 4. d)nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
 5. e)organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno –remontowych,
 6. f)organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;

9. W zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych, do zadań dyrektora szkoły należy:

 1. a)zapewnienie odpowiedniego stanu bhp,
 2. b)egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o jej czystość i estetykę,
 3. c)wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnejpowszechnej samoobrony.

10. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami. W zakresie tym dyrektor w szczególności:

a) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczyciela oraz innych pracowników szkoły,

b) decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymiarze kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

c) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

d) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,

e) ustala w porozumieniu ze związkami zawodowymi regulaminy: pracy, premiowania, nagradzania pracowników szkoły, ZFŚS,

f) ustala „plan urlopów” pracowników szkoły nie będących nauczycielami,

g) administruje ZFŚS, zgodnie z ustalonym regulaminem i na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

11. Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej.

12. Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły oraz sprawuje kontrolę jego realizacji.

13. Dyrektor szkoły ma obowiązek wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.

14. Zgodę na podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, wyraża dyrektor szkoły,  po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

15. Dyrektor szkoły organizuje powstanie rady szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, a w przypadku gimnazjów także na wniosek samorządu uczniowskiego.

16. Dyrektor szkoły ustala program wychowawczy lub profilaktyki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór, o ile rada rodziców nie uchwaliła programów w porozumieniu z radą pedagogiczną.

17. Dyrektor dokonuje oceny pracy nauczyciela, przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

18. Dyrektor wykonuje też inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

19. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa Ustawa o Systemie Oświaty.

20. Wzór jednolitego stroju, określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców.

21. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,   w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

 

§ 21

 

 1. 1.W szkole funkcjonuje jedna rada pedagogiczna, w skład której wchodzą: dyrektor
  i wszyscy nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum.
 2. 2.Podstawę prawną funkcjonowania rady pedagogicznej stanowią zapisy ustawy
  o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych.
 3. 3.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą:
 4. a)zatwierdzenie planów pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez radę rodziców,
 5. b)podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 6. c)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznychszkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
 7. d)ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 8. e)podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 9. f)przygotowanie projektu statutu szkoły lub placówki albo jego zmian
  i przedstawienie do uchwalenia radzie szkoły lub placówki,
 10. g)występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub
  z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce,
 11. h)przedkładanie radzie rodziców projektów programu wychowawczego i programu profilaktyki,
 12. i)rozpatrywanie skierowanych do niej wniosków, dotyczących w szczególności organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
 13. j)rozpatrywanie, skierowanych do niej, wniosków rady rodziców, dotyczących wszystkich spraw szkoły,
 14. k)rozpatrywanie, skierowanych do niej, wniosków i opinii samorządu szkolnego dotyczących wszystkich spraw szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia,
 15. l)wykonuje zadania rady szkoły, w przypadku gdy rada szkoły nie została powołana,
 16. m)ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.

4. Do kompetencji rady pedagogicznej należy opiniowanie:

 1. a)organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnychpozalekcyjnych,
 2. b)projektu planu finansowego szkoły, w szczególności propozycji dotyczących uzupełnienia pomocy dydaktycznych szkoły, poprawy warunków pracyinnych,
 3. c)wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. d)propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 5. e)kandydata na stanowisko dyrektora szkoły zaproponowanego przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat, albo konkurs nie wyłonił kandydata,
 6. f)przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły,
 7. g)decyzji dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wice dyrektora,
 8. h)opiniowanie zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników;uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników,
 9. i)opiniowanie w porozumieniu z radą rodziców programu wychowawczegoprogramu profilaktyki,
 10. j)aktu założycielskiego zespołu szkół,

5. Rada pedagogiczna inicjuje i współorganizuje działania zmierzające do ulepszenia i poprawy warunków nauki i pracy w szkole.

6. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły,

7. Rada pedagogiczna ocenia sytuację oraz stan szkoły, występuje z wnioskami do dyrektora, organu prowadzącego w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

8. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

9. Rada pedagogiczna rozpatruje skierowane do niej wnioski rady szkoły, dotyczące w szczególności organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

10. Rada pedagogiczna rozpatruje, skierowane do niej, wnioski rady rodziców, dotyczące wszystkich spraw szkoły.

11. Rada pedagogiczna rozpatruje, skierowane do niej, wnioski i opinie samorządu szkolnego dotyczące wszystkich spraw szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia.

12. Rada pedagogiczna wykonuje zadania rady szkoły.

13. Dokumentem pracy rady pedagogicznej jest księga protokołów.

14. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, rady rodziców, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

15. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

16. W zebraniach RP mogą uczestniczyć – przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

17. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 22

 1. 1.Rada rodziców przy Szkole Podstawowej i Rada rodziców przy Gimnazjum Publicznym stanowią samorządne reprezentacje rodziców, działają zgodnieopracowanym przez siebie regulaminem, który nie jest sprzeczny ze statutem szkoły.
 2. 2.Rada rodziców każdej ze szkół:
 3. a)wspiera działalność statutową szkoły,
 4. b)uczestniczy w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,
 5. c)współdziała w realizacji podstaw programowych kształcenia,
 6. d)może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę lub oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
 7. e)w porozumieniu z radą pedagogiczną opracowuje program wychowawczyprogram profilaktyki szkoły,
 8. f)opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 9. g)opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 10. h)może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem,
 11. i)inicjuje i organizuje pomoc rodziców dla szkoły,
 12. j)przyjmuje do wiadomości plan nadzoru oraz informację o realizacji planu nadzoru przedstawione przez dyrektora szkoły,
 13. k)opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację,
 14. l)w porozumieniu z radą pedagogiczną opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,
 15. m)opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 16. n)podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą.

3. Rada rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki do:

 1. a)dyrektora szkoły,
 2. b)innych organów szkoły (np. rady szkoły, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego),
 3. c)organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
 4. d)organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4. Do kompetencji rady rodziców należy w porozumieniu z radą pedagogiczną:

 1. a)opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 2. b)uchwalanie programu wychowawczego, obejmującego wszystkie treścidziałania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, który realizowany będzie przez nauczycieli,
 3. c) uchwalanie programu profilaktyki, który dostosowany będzie do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska; program ten ma obejmować wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym
  i skierowany będzie do uczniów, nauczycieli i rodziców,
 4. d)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;  program ten opracowuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu
  z organem prowadzącym, na polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w przypadku stwierdzenia przez ten organ niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole,
 5. e)opiniowanie projektu planu finansowego,
 6. f)może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
 7. g)może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł  i wydatkować je zgodnie z regulaminem,
 8. h)przyjmuje do wiadomości plan nadzoru oraz informację o realizacji planu nadzoru przedstawione przez dyrektora,
 9. i)ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzór jednolitego stroju,
 10. j)opiniuje obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego strojuw szkole,
 11. k)ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły sytuacje, w których przebywanie uczniów na terenie szkoły nie wymaga noszenia jednolitego stroju szkolnego.

 

                     SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 23

 1. 1.Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej i Samorząd Uczniowski Gimnazjum Publicznego są organami reprezentującymi ogół uczniów danej szkoły i działają zgodnie z własnym regulaminem, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 2. 2.Samorząd Uczniowski każdej ze szkół poprzez swoje organa może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:
 3. a)prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią
  i stawianymi wymaganiami,
 4. b)prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów,
 5. c)prawo do umotywowanej i jawnej oceny postępów w naucezachowaniu,
 6. d)prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a rozwijaniem własnych zainteresowań,
 7. e)prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z innymi organami szkoły,
 8. f)prawo do wyboru w porozumieniu z dyrektorem nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
 9. g)prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
 10. 3.Do zadań samorządów uczniowskich należy:
 11. a)pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełnienia obowiązków szkolnych,
 12. b)współdziałanie z władzami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki,
 13. c)współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki,
 14. d)dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły,
 15. e)organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudnościszkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym,
 16. f)dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
 17. g)zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar,
 18. h)rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich,
 19. i)organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele,
 20. j)dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymiposiadaniu samorządu uczniowskiego.
 21. 4.Samorząd Uczniowski ponadto:
 22. a)opiniuje program wychowawczy i profilaktyki szkoły – w porozumieniu
  z dyrekcją,
 23. b)sporządza wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom spełniającym określone warunki,
 24. c)może opiniować ocenę pracy nauczyciela,

5. Kadencja zarządu samorządu uczniowskiego trwa 1 rok szkolny.

6. Zmiany w składzie zarządu samorządu mogą być dokonywane tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach na zebraniu zarządu i samorządów klasowych.

7. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone na zebraniu zarządu samorządu uczniowskiego po zasięgnięciu opinii organów pomocniczych szkoły.

 

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania

sporów między nimi

 

§ 24

 

 1. 1.Wszystkim organom szkoły zapewnia się:
 2. a)możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły,
 3. b)umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
 4. c)bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.
 5. 2.Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły:
 6. a)każdy organ szkoły może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego,
 7. b)organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów,
 8. c)sytuacje konfliktowe pomiędzy poszczególnymi organami rozwiązywane sądrodze dyskusji i negocjacji.

3. Dyrektor szkoły rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady pedagogicznej,                 jeżeli w regulaminie je pominięto. Reprezentuje interesy rady pedagogicznej                           na zewnątrz i dba  o jej autorytet. 

4. Pełni rolę  mediatora  w sporach między organami szkoły. Przeprowadza rozmowy wyjaśniające z przedstawicielami organów, celem wyjaśnienia kwestii spornych. Szuka polubownego sposobu rozwiązania konfliktu, satysfakcjonującego obie strony sporne.

5. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów godzi w interesy szkoły i nie służy rozwojowi jej uczniów.

6. Dyrektor szkoły przyjmuje skargi w formie słownej lub pisemnej od przewodniczącego Rady Szkoły, lub przewodniczącego Rady Rodziców.

7. Sposoby rozwiązywania konfliktów w sprawach spornych w relacji uczeń - nauczyciel:

a) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,

b) przewodniczący SU w porozumieniu z nauczycielem-opiekunem przedstawia sprawę wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,

c) sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do pedagoga szkolnego a w kolejności do dyrektora szkoły, którego decyzje są ostateczne.

8.  Sposoby rozwiązywania konfliktów w relacji nauczyciel - rodzic:

a) rozmowy wyjaśniające kwestie sporne w obecności dyrektora, pedagoga szkolnego oraz świadków (wychowawca, nauczyciel przedmiotu, pracownik obsługi, uczeń, rodzic),

b) szukanie polubownego sposobu rozwiązania konfliktu, satysfakcjonującego obie strony sporne.

9. W przypadku niezadowolenia stron ze sposobu rozwiązania konfliktu przez dyrektora, zainteresowani mają prawo zwrócenia się o pomoc do organu prowadzącego szkołę lub organu nadzorującego.

                               VI. UCZNIOWIE

Zasady rekrutacji

 

§ 25

1. Obowiązek szkolny spełniają dzieci mieszkające w obwodzie tej szkoły.

2. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii PPP, na pisemny wniosek rodziców może podjąć decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej, niż wynika to z wieku,
w którym obejmuje go obowiązek szkolny.

3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii PPP, na pisemny wniosek rodziców może podjąć decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż
o 1 rok.

4. Dyrektor szkoły, na prośbę rodziców może przyjąć do szkoły ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły.

5. Przyjęcie dzieci z poza obwodu nie może powodować pogorszenia warunków pracy szkoły.

6. Dyrektor szkoły o przyjęciu ucznia powiadamia dyrektora szkoły podstawowej, w której obwodzie uczeń mieszka i systematycznie informuje go o spełnianiu przez niego obowiązku szkolnego.

7. Zapisy dzieci danego rocznika do klasy pierwszej trwają od dnia 1 kwietnia każdego roku do 30 sierpnia.

8. Dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania.

9. O przydzieleniu nowoprzyjętych uczniów do danego oddziału decyduje dyrektor szkoły i wychowawcy klas przy akceptacji rodzica.

