Home Dokumenty

Program wychowawczy

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu

do realizacji  w latach 2012-2015

 

 

Program wychowawczy powstał w oparciu o:

Konstytucja RP, art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuły: 1, 4, 5, 22, 33, 34a, 40 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, art. 6 (Dz. U z 2007 r. Nr 247, poz. 1821 z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z 2009 r. Nr 4, poz. 17);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, § 2.1.1 (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami),

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Wnioski wypływające z analizy pracy nauczycieli SP i Gimnazjum wRuścu

Analiza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz rodziców

Naczelny cel wychowawczy

Wychowanie dzieci należy przede wszystkim do rodziców, a szkoła stanowi w tym względzie istotne wsparcie. Działaniem nauczycieli w pracy wychowawczej jest wspieranie rodziców w wychowaniu, mającym na celu znalezienie swojego miejsca w społeczności i rozbudzenie dociekliwości poznawczej ucznia, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

Zadaniem szkoły jest:

1) Działanie mające na celu:

a. stworzenie przyjaznej atmosfery

b. uczenie umiejętności współpracy i współodpowiedzialności w grupach rówieśniczych oraz w stosunkach z dorosłymi

c. zapewnienie warunków zdrowego rozwoju psychofizycznego

2) Przestrzeganie praw człowieka, dziecka, ucznia.

3) Kształtowanie postaw patriotycznych

4) Wspieranie uczniów w:

a. budowaniu własnego systemu wartości

b. podejmowaniu aktywności poznawczej i twórczej

c. kierowaniu własnym rozwojem

Zadaniem nauczyciela wychowującego jest:

1. Budowanie własnego autorytetu poprzez sprawiedliwość, obowiązkowość, konsekwencję i stanowczość w działaniu.

2. Tworzenie klimatu wzajemnego zaufania, współpracy i dialogu między wychowawcą a uczniami.

3. Szanowanie godności ucznia.

4. Dbałość o właściwą postawę etyczną, poprzez tworzenie systemu pożądanych wzorców i wartości w oparciu

o uniwersalne normy moralne.

5. Współdziałanie z domem rodzinnym ucznia w celu rozpoznania potrzeb wychowanków i ich rodziców.

6. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży.

7. Udoskonalanie umiejętności formułowania własnych poglądów i ich prezentacja we właściwy sposób.

8. Dążenie do zapewnienia wychowankom wszechstronnego rozwoju przez wspólna naukę, uczestnictwo w życiu kulturalnym i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu.

9. Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

10. Doskonalenie umiejętności planowania, organizowania i oceniania wykonanej pracy, w celu lepszego przygotowania do samodzielnego życia.

11. Mobilizowanie uczniów do podejmowania zadań dla wspólnego dobra; w grupie, szkole, środowisku, kraju.

 

 

„W wychowaniu chodzi o to, żeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”.

Jan Paweł II

(Przemówienie w UNESCO 02.06.1980)

 

 

Program wychowawczy dla Gimnazjum  na rok szkolny 2012-2013

 

Zadania wychowawcze

Treści wychowawcze

hasła programowe

Miejsce realizacji

 

Spodziewane efekty działań

wychowawczych

Kształtowanie szacunku do tradycji i historii własnej rodziny, na tle historii          i tradycji regionu i kraju jej pochodzenia

 

 

 • Kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla środowiska lokalnego i szkoły;
 • Kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego   i symboli narodowych;
 • Poznawanie historii, kultury, tradycji kraju          i regionu;
 • Przygotowanie do podjęcia odpowiedzialności za losy kraju;
 • Budzenie szacunku dla pracy i nauki;
 • Tworzenie tradycji związanych ze świętem szkoły;

 

Wszystkie przedmioty ,godziny wychowawcze, zajęcia pozalekcyjne

 

 

 

 

 • Jest aktywnie zaangażowany w życie społeczne;
 • Zna swoje korzenie i historie kraju i szkoły;
 • Wie, jaką rolę odegrało podtrzymywanie  tradycji narodowych w zachowaniu polskości;
 • Potrafi docenić wartość sztuki ludowej;
 • Jest dumny z przynależności do społeczności lokalnej;
 • Pogłębia swoją  wiedzę na temat regionu, kraju, Europy korzystając z różnych źródeł informacji;
 • Zna polską  kulturę i tradycje oraz nie wstydzi się swojej odrębności. Jest dumny z dorobku kulturowego kraju
 • Godnie zachowuje się w czasie obchodów świąt i uroczystości narodowych;

