Home Dokumenty

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUŚCU

Rok szkolny  2015/2016

Podstawy prawne: 

 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r;.

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. nr 61 poz.624 z późniejszymi zmianami);

 3.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.;

4. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r.;

5. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.  ;

6. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii,  z dnia 1997 r.;

7. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, z dnia 1995 r.;.

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 51 poz. 458z póź. zmianami) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 13, poz. 110 z póź. zmianami);

 

Profilaktyka  szkolna obejmuje działania zmierzające do ochrony uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych,  zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielania wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Działania profilaktyczne prowadzą do ograniczenia i eliminowania zachowań ryzykownych młodzieży, wzmocnienia czynników chroniących przed zagrożeniami, kształtowania prawidłowych relacji międzyludzkich, budzenia aspiracji życiowych i  przeciwdziałania bierności społecznej.

Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów naszego gimnazjum oraz potrzeb środowiska wychowawczego szkoły. Zawiera wniosek z ewaluacji za miniony rok szkolny oraz uwzględnia wytyczne MEN. Jest spójny ze szkolnym Programem Wychowawczym. Adresatami działań są uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.

Realizacja programu przyniesie efekty w postaci podniesienia świadomości uczniów, przyczyni się do nabycia przez nich praktycznych umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami w otaczającym świecie.

Program profilaktyki będzie poddany ewaluacji w czerwcu każdego roku szkolnego celem oceny jego realizacji i wprowadzenia modyfikacji.

 

 

Cele główne programu:

 1. 1.Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole -  zapewnienie bezpieczeństwa członkom społeczności szkolnej
 2. 2.Ochrona i promocja zdrowia oraz rozbudzanie świadomości ekologicznej.
 3. 3.Przeciwdziałanie uzależnieniom, profilaktyka narkomanii .
 4. 4.Diagnoza zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychotropowych i dopalaczy.
 5. 5.Przeciwdziałanie agresji i przemocy - aktywizacja społeczności szkolnej i jej środowiska w zakresie reagowania na przejawy przemocy i przeciwstawiania się jej.
 6. 6.Indywidualizacja pracy wychowawczej z uczniem.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROFILAKTYKI SZKOLNEJ:

1. Promocja zdrowia - budzenie odpowiedzialności za własne zdrowie

 • promowanie wzorców zdrowego trybu życia (zdrowe odżywianie się, aktywność ruchowa, wolność od nałogów) ;
 • wskazanie sposobów radzenia sobie z napięciem emocjonalnym;
 • motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą;
 • kształtowanie świadomości na temat zmian zachodzących w procesie dojrzewania;
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bhp na co dzień- w szkole i poza nią ;

2. Integracja grupybudowanie dobrych relacji z rówieśnikami

 • rozwijanie umiejętności kluczowych sprzyjających integracji grupy, komunikowania się i wspólnego rozwiązywania problemów;
 • rozwijanie solidarności grupy i współodpowiedzialności za postępowanie innych;
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i właściwego wyrażania emocji, w tym empatii ;
 • uczenie odpowiedzialności za swoje słowa i postępowanie;
 • uczenie tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka;
 • aktywne spędzanie czasu wolnego

3. Zapobieganie agresji

 • nabywanie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych stanów emocjonalnych;
 • budzenie poczucia własnej wartości ;
 • ćwiczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów ;
 • eliminowanie zachowań agresywnych – m.in. przez kierowanie agresji uczniów na inne obszary aktywności;
 • doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się ;
 • kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zachowania i postawy;
 • kształtowanie postawy zrozumienia i otwartości ;

4. Profilaktyka uzależnieńprzygotowanie młodzieży do życia w świecie dorosłych przez ukazanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami :

 • budzenie świadomości o przyczynach sięgania po środki uzależniające i negatywnych skutkach uzależnień;
 • uczenie dobrych wyborów i odpowiedzialności za własne decyzje;
 • pielęgnowanie klimatu zaufania do dorosłych;
 • wskazywanie sposobów radzenia sobie z własnymi problemami – także przez szukanie pomocy u osób zaufanych
 • wskazywanie wzorców i autorytetów;
 • wykształcenie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, wskazywanie alternatywy dla nudy;
 • uczenie sztuki odmawiania i niepoddawania się presji grupy;
 • uczenie się bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej, w tym rozpoznawania i przeciwdziałania cyberprzemocy;
 • podkreślanie mocnych stron ucznia i jego indywidualności – kształtowanie odporności na manipulację.