10. Ostateczną decyzję w sprawie przydziału uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum podejmuje dyrektor szkoły.

11. Uczniowie wracający z pobytu za granicą przyjmowani są według odrębnych przepisów.

12. Uchodźcy (obcokrajowcy), którzy otrzymali prawo stałego pobytu w Polsce, przyjmowani są według odrębnych przepisów.

13. Odroczenie obowiązku szkolnego może nastąpić w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, nie dłużej jednak jak o jeden rok. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii PPP.

14. Uczniowie pierwszej i drugiej klasy gimnazjum mają obowiązek realizacji projektu edukacyjnego.

Rekrutacja

 

§ 25a

 1. 1.Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci zamieszkałeobwodzie szkoły na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców.
 2. 2.Do klasy pierwszej szkoły podstawowej mogą być również przyjmowane dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w miarę wolnych miejsce i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie pisemnego wniosku rodziców.

2a. Do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku             kalendarzowym kończą 6 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego .

2b. Na wniosek rodziców składany do dyrektora szkoły, szkoła przyjmuje do oddziału klasy pierwszej także dzieci, które  w danym roku kalendarzowym kończą 5 lat jeżeli wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej i odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

 1. 3.Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców.
 2. 4.Do klasy pierwszej gimnazjum mogą być również przyjmowane dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w miarę wolnych miejsce i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie pisemnego wniosku rodziców.
 3. 5.Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy sześć lat i trwa do ukończenia szkoły, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat.

§25b

 1. 1.W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
 2. 2.W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 2 przedstawicieli rady Pedagogicznej. W skład komisji nie może wchodzić dyrektor szkoły oraz osoba, której dziecko jest objęte postępowaniem rekrutacyjnym.
 3. 3.Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. 4.Tryb komisji rekrutacyjnej przedstawia się następująco:

a) komisja rekrutacyjna sporządza imienną listę dzieci, przyznając dla poszczególnych kryteriów spełnionych przez te dzieci określoną liczbę punktów,

b) komisja rekrutacyjna weryfikuje spełnienie przez dziecko niezbędnych do przyjęcia warunków i kryteriów określonych w ustawie,

c) terminy i szczegółowy plan pracy komisji wyznacza jej przewodniczący.

 1. 5.Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata.
 2. 6.Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata,  jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 3. 7.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętychkandydatów nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 4. 8.Listy podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie w holu siedziby szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 5. 9.Dzień podania do publicznej wiadomości listy, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 6. 10.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,  rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 7. 11.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 8. 12.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 9. 13.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,którym mowa w ust. 12, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

§25c

 1. 1.Dla dzieci z poza obwodu szkoły na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 2. wielodzietność rodziny kandydata;
 3. b)niepełnosprawność kandydata;
 4. c)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 5. d)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 6. e)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 7. f)
 8. g)objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2. Wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość (po 1 punkcie).

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu postępowania rekrutacyjnego szkoła podstawowa  nadal będzie dysponować wolnymi miejscami do klasy pierwszej, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

a) oboje rodzice pracujący – 3 pkt,

b) rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację w tej samej placówce ( Zespół Szkolno-Przedszkolny) – 2 pkt,

c) jeden z rodziców pracujący – 1 pkt.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu postępowania rekrutacyjnego gimnazjum nadal będzie dysponować wolnymi miejscami do klasy pierwszej, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

a) Punkty za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia kl. VI szkoły podstawowej:

I) język polski – dwukrotność uzyskanej oceny – (max. 12 pkt),

II) matematyka - dwukrotność uzyskanej oceny – (max. 12 pkt),

III) historia i społeczeństwo – uzyskana ocena - (max. 6 pkt),

IV) język obcy nowożytny - uzyskana ocena - (max. 6 pkt),

V) przyroda - uzyskana ocena - (max. 6 pkt),

b) Punkty wynikające z oceny zachowania w klasie VI:

I) wzorowe – 8 pkt,

II) bardzo dobre – 4 pkt,

c) Punkty uzyskane ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – max. 40 pkt,

d) Punkty za osiągnięcie I-III miejsca lub tytuł Laureata w konkursach i zawodach:

I) rejonowych – 7 pkt,

II) powiatowych - 3 pkt.

e) Punkty za rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację w tej samej placówce – 2 pkt.

5. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 3 ust. 1 odpowiednio:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na   niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

e) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący, o których mowa w art. 3 ust. 3, art. 3 ust. 4,

§25d

 1. 1.Ustala się następujące terminy rekrutacji obowiązujące w szkole podstawowej:
 2. a)składania dokumentów: 1 marzec- 15 kwietnia
 3. b)analizy złożonych dokumentów przez szkolne komisje rekrutacyjne: 14 – 18 kwietnia
 4. c)wywieszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 30 kwietnia do godz. 15.00.

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do gimnazjum określa Łódzki Kurator Oświaty.

 

 

 • §25e

Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu do klasy pierwszej ucznia spoza obwodu nie później niż do 30 kwietnia roku szkolnego i informuje o tym fakcie rodziców.

§25f

W przypadku, gdy rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podejmą decyzję o zapisaniu dziecka do innej szkoły, powinni o tym fakcie powiadomić szkołę obwodową oraz podać nazwę i adres szkoły, do której dziecko będzie uczęszczało.

§25g

 1. 1.Dyrektor szkoły ustala liczbę klas pierwszych i ich liczebność na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.
 2. 2.Do utworzonych klas, w miarę możliwości zapisuje się jednakową liczbę uczniów. Przy podziale przyjmuje się zasadę równomiernego podziału na chłopcówdziewczęta, dzieci o specjalnych potrzebach i z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. 3.Ostatecznego podziału dokonuje dyrektor szkoły.

 

§25h

 1. 1.O przyjęciu ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły.
 2. 2.Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w pkt 1, wymaga zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

VII. ŚWIETLICA

§ 26

 1. 1.Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole przed zajęciami lub po ich zakończeniu, ze względu na czas pracy rodziców, szkoła organizuje opiekę świetlicową.
 2. 2.Świetlica pracuje w godzinach odpowiadających zapotrzebowaniu objęcia dzieci opieką świetlicową.
 3. 3.W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych liczących do 25 uczniów oraz w zespołach zainteresowań liczących do 10 uczniów.
 4. 4.Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 min.
 5. 5.Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy świetlicy oraz semestralnych planów wychowawczych i planów pracy kół zainteresowań.
 6. 6.W ramach pracy świetlicy organizowane jest dożywianie:
 7. a)ciepły napój do drugiego śniadania
 8. b)obiad
 9. 7.Z dożywiania korzystają wszyscy chętni uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 10. 8.Dyżur w stołówce pełnią wychowawcy świetlicy oraz pozostali nauczyciele zgodnie

       z planem dyżurów.

 1. 9.Świetlica zapewnia opiekę dla uczniów wszystkich klas, którzy nie uczęszczają na zajęcia edukacyjne z religii lub etyki, organizowane w szkole w „środku” zajęć; w przypadku nieobecności nauczyciela, w sytuacji niemożności zorganizowania innej formy zastępstwa.
 2. 10.Godziny pracy świetlicy ustala się wg potrzeb na dany rok szkolny.
 3. 11.Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

 

CELE I ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY

§ 27

 1. 1.Zapewnienie opieki wychowawczej.
 2. 2.Tworzenie warunków do nauki własnej, samodzielnej pracy umysłowej oraz pomocnauce dzieciom mającym trudności i osiągającym niskie wyniki.
 3. 3.Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
 4. 4.Otaczanie szczególną opieką dzieci wychowywanych w rodzinach dysfunkcyjnych.
 5. 5.Organizowanie zajęć w zakresie ujawniania i rozwijania zainteresowańuzdolnień, takich jak:
 6. a)zajęcia sportowe,
 7. b)zajęcia artystyczne,
 8. c)koło informatyczne,
 9. d)koła językowe,
 10. e)zajęcia czytelnicze,
 11. f)zajęcia techniczne i plastyczne,
 12. g)zabawy i gry świetlicowe, gry planszowe, edukacyjne, quizy, turnieje, konkursy,
 13. h)zajęcia prowadzące do upowszechnienia zasad higieny osobistej i zdrowotnej oraz nawyków kultury życia codziennego.
 14. 6.Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

VIII. BIBLIOTEKA

§ 28

 1. 1.Biblioteka szkolna służy do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, uczestniczącą w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i dalszej edukacji, w tym do korzystania z innych typów bibliotek i ośrodków informacji.
 2. 2.Biblioteka szkolna pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców poprzez szkolne centrum edukacji czytelniczej i medialnej wyposażonej w podręczny księgozbiór.
 3. 3.Czas pracy biblioteki ustalony jest corocznie, w zależności od czasu pracy szkoły. Powinien on umożliwiać dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 4. 4.Uczniowie mogą korzystać z czytelni oraz Szkolnego Centrum Multimedialnego codziennie w godzinach pracy biblioteki.

 

§ 29

 1. 1.Do zadań bibliotekarza należy:
  1. a)gromadzenie zgodnie z potrzebami czytelników, zbiorów biblioteki, dokonywanie ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego,
  2. b)gromadzenie czasopism popularnonaukowych, pedagogicznych, środków audiowizualnych,
  3. c)udostępnianie zbiorów biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń do pracowni przedmiotowych,
  4. d)rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów związanych z naukąz indywidualnymi zainteresowaniami,
  5. e)udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych
   i tekstowych,
  6. f)ewidencja zbiorów,
  7. g)konserwacja zbiorów
  8. h)selekcja zbiorów,
  9. i)statystyka czytelnicza.

§ 29a

 

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi w szkole

 1. 1.Podręczniki, materiały edukacyjnećwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
 1. 2.Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 1. 3.Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1 uczniowie uzyskują począwszy od roku szkolnego:

            1) 2014/ 2015- uczniowie oddziału klasy I;

            2) 2015/ 2016- uczniowie oddziału klasy II i IV oraz uczniowie I klasy gimnazjum;

            3) 2016/ 2017- uczniowie oddziału klas II i V oraz uczniowie II klasy gimnazjum ;

            4) 2017/ 2018- uczniowie oddziału klasy VI oraz uczniowie III klasy gimnazjum.

 1. 4.W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziałach klas I- III.
 2. 5.Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:
 3. 1)uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;
 4. 2)w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty

6. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (o których mowa w art. 22 ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.

7. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu używania.

 

IX. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW

 

§ 30

 Zakres obowiązków wicedyrektora szkoły:

 1. 1.Współdziała w kierowaniu działalnością dydaktyczną, wychowawczą
  i opiekuńczą a zwłaszcza dotyczącą planowania, realizacji, kontroli, oceny
  i ewaluacji zadań wychowawczych i profilaktycznych.
 2. 2.Zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności.
 3. 3.Organizuje bieżącą pracę szkoły a w szczególności:
 4. a)zapewnia zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami,
 5. b)terminowo opracowuje tygodniowe plany zajęć edukacyjnych,
 6. c)koordynuje wyjścia i wyjazdy na imprezy kulturalne (wycieczki, wyjazdy
  do kina).

4.         Przygotowuje projekty dokumentów szkolnych.

5.         Sprawuje nadzór pedagogiczny, a także:

 1. a)udziela pomocy nauczycielom stażystom,
 2. b)egzekwuje wydane zalecenia.

