Home Dokumenty

Misja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu

 

Misją naszej szkoły jest wychowanie i wykształcenie młodego człowieka. Działamy w przekonaniu, iż wychowanie i wykształcenie stanowią równoważną i integralną całość.

Wychowując, pragniemy, aby młody człowiek w swoim postępowaniu kierował się uniwersalnymi wartościami, jakimi są dobro, prawda i piękno; uznawał, że granicą wolności jest dobro drugiego człowieka, a prawa, którymi cieszy się jako wolny człowiek, są prawami każdego człowieka.

Tworzymy wspólnotę opartą na wartościach polskiej kultury i tradycji, których częścią są głęboki szacunek dla odmienności kultur w imię szeroko pojętej tolerancji.

Ucząc, głęboko wierzymy, że wiedza pozwoli młodemu człowiekowi zrozumieć świat, ludzi i samego siebie, aby mógł godnie, świadomie, aktywnie żyć
w poczuciu własnej wartości i przekonaniu, że współtworzy rzeczywistość, w jakiej funkcjonuje.

 

Wizja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu

Wizją naszej szkoły jest harmonijne współdziałanie wszystkich organów szkoły i środowiska, zmierzające do zapewnienia uczniom warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w dynamicznie rozwijającym się świecie.

W tym celu pragniemy tworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego i rozwoju osobowości każdego ucznia, tak, aby uczniowie:

  • kończący szkołę posiadali wiedzę i umiejętności zawarte w charakterystyce absolwenta,
  • mieli świadomość użyteczności edukacji szkolnej,
  • dążyli poprzez rzetelną pracę do osiągnięcia wartości ważnych w otaczającym ich świecie,
  • systematycznie pracowali nad własnym rozwojem - posiadali wewnętrzną motywację do samodoskonalenia,
  • odkrywali własne predyspozycje i talenty oraz rozwijali je, uczestnicząc w wybranych kołach zainteresowań,
  • aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, identyfikując się z jej tradycją, kształtując wzajemne relacje w atmosferze szacunku, pomocy i współdziałania,
  • znali historię, kulturę swojego regionu i kraju oraz odczuwali z nimi więź i szacunek dla dorobku kolejnych pokoleń,
  • propagowali zdrowy model funkcjonowania we współczesnym świecie, poprzez właściwe nawyki higieniczne, zdrowotne oraz znajomość zagrożeń cywilizacyjnych,
  • cechowali się tolerancją i empatią - pomagali chorym, starszym, pokrzywdzonym przez los,

 

Ważną rolę spełniają w tym procesie nauczyciele, którzy:

ü  starają się dawać najlepsze przykłady właściwego postępowania, budując w ten sposób swój autorytet,

ü  posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do realizacji zadań szkoły,

ü  dostosowują swoje wymagania do możliwości ucznia, pamiętając, że największym dobrem jest człowiek,

ü  przestrzegają zasad etyki zawodowej - są sprawiedliwi, rzetelni, odpowiedzialni i obdarzeni poczuciem humoru,

ü  pomagają uczniom w rozwiązywaniu ich problemów, budzą w nich wiarę we własne siły, wspierają w rozwoju,

ü  celem prowadzonych przez siebie zajęć czynią odkrycie i rozwój talentu ucznia,

ü  stale rozwijają i doskonalą swoje umiejętności i warsztat pracy,

ü  ściśle współpracują z rodzicami i innymi osobami oraz instytucjami wspierającymi rozwój uczniów.

Częścią szkolnej społeczności są rodzice, na których w równym stopniu spada obowiązek i przywilej wychowywania i edukowania dzieci i młodzieży:

v  rodzice są i będą pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci,

v  motywują dziecko do rozwoju, doceniając wysiłki i osiągnięcia dziecka,

v  zapewniają poczucie bezpieczeństwa i akceptacji,

v  są otwarci na szczerą współpracę z nauczycielami i wychowawcami,

v  współpracują ze szkołą biorąc aktywny udział w pracy szkoły oraz tworzeniu jej dobrego wizerunku.

Charakterystyka ucznia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu:

  • ma rozwinięte poczucie wspólnoty szkolnej, którą tworzy wraz ze wszystkimi uczniami, nauczycielami, rodzicami, innymi pracownikami szkoły,
  • działa w duchu demokracji,
  • potrafi rozwiązywać problemy w sposób twórczy i bezkonfliktowy,
  • prezentuje swoje poglądy i broni ich, szanując równocześnie tych, którzy mają odmienne zdanie,
  • umie samodzielnie i krytycznie myśleć,
  • stawia sobie cele życiowe i znajduje sposoby ich realizacji,
  • dokonuje właściwych wyborów moralnych,
  • potrafi współpracować z innymi,
  • jest aktywny, poszukujący, wykazuje się inicjatywą,
  • dba o własne zdrowie i rozwój,
  • zna problemy lokalnego środowiska i bierze aktywny udział w ich rozwiązywaniu,
  • dostrzega problemy innych, umie i chce nieść pomoc potrzebującym,
  • godnie reprezentuje szkołę,
  • identyfikuje się z historią i kulturą swojego regionu i kraju.