DIAGNOZA PROBLEMÓW

Na diagnozę środowiska szkolnego składają się:

 • obserwacja uczniów,
 • analiza frekwencji uczniów, 
 • analiza przeprowadzonych ankiet wśród nauczycieli, uczniów, rodziców,
 • wywiady z nauczycielami, uczniami i rodzicami,
 • analiza sytuacji wychowawczej Szkoły,

Program Profilaktyki zostanie:

1. Skonsultowany z uczniami na godzinach wychowawczych.

2. Skonsultowany z rodzicami na zebraniach. 

3. Zaopiniowany i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

4. Zaopiniowany przez Radę Rodziców.                                    

Wychowawcy klas, w każdym roku szkolnym, uwzględnią w swoich planach pracy wychowawczej, zadania do realizacji zawarte w  Programie Profilaktyki, uwzględniając specyfikę prowadzonej klasy, realizację programów lub ich elementów, imprezy profilaktyczne itp. Na koniec roku szkolnego przedstawią  sprawozdanie z uwzględnieniem realizacji działań profilaktycznych.

REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

Realizatorami działań profilaktycznych na terenie szkoły są dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, przy współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka. 

1. Dyrektor/Wicedyrektor szkoły, jako realizator działań profilaktycznych:

a) dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych, ( finansuje, nadzoruje)

2.  Pedagog  jako realizator działań profilaktycznych:

a) organizuje działania i poszczególne programy profilaktyczne

b) koordynuje ich realizację 

3.    Nauczyciel – wychowawca jako realizator działań profilaktycznych:

a) podejmuje systematyczne działania profilaktyczne w odniesieniu do uczniów i rodziców,

b) jest wzorem konstruktywnych zachowań. 

4.    Rodzice/ opiekunowie jako realizatorzy działań profilaktycznych:

a) aktywnie współpracują ze szkołą,

b) biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki,

c) uczestniczą w psychoedukacyjnych spotkaniach przewidzianych w Szkolnym Programie Profilaktyki.

Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z Komendą Powiatową Policji, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pielęgniarką szkolną i innymi, w zależności od potrzeb.

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU

1. Działania profilaktyczne szkoły uwzględniają: wychowanie do życia w rodzinie, promowanie zdrowego trybu życia, zapobieganie patologiom i uzależnieniom, przeciwdziałanie agresji, orientację zawodową – w zakresie wybranym do realizacji w rocznym planie pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły, planach wychowawców klas i według aktualnych potrzeb gimnazjum – w tym uczniów i rodziców;