6.         Koordynuje pracę wychowawców klas i Samorządu Uczniowskiego.

7.         Wykonuje inne zadania powierzone przez dyrektora.

 

§ 31

Zakres obowiązków nauczycieli:

 

 1. 1.W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników pomocniczych i obsługi.
 2. 2.Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. 3.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy.
 4. 4.Nauczyciel dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia, kierując się nadrzędnym celem pracy edukacyjnej, harmonijną realizacją zadań w zakresie nauczania, kształceniawychowania.
 5. 5.Organizuje i prowadzi proces dydaktyczny, w tym projekt edukacyjny w gimnazjum, w sposób zapewniający osiąganie przez uczniów optymalnych wyników nauczania oraz zapewnia warunki do świadomegoaktywnego uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych.
 6. 6.Nauczyciel opracowuje cykliczny plan edukacyjny, biorąc pod uwagę program nauczania, program wychowawczy, program profilaktyczny, plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej, indywidualność powierzonej mu klasy i koryguje go w toku pracy, w celu osiągnięcia możliwie wysokich wyników nauczania.
 7. 7.Nauczyciel wystawia ocenę cząstkową za projekt edukacyjny, którego był opiekunem.
 8. 8.Obowiązkiem nauczyciela jest stała czujność i wrażliwość na potrzeby uczniów oraz reagowanie na ich stan psychofizyczny.
 9. 9.Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć, dyżurów, wycieczek i imprez.
 10. 10.Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
 11. 11.Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.
 12. 12.Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły ma obowiązek zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora.

13.       Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

14.       Nauczyciel lub inny pracownik szkoły odpowiada materialnie za powierzony mu sprzęt i pomoce dydaktyczne znajdujące się w salach lekcyjnych, w których prowadzi zajęcia. Reaguje na bieżąco na każdy przejaw niszczenia mienia szkolnego i uczniowskiego.

15.       We wszystkich sprawach dotyczących ucznia współpracuje z wychowawcą, logopedą, pedagogiem i rodzicami ucznia.

16.       Nauczyciel stale doskonali swój warsztat pracy i dąży do pełni własnego rozwoju osobowego.

17.       Nauczyciel jest zobowiązany do celowego i planowego mierzenia jakości swojej pracy.

18.       Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o kryteriach i formach oceniania ze swojego przedmiotu w każdym roku szkolnym.

19.       Dba o wszechstronny rozwój osobowości ucznia, kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka oraz dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

20.       Stosuje zasady bezstronności i obiektywizmu w ocenianiu uczniów.

21.       Dba o właściwe relacje interpersonalne pomiędzy pracownikami szkoły.

22.       Dba o dobre imię szkoły.

23.       Pracownicy administracji i obsługi wspomagają pracę nauczycieli, zabezpieczając sprawny sprzęt i materiały do realizacji zadań szkoły.

24.       Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest zobowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

25.       Nauczyciel jest zobowiązany uczestniczyć w przeprowadzeniu sprawdzianu
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki
w gimnazjum.

26.       Nauczyciel jest zobowiązany pełnić rolę opiekuna uczniów realizujących projekt edukacyjny.

 

§ 32

 

1. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

a)   zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska,

b)   inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,

         c)   nauczyciel jest zobowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia
               w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji
              dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin
              obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,

        d)   zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
              i doskonaleniem zawodowym.

2.         Nauczyciel jest zobowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć, działania wymienione
w §32 ust. 1 pkt a.

3.         Nauczyciel jest zobowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione            w §32 ust. 1 pkt c w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

 

 

 

 

§ 33

 

          Nauczyciel ma prawo do:

1.            Wyboru metod pracy, form organizacyjnych, programów, podręczników
i środków dydaktycznych w zakresie nauczanego przedmiotu;

2.            Doboru treści programowych w przypadku prowadzenia koła zainteresowań, koła przedmiotowego lub innych zajęć pozalekcyjnych;

3.            Ustalania i wystawiania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych zgodnie
z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;

4.            Współdecydowania o ocenie z zachowania ucznia;

5.            Wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych
dla swoich uczniów;

6.            Czynnego uczestniczenia w opiniowaniu spraw dotyczących pracy Szkoły.

 

 

 

 

§ 34

 

          Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły, organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:

1. Poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć edukacyjnych;

2. Stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych;

3. Skutki braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek, dyżurów na przerwach międzylekcyjnych;

4. Zniszczenie lub stratę powierzonych mu elementów majątku szkolnego wynikające
 z nieporządku, braku nadzoru lub zabezpieczenia;

5. Uchybienia przeciwko porządkowi pracy;

6. Uchybienia godności zawodu nauczyciela;

7. Niewypełnienie powierzonych mu obowiązków.

 

 

 

 

 

§ 35

 1. 1.Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły przewodniczący zespołu;
 2. 2.Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
  1. a)zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,
  2. b)wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów
   oraz sposobów badania wyników nauczania,
  3. c)organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
  4. d)współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,
   a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
  5. e)wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych
   i eksperymentalnych programów nauczania,
  6. f)przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycję jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziale klas I- III oraz jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas IV- VI oraz materiałów ćwiczeniowych;
  7. g)wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów;

3. Dyrektor może powołać także inne zespoły stałe i doraźne.

 

ZADANIA WYCHOWAWCÓW

 

§ 36

 

 1. 1.Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. 2.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. 3.Dyrektor może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:
 4. a)uzasadnionego wniosku nauczyciela – wychowawcy,
 5. b)przeniesienia nauczyciela,
 6. c)długotrwałej nieobecności nauczyciela,
 7. d)z własnej inicjatywy w uzasadnionych przypadkach,
 8. e)jeżeli na ogólnym zebraniu rodziców danego oddziału zostanie zgłoszony uzasadniony wniosek o zmianę nauczyciela wychowawcy i opowie się za nim, w głosowaniu tajnym ponad 2/3 rodziców uczniów tego oddziału.
 9. 4.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami danej klasy, której jest wychowawcą, a w szczególności:
 10. a)koordynowanie działań zespołu nauczycieli uczących w danej klasie,
 11. b)tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
 12. c)inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
 13. d)rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniamiinnymi członkami społeczności szkolnej.
 14. 5.Realizując zadania, wychowawca:
 15. a)otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, poznając jego środowisko rodzinne,
 16. b)planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego klasy, zgodnie z planem wychowawczym,
 17. c)współdziała z nauczycielami uczącymi, koordynując realizację ścieżek edukacyjnych oraz działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów z trudnościaminiepowodzeniami,

d)         integruje zespół klasowy, kształtuje wzajemne stosunki między uczniami oparte na życzliwości, tolerancji, współdziałaniu, koleżeństwie, pomocy, przyjaźni; rozwiązuje i eliminuje konflikty, problemy wychowawcze,

e)         wyrabia u uczniów poczucie współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy i szkoły,

f)         utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci i wspomagania działań wychowawczych domu, zapobiegania patologiom oraz włączenia ich w życie klasy i szkoły,

g)         współpracuje z logopedą szkolnym, pedagogiem, PPP, służbą zdrowia w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i pokonywania trudności uczniów, zgodnie z przepisami szczegółowymi w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 1. 6.Współdziałanie wychowawcy z rodzicami i opiekunami odbywa się w ciągu całego cyklu kształcenia w następujących formach:
 2. a)cykliczne spotkania (co najmniej 3 w ciągu roku szkolnego),
 3. b)indywidualne kontakty w miarę zaistniałych potrzeb przez zawiadomienie ustne, korespondencyjne, telefoniczne,
 4. c)lekcje otwarte dla rodziców,
 5. d)współorganizowanie imprez i wycieczek klasowych,
 6. e)obserwacja pracy uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego te zajęcia,
 7. f)analiza sytuacji wychowawczej klasy przez Radę Klasową Rodziców, przy współudziale nauczycieli uczących (na życzenie rodziców),
 8. g)wizyty w domu ucznia w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionych nieobecności, niepokojącej zmiany w zachowaniu ucznia lub braku kontakturodzicem na terenie szkoły.
 9. 7.W sytuacjach wyczerpania możliwości oddziaływań wewnątrzszkolnych, na życzenie rodziców, wychowawca zobowiązany jest do szukania pomocy w pozaszkolnych instytucjach wychowawczych.
 10. 8.Nauczyciel wychowawca wykonuje swe zadania w oparciu o „Plan Pracy Wychowawczej Klasy”, powstający jako wynik wspólnego planowania wychowawcy, uczniów, rodziców i realizujący założenia „Programu Wychowawczego Szkoły”.
 11. 9.Wychowawca klasy wykonuje następujące czynności administracyjne dotyczące klasy i jest za te czynności odpowiedzialny:
 12. a)systematyczne uzupełnianie dziennika zajęć i arkuszy ocen,
 13. b)sporządzanie opinii o uczniach,
 14. c)wypisywanie świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły,
 15. d)prowadzenie dokumentacji wynikającejzasad ustalania oceny z zachowania,
 16. e)prowadzenie dokumentacji, któwynika z zasad wewnątrzszkolnego oceniania,
 17. f)opracowanie rocznego planu pracy wychowawczej, wynikającego ze szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,
 18. g)zapoznanie uczniów ze sposobami oceniania zachowania, ściśle współpracuje
  z nauczycielami w zakresie ustalania śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny z zachowania - na podstawie zasad określonych w regulaminie zachowaniazasadach wewnątrzszkolnego oceniania,
 19. h)zapoznaje rodziców ze sposobem oceniania wewnątrzszkolnego, kryteriami wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
  z zajęć edukacyjnych, Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym Szkoły, tematyką godzin wychowawczych, Programem Profilaktyki, działaniami profilaktycznymi i wychowawczo - opiekuńczymi podejmowanymi w szkole, informuje o możliwości zapoznania się z tymi dokumentami poprzez stronę internetową  szkoły i sekretariat;

10. Wychowawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji klasowej zawierającej:

 1. a)listy obecności rodziców na zebraniach,
 2. b)protokoły zebrań z rodzicami,
 3. c)notatki z rozmów prowadzonych z rodzicami zawarte w dzienniku lekcyjnym;

11. Wychowawca ma prawo do:

 1. a)współdecydowania z samorządem klasowym i rodzicami ucznia o programie i planie działań wychowawczo-opiekuńczych i profilaktycznych na dany rok szkolny lub na dłuższe okresy,
 2. b)uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno - pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, opiekuna stażu, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych
  i instytucji wspomagających Szkołę;

12.   Wychowawca informuje rodziców o zasadach realizacji przez uczniów projektu edukacyjnego i jego oceny.

 

§ 37

1. Bezpośredni nadzór nad pracą wychowawców klas sprawuje Wicedyrektor Szkoły
i Dyrektor.

2. Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za niewłaściwe wypełnianie swoich obowiązków.

ZADANIA LOGOPEDY

§ 38

1.         Szkoła może organizować zajęcia logopedyczne.

2.         Nauczyciel logopeda realizując swoje zadania, w szczególności:

 1. a)przeprowadza badania przesiewowe wśród uczniów celem ustalenia wykazu uczniów potrzebujących pomocy logopedycznej,
 2. b)prowadzi, w zależności od potrzeb, zajęcia indywidualne lub grupowe z dziećmiwadami wymowy,
 3. c)dzieli się swoją wiedzą z nauczycielami,
 4. d)współpracuje z nauczycielami i rodzicami uczniów mających wady wymowy, udzielając porad i wskazówek logopedycznych,
 5. e)gromadzi zgodnie z potrzebami: gry dydaktyczne, literaturę logopedyczną,
 6. f)promuje mowę staranną, poprawną wśród uczniów,
 7. g)uczestniczy w spotkaniach logopedów w celu doskonalenia własnej wiedzyumiejętności,
 8. h)prowadzi karty logopedyczne każdego ucznia uczestniczącego
  w terapii.

PEDAGOG

§ 39

 1. 1.W szkole może byćstanowisko pedagoga szkolnego.
 2. 2.Zadaniem pedagoga szkolnego jest sprawowanie funkcji opiekuńczo -wychowawczej.
 3. 3.Jest rzecznikiem praw uczniów.
 4. 4.Pedagog współpracuje z dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami, służbą zdrowia, rodzicami,rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych.
 5. 5.Pedagog współdziała z instytucjami zainteresowanymi problemamii wychowania.

