Home Dokumenty

DZIAŁ VII

System doradztwa zawodowego

Rozdział 1

Cele ogólne doradztwa zawodowego

§82.1. Doradztwo zawodowe prowadzone w szkole polega na realizacji działań w celu wspierania uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, które prowadzą do podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych przez uczniów i słuchaczy.

2. Doradzwo zawodowe w szkole jest realizowane w poniższych formach:

 1. 1)orientacji zawodowej w klasach I-VI szkoły podstawowej;
 2. 2)doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII szkoły podstawowej;

3.Orientację zawodową w klasach I-VI szkoły podstawowej stanowi ogół działań
o charakterze dydaktyczno-wychowawczym ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów klas I–VI szkoły podstawowej pozytywnych i proaktywnych postaw wobec pracy  i edukacji, poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień uczniów. Orientacja zawodowa jest realizowana na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, czyli na lekcjach przedmiotowych, godzinach wychowawczych oraz w ramach zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazanych w planie organizacyjnym szkoły.

 

4. Doradztwo zawodowe stanowią uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie uczniów klas VII–VIII szkoły podstawowej w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych oraz zawodowych. Mają one na celu ułatwienie uczniom dokonanie wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, uwzględniając ich zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje zawodowe, a także wiedzę na temat systemu edukacji i rynku pracy.

5. Doradztwo zawodowe realizowane jest :

 1. 1)w klasach VII-VIII w formie zajęć doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin dydaktycznych w ciągu roku szkolnego.
 2. 2)w ramach zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 3. 3)na zajęciach przedmiotowych;
 4. 4)na lekcjach z wychowawcą.

Powyższe formy realizacji doradztwa zawodowego stanowią podstawę do opracowania spójnego programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny.

Rozdział 2
Cele szczegółowe doradztwa zawodowego

§83.1.Orientacja zawodowa prowadzona w klasach I-VI szkoły podstawowej ma na celu:

 1. 1)wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka;
 2. 2)zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, które człowiek może wykonywać;
 3. 3)uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości;
  1. 4)zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze właściwego zawodu;
  2. 5)poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia;
  3. 6)rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości.

§84.1. Doradztwo zawodowe w klasach VII -VIII ma na celu:

 1. 1)odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji;
 2. 2)motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkołi zawodu;
 3. 3)rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania;
 4. 4)wdrażanie uczniów do samopoznania;
 5. 5)wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów;
  1. 6)kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron;
  2. 7)rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie;
  3. 8)wyrabianie szacunku dla samego siebie;
  4. 9)poznanie możliwych form zatrudnienia;
  5. 10)poznanie lokalnego rynku pracy;
  6. 11)poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego;
  7. 12)poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych;
  8. 13)poznawanie różnych zawodów;
  9. 14)udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 3
Organizacja doradztwa zawodowego w szkole

§85.1. Za organizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor szkoły/przedszkola.

2. W szkole zatrudnia się doradcę zawodowego. Do zadań doradcy zawodowego należy:

 1. 1)systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;
 2. 2)prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej,
 3. 3)opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami, psychologami lub pedagogami, programu rocznego doradztwa zawodowego oraz koordynacja jego realizacji;
 4. 4)wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców, psychologów lub pedagogów,  w zakresie realizacji działań określonych w tym programie;
 5. 5)koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 6. 6)gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 7. 7)współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
  1. 8)wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  2. 9)wspieranie rodziców w działaniach doradczych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z własnym dzieckiem;
  3. 10)planowanie i prowadzenie w ramach WDN form szkoleniowych dla rady pedagogicznej lub zespołów przedmiotowych;
  4. 11)prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w planowaniu kariery zawodowej;
  5. 12)systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji;
  6. 13)wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym;
  7. 14)współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.;
  8. 15)stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej – gromadzenie
   i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo-edukacyjnych (broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne);
  9. 16)stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły z treściami z zakresu doradztwa zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców, bieżących informacji o rynku pracy, materiałów poradnikowych dla uczniów i rodziców, linków do stron związanych
   z doradztwem
   zawodowym);
  10. 17)prowadzenie ewaluacji podejmowanych działań oraz efektywnośći i funkcjonalności systemu doradztwa zawodwoego w szkole.