2. Szkolny Program Profilaktyki obejmuje działania zintegrowane i spójne z: 

 • Programem Wychowawczym Szkoły
 • Statutem Szkoły
 • Szkolnym zestawem programów nauczania
 • Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
 1. 3.W działania profilaktyczne włącza się każdy nauczyciel oraz inni pracownicy szkoły (pielęgniarka, pracownicy obsługi i administracji) i specjaliści z instytucji pozaszkolnych - przy szczególnym zaangażowaniu:
 • wychowawców,
 • pedagoga szkolnego
 • koordynatora ds. bezpieczeństwa,
 1. 4.Program Profilaktyki realizowany będzie na wszystkich zajęciach lekcyjnych, godzinach z wychowawcą oraz zajęciach pozalekcyjnych.
 2. 5.Realizacja programu zakłada:
 3. 6.W stosunku do uczestników będą przestrzegane następujące standardy etyczne i zawodowe:
 • pełne włączenie się w działania wychowawcze i zapobiegawcze nauczycieli, wychowawców, rodziców i wszystkich instytucji, aby prawidłowo zdiagnozować problemy młodzieży i prowadzić profesjonalne działania wychowawczo – profilaktyczne. Ustalenie jasnych i jednolitych działań profilaktycznych skierowanych na młodzież;
 • umożliwienie wczesnego rozpoznawania, diagnozowania zagrożeń oraz rozwijanie strategii przeciwdziałania;
 • stwarzanie warunków, w których młodzież ma dostęp do przyjaznych i bezpiecznych grup rówieśniczych;
 • dostarczanie rodzicom i uczniom wiedzy na temat zagrożeń oraz sposobów ich przeciwdziałania;
 • kształtowanie pozytywnych postaw moralnych, społecznych i obywatelskich;
 • tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole przez wszystkich  pracowników szkoły oraz warunków do zdrowego stylu życia (uprawianie turystyki, sportu i rekreacji);
 • budowanie wzajemnego zaufania i poczucia własnej wartości u każdego ucznia;
 • zapewnienie uczniom dostępu do programów edukacyjnych, promujących wartościowy i zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu, papierosów i narkotyków.
 • §respektowanie podmiotowości uczestników programu
 • §poszanowanie ich godności i indywidualności  
 • §ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji 
 • §uwzględnianie wieku i poziomu rozwoju uczestników
 • §uwzględnianie ich systemu wartości i stopnia wrażliwości
 • §nienaruszanie w stosowanych technikach terapeutycznych mechanizmów obronnych osobowości uczniów 

Metody i formy pracy

 Proponowane metody pracy:

 • Rozmowy
 • Spotkania
 • Pogadanki
 • Dyskusje
 • Prelekcje
 • Konkursy
 • Filmy i multimedialne programy edukacyjne
 • Wycieczki
 • Warsztaty
 • Ankiety
 • Metody aktywizujące: drama, gazetka, plakat , prezentacje, konkursy, gry dydaktyczne itp.

Formy pracy : zbiorowa, grupowa, indywidualna

 

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM  RUŚCU

Poniżej przedstawione działania  skierowane są do uczniów ze wszystkich poziomów klas i ich rodziców. Wychowawca opracowując plan wychowawczy klasy powinien dostosować je do potrzeb swojego zespołu klasowego.

Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole

ZADANIE

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

Zapewnienie warunków bezpiecznego przebywania ucznia w szkole

 1. 1.Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach z wychowawcą nt. zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły oraz poszanowania mieniaszkole.
 2. 2.Prawa i obowiązki ucznia zgodnie z Konstytucją RP, Konwencją Praw Dziecka (ze szczególnym naciskiem na prawo do życia, prawo do wolnościbezpieczeństwa osobistego, zakaz dyskryminacji) – prelekcja Dyrektora
 3. 3.Przypomnienie praw i obowiązków ucznia oraz praw dziecka zgodnie z obowiązującymi dokumentami prawnymi .
 4. 4.Zorganizowanie spotkań dla rodzicówpracownikami KPP   na temat bieżących problemów
 5. 5.Zapoznanie uczniów i rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły: Statutem, Programem Profilaktyki, Programem Wychowawczym,
 6. 6.Uwrażliwienie uczniów na ważne wydarzenia w życiu rodzinnymszkolnym(współpraca z rodzicami w ramach imprez szkolnych).
 7. 7.Nauka asertywnego rozwiązywania problemów:
 8. 8.Kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich:
 9. 9.Kontrola bezpieczeństwa poprzez monitoring (kamery) szkoły.
 10. 10. Aktywne i skuteczne pełnienie dyżurów przez nauczycieli i pracowników szkoły.
 • nauka umiejętnej oceny własnych zachowań,
 • umiejętność okazywania uczuć i opanowywania emocji.
 • wpajanie nawyków kulturalnego zachowania;
 • kształtowanie kultury języka;
 • promowanie postawy szacunku do siebie, innych i otoczenia.
 • poznanie zasad prawidłowej komunikacji międzyludzkiej              
 • uczenie się tolerancji w stosunku do drugiego człowieka
 • uczenie się umiejętności rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy
 • rozwijanie empatii
 • poznawanie swoich mocnych stron

Wychowawcy klas

Dyrektor Szkoły,

wychowawcy

stosownie do potrzeb

Wychowawcy

 

Pedagog, , wychowawcy

 

Pedagog, przedstawiciele Policji

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

Wszyscy nauczyciele, pedagog,

Wszyscy nauczyciele, pedagog, Dyrektor Szkoły

Wszyscy nauczyciele i pracownicy

Przeciwdziałanie agresji i przemocy

Działania szkoły przeciwdziałające zachowaniom agresywnym i  przemocy.