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

§ 40

 

 1. 1.Przeprowadzanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole, w celu rozwiązywania problemów oraz wspierania rozwoju uczniów.
 2. 2.Diagnozowanie indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów, w celu rozpoznania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
 3. 3.Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stosownie do rozpoznanych potrzeb.
 4. 4.Przeprowadzanie pogadanek z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. 5.Organizowanie uczniom różnorodnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, w celu zapobiegania zaburzeniom zachowania.
 6. 6.Rozpoznawanie możliwości i uzdolnień uczniów oraz udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w rozwijaniu tych indywidualnych predyspozycji.
 7. 7.Prowadzenie wśród uczniów preorientacji zawodowej.
 8. 8.Udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu przez nich trudności natury wychowawczej.
 9. 9.Udzielanie wsparcia wychowawcom i nauczycielom w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 10. 10.Podejmowanie działań mediacyjnych oraz interweniowanie w sytuacjach kryzysowych.

 

 

§ 41

   Organizacja pracy nauczyciela - pedagoga szkolnego. W celu realizacji w/w zadań pedagog powinien:

 1. 1.Posiadać roczny plan pracy uwzględniający potrzeby szkoły i środowiska.
 2. 2.Zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniomi rodzicom.
 3. 3.Prowadzić pracy   oraz   ewidencję   uczniów   wymagających szczególnej opieki.

§ 42

Najważniejsze zadania związane z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę:

 1. 1.Każdy nauczyciel odpowiada służbowo i prawnie za bezpieczeństwo, zdrowie
  i życiejego opiece uczniów.
 2. 2.Odpowiedzialność za ucznia na zajęciach obowiązkowych, dodatkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia – jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania dyrektora lub wicedyrektora Szkoły o każdym wypadku mającym miejsce podczas tych zajęć.
 3. 3.Odpowiedzialność za uczniów podczas wycieczek, wyjazdów i biwaków ponosi kierownik wraz z opiekunami. Zasady organizacji wycieczek i innych wyjazdów określa „Regulamin wycieczek”.
 4. 4.Nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, pozalekcyjne
  i pozaszkolne są zobowiązani do:
 5. a)przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów podczas tych zajęć,
 6. b)kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone są zajęcia,
 7. c)kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach i niezwłocznego reagowania na nagłą, niezapowiedzianą nieobecność, poprzez poinformowanie o tym fakcie wychowawcę klasy, a za jego pośrednictwem rodziców ucznia,
 8. d)wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach;

5. Szkoła zapewnia indywidualną opiekę nad uczniami ze strony pielęgniarki szkolnej. Formy sprawowania ww. opieki ujęte są w planie pracy gabinetu pielęgniarek.

6. Zapewnienie uczniom ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz przejawami patologii społecznej odbywa się przez:

 1. a)rozmowy z pedagogiem,
 2. b)realizację programu wspierającego uczniów,
 3. c)udział uczniów w spektaklach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy, demoralizacji (w miarę posiadanych środków),
 4. d)uczestnictwo uczniów w warsztatach dotyczących uzależnień, przemocy, demoralizacji (w miarę posiadanych środków).

 

 

Zasady zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na zajęciach poza klasą szkolną

 

§ 43

 1. 1.Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo – turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 32 uczniów.
 2. 2.Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 uczniów.
 3. 3.Na wycieczce turystyki kwalifikowanej (górskiej) opiekę sprawować powinna jedna osoba dorosła nad grupą do 10 uczniów.
 4. 4.Opiekun:
 5. a)wycieczki turystyczno - krajoznawczej dłuższej niż jednodniowa powinien zebrać od uczestników pisemne karty wyjazdu potwierdzone przez rodziców,
 6. b)obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,
 7. c)nie może prowadzić wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy
  i gołoledzi.

5. Nauka pływania:

 1. a)powinna odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych i przystosowanych,
  w grupach liczących nie więcej niż 15 osób na jednego opiekuna,
 2. b)w rzekach i innych akwenach, przed wejściem uczniów do wody, powinna być sprawdzona jej głębokość na całej przestrzeni przeznaczonej do nauki pływania,
 3. c)miejsce przeznaczone na naukę pływania powinno być wyposażone w sprzęt zapewniający uczniom bezpieczeństwo (koła ratunkowe, liny),
 4. d)podczas nauki pływania uczniowie powinni pozostawać pod stałym nadzorem
  i obserwacja nauczyciela i ratownika;

6. Używane na wycieczkach wodnych kajaki i łodzie powinny być wyposażone
w odpowiednią ilość sprzętu ratowniczego, natomiast uczniowie powinni być przeszkoleni pod kątem umiejętności posługiwania się tym sprzętem oraz znajomości zasad obowiązujących na wycieczkach wodnych.

 

§ 44

 

      Zadania pracowników niepedagogicznych związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom:

1.         Informowanie o stwierdzonych niebezpieczeństwach stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa;

2.         Wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu ich zadań związanych
z bezpieczeństwem ucznia;

3.         Udzielanie pomocy, na prośbę nauczyciela, w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.

 

ZADANIA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI

 

§ 45

1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest:

 1. a)dbałość o sprawne działanie szkoły,
 2. b)utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

2. Informowanie o stwierdzonych niebezpieczeństwach stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa;

3. Wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu ich zadań związanych z bezpieczeństwem ucznia;

4. Udzielanie pomocy, na prośbę nauczyciela, w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.

5. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.

X. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 

§ 46

 

 1. 1.Uczeń ma prawo do:
 2. a)zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
 3. b)właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 4. c)znajomośzasad wewnątrzszkolnego oceniania,
 5. d)sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji dotyczących ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 6. e)rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnychpozalekcyjnych,
 7. f)bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,
 8. g)ochrony i poszanowania jego godności,
 9. h)życzliwości i podmiotowego traktowania,
 10. i)zgłaszania problemów, uzyskiwania na nie wyjaśnień, odpowiedzi i stosownej pomocy,
 11. j)swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych osób,
 12. k)wykorzystania przerw między zajęciami na wypoczynek,
 13. l)pomocy w przypadku trudności w nauce,
 14. m)korzystania z różnorodnych form pomocy materialnej na miarę możliwości szkoły,
 15. n)korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,
 16. o)korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbiorumyśl obowiązujących w szkole regulaminów,
 17. p)korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
 18. q)wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz działalność w organizacjach szkolnych,
 19. r)organizacji i uczestnictwa w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych, rozrywkowych na terenie szkoły,
 20. s)wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
 21. t)redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

 

 

 

§ 47

Uczeń ma obowiązek:

 1. a)Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły.
 2. b)Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikająceplanu zajęć, przybywać na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia, uzupełniania braków wynikających z nieobecności w szkole.
 3. c)Uczeń zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu.
 4. d)W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela.
 5. e)Uczeń klasy pierwszej i drugiej gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny.
 6. f)Uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć w dniu, stawienia się na zajęcia. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał albo kopia). Uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwiać swojej nieobecności na zajęciach.
 7. g)Posiadać Zeszyt kontaktów z rodzicami, w którym będą wpisywane usprawiedliwienia, pochwały i uwagi oraz udostępniać go nauczycielom, celem dokonania w nich stosownych wpisów.
 8. h)Godnie reprezentować szkołę na zewnątrz, szanować przekonania, poglądy i godność drugiego człowieka, przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw, odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, kolegów,  i innych pracowników szkoły,
 9. i)Szanować przekonania, poglądy i godność drugiego człowieka.
 10. j)Przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw.
 11. k)Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły.
 12. l)Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
  i pracowników szkoły.
 13. m)Dbać o własne zdrowie i higienę.
 14. n)Dbać o mienie szkoły; w przypadku udowodnienia uczniowi czynu zniszczenia, dewastacji mienia, rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną.
 15. o)Reagować na zło i krzywdę zauważoną w szkole i poza nią.
 16. p)Odrzucać negatywne wzorce zachowań, używki i narkotyki.
 17. q)Być odpowiedzialnym za własne życie i rozwój osobowości.

 

 

§ 48

 

 1. 1.Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby.
 2. 2.Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

 NAGRODY I KARY

§ 49

 1. 1.Ustala się następujące formy nagradzania uczniów:
 2. a)pochwała nauczyciela wobec klasy,
 3. b)pochwała wychowawcy wobec klasy,
 4. c)pochwała dyrektora szkoły,
 5. d)list gratulacyjny dla rodziców uczniów osiągających oceny końcoworoczne wyłącznie bardzo dobre i celujące oraz wzorowe zachowanie,
 6. e)dyplom wręczany na uroczystościach szkolnych,
 7. f)nagroda książkowa lub inna rzeczowa przyznana przez Radę Rodziców na wniosek Rady Pedagogicznej lubprzez sponsora.
 8. 2.Zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim odnotowuje się na świadectwach szkolnych.

§ 50

1. Ustala się następujące formy karania uczniów:

 1. a)rozmowa ostrzegawcza wychowawcy klasy z uczniem,
 2. b)upomnienie nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy, z odnotowaniem tego w zeszycie kontaktów z rodzicami,
 3. c)w Zeszycie kontaktów z rodzicami mogą być dwie uwagi podobnej treści, trzecia tego typu uwaga skutkuje wpisem do dziennika i wezwaniem rodzica,

- jeśli uczeń nie przynosi Zeszytu, należy wezwać rodzica,

 1. d)nagana wychowawcy klasy, z odnotowaniem tego w dziennikui wezwaniem rodzica,
 2. e)rozmowa ostrzegawcza dyrekcji szkoły w obecności rodziców,
 3. f)nagana dyrektora szkoły, z przekazaniem pisemnej informacji do rodziców, za którą odpowiedzialny jest wychowawca,
 4. g)w przypadku drastycznych zachowań ucznia można pominąć powyższe procedury i zastosować bezpośrednio naganę dyrektora,
 5. h)zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły, do udziału w imprezach klasowych lub szkolnych na określony czas,
 6. i)przeniesienie, decyzją RP, do klasy równoległej,
 7. j)wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkołyprzypadku, kiedy działania dyscyplinujące podejmowane przez szkołę nie przynoszą pożądanego efektu, a uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły lub ma demoralizujący wpływ na innych (narkotyki, alkoholizm, prostytucja, paserstwo, wymuszanie, wyłudzanie),
 8. k)wnioskowanie do Sądu o przydzielenie uczniowi Kuratora Sądowego lubumieszczenie go w Zakładzie Wychowawczym,
 9. l)skreślenie z listy uczniów,
 10. sprawy trudne, po wyczerpaniu dostępnych w szkole środków będą kierowane do Szkolnej komisji opiekuńczo-wychowawczej.

2. Uczeń (jego rodzice) ma prawo do odwołania się od nałożonej kary gdy uzna, że jest ona zbyt wysoka w stosunku do zawinionego czynu, bądź niesprawiedliwa.

3. Odwołanie kierowane jest do:

a)         Dyrektora Szkoły - od kar wymienionych w § 50 pkt 1 lit a),  lit b), lit i)

b)         Rady Pedagogicznej - od kar wymienionych w § 50 pkt 1 lit d), lit e), lit f) lit h), lit k)

c)         Kuratora Oświaty – od kar wymienionych w w § 50 pkt 1 lit j), lit l)

4. Odwołanie, o którym mowa w ust. 2, powinno być wniesione na piśmie w terminie 3 dni po dniu, w którym poinformowano ucznia o wymierzeniu mu kary do dyrektora szkoły.

5. Dyrektor Szkoły po otrzymaniu odwołania ma możliwość powtórnego zbadania sprawy i zastanowienie się w świetle żądań i wyjaśnień zawartych w odwołaniu nad prawidłowością decyzji i jeżeli uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Na wydanie nowej decyzji Dyrektor ma 7 dni.

6. Dyrektor Szkoły po otrzymaniu odwołania, jeśli nie zachodzi przypadek (pkt 5) obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy właściwemu organowi.