§86.1.W ramach doradztwa zawodowego prowadzone są następujące działania:

 1. 1)   indywidualne spotkania doradcze z uczniami i ich rodzicami;
  1. 2)podejmowanie tematyki związanej z planowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowejgodzin wychowawczych;
  2. 3)spotkania z rodzicami służące przygotowaniu ich do wspierania dzieci w projektowaniu przyszłej kariery zawodowej;
  3. 4)wizyty w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach;
  4. 5)udział uczniów w dniach otwartych, targach szkół, dniach kariery;
  5. 6)organizacja projektów edukacyjnych, konkursów szkolnych, dni talentów i innych wydarzeń szkolnych nastawionych na poznawanie i prezentowanie uczniowskich uzdolnień                                 i zainteresowań;
  6. 7)uczestnictwo uczniów w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych;
  7. 8)współpraca ze szkołami wyższego szczebla, poradniami psychologiczno-               i innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju uczniów;
  8. 9)rozwijanie szkolnych zasobów informacji i wiedzy o świecie zawodów i sposobach odkrywania własnych predyspozycji i zainteresowań;
  9. 10)udzielanie wsparcia w podejmowaniu tematyki związanej z doradztwem nauczycielom pracującym w szkole;
  10. 11)badanie losów absolwentów szkoły.

Rozdział 4
Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności

§87.1. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:

 1. 1)wychowawców;
 2. 2)nauczycieli przedmiotu;
 3. 3)pedagoga szkolnego;
 4. 4)bibliotekarza;
  1. 5)pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy, mobilnego centrum informacji zawodowej);
  2. 6)rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo-edukacyjnych.

2. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie szkoły oraz ich rodzice.

3. Zakres odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców:

 1. 1) Rady Pedagogicznej, pracowników instytucji wspierających działania doradcze:
  1. a)utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zgodnie z systemem doradztwa zawodowego i planu pracy na każdy rok szkolny,
  2. b)realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjno-zawodowej;
  3. 2)w klasach I-VI:
   1. a)prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych, rozmów indywidualnych celem rozpoznania przez uczniów znaczenia zmiany w życiu, sposobów radzenia sobie ze stresem, roli motywacji oraz umiejętności współpracy,
   2. b)zaprezentowanie rodzicom założeń pracy informacyjno – doradczej na rzecz uczniów;
   3. 3)w klasach VII-VIII i klasach ponadpodstawowych:
    1. a)zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami ludzkiej działalności zawodowej,
    2. b)prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych dotyczących samopoznania, samoakceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron,
    3. c)prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu,
    4. d)podejmowanie wstępnych decyzji przez uczniów,
    5. e)prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dotyczących podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych,
    6. f)prowadzenie pracy dotyczącej przekazu informacji zawodowej:

-pogłębianie informacji o zawodach,

-zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego,

-zapoznanie z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego;

 1. g)konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,
 2. h)podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 3. i)indywidualna praca z uczniami, którzy mają problemy decyzyjne, intelektualne, zdrowotne, emocjonalne, rodzinne.
 4. j)współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Rozdział 5

Podmioty współpracujące ze szkołą

 • §88.1. Podmiotami współpracującymi ze szkołą przy realizacji WSDZ są:
 1. 1)pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 2. 2)pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy;
 3. 3)pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego;
 4. 4)pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP;
 5. 5)organizatorzy targów szkół ponadpodstawowych, targów pracy i edukacji;
 6. 6)przedstawiciele szkół ponadpodstawowych,
 7. 7)rodzice;
 8. 8)inne osoby wpierające organizację szkolnego doradztwa zawodowego (np. pracownicy zakładów pracy, przedstawiciele zawodów, pracownicy organizacji pozarządowych itd.), absolwenci szkoły.