 1. 1.Diagnoza zagrożenia środowiska szkolnego agresją i przemocą - ankieta dla uczniów dotycząca zagrożeń i agresji.
 2. 2.Rozpoznawanie środowiska pozaszkolnego uczniów, którzy zachowują się agresywnie
 • wywiady domowe, konsultacje z rodzicami,
 • ustalenie rodzaju i form pomocy, których oczekuje uczeń i jego rodzina.
 1. 3.Eliminacja i zapobieganie zjawiskom przemocy i agresji poprzez:
 2. 4.Współpraca z kuratorami sądowymi, Sądem Rodzinnym i innymi odpowiednimi Instytucjami wspomagającym rodziców i uczniózagrożonych niedostosowaniem. 
 3. 5.
 4. 6.Systematyczna kontrola zeszytu kontaktów z rodzicami szczególnie uczniów sprawiających kłopoty?
 5. 7.Prowadzenie spotkań z rodzicami, poruszających tematykę przemocy i agresji.
 • prowadzenie lekcji wychowawczych poruszających problematykę zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi;
 • organizowanie spotkań na temat agresji i przemocy z pracownikami PPP, pedagogiem i pracownikami KPP;
 • udział młodzieży w spektaklach profilaktycznych na terenie szkoły/GOK
 • nauka świadomego przeciwstawiania się przemocy i agresji;
 • edukacja prawna
 • zwrócenie uwagi na zagrożenia wypływające ze świata wirtualnego –  zajęcia  n.t.”Internet źródłem zagrożeń”

 

Wychowawcy 

 

Pedagog ,  wychowawcy,

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog  

 

 

Wychowawcy,  GKRPA, pedagog i psycholog, prac.KPP

 

 

Wychowawcy, pedagog , n-le informatyki

Pedagog, , wychowawcy, administrator strony www

Wychowawcy klas

Przeciwdziałanie uzależnieniom

Propagowanie wiedzy o substancjach uzależniających

i zagrożeniach związanych

z ich używaniem.

 

 1. 1.Diagnoza zagrożenia uzależnieniami środowiska szkolnego– ankieta, bieżąca obserwacja uczniów dotycząca uzależnień.  

Dokonanie analizy wyników ankiety i opracowanie planu działań w celu rozszerzenia tematyki przeciwdziałania uzależnieniom na dany rok szkolny.

 1. 2.lekcji wychowawczych oraz pogadanek dotyczących profilaktyki :
 • antyalkoholowej
 • antynikotynowej;
 • antydopalaczowej
 • antynarkotykowej i AIDS

 

 1. 3.Organizowanie dla uczniów klas spotkań profilaktycznych i zajęć psychoedukacyjnych na tematy poruszające tematykę uzależnień oraz poczucia własnej wartośz  udziałem przedstawicieli różnych instytucji.
 2. 4.Podejmowanie tematyki z profilaktyki uzależnień na poszczególnych przedmiotach wg realizowanych planów
 3. 5.Organizowanie Dnia Profilaktyki: teatry profilaktyczne, połączonewarsztatami dla uczniów i konkursami  .
 4. 6.Prelekcje i pogadanki dla rodziców dotyczące problemu uzależnień
 5. 7.Zorganizowanie spotkań dla rodziców z pracownikami KPP na tematy bieżące.

wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, koordynator ds. dopalaczy

 

Ochrona i promocja zdrowia

Propagowanie zdrowego stylu życia i działań ekologicznych.