7. Wniesienie odwołania przez ucznia od nałożonej na niego kary powoduje zawieszenie jej wykonania do czasu wydania decyzji rozstrzygającej.

8. O decyzji rozstrzygającej szkoła informuje rodziców ucznia w trybie natychmiastowym.

§ 51

 

 1. 1.Skreślić z listy można wyłącznie ucznia, który ukończył 18 rok życia.
 2. 2.Uczeń może być skreślony z listy uczniów jeżeli wystąpiła co najmniej jednaponiższych przesłanek:
  1. a)stosowanie przemocy wobec innych,
  2. b)dewastacja mienia,
  3. c)palenie papierosów na terenie szkoły,
  4. d)picie alkoholu na terenie szkoły,
  5. e)zażywanie lub rozprowadzanie wśród uczniów środków odurzających,
  6. f)groźby karalne wobec uczniów lub zachowania mające na celu wymuszenie od innych uczniów np. pieniędzy.
  7. 3.Czynności związanepodejmowaniem decyzji o skreśleniu z listy uczniów
  8. a)po powzięciu wiadomości o przypadku, stanowiącym podstawę do skreślenialisty uczniów - utrwalenie na piśmie tego faktu w postaci notatki lub protokołu,
  9. b)zebranie materiałów, mogących służyć jako dowód w sprawie,
  10. c)wysłuchanie wyjaśnień ucznia,
  11. d)podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną,
  12. e)zaopiniowanie uchwały przez Samorząd Uczniowski,
  13. f)wydanie decyzji przez dyrektora; Decyzja dyrektora jest decyzja administracyjnąrozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Uczeń (jego rodzice), jako strona toczącego się postępowania, powinien być informowany o każdym stadium toczącego się postępowania.

§ 52

 

 

 1. 1.W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej wprowadza się:
 2. a)zakaz wychodzenia w czasie pobytu w szkole poza teren posesji szkoły, bez zezwolenia nauczyciela,
 3. b)zakaz przynoszenia przez uczniów przedmiotów niebędących wyposażeniem szkolnym, a mogących zagrażać bezpieczeństwu i spokojowi innych; przedmioty te będą zatrzymywane i przekazywane wyłącznie rodzicom uczniów,
 4. c)dyżury nauczycieli.
 5. 2.Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ochrony uczniów przed przemocą, demoralizacją i uzależnieniami poprzez niezwłoczne informowanie dyrektoraprzebywaniu na terenie posesji szkoły osób podejrzanych o rozprowadzanie narkotyków, nakłanianie uczniów do picia alkoholu, stosowanie przemocy i wymuszanie pieniędzy.

§ 53

 1. 1.Uczeń zobowiązany jest do zachowania schludnego wyglądu (czyste ubrania zakrywające dekolt, brzuch, stosowna długość spódnicy, skromna fryzura, brak makijażu; jeżeli bluza posiada kaptur, uczeń nie może zakrywać nim głowy).
 2. 2.Dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców
  i rady pedagogicznej lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski – także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Wniosek ten dyrektor rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.
 3. 3.Wzór jednolitego stroju określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.
 4. 4.Strój sportowy obowiązujący na zajęciach w –ustalany jest z nauczycielem.
 5. 5.Strój galowy: białe bluzki, koszule, granatowe lub czarne spodnie, spódnice - obowiązuje na uroczystościach szkolnych.
 6. 6.Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne, czyste,  nie zostawiające śladów nai w sali gimnastycznej.
 7. 7.Uczesanie ucznia powinno być estetyczne, nie powinno przeszkadzać podczas(opadać na oczy).
 8. 8.Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów na terenie szkoły określa się następująco:
 9. a)zabronione jest używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć dydaktycznych oraz w stołówce szkolnej,
 10. b)zabrania się głośnego korzystania z telefonów komórkowych i innych tego typu urządzeń podczas przerw śródlekcyjnych, oraz korzystania ze słuchawek;
 11. c)zakazuje się nagrywania uczniów i nauczycieli bez ich wiedzy i zgody, i upubliczniania tego;
 12. d)w przypadku stwierdzenia naruszenia przez ucznia zakazu używania w/w urządzeń nauczyciel odnotowuje powyższy fakt w Zeszycie kontaktów z rodzicami. Uczeń zobowiązany jest w takim przypadku oddać telefon /urządzenie elektroniczne/ do depozytusekretariacie szkoły;
 13. e)nie zwrócenie telefonu do depozytu powoduje udzielenie nagany dyrektora szkoły;
 14. f)telefon z depozytu może odebrać rodzic ucznia.

§ 54

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. a)biżuterię przynoszoną przez uczniów do szkoły, jej zgubienie, zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenia ciała wynikłe z noszenia tej biżuterii,
 2. b)spory wynikłe między uczniami bądź rodzicami spowodowane tzw. „handlem” przedmiotami przynoszonymi przez uczniów z domu do szkoły; sprawy te rozstrzygają: zainteresowani rodzice, ewentualnie Policja,
 3. c)szkody na zdrowiu lub życiu wynikłe podczas korzystania bez pisemnego zezwolenia dyrektora szkoły z urządzeńobiektów sportowych  poza zajęciami lekcyjnymi,
 4. d)telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne przynoszone przez uczniów do szkoły.

XI. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 55

Ustalenia ogólne wewnątrzszkolnego systemu oceniania

 

 1. 1.Ocenianie wewnątrzszkolne:
 2. a)osiągnięć edukacyjnych ucznia - polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomupostępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny,
 3. b)zachowania ucznia - polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznegonorm etycznych.
 1. 2.Uchylono.

2a.       Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu;

 1. a)poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz postępachtym  zakresie,
 2. b)udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
 3. c)pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 4. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 5. e)dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacjipostępach i  trudnościach oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 6. f)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 7. g)wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;
 8. h)kształtowanieuuczniaumiejętnościwyboruwartościpożądanychspołecznie kierowanie się nimi we własnym działaniu;

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane, rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

 

 

4. Postulaty szkolnego systemu oceniania:

 1. a)ocenianie powinno wskazywać co jest najważniejsze dla ucznia w uczeniu się i być na to nakierowane,
 2. b)ocenianie powinno wspierać i wzmacniać proces nauczania,
 3. c)proces oceniania powinien stwarzać sytuacje, w której każdy uczeń będzie miał możliwości do zademonstrowania swej wiedzy i umiejętności,
 4. d)materiał zgromadzony w procesie oceniania powinien umożliwiać wysoką pewność wnioskowania o umiejętnościach uczniów,
 5. e)system oceniania powinien być wewnętrznie spójny ze standardami nauczania, standardami oceniania, programem szkoły,
 6. f)każdy aspekt i fazy oceniania powinny być dostępne dla wszystkich zainteresowanych i otwarte na proces badania i weryfikowania.
 1. 5.Każdy nauczyciel tworzy swój przedmiotowy system oceniania (PSO), zgodnyWSO zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, który powinien zawierać:
 2. a)przedmiotowe wymagania na poszczególne stopnie oraz sposoby informowania uczniów i rodziców o tych wymaganiach,
 3. b)sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia,
 4. c)sposoby udostępniania uczniom i rodzicom sprawdzonych pisemnych

            kontrolnych,

 1. d)sposoby ustalania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i końcoworocznej,
 2. e)ustalanie warunków uzyskania wyższych niż przewidywane

            rocznych/śródrocznych.

 1. 6.Nauczyciele informują uczniów i rodziców o PSO do 30 września danego roku szkolnego.

§ 55a

 

Zasady oceniania zachowania uczniów

 1. 1.W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczneroczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
  1. a)Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

 1. 2.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
 2. a)wzorowe

b) bardzo dobre

 1. c)dobre

d) poprawne

 1. e)nieodpowiednie
 2. f)naganne

 

 1. 3.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 2. a)wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 3. b)postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 4. c)dbałość o honor i tradycje szkoły,
 5. d)dbałość o piękno mowy ojczystej,
 6. e)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
 7. f)godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 8. g)okazywanie szacunku innym osobom,
 9. h)umiejętność współpracy,
 10. i)udzielanie pomocy kolegom i koleżankom,
 11. j)uczciwość w kontaktach z rówieśnikami,
 12. k)dbałość o porządek w klasie i szkole,
 13. l)postawę wobec nauczycieli i pracowników szkoły,
 14. m)pomoc koleżeńską w nauce,
 15. n)prace społeczne na rzecz klasy i szkoły
 16. o)przestrzeganie zasad Statutu,
 17. p)realizacja projektu gimnazjalnego.
 1. 4.

 

 1. 5.Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
 2. a)aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych,
 3. b)osiąga pozytywne wyniki w nauce, w zależności od indywidualnych możliwoś

            intelektualnych,

 1. c)jest pracowity, ambitny, ma poczucie obowiązku,

            systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności

   i spóźnień,

 1. wywiązuje się z dyżurów i powierzonych zadań; podejmuje dodatkowe zobowiązania,
 2. bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły: praca w samorządzie szkolnym,  

            gazetki, organizacja imprez,

 1. wykazuje troskę o mienie szkoły, klasy, kolegów,
 2. pomaga słabszym uczniom w nauce,
 3. h)godnie reprezentuje szkołę w swoim miejscu zamieszkania poprzez udział

            imprezach, zawodach szkolnych,

 1. i)dostosowuje strój i zachowanie do pory dnia i okoliczności,
 2. j)szanuje szkolny ceremoniał, ma odpowiedni strój na szkolne uroczystości,
 3. k)reprezentuje wysoką kulturę bycia i słowa,
 4. l)przestrzega przepisów, podporządkowuje się regulaminom,
 5. m)jest koleżeński i życzliwy dla kolegów,
 6. n)zachowuje się stosownie do miejsca i okoliczności,
 7. o)darzy szacunkiem wszystkich pracowników szkoły,
 8. p)reaguje na przejawy nieetycznego zachowania,
 9. q)jest prawdomówny, dotrzymuje słowa,
 10. r)podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczy w formuł

            projektu, aktywnie uczestniczy w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach   

            projektów.

 1. 6.
 2. a)podejmuje pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
 3. b)stara się być pilnym w nauce i dobrze pełnić obowiązki ucznia,
 4. c)cechuje go kultura osobista i kulturalne zachowanie wobec drugiego człowieka,
 5. d)dba o minie szkolne, społeczne, kolegów,
 6. e)dba o higienę, porządek w klasie, szatni, nie ulega nałogom,
 7. f)nie używa przemocy fizycznej i nie akceptuje jej w zachowaniu innych,
 8. g)w ciągu semestru nie spóźnił się więcej niż dwa razy i nie ma

            nieobecności,

 1. h)chętnie współpracuje z wychowawcą i nauczycielami,
 2. i)nie używa wulgarnego słownictwa,
 3. j)pełni aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagają

członków zespołu.

 

 1. 7.
  1. a)wywiązuje się z obowiązków określonych w regulaminie ucznia,
  2. b)zachowuje się kulturalnie wobec dorosłych i kolegów,
  3. c)stara się pracować w szkole na miarę swoich możliwości,
  4. d)nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji ( rozmowy, rozpraszanie kolegów ),
  5. e)nie niszczy mienia szkolnego, społecznego i mienia kolegów,
  6. f)nigdy nie używa cudzych przedmiotów bez zgody właściciela,
  7. g)nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów,
  8. h)nie prowokuje konfliktów i bójek, nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi,
  9. i)w ciągu semestru nie spóźnił się na zajęcia więcej niż  pięć  razy, i ma nie więcej niż   7 nieusprawiedliwionych nieobecności,
  10. j)wykazuje chęć współpracy z wychowawcą i nauczycielami,
  11. k)prawidłowo realizuje swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.