Kształtowanie rozwoju ucznia i prawidłowych postaw

 • Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich uczuć i potrzeb;
 • Wyrabianie postawy samoakceptacji i pozytywnego nastawienia do świata i ludzi;
 • Uwrażliwienie na potrzeby i krzywdę innych ludzi;
 • Budzenie odpowiedzialności za drugiego człowieka;
 • Zapoznanie młodzieży z instytucjami pomagającymi w rozwiązywaniu problemów;
 • Kształtowanie postawy tolerancji wyrozumiałości, otwartości na odmienność  drugiego człowieka;

Zajęcia przedmiotowe, godziny wychowawcze, zajęcia pozalekcyjne, SU;

 • Pogłębia swoja wrażliwość uczuciową       i moralną;
 • Potrafi docierać do informacji w różnych źródłach  i dokonuje ich właściwej oceny w życiu;
 • Ma poczucie własnej wartości, zna swoje wady i zalety;
 • Potrafi wyrazić różne stany emocjonalne, lepiej zna siebie i rozumie drugiego człowieka;
 • Wie do kogo może zwrócić się o pomoc  w rozwiązywaniu problemów;
 • Korzysta ze zbiorów bibliotecznych
 • Wie, co oznacza bycie tolerancyjnym
 • Jest tolerancyjny wobec innych kultur

 

 

 

Kształcenie umiejętności funkcjonowania w grupie, integrowanie środowiska szkolnego,

 • Kształtowanie postawy asertywności i rozwijanie zdolności empatii;
 • Propagowanie szkoły w środowisku lokalnym;
 • Uświadomienie możliwości uzyskania fachowej pomocy pedagoga szkolnego;
 • Wyrabianie umiejętności właściwego współdziałania uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej

Wszystkie przedmioty, godziny wychowawcze

Zajęcia pozalekcyjne,

Uroczystości szkolne, konkursy, wystawy

 • Jest odpowiedzialny za swoje zachowanie, czyny i kulturę słowa;
 • Jest odpowiedzialny za sprzęt szkolny
 • Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa np.   w autobusie szkolnym, na wycieczce;
 • Jest punktualny i obowiązkowy;
 • Tworzy poprawne stosunki interpersonalne, współpracuje w grupie rówieśniczej;
 • Umie dokonywać wyborów, realizować swe zamierzenia;
 • Wykazuje umiejętności empatyczne;
 • Potrafi bronić swojej godności, wartości,
 • potrafi powiedzieć „nie”;
 • Potrafi rozmawiać o swoich problemach   z wychowawcą, pedagogiem;
 • Aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju konkursach;
 • Dba o wystrój szkoły i sal lekcyjnych;

Przygotowanie wychowanków do wyboru dalszej drogi aktywnego                  i świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa;

Poznanie koncepcji człowieka jako osoby

rozumnej, wolnej i zdolnej do poznania prawdy i dążącej do dobra;

Kształcenie umiejętności wytyczania celów i określenia sposobów ich osiągania;

j. obcy, j. polski,

godziny wychowawcze, religia, historia, organizacje tj. SU, zajęcia pozalekcyjne;

 

 • Dostrzega potrzebę nauki j. obcych, by uczestniczyć czynnie we współczesnym świecie;
 • Potrafi właściwie rozwijać swoje predyspozycje i zainteresowania, by zdobyć odpowiednie kwalifikacje;
 • Zna realia ekonomii kraju w Europie;
 • Dostrzega własne predyspozycje i kieruje się nimi w wyborze zawodu;
 • Potrafi ocenić swoje „dorastanie” i określić swój cel w życiu;
 • Umie wybrać te wartości, które wpływają dodatnio na rozwój jego osobowości i pokolenia oraz potrafi przeciwstawić się  złu;

 

Pedagogizacja rodziców

Zapoznawanie rodziców z dokumentacją regulującą życie szkoły

Organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji wspierających wychowanie młodzieży.

Zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły (współorganizowanie imprez, wycieczek, spotkań).

Eksponowanie efektów współpracy szkoły ze środowiskiem, osiągnięć szkoły i uczniów.

Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu ich problemów z dziećmi.

Wyróżnianie rodziców za wzorowe wychowanie dzieci.

Prelekcje, lekcje otwarte, wykłady, spotkania.

Rozmowy indywidualne

Skierowanie do poradni PPP lub innych specjalistów, pomoc w kontaktach z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Wycieczki, imprezy

Stosowanie różnorodnego wachlarza podziękowań rodzicom za ich pomoc i udział w życiu szkoły.

Program opracowany przez:

Elżbieta Pilarczyk-Janus

Grażyna Dolata

Urszula Kowalska

Ks. Wronkowski