Rozdział 6

Szkolne zasoby z zakresu doradztwa zawodowego

§89.1. Szkoła gromadzi i sukcesywnie poszerza własne zasoby służące realizacji doradztwa zawodowego. Są to, m.in.:

 1. 9)Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego;
 2. 10)opracowywany co roku i zatwierdzany przez dyrektora program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny;
 3. 11)szkolny doradca zawodowy;
 4. 12)narzędzia diagnostyczne do rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów;
 5. 13)materiały z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego gromadzone w bibliotece: filmy, scenariusze, plakaty, broszury, publikacje;
 6. 14)materiały gromadzone w związku z organizacją wydarzeń, takich jak dni kariery, projekty edukacyjne, spotkania z przedstawicielami świat zawodów itp.
 7. 15)zasoby internetowe, w tym zasoby ORE;
 8. 16)informacje o losach absolwentów;
 9. 17)programy komputerowe;
 10. 18)informacje i dane dostępne w zakładce strony internetowej szkoły.

DZIAŁ VIII

Organizacja szkoły

Rozdział 1

Baza szkoły

§90. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada:

 1. 1)sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;
 2. 2)bibliotekę;
 3. 3)pracownię komputerową z dostępem do Internetu;
 4. 4)salę gimnastyczną;
 5. 5)boisko sportowe przy szkole;
 6. 6)gabinety:
  1. a)pedagoga
  2. b) terapii pedagogicznej;
  3. c)logopedy
  4. 7)świetlicę szkolną;
  5. 8)kuchnię i zaplecze kuchenne;
  6. 9)szatnie;
  7. 10)stołówkę

Rozdział 2

Organizacja nauczania w szkole

§91. 1.Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu września, a kończą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszym września.

 1. 2.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
  1. 3.Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
  2. 4.Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  3. 5.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa

w ust. 4, mogą być ustalone:

 1. 1)w dni, w których w szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki
  w szkole podstawowej;
 2. 2)w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone
  w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych.
  1. 6.W inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.
  2. 7.Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa
   w ust. 4.
  3. 8.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  4. 9.W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 8, dyrektor szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.
  5. 10.W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu i na stronie www szkoły.
  6. 11.Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
  7. 1)temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;
  8. 2)wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.
   1. 12.Zajęcia, o których mowa w ust. 11 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie.
   2. 13.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrekcję szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.
   3. 14.Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły, zaopiniowany przez radę pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę.
   4. 15.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor,
    z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
   5. 16.Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
   6. 17.Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego.
   7. 18.Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu szkoły.
   8. 19.Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych
    w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
   9. 20.Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone
    w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
   10. 21.Liczba uczniów w klasach I-III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
   11. 22.W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I-III dyrektor szkoły dokonuje:
   12. 1)podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu oddziałowej Rady Rodziców lub;
   13. 2)zatrudnia asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale bez dokonywania podziału.
    1. 23.W przypadkach, jak w ustępie 22 pkt 1, dyrektor szkoły może odstąpić
     od podziału oddziału, gdy oddziałowa Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem
     do dyrektora szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
    2. 24.Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez konieczności corocznego postępowania.
    3. 25.Dyrektor szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony
     z uwzględnieniem tych przepisów.
    4. 26.W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki.
    5. 27.Przerwy lekcyjne trwają od 10 do 20 minut, w zależności od organizacji zajęć.

Rozdział 3

Działalność innowacyjna

§92. 1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.

 1. 2.Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej szkole, w oddziale lub grupie.
 2. 3.Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

 

Rozdział 4

Praktyki studenckie

§93. 1.Szkoła w Ruścu może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor szkoły lub szkolny opiekun praktyk.

 

Rozdział 5

Świetlica szkolna

§94. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole funkcjonuje świetlica szkolna.

 1. 2.Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.
 2. 3.Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 3. 4.W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów grupie nie powinna przekraczać 25.
 4. 5.Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
 5. 6.Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodziców/prawnych opiekunów kierowanego do dyrektora szkoły w terminie do 14 września.
 6. 7.Świetlica jest organizowana w wypadku przydziału przez organ prowadzący szkołę środków finansowych na jej działalność.
 7. 8.Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii reprezentacji rodziców w zależności od możliwości szkoły.
 8. 9.Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.