 

8.   Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który

a) częściowo wywiązuje się z obowiązków określonych w regulaminie ucznia,

b) stara się pracować na miarę swoich możliwości,

c) nie używa cudzych przedmiotów bez zgody właściciela,

d) unika nałogów, nie namawia do nich kolegów,

e) stara się nie przeszkadzać w prowadzeniu lekcji,

f) ma więcej niż 10 spóźnień i do 15 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych,

g) zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań podczas realizacji projektu gimnazjalnego, co spowodowało opóźnienie prac.

 

 1. 9.
 2. a)nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
 3. b)nie wykonuje poleceń nauczycieli i pracowników szkoły,
 4. c)ma więcej niż 15 spóźnień i do 25 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych,
 5. d)nie dba o mienie szkoły, niszczy sprzęty szkolne, budynek, rzeczy kolegów,
 6. e)dokucza, wyśmiewa się z innych, prowokuje do kłótni i bójek, kłamie, oszukuje,
 7. f)używa nieodpowiednich, wulgarnych wyrazów,
 8. g)dewastuje budynek szkolny (napisy na ławkach, brudzi ściany),
 9. h)często zaniedbuje swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawia współpracy.

  10.  Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 1. a)przeszkadza w prowadzeniu lekcji (rozmowy, przerywanie odpowiedzi), nie uważa, odmawia wykonania polecenia,
 2. b)spóźnia się, opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, ma powyżej 25 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych,
 3. c)lekceważy polecenia pracowników szkoły i nauczycieli, samowolnie opuszcza jej teren, oddala się od grupy podczas przeprowadzania na zajęcia sportowe lub wyjść klasy ( kino, wycieczki),
 4. d)nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
 5. e)zachowuje się agresywnie zarówno w szkole jak i poza nią, prowokuje, uczestniczybójkach, stosuje przemoc fizyczną i psychiczną: szantaż,
 6. f)kłamie, oszukuje, wyśmiewa się z innych, jest często arogancki, złośliwy,
 7. g)używa wulgarnych wyrazów, stosuje niewłaściwe gesty,
 8. h)stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu czy zdrowiu własnemu lub innych,
 9. i)dewastuje mienie szkoły, otoczenia, prace kolegów,
 10. j)pali papierosy, używa alkoholu, narkotyków,
 11. k)znieważa symbole narodowe i religijne,
 12. l)krzywdzi zwierzęta, niszczy przyrodę, otrzymał naganę wychowawcy klasy i/lub dyrektora szkoły,
 13. m)łamie przepisy Statutu,
 14. n)nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu jakopiekuna.

11.  Sposoby wystawiania oceny z zachowania:

 1. a)Nauczyciele wystawiają propozycje oceny dla uczniów i dostarczają do sekretariatu szkoły nie wcześniej niż na 6 tygodni przed zakończeniemi nie później niż na 3 tygodnie przed zakończeniem semestru . Każdy nauczyciel uczący ma obowiązek wystawić ocenę, natomiast pozostali mają prawo do wystawienia oceny.
 2. b)Wychowawca klasy dokonuje własnej oceny każdego z uczniów zgodnieprzyjętymi kryteriami oraz dostarcza do sekretariatu szkoły.
 3. c)W tym samym czasie wychowawca przeprowadza ocenę poszczególnych uczniów przez klasę oraz samoocenę każdego z uczniów, oraz dostarcza je do sekretariatu szkoły. Sekretariat przed wystawieniem oceny przenosi do „Arkusza zachowania każdego ucznia” oceny nauczycieli, klasy i wychowawcy.
 4. d)Przypisuje się następującą punktację:

ocena wzorowa              – 6

ocena bardzo dobra        – 5

ocena dobra                    – 4

ocena poprawna              – 3

   ocena nieodpowiednia    – 2

   ocena naganna                 – 1

 1. e)Ocena obliczana jest według wzoru:

Oceny (N-li) + śr U + W

-------------------------------------,       n – liczba ocen

n

 1. f)Otrzymanie przez ucznia nagany dyrektora szkoły powoduje obniżenie ocenyzachowania o 1 w stosunku do oceny wynikowej.
 2. g)Sekretariat szkoły przekazuje wynik wychowawcy, który na tej podstawie wystawia ocenęinformuje o niej ucznia, nie później niż tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 3. h)Na podstawie uzyskanych punktów wychowawca klasy wystawia ocenęzachowania zgodnie z następującą skalą:
  1. a.Ocenapowyżej średniej 5,50
  2. b.Ocena bardzopowyżej średniej 4,75
  3. c.Ocenę dobrą                   powyżej średniej 3,75
  4. d.Ocenę poprawną             powyżej średniej 2,75
  5. e.Ocenę nieodpowiednią   powyżej średniej 1,75
  6. f.Ocenę naganną                od średniej 1,75 i niżej

Wychowawca ma decydujący głos przy wystawianiu oceny końcoworocznej                 z zachowania.

12.  Wychowawca klasy może dokonać zmiany oceny z zachowania ucznia, który po poinformowaniu go o wystawionej ocenie popełnił poważne przewinienie.

13.  O fakcie zmiany oceny z zachowania wychowawca niezwłocznie informuje ucznia.

14. Nie ocenia się zachowania uczniowi realizującemu obowiązek szkolny/obowiązek nauki poza szkołą.

15. Przy zgłaszaniu zastrzeżeń odnośnie wystawionej oceny, powołana przez dyrektora komisja ma 5 dni roboczych na podjęcie ostatecznej decyzji.

§ 55 b

Podwyższenie oceny z zachowania

 

1. Postanowienia ogólne:

 1. a)uczeń może ubiegać się  o podwyższenie oceny z zachowania,
 2. b)w przypadku drastycznego naruszenia norm zachowania (kradzież, pobicie, wyłudzenie, dewastacja mienia, spożywanie alkoholu, znęcanie się nad innymi, samowolne opuszczanie terenu szkoły, używanie wulgaryzmów w stosunku do nauczycieli i dorosłych), uczeń traci prawo do podwyższenia oceny z zachowania.

2. Uczeń może poprawić ocenę z zachowania, jeśli taka będzie decyzja wychowawcy po przeanalizowaniu wspólnie z uczniem i  rodzicem jego Zeszytu kontaktów z rodzicami oraz jeśli spełnia co najmniej pięć kryteriów na ocenę wyższą i wykona określone działania z punktu 4.

a) z nagannej na nieodpowiednią jeśli:

    udokumentował przynajmniej jedno z działań z pkt. 4,

b) z nieodpowiedniej na poprawną jeśli:

    udokumentował przynajmniej jedno z działań z pkt. 4,

c) z poprawnej na dobrą jeśli:

    udokumentował przynajmniej dwa  działania z pkt. 4,

d) z dobrej na bardzo dobrą  jeśli:

    udokumentował przynajmniej trzy działania z pkt. 4,

e) z bardzo dobrej na wzorową jeśli:

    udokumentował przynajmniej cztery działania z pkt. 4.

3. Procedura ubiegania się o wyższą ocenę z zachowania:

 1. wychowawca nie wcześniej niż na 6 tygodni i nie później niż na 3 tygodnie przed końcem półrocza  proponuje uczniowi ocenę z zachowania oraz powiadamia  rodziców,
 2. b)uczeń, który chciałby uzyskać wyższą ocenę, składa podanie na piśmiewychowawcy w terminie 3 dni od uzyskania informacji o umożliwienie poprawy rocznej oceny z zachowania. Pismo może wystosować również rodzic. Podanie powinno być umotywowane,
 3. c)wychowawca wspólnie z uczniem i jego rodzicem, analizuje Zeszyt kontaktów
  z rodzicami i jeśli wyda pozytywną decyzję - wspólnie ustalają sposób i warunki poprawy oceny z zachowania,
 4. d)po upływie terminu realizacjizadań wychowawca podsumowuje pracę ucznia i ewentualnie poprawia mu ocenę z zachowania,
 5. e)o sposobie i procedurze podwyższania oceny z zachowania wychowawca powiadamia na piśmie dyrektora wraz z podaniem motywacji.

4. Propozycje zadań, które może wykonać uczeń, poprawiający ocenę z zachowania (za zgodą rodzica):

a) wykonanie pomocy naukowych,

b) praca na rzecz szkoły (wg potrzeb szkoły),

c) wykonanie zadań na rzecz swojej klasy,

d) zadośćuczynienie, bezpośrednie naprawienie wyrządzonej szkody lub krzywdy,

e) inne, własne propozycje ucznia,

f) udokumentowane działania ucznia przez okres roku szkolnego takie jak: zaangażowanie w prace na rzecz Samorządu Szkolnego, zaangażowanie w pracę społeczną (wolontariat itp.), pomoc w nauce słabszym (konkretnemu uczniowi i z konkretnego przedmiotu), inicjowanie i współorganizowanie  imprez szkolnych.

§ 56 uchylono

 

§ 56a

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny bieżące i klasyfikacyjne

 

 1. 1.Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 1. 2.Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.
 1. 3.Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.
 1. 4.Oceny bieżące, śródroczne i końcoworoczne obowiązują w następującej skali:

Stopień

oznaczenie cyfrowe

skrót literowy

Celujący

6

cel

bardzo dobry

5

bdb

Dobry

4

db

Dostateczny

3

dst

Dopuszczający

2

dop

Niedostateczny

1

ndst

5. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

       1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danego oddziału klasy i potrafi samodzielnie zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

b)laureaci konkursów przedmiotowych i olimpiad o zasięgu wojewódzkim lub krajowym otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę roczną,

c)zgodne z wymaganiami nauki rozumienie uogólnień i związków między nauczanymi treściami, wyjaśnienie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji i pomocy nauczyciela,

d)samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób, poprawny styl i język wypowiedzi, swoboda w posługiwaniu się terminologią właściwą dla danego etapu kształcenia i zajęć edukacyjnych (terminologią naukową), wysoki stopień kondensacji wypowiedzi; uczestniczenie i odnoszenie sukcesów w pozaszkolnych form aktywności związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe),

e) z wychowania fizycznego – wysoki, ponadprzeciętny stopień sprawności fizycznej lub duże umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych,

f) z przedmiotów plastyka i muzyka – poza wykraczającymi poza program nauczania wiadomościami uczeń musi wykazać się udokumentowanymi osiągnięciami własnej twórczości muzycznej ( np. szkoła muzyczna ) lub plastycznej ( dziecięce i młodzieżowe konkursy plastyczne );

            2) stopień bardzo dobry  otrzymuje uczeń, który:

a) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania;

b) wyczerpujące opanowanie całego (wymaganego w momencie wystawiania oceny) materiału programowego w obszarze wiadomości i umiejętności, treści powiązane w logiczny układ,

c) właściwe rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi, samodzielne wyjaśniania zjawisk, wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach nietypowych, rozwiązywanie problemów ( o odpowiednio dobranym stopniu trudności ) w twórczy sposób,

d) poprawny język i styl wypowiedzi, sprawne posługiwanie się obowiązującą w danym przedmiocie terminologią, precyzja i dojrzałość ( odpowiednia do wieku ) wypowiedzi ustnych i pisemnych;

            3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe
 zadanie teoretyczne i praktyczne, podejmuje się wykonania zadania
 o charakterze dowolnym,

b) opanowanie większości materiału programowego , treści logicznie powiązane,

c) poprawne rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi oraz przy inspiracji nauczyciela – wyjaśnianie zjawisk i umiejętna ich interpretacja,

d) stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych samodzielnie, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,

e) podstawowe zajęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiedzi klarowne w stopniu zadawalającym, nieliczne usterki stylistyczne, zwięzłość wypowiedzi umiarkowana;

      4) stopień dostateczny  otrzymuje uczeń, który:

a) rozwiązuje typowe zadanie teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,

b) przeciętny sposób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja i klarowność wypowiedzi, niewielkie i nieliczne błędy,

c) zakres opanowanego materiału programowego ograniczony do treści podstawowych, uczeń rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami,

d) poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych (teoretycznych i praktycznych).