 

 1. 1.Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego w formie sportowych zajęć pozalekcyjnych/SKS
 2. 2.Organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych, rajdów, wyjazdów integracyjnych.
 3. 3.Udział w akcji „Trzymaj formę”
 4. 4.Lekcje wychowawcze poświęcone dbałości o zdrowie, stresowi i radzeniu sobie z nim,higienie osobistej.
 5. 5.Organizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną na temat zdrowia , higieny osobistej i problemów związanych z okresemdziewcząt
 6. 6.Prowadzenie lekcji wychowawczych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przepisów Kodeksu Drogowego oraz z zakresu stosowania pierwszej pomocy – zapraszanie przedstawicieli instytucji kompetentnych do realizacji tematu.
 7. 7.Poruszanie na lekcjach wychowawczych i przedmiotach tematyki o konieczności ochrony środowiska i ekologii.
 8. 8.Włączanie uczniów do akcji o charakterze ekologicznym: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” itp.

 

Nauczyciele w-f

 

Wskazani nauczyciele

Wychowawcy

 

Pielęgniarka, Nauczyciele w-f i biologii

Wychowawcy, pedagog,

 

Pedagog szkolny

Wychowawcy, nauczyciele

Nauczyciele wskazani przez Dyrektora

Indywidualizacja pracy wychowawczej z uczniem

Pomoc uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym

(wagary, oceny ndst., używki) i pochodzącym z rodzin patologicznych.

 1. 1.Konsekwentne stosowanie zasad WSO dotyczącychSystematyczna kontrola obecności uczniów wagarujących w porozumieniu z rodzicami.
 2. 2.Podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans edukacyjnych: organizowanie pomocy koleżeńskiej, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 3. 3.Pomoc uczniowi w znalezieniu miejscagrupie,  troska o rozwój zainteresowań uczniów.
 4. 4.Współpraca z rodzicami, PPP, KPP, instytucjami wspomagającymi wychowanie.
 5. 5.Organizowanie pomocy materialnej, w tym darmowych posiłków dla uczniów potrzebujących.

Pedagog, wychowawcy

 

Wychowawcy, pedagog, nauczyciele przedmiotów

Pedagog,  wychowawcy

Pedagog,  wychowawcy,

pracownicy GOPS

 

Rozbudzanie aspiracji życiowych i przeciwdziałanie bierności społecznej.

1.Rozwijanie motywacji uczniów do nauki.

2. Tworzenie warunków do osiągania sukcesów z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji uczniów – organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, zachęcanie do udziału w konkursach.

3. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych mających na celu dokonywanie przez uczniów świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, w tym doradztwo zawodowe.

 

Wszyscy nauczyciele, pedagog,

Pedagog,  wychowawcy, doradcy zawodowi

 

EWALUACJA

 1. 1.Program Profilaktyki będzie podlegał ewaluacji, na koniec danego roku szkolnego.
 2. 2.Ewaluacja będzie obejmowała realizację zakładanych celów profilaktyki i ich zakres (co ułatwiało, co utrudniało realizację)
 3. 3.Ewaluacja będzie skierowana w postaci ankiet do uczniów, nauczycieli .

Metody i formy ewaluacji:.

 • Sprawozdania od realizatorów programów.
 • Monitorowanie efektów pracy profilaktycznej;
 • Dyskusje i refleksje, wymiana informacji, spostrzeżeń i propozycji zmian;  
 • Ankiety, wywiady, kwestionariusze.

Spodziewane efekty

 • Wzrost wiedzy i świadomości uczniów na temat przemocy, uzależnień oraz przeciwdziałania im.
 • Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami.
 • Nauczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego przestrzegania i rozumienia ludzi.
 • Osiągnięcie umiejętności dokonywania wartościowych i sensownych wyborów w życiu.
 • Nauczenie się mówienia o tym, o czym młodzież myśli.
 • Szanowanie uczuć oraz identyfikowanie się z uczuciami innych.
 • Asertywność i tolerancja.

 

Program Profilaktyki może być modyfikowany w zależności od potrzeb.

Program zatwierdzony przez Radę Rodziców……………………………………………………

Program zatwierdzony przez Samorząd Uczniowski……………………………………………

Program zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną  w dniu……………………………………

Program opracowany przez:

M.Puchała, W. Foręc , I. Ochocka, , M. Studziński