10. Do zadań świetlicy należy:

 1. 1)wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;
 2. 2)umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej;
 3. 3)upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;
 4. 4)przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;
 5. 5)rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 6. 6)wyrabianie u uczniów samodzielności;
 7. 7)stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze;

8) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.

11. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:

 1. 1)zajęć specjalistycznych;
 2. 2)zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów;
 3. 3)zajęć utrwalających wiedzę;
 4. 4)gier i zabaw rozwijających;

5) zajęć sportowych.

 1. 12.Świetlica realizuje swoje zadania wg opiekuńczego, wychowawczego,i profilaktycznego planu pracy szkoły, obowiązującego w danym roku szkolnym                           i tygodniowego rozkładu zajęć.
 2. 13.Świetlica jest organizowana, gdy z uczniów potrzebujących stałej formy opieki można utworzyć nie mniej niż jedną grupę wychowawczą.
 3. 14.Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I-IV, ww szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych                 i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych.
 4. 15.Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 5. 16.Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje wyznaczony pracownik świetlicy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i dyrektorem.
 6. 17.Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza
  do świetlicy przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.
 7. 18.Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.
 8. 19.Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.
 9. 20.Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy.
 10. 21.Pojedyncze obecności ucznia , który nie jest zdeklarowany na zajęcia świetlicowe, winny być zgłaszane przez rodzica/ opiekuna prawnego do nauczyciela świetlicy sms- em lub wpisem do Zeszytu Kontaktu.
 11. 22.Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione.
 12. 23.W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.
 13. 24.Rodzice lub osoby upoważnione przez rodziców są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.
 14. 25.W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach funkcjonowania placówki nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły, a także skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka lub inną upoważnioną osobą, wskazaną
  w upoważnieniu. Jeżeli opiekun dziecka jest pod wpływem alkoholu należy skontaktować się ze współmałżonkiem. Gdy współmałżonek nie może zgłosić się po dziecko lub nie ma z nim kontaktu, należy w tej sytuacji powiadomić policję
  i przekazać im dalsze prowadzenie postępowania.

       Jeżeli dziecko wychowywane jest tylko przez jednego rodzica, należy w takim przypadku kontaktować się z policją.

       W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych, nauczyciel ma obowiązek powiadomić                  o zaistniałej sytuacji GOPS lub policję. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów), innej upoważnionej osoby lub policji,nauczyciel/wychowawca świetlicy nie może wraz z dzieckiem opuścić terenu szkoły, ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby.

 1. 26.Uczniowie korzystający z dowozów szkolnych mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach świetlicowych przed i po zajęciach dydaktycznych.W przypadku zwolnienia ucznia przez rodziców z zajęć świetlicowych rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek odebrania ucznia ze szkoły i zapewnienia mu opieki.
 2. 27.W sytuacji, kiedy uczeń, samowolnie opuści zajęcia świetlicowe (przed zajęciami dydaktycznymi lub po nich), zostanie na niego nałożona kara w postaci punktów ujemnych zgodnie z Regulaminem Ocen z Zachowania.
 3. 28.W przypadku, gdy sytuacja taka będzie miała miejsce po zajęciach dydaktycznych,                  a uczeń korzysta z dowozów szkolnych, nauczyciel ma prawo poinformować rodzicóo zaistniałej sytuacji i to oni są zobowiązani do tego, by odebrać swoje dziecko ze szkoły.
 4. 29.W przypadku, gdy dziecko korzystające z zajęć świetlicowych wraca do domu własnym środkiem transportu (np. rowerem, co jest możliwe tylko w przypadku, jeśli posiada ono kartę rowerową), uczeń ma obowiązek przedstawić wychowawcy świetlicy pisemną informację od rodzica /prawnego opiekuna w Zeszycie Kontaktów. Jeżeli rodzic/prawny opiekun dziecka (ucznia) dokona wpisu o takim charakterze, jest to jednoznaczne z tym, że bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły i do domu.
 5. 30.Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy.

       Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

Rozdział 6

Stołówka szkolna

§95.1.Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanychdla uczniów
i pracowników szkoły przez pracowników kuchni.