      5) stopień dopuszczający  otrzymuje uczeń, który:

a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

b) rozwiązuje zadanie teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim
 stopniu trudności (potrzebne w życiu).

c) nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli,

d) słabe rozumienie treści programowych, podstawowe wiadomości i procedury są odtwarzane, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk;

      6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej    przedmiotu nauczania w danym oddziale klasy, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

b) nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności,

c) tą ocenę otrzymuje uczeń , który nie spełnia wymagań nawet na ocenę dopuszczającą, którego wiadomości i umiejętności nie dają szans na sukces w dalszych etapach kształcenia, który nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.

6.         Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

7.     Przy ustalaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie „+” i „-”, z wyłączeniem stopni: celującego i niedostatecznego.

8.         W szkole przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań:

Poziom

Kategoria

stopień wymagań

Wiadomości

zapamiętanie wiadomości

wymagania konieczne (K)

zrozumienie wiadomości

wymagania podstawowe (P)

Umiejętności

stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

wymagania rozszerzające (R)

stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

wymagania dopełniające (D)

9.         Treści wykraczające poza podstawę programową stanowią odrębną kategorię, są to wymagania wykraczające (W).

10.       Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują następujące kryteria:

Stopień wymagań

Zakres celów

Konkretne określenie (czasowniki operacyjne)

K

Znajomość pojęć, terminów, faktów praw, zasad, reguł, treści naukowych, zasad działania.

Elementarny poziom rozumienia tych wiadomości. Uczeń nie powinien ich mylić między sobą.

- nazwać

- zdefiniować

- wymienić

- zidentyfikować

- wyliczyć

- wskazać

P

Uczeń potrafi przedstawić wiadomości
w innej formie niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować je, streścić i uporządkować, uczynić podstawą prostego wnioskowania.

- wyjaśnić

- streścić

- rozróżnić

-zilustrować

R

Opanowanie przez ucznia umiejętności 

praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych wzorów. Uczeń umie  stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych.

- rozwiązać

- zastosować

- porównać

- sklasyfikować

- określić

- skonstruować

- narysować

- scharakteryzować

- zmierzyć

- wybrać sposób

- zaprojektować

- wykreślić

D

Opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy

 i syntezy nowych zjawisk.

Uczeń umie formułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania.

- udowodnić

- przewidzieć

- ocenić

- wykryć

- zanalizować

- zaproponować

- zaplanować

11.       Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

12.       Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę. Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej.

zakres wymagań

konieczne

podstawowe

rozszerzające

dopełniające

-

-

-

-

+

_

-

-

+

+

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

Wymagania wykraczające

13.       Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych – jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi – nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

14.       Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 1. a)dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. b)jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

15.       Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

a) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 

§ 57 uchylono.

§ 58 uchylono.

§ 59 uchylono.

§ 60 uchylono.

§ 60a

 

Sposoby bieżącego sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności uczniów

I. Pierwszy etap edukacyjny:

1.  Klasy I-III szkoły podstawowej stosują ocenę opisową.

2. Bieżące osiągnięcia ucznia rejestruje się według następujących symboli literowych
      i   znaków:

 1. a)W – wspaniale (6)
 2. b)Bd – bardzo dobrze (5)
 3. c)D – dobrze (4)
 4. d)P – przeciętnie (3)
 5. e)S – słabo (2)
 6. f)Bs – bardzo słabo (1)
 7. g)+ - wykonał(a)
 8. h)-  nie wykonał(a), nie przygotowany(a)

Oceny literowe Bd, D, P, S mogą posiadać plusy i minusy, tak jak oceny cyfrowe w klasach   4-6 i gimnazjum, gdzie W oznacza wykroczenie poza poziom umiejętności klasy.

 

Ocenę- wspaniale (6) uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową, pozwalające na samodzielne i twórcze wykorzystanie tych zdolności, a także rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych. Proponuje rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych.

Ocenę- bardzo dobrze (5) otrzymuje uczeń, który sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadana wiedze do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

Ocenę- dobrze (4) uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował wiadomości przewidziane w danej klasie, pozwalające na dobre rozumienie i wykonywanie większości zadań, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

Ocenę-przeciętnie (3) uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie. Może mieć braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Przy pomocy nauczyciela wykonuje niektóre zadania.

Ocenę -słabo(2) uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli uczeń słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawach programowych, większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.

Ocenę- bardzo słabo (1) uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości

i umiejętności określonych przez podstawy programowe, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadania nawet o niewielkim-elementarnym stopniu trudności. Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy prace.

 

3. Nauczyciel oceniając pracę ucznia i ustalając kryteria oceniania kieruje się zasadami:

a) bardzo dobrze - 100% - 91% maksymalnej liczby punktów

b) dobrze - 90% - 76% maksymalnej liczby punktów

c) przeciętnie - 75% - 51% maksymalnej liczby punktów

d) słabo - 50% - 31% maksymalnej liczby punktów

e) bardzo słabo - 30% - 0% maksymalnej liczby punktów

f) każdy sprawdzian może zawierać zadanie (polecenie) dodatkowe oceniane na ocenę wspaniale, pod warunkiem uzyskania przez ucznia co najmniej 91% punktów przewidzianych w sprawdzianie.

 

 4.Przy formułowaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę zaangażowanie i wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, jego możliwości w tym zakresie oraz zalecenia PPP.

5.  W klasie III szkoły podstawowej nauczyciel może stosować w zeszytach oraz samodzielnych pracach uczniów (obok symboli literowych) oceny cyfrowe, obowiązujące w klasach   4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum.

6. Ocena z religii cząstkowa, śródroczna i końcoworoczna jest oceną cyfrową.

7. Ocena z języka obcego jest oceną opisową.

8. W dzienniku lekcyjnym można notować liczbę punktów ze sprawdzianów, testów sprawności, liczbę błędów ortograficznych, sposób czytania i postępy  w pracach pisemnych, określając poziomy osiągnięć przyjętymi symbolami. Oznaczenia te mają służyć jedynie nauczycielowi, aby mógł on ukonkretnić ocenę wytworu pracy ucznia oraz dokonać tej oceny w czasie zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

9. Nauczyciele zbierają karty pracy ucznia, jego dowolne prace plastyczne i literackie, piszą recenzje prac oraz motywują do dalszej pracy.

II. Drugi i trzeci etap edukacyjny:

Klasy IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum:

 1. 1.Sposoby bieżącego sprawdzania:
  1. a)pisemne prace klasowe,
  2. b)sprawdziany pisemne,
  3. c)testy,
  4. d)kartkówki,
  5. e)wypowiedzi ustne,
  6. f)prace domowe,
  7. g)prace długoterminowe,
  8. h)ćwiczenia / zadania praktyczne,
  9. i)prace nieobowiązkowe, będące samodzielną propozycją ucznia,
  10. j)inne formy aktywności ucznia określone w PSO.
 1. 2.Praca klasowa / sprawdzian powinna być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisana ołówkiem w dzienniku lekcyjnym w zaplanowanym terminie. Kartkówka z trzech ostatnich lekcji może być niezapowiedziana.
 2. 3.W ciągu dnia uczniowie mogą mieć tylko jedną pracę pisemną trwającą całą godzinę lub dwie godziny, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.
  1. a)punkt traci ważność jeśli na prośbę uczniów zmieniona została data pracy klasowej/sprawdzianu, oraz w ostatnich dwóch tygodniach przed wystawieniem ocen śródrocznych i końcoworocznych.
  2. b)Niezależnie od tego, na każdej lekcji mogą odbywać się kartkó
  3. 4.Nauczyciel jest obowiązany podać zakres materiału do pracy klasowejsprawdzianów.
  4. 5.Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel oddaje uczniom w terminie dwóch tygodni.
  5. 6.Uczeń, który otrzymał z pracy klasowej/sprawdzianu ocene niedostateczną, może ją poprawić w terminie tygodnia od otrzymania sprawdzonej pracy.
  6. 7.Oceny za prace klasowe z języka polskiego i matematyki notujemy kolorem czerwonym.
  7. 8.Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustnie ocenę z pracy klasowej / sprawdzianu, w terminie tygodnia od jej otrzymania.

9.  Sprawdzone i ocenione prace kontrolne jak również dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego  można udostępnić uczniowi i jego rodzicowi do wglądu, po wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem miejsca i terminu, w obecności nauczyciela, tylko na terenie szkoły, bez możliwości kopiowania, kserowania i fotografowania. Pliki zadań praktycznych zawartych na komputerze nauczyciela są niedostępne dla uczniów.

10.    W ciągu półrocza uczeń powinien uzyskać następującą minimalną ilość ocen bieżących oraz może wykorzystać odpowiednią liczbę nieprzygotowań do lekcji:

Minimalna liczba ocen

Liczba nieprzygotowań

Liczba godzin zajęć danego przedmiotu tygodniowo

2

1

1

4

2

2

5

3

3

6

4

4

7

5

5 i więcej

 1. a)W przypadkach losowych, uczeń ustala z nauczycielem możliwość zaliczenia danej partii materiału.

11.       Oceny bieżące dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.

12.       Normy  wymagań  a  ocena  szkolna:

 

0% - 29% niedostateczny

30% - 49% dopuszczający

50% - 74% dostateczny

75% - 89% dobry

90% - 100% bardzo dobry

Ocena bardzo dobry, plus zadania dodatkowe – celujący.

§ 61

              

Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego

 

 

1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie pierwszej i  drugiej, a w uzasadnionych  wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej. 

2. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.

3.Dyrektor szkoły, ucznia z orzeczeniem lub opinią PPP lub na pisemny, umotywowany wniosek rodziców w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, zwalnia z realizacji projektu.

4.W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 3 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się: ,,zwolniony” albo ,,zwolniona”. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust.2, uczeń wskazuje, w terminie nie później niż do 30 kwietnia roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat projektu, który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.

6. Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.

7. Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków. 

8. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy I i II o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem. 

9. Rodzicom przekazuje się tą informację na pierwszym zebraniu w klasie I i II, nie później niż w terminie do 15 października.

10. W terminie do 30 października nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów. 

11. Informacje, o których mowa w ust.1, udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum.

12. W terminie do 20 października opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania. 

13. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 20 października, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 6, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe. 

14. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich. 

15. W przypadku gdy uczeń:

a) nie zdecyduje o wyborze tematu,

b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,

c) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby) opiekun projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

16. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

a) czas realizacji projektu,

b) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,

c) podział zadań w zespole i zasady współpracy,

d) kryteria oceny projektu,

e) sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.

17. Podczas pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.

18. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy
z opiekunem, do pomocy uczniom.

19. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.

20. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:

 1. a)konferencja naukowa połączona z wykładami;
 2. b)forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;
 3. c)przedstawienie teatralne, inscenizacja;
 4. d)książka, broszura, gazetka;
 5. e)prezentacja multimedialna;
 6. f)model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;
 7. g)happening, marsz;
 8. h)sesja dyskusyjna
 9. i)inna za zgodą opiekuna. 

21. Prezentacje odbywają się w „Dniu projektów”, a jeśli nie ma możliwości zaprezentowania wszystkich zrealizowanych projektów, w innym terminie, wyznaczonym przez dyrektora

w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów. 

22. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:

a) uczniowie szkoły;

b) rodzice uczniów;

c) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z którymi wiązała się tematyka projektu;

d) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.

23. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.

24. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

a) sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu);

b) wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały;

c) sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu;

d) pracę zespołową i indywidualną ucznia;

e) samoocenę uczniów. 

25. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.

26. Ocena ma charakter punktowy, określony dla każdego projektu w skali 1-50 pkt uwzględniający przyjęte kryteria w ust.24, odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie.  Kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/nie zaliczył udział w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.

27.Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na :

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum. 

28. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny punktowej, o której mowa w pkt.26.

29. W przypadku ucznia, który brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu, uczeń lub jego rodzice wskazują, z którego projektu gimnazjum ma zawrzeć informację na świadectwie ukończenia gimnazjum.

30. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

 

 

 

§ 62 uchylono.

