Home Dokumenty

Regulamin stołówki

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną.

2. Posiłki wydawane są w godzinach:

a) śniadanie 9.40 – 9.50

b) obiad SP 11.30 – 11.55

c) obiad gimnazjum 12.40 – 12.55

3. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub których dożywianie finansuje GOPS.

4. Na stołówce mogą przebywać tylko osoby korzystające z wyżywienia.

5. Na stołówkę szkolną obowiązuje zakaz wnoszenia plecaków i odzieży wierzchniej.

6. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka.

7. W pierwszej kolejności zjadają obiad uczniowie mający lekcje.

8. Obiady wydawane są tylko za okazaniem kartki żywnościowej – w przypadku zgubienia uczeń zgłasza ten fakt w sekretariacie szkoły.

9. Nieobecność na obiedzie należy zgłosić w sekretariacie w dniu poprzedzającym nieobecność.

10. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

11. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwa nauczyciel pełniący dyżur.

12. W stołówce dbamy o czystość na stolikach.

13. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania:

a) spokojnie poruszamy się,

b) szanujemy naczynia i sztućce,

c) zachowujemy porządek i ostrożność,

d) nie używamy wulgaryzmów

14. W stołówce obowiązuje cisza.

15. OSPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PRACY, NIE UJĘTYCH W REGULAMINIE   
      STOŁÓWKI, DECYDUJE DYREKTOR ZS-P W RUŚCU.