2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:

 1. 1)uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie;
 2. 2)uczniowie, których wyżywienie finansuje GOPS lub inni sponsorzy lub organizacje;
 3. 3)pracownicy zatrudnieni w szkole.
  1. 3.Posiłki wydawane są w godzinach:

- śniadanie od 8.45-9.50.

- obiad od 11.30 do 12.55.

 1. 4.Opłaty za obiady uiszcza się gotówką z góry do 20-stego bieżącego miesiąca.
 2. 5.Z posiłków można korzystać tylko w stołówce. Szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos.
 3. 6.W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów, pod warunkiem, że nastąpi zgłoszenie nieobecności do referenta, najpóźniej jeden dzień przed przygotowaniem obiadu. Odliczenie za niewykorzystane obiady nastęw formie równoważnego odpisu należności za wyżywienie w kolejnym miesiącu.
 4. 7.Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa odrębny regulamin stołówki.

Rozdział 7 Biblioteka szkolna

§96. 1. Biblioteka jest:

 1. 1)interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli pracujących w bibliotece oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;
 2. 2)ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

2. Zadaniem biblioteki jest:

 1. 1)gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
 2. 2)obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki;
 3. 3)prowadzenie działalności informacyjnej;
 4. 4)zaspokajanie w miarę możliwości zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych
  i informacyjnych;
 5. 5)podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
 6. 6)wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
 7. 7)przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów
  do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
 8. 8)rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;

9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;

10) organizacja wystaw okolicznościowych.

3. Do zadań nauczyciela pracującego w bibliotece należy:

1) w zakresie pracy pedagogicznej:

 1. a)udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,
 2. b)prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,
 3. c)zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,
 4. d)udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,
 5. e)współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,
 6. f)udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki;

2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych:

 1. a)troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,
 2. b)gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcji,
 3. c)wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 4. d)prowadzenie ewidencji zbiorów,
 5. e)klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,
 6. f)organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,
 7. g)prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,
 8. h)planowanie pracy: opracowanie rocznego, ramowego planu pracy biblioteki oraz terminarza zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,
 9. i)składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,
 10. j)korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
 11. 4.Nauczyciele zatrudnieni w bibliotece zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły.
 12. 5.Zasady korzystania z jej zbiorów określa „Regulamin biblioteki”.
 13. 6.Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:
 14. 1)zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
 15. 2)zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;
 16. 3)przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;
 17. 4)zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarza;
 18. 5)zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie nauczycieli pracujących w bibliotece;

6) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.

 1. 7.Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności
  i planie pracy biblioteki.
 2. 8.Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców
  i innych ofiarodawców.

 

Rozdział 8

Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy

§97. 1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.

2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:

 1. 1)planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;
 2. 2)koordynowania działań w szkole;
 3. 3)zwiększenia skuteczności działania;
 4. 4)ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami;
 5. 5)doskonalenia umiejętności indywidualnych i współpracy zespołowej;;
 6. 6)zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;
 7. 7)wymiany doświadczeń między nauczycielami;
 8. 8)wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania
  i organizacji;
 9. 9)ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności
  w wykonywaniu zadań;
 10. 10)zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli.
  1. 3.W szkole powołuje się zespoły stałe i doraźne.
  2. 4.Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. dyrektor szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć.
   1. 5.Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu.
   2. 6.Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.
   3. 7.Przewodniczącego stałego zespołu powołuje dyrektor szkoły na wniosek członków zespołu. Przewodniczącego zespołu doraźnego (problemowego, zadaniowego) powołuje dyrektor na wniosek członków zespołu. Dyrektor ma prawo nie uwzględnić wniosku
    w przypadku, gdy istnieją uzasadnione przyczyny uniemożliwiające terminowe, bezstronne rozwiązanie problemu lub gdy nauczyciel występuje jako strona w sprawie.
   4. 8.Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje dyrektor, a w przypadku kontynuacji pracy zespołu – przewodniczący w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.
    Na zebraniu dokonuje się wyboru osób funkcyjnych i opracowuje plan pracy.
   5. 9.Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi szkoły w terminie do 30 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor szkoły.
   6. 10.Przewodniczący przedkłada na Radzie Pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego sprawozdanie z prac zespołu.
   7. 11.Nauczyciel zatrudniony w szkole jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.
   8. 12.Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.
   9. 13.Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa.
    1. 14.Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej.