§ 62a

 

Klasyfikowanie i promowanie uczniów

 

 1. 1.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniazajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
 2. 2.Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły.
 3. 3.Klasyfikacja rocznaklasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
 4. 4.Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polegapodsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

a) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 1. 5.Nauczyciel zajęć edukacyjnych informuje ucznia o proponowanej ocenie rocznej nie wcześniej niż na 6 tygodni i nie później niż natygodnie przed końcem półrocza\ roku.
 2. 6.Ocenę śródroczną / roczną wystawia nauczyciel zajęć edukacyjnych lubszczególnie uzasadnionych przypadkach (np. długotrwałej nieobecności nauczyciela) inny, upoważniony do tego przez dyrektora szkoły, nauczyciel, a ocenę z zachowania wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący w tej klasie.
 3. 7.Oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia. Ocena klasyfikacyjna roczna z tych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 4. 8.Ocena wystawiona za drugi semestr jest oceną roczną, jednak przy jej ustalaniu należy wziąć pod uwagę ocenę śródroczną.
 5. 9.W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczna ocena opisowa ma formę arkusza, Zawiera on wyrażenia dotyczące zachowania uczniów, poszczególnych edukacji oraz przedmiotów nauczanych w klasach I-III szkoły podstawowej (język obcy, religia).
 6. 10.Ocena końcoworoczna jest oceną opisową.
 7. 11.Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na :
  1. a)oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
  2. b)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
  3. 12.Egzamin klasyfikacyjny:
   1. a)uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnejpowodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania,
   2. b)uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny składający się z części ustnej i pisemnej,
   3. c)Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
   4. d)Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

13.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:     

 1. a)realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
 2. b)spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

14. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny z zachowania.

15. Na tydzień przed planowanym śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń lub rodzice ucznia mogą złożyć do dyrektora szkoły podanie z prośbą o wyznaczenie terminu egzaminu klasyfikacyjnego,

16.  Dyrektor powołuje komisję klasyfikacyjną i ustala termin egzaminu,

W skład komisji wchodzą:

 1. a)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
 2. b)nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 17.      Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki                   poza szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu              przeprowadza komisja w skład której wchodzą:

 1. a)dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
 2. b)nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniego oddziału klasy.

18. Egzamin klasyfikacyjny śródroczny przeprowadza się nie później niż na 7 dni po posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, a egzamin klasyfikacyjny roczny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

19.  Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

a. imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;

      b. termin egzaminu klasyfikacyjnego;

 1. c.nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
 2. d.imię i nazwisko ucznia;         
 3. e.zadania i ćwiczenia egzaminacyjne;
 4. f.wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

20.  Uczeń, który na egzaminie klasyfikacyjnym otrzymał ocenę niedostateczną nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną),

 1. a.ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,

22. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z pkt 18, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

23. Egzamin poprawkowy:

 1. a)uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostatecznąjednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek złożony do dyrektora szkoły przez rodzica w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,
 2. b)w wyjątkowych wypadkach Rada Pedagogiczna w trybie głosowania większością głosów nauczycieli uczących w danej klasie, wyraża zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych na wniosek wychowawcy klasy,
 3. c)egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich, w terminie uzgodnionym przez dyrektora szkoły,
 4. d)egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminuplastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, zajeć artystycznych oraz wychowania fizycznego, których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych,
 5. e)pytania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel przedmiotu,
 6. f)egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły; W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
 7. g)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 8. h)uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowegowyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 9. i)uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocjipowtarza klasę,
 10. j)uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii nauczyciela przedmiotu.

24. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. a)skład komisji;
 2. b)termin egzaminu poprawkowego;
 3. c)nazwę zajęć edukacyjnych;
 4. d)imię i nazwisko ucznia;
 5. e)pytania egzaminacyjne;
 6. f)wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskane oceny.
 7. g)do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 8. h)roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

25.  Uczeń klas I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

26.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczeń uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego to otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

27. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen, o której mowa w pkt. 26, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

28. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

29. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe
od oceny niedostatecznej i ponadto przystąpił do sprawdzianu. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania.

30. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. Świadectwo
z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

31. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen, o której mowa w pkt. 30, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

32. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

33.  Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

34. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —————-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. Jeśli natomiast uczeń zadeklarował udział w zajęciach z obu przedmiotów, zaleca się umieszczać na świadectwie szkolnym ocenę dla niego korzystniejszą (bez adnotacji, którego przedmiotu ona dotyczy) i tę ocenę wliczać do średniej ocen.

35. Warunki przeprowadzenia sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 959)

 

 

§ 63

 

Procedury odwoławcze

 

 1. 1.Uchylono.

1a. Uczeń lub jego rodzice, mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna / śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 1. 2.Odwołanie musi zawierać szczegółowo przedstawione, konkretne zarzuty oraz wskazać ocenę, jaka zdaniem odwołującego się, powinna być wystawiona.
 2. 3.W przypadku wpłynięcia zażalenia dyrektor szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające i o jego wyniku powiadamia ucznia oraz rodziców.
 3. 4.Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego, stwierdzone zostały istotne uchybienia w procesie wystawiania oceny,  dyrektor szkoły zarządza przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego, natomiast jeśli zażalenie dotyczy oceny z zachowania dyrektor powołuje komisję w składzie: dyrektor lub zastępca, wychowawca klasy, nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne w tej klasie, pedagog, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,Rady Rodziców.

Po zapoznaniu się z dokumentacją wychowawcy komisja ustala ocenę zachowania
w drodze dyskusji, a następnie podejmuje decyzję  w wyniku głosowania zwykłą większością  głosów.

 1. 5.W wypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości zażalenie oddala się.
 2. 6.Decyzja dyrektora jest ostateczna, treść decyzji wraz z uzasadnieniem przekazuje się wnioskodawcy.
 3. 7.Egzamin sprawdzający przeprowadza się w ciągu pięciu dni od podjęcia przez dyrektora szkoły decyzji o jego przeprowadzeniu.
 4. 8.Do egzaminu sprawdzającego stosuje się wszystkie przepisy proceduralne odnoszące się do egzaminu poprawkowego, z tym, że pytania i zadania przygotowuje się na poziomie oceny wskazanej przez wnioskodawcę.
 5. 9.Negatywny wynik egzaminu oznacza pozostawienie przez nauczyciela oceny.
 6. 10.W przypadku osiągnięcia przez ucznia pozytywnego wyniku egzaminu dyrektor szkoły zwraca się do nauczyciela o zmianę oceny i wystawienie stopnia zgodnegowynikiem egzaminu.
 7. 11.Wyniki postępowania odwoławczego przedstawia się Radzie Pedagogicznej w celu zatwierdzenia ewentualnego wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie promocji uczniów lub ukończenia szkoły.

 

 

§ 64 uchylono

§ 64a

                                                  

Sposoby informowania rodziców

 

 1. 1.Rodzice mają prawo do uzyskania pełnej informacji o postępach i osiągnięciach edukacyjnych swojego dziecka.

a) na wniosek rodzica lub ucznia, skierowany do dyrektora szkoły, udostępnia się dokumentację dotyczącą oceniania, w tym również dokumenty z egzaminu klasyfikacyjnego czy poprawkowego, na terenie szkoły, w terminie i miejscu ustalonym z dyrektorem, w obecności nauczyciela, bez możliwości kserowania czy fotografowania.

 1. 2.Rodzice pozyskują informacje poprzez:
 2. a)osobiste kontakty z wychowawcą i nauczycielem przedmiotu,
 3. b)zebrania z rodzicami,
 4. c)kontakty telefoniczne i listowne,
 5. d)godziny konsultacji z rodzicami.
 6. 3.Zebrania klasowe odbywają się w terminach ustalanych na początku danego roku szkolnego.
 7. 4.Przed półrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawcy klas powinni poinformować rodziców o ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych, ocenie nagannej z zachowania oraz braku podstaw do klasyfikacji w formie pisemnego zawiadomienia nie wcześniej niż na 6 tygodni i nie później niż na 3 tygodnie przed zakończeniem półrocza, co rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem w Zeszytach kontaktów z rodzicami.
 8. 5.Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawcy klas są zobowiązani poinformować rodziców o przewidywanej ocenie z zajęć edukacyjnych
  i ocenie z zachowania w formie pisemnego zawiadomienia nie wcześniej niż na 6 tygodni i nie później niż natygodnie przed zakończeniem nauki, co rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem w Zeszytach kontaktów z rodzicami. 

 

 

 

 

 

§ 65

Ewaluacja zasad wewnątrzszkolnego oceniania

 

 

 1. 1.Ewaluację PSO dokonują nauczyciele.
 2. 2.Na końcu roku szkolnego nauczyciele mogą zgłosić uwagi i propozycje zmian zasad wewnątrzszkolnego oceniania wynikające z obserwacji własnych, uwag uczniów i rodziców.
 3. 3.W sierpniu zespół do opracowywania zasad wewnątrzszkolnego oceniania wprowadza zmiany w zapisach zgodnie z uwagami nauczycieli, ze zmianami wynikającymi
  z rozporządzeń MEN i organów nadzorujących szkołę.
 4. 4.Zmiany zatwierdza Rada Pedagogiczna na początku roku szkolnego.

XII.  SZTANDAR, CEREMONIAŁ

§ 66

 1. 1.Sztandary
 2. a)sztandary wprowadzane są przez poczty sztandarowe podczas uroczystości szkolnych i państwowych, w których uczestniczy społeczność szkolna,
 3. b)w skład pocztów sztandarowych wchodzą uczniowie uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu.
 4. 2.Dzień Patrona
 5. a)Ustala się, że 24 marca jest Dniem Patrona Szkoły Podstawowej, którego obchody organizuje się zgodnie z ustalonym corocznie programem.
 6. b)Ustala się, że 08 maja jest Dniem Patrona Gimnazjum Publicznego, którego obchody organizuje się zgodnie z ustalonym corocznie programem.
 7. 3.Dni galowe, w których szkoła dekoruje budynek flagami państwowymi:
 8. a)święta państwowe i narodowe,
 9. b)dzień rozpoczęcia i zakońroku szkolnego.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 67

 1. 1.Rodzice, którzy nie uczestniczą w zebraniach oraz nie kontaktują sięwychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne sprawiające uczniowi poważniejsze trudności, nie kontrolujący systematycznie zeszytu kontaktów
  z rodzicami
  , nie mogą w żadnym wypadku, w tym kwestionując ocenę, powoływać się na brak informacji o postępach w nauce dziecka oraz przewidywanych dla niego ocenach okresowych lub rocznych i ocenie z zachowania.
 2. 2.Za wypisywanie świadectw szkolnych uczniów odpowiedzialni są wychowawcy klas. Oceny na świadectwie wpisuje się w pełnym brzmieniu pismem ręcznym lub korzystając z techniki komputerowej. W rubrykach niewypełnionych należy umieścić poziomą kreskę; jeżeli uczeń jest zwolniony z danego przedmiotu zamiast oceny należy wpisać „zwolniona(y)”.
 3. 3.Wszystkie sprawy związane z ocenianiem nie ujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor szkoły na podstawie rozporządzeń MEN.
 4. 4.Szkoła podstawowa i gimnazjum publiczne używają pieczęci urzędowej zgodnieodrębnymi przepisami.
 5. 5.Tablice i stemple zawierają nazwę i siedzibę szkoły.
 6. 6.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 68

 1. 1.Na wniosek każdego z organów szkoły mogą być wprowadzone do Statutu Szkoły zmiany i poprawki, każdorazowo zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną.
 2. 2.Dyrektor szkoły udostępnia całej społeczności szkolnej treść uchwalonych zmianpoprawek.
 3. 3.Wszystkie uregulowania prawa wewnątrzszkolnego nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

 

§ 69

 1. 1.Statut Szkoły zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu ……
 2. 2.Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

§ 70

Statut Szkoły obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, pracowników.