Home Dokumenty

ANEKS do Statutu Publicznego Przedszkola w Ruścu

dotyczący postępowania rekrutacyjnego

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7).

§16

 1. 1.Rekrutacja odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. 2.Regulamin rekrutacji stosuje się w przypadku, gdy ilość złożonych wniosków rekrutacyjnych jest większa niż ilość dostępnych miejsc w przedszkolu.
 3. 3.Rekrutacja na kolejny rok szkolny trwa od 2 marca do 15 kwietnia każdego roku.
 4. 4.Szczegółowy harmonogram naboru dzieci do przedszkola stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. 5.Rodzice dokonują zgłoszenia dziecka do przedszkola na druku wniosku, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
 6. 6.Rodzice do wniosku załączają:
  1. a)oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  2. b)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721,

z póź. zm.),

 1. c)prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz zaświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 2. d)dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą

z dnia 9 czerwca 2011r. owspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

( Dz. U. z 2013r. poz. 135, ze zm.),

 1. 7.Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 lit. b-d są składane w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej z oryginałem przez rodziców/opiekuna prawnego kandydata.
 2. 8.Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora placówki.

Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

 1. 9.Ogłoszenie wyników rekrutacji następuje poprzez umieszczenie listy w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola/szkoły i na stronie internetowej placówki. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

 

 

 

§16 a

 

 1. 1.W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Rusiec niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie naboru bierze się pod uwagę następujące kryteria, które mają jednakową wartość:
  1. a)niepełnosprawność kandydata;
  2. b)wielodzietność rodziny kandydata;
  3. c)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. d)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. e)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. f)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. g)objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  8. 2.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli przedszkole po zakończeniu pierwszego etapu naboru nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę kryteria dodatkowe
   z określoną ilością przyznanych punktów:
   1. a)dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego-6pkt,
   2. b)oboje rodzicie pracujący-3 pkt,
   3. c)rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację w tej samej placówce (Zespół Szkolno-Przedszkolny)-2 pkt,
   4. d)jeden z rodziców pracujący- 1 pkt.
   5. 3.Dokumentem potwierdzającym spełnianie przez kandydata kryteriów wymienionych w § 16 a ust.1 pkt 2 jest złożone do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata oświadczenie z klauzulą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
   6. 4.Zadania Komisji Rekrutacyjnej:

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych kandydatów, listy niezakwalifikowanych kandydatów wraz z osiągniętą przez kandydatów punktacją osiągniętą w drugim etapie rekrutacji oraz podanie informacji o ilości wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego.

b) dzień podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji jest określony w formie adnotacji na liście przekazanej przez przewodniczącego Komisji Dyrektorowi placówki.

c) jeżeli przedszkole po przeprowadzeniu rekrutacji nadal dysponuje wolnymi miejscami Dyrektor przedszkola przeprowadza rekrutację uzupełniającą. Rekrutacja uzupełniająca trwa przez cały rok.

5. Skład Komisji Rekrutacyjnej

a) przedstawiciel Rady Pedagogicznej-przewodniczący,

b) przedstawiciel Rady Pedagogicznej-protokolant,

c) przedstawiciel Rady Rodziców- członek.

           

 1. 6.Zadania Dyrektora:
  1. a)powołanie Komisji Rekrutacyjnej,
  2. b)powołanie Komisji o ilości dostępnych miejsc w przedszkolu,
  3. c)wywieszenia ogłoszenia o rekrutacji, harmonogramu rekrutacji
   i niniejszego regulaminu oraz zamieszczenie wyżej w/w dokumentów na stronie internetowej przedszkola,
  4. d)wydawanie i przyjmowanie wniosków, zamieszczenie druków, wniosków na stronie internetowej,
  5. e)sprawdzenie kompletności wniosków.
  6. 7.Zadania przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej:
   1. a)kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa
    i postanowieniami niniejszego regulaminu,
   2. b)zapoznanie Komisji z liczbą wolnych miejsc w przedszkolu
   3. c)zapoznanie Komisji z wykazem zgłoszeń kandydatów do przedszkola
   4. d)zapoznanie Komisji z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola
   5. e)nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzenia dokumentacji przez Komisję, w tym:

-protokołowania posiedzenia Komisji,

-złożenia podpisów w protokole przez członków Komisji,

-sporządzenia list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przedszkola i podanie informacji o liczbie wolnych miejsc,

-data podania do publicznej wiadomości list opatrzonych podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

8. Nieprzyjęcie dziecka 4-5-letniego

Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe na obszarze danej gminy, objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (dziecko 4-5-letnie), nie zostanie przyjęte do danego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, Dyrektor tego przedszkola/osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, informuje Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta) o nieprzyjęciu kandydata. Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego. Czas pracy wskazanej placówki powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkolnej/innej formy wychowania przedszkolnego o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.

 

 

 

 

 

            9. Procedura odwoławcza:

   a) w terminie 7dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

b) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku.

c) w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może złożyć odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora przedszkola.

d) Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania .Na rozstrzygnięcie Dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

10. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy-mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przewidzianego dla kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, nadal dysponuje ona wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego.

11. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach ustalonych dla kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Stosuje się to także do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.