 

Rozdział 9

Rodzaje zespołów nauczycielskich i ich zadania

§98. 1. W szkole powołuje się następujące stałe zespoły:

 1. 1)zespół ds. edukacji wczesnoszkolnej;
 2. 2)zespół języków obcych;
 3. 3)zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych;
  1. 4)zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  2. 5)zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych i wychowania fizycznego;
  3. 6)Zespół Wychowawców Edukacji Wczesnoszkolnej
  4. 7)Zespół Wychowawców Klas IV- VIII

2. W skład zespołów wchodzą odpowiednio:

 1. 1)Zespół ds. edukacji wczesnoszkolnej – nauczyciele ed. wczesnoszkolnej;
 2. 2)Zespół języków obcych – wszyscy nauczyciele języków obcych prowadzonych w szkole;
 3. 3)Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych– nauczyciele przedmiotów: język polski, historia, WOS, religia
 4. 4)Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – nauczyciele przedmiotów: matematyka, przyroda, fizyka, chemia, biologia, geografia;
 5. 5)ZespółÂ Â  nauczycieli przedmiotów artystycznych i wychowania fizycznego - nauczyciele wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, techniki i informatyki;
 6. 6)Zespół wychowawczy: wychowawcy klas;

§99.1.Zadania zespołów przedmiotowych:

 1. 1)opiniowanie przedstawianych programów nauczania poszczególnych przedmiotów;
 2. 2)korelacja międzyprzedmiotowa w zakresie treści kształcenia;
 3. 3)ewaluacja programów nauczania i wymagań edukacyjnych;
 4. 4)wypracowanie zasad dostosowywania form i metod pracy na poszczególnych przedmiotach uczniom o zbliżonych dysfunkcjach i specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 5. 5)opracowanie harmonogramu badań efektywności kształcenia i osiągnięć uczniów;
 6. 6)analiza osiąganych efektów kształcenia i opracowywanie wniosków do dalszej pracy;
 7. 7)dobór podręczników obowiązujących w cyklu kształcenia;
 8. 8)opiniowanie planów nauczania w cyklu edukacyjnym;
 9. 9)opiniowanie eksperymentów pedagogicznych;
 10. 10)wymiana doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie scenariuszy zajęć;
 11. 11)wewnętrzne doskonalenie;
 12. 12)dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego;
  1. 13)doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie;
  2. 14)ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie o wprowadzenie zmian do statutu szkoły w tym zakresie;
  3. 15)organizacja konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych;
  4. 16)opiniowanie wniosków nauczycieli o zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu do wyposażenia sal lekcyjnych i pracowni;
  5. 17)rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć fakultatywnych.
  6. 18)inne, wynikające z potrzeb szkoły lub na wniosek nauczycieli.

 

DZIAŁ IX

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

Rozdział 1

Zadania nauczycieli

§100.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§101. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 1. 1)dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
 2. 2)prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręi poinformowanie o nim uczniów;
 3. 3)kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 4. 4)dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 5. 5)tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych

(zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;

 1. 6)rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,
  a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 2. 7)prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach,
  na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
 3. 8)wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia
  w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
 4. 9)dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych i edukacyjnych ucznia:
  1. a)posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
   i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach,
  2. b)posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,
  3. c)posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii,
  4. d)nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c , który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
  5. e)posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym.
 5. 10)bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;
 6. 11)uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania;
 7. 12)zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica;
 8. 13)udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
 9. 14)informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;
 10. 15)wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do udziału
  w konkursach, zawodach;
 11. 16)udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
 12. 17)współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
 13. 18)indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
 14. 19)doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez OKE lub inne instytucje w porozumieniu z dyrekcją szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
 15. 20)aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;
 16. 21)przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów K.P;
 17. 22)prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbytych zajęć;
 18. 23)kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;
 19. 24)przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców;
 20. 25)przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 21. 26)dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
 22. 27)uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole.

§102. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

 1. 1)zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami
  lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
 2. 2)inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły;
 3. 3)zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
  i doskonaleniem zawodowym.

 

Rozdział 2

Zadania wychowawców klas

§103.1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,               a w szczególności:

 1. 1)tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się
  oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 2. 2)inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 3. 3)podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

 1. 1)bliższe poznanie uczniów, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych
  i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
 2. 2)rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
 3. 3)wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 4. 4)tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
  i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
 5. 5)ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
 6. 6)pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;
 7. 7)organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy
  i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
 8. 8)realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
 9. 9)czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem
  i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;
 10. 10)utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy
  w nauce;
 11. 11)rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
 12. 12)wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
 13. 13)systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenianauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
 14. 14)wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków między uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
  1. 15)podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości
   i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach
   i organizacjach;
  2. 16)tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in.

poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, wyjazdów
na „ zielone szkoły”;

 1. 17)unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;
  1. 18)tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także – poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich – zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
  2. 19)wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
  3. 20)współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
  4. 21)udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.
   1. 3.Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar.
   2. 4.Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klasy:
   3. 1)prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen;
   4. 2)sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
   5. 3)wypisuje świadectwa szkolne;
   6. 4)wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej.

 

Rozdział 3

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom

§104.1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

 1. 2.Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy
  i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
 2. 3.Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
 3. 1)punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
 4. 2)aktywnego pełnienia dyżuru - reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręczach schodów, parapetach okiennych). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
 5. 3)dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
 6. 4)zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
 7. 5)egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
 8. 6)niedopuszczania do palenia papierosów na terenie szkoły ( w toaletach szkolnych, na placu szkolnym, na parkingu szkolnym);
 9. 7)natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
  1. 4.Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
      i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora.
   1. 5.Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
   2. 6.Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia
    z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
   3. 7.Nauczyciel nie rozpoczyna zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach,
    w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
   4. 8.Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
    i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
   5. 9.Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w szkole.
   6. 10.Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w regulaminie wycieczek obowiązującym w szkole.
   7. 11.Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
  2. 1)ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
  3. 2)podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
  4. 3)w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej lub sekretariatu szkolnego. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek, powiadomić dyrektora szkoły;
  5. 4)nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;
  6. 5)po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów;
  7. 6)uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;
  8. 7)przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;
  9. 8)zasady korzystania z sal lekcyjnych regulują regulaminy korzystania z pracowni.

12. Wychowawcyklas są zobowiązani zapoznać uczniów z:

 1. 1)zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
 2. 2)sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
 3. 3)z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
 4. 4)zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

Rozdział 4

Pracownicy szkoły

§105.1.Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

2. Do podstawowych obowiązków pracownika szkoły należy w szczególności:

 1. 1)przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
 2. 2)wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 3. 3)udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 4. 4)dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 5. 5)zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
 6. 6)zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 7. 7)stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 8. 8)sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

§106. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa regulamin pracy szkoły.

Rozdział 5

Wicedyrektor

§107.1.Stanowisko wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze, w przypadkach uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi szkoły, tworzy dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego.

 1. 2.Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz organu prowadzącego, dyrektor szkoły powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne kierownicze.
 2. 3.Zakres obowiązków wicedyrektora opisany został w zakresie obowiązków wicedyrektora. Podział zadań pomiędzy poszczególnych wicedyrektorów w przypadku utworzenia więcej niż jednego stanowiska określa dyrektor szkoły.

§108. 1. Zakres obowiązków wicedyrektora:

 1. 1)Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora Zespołuuzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:
 2. a)podejmuje decyzje w sprawach pilnych,
  1. b)podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używająwłasnej pieczątki,
  2. c)współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, związkami(przedstawicielstwem pracowników) oraz innymi instytucjami,
 3. d)kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługowego.
 4. 2)Hospituje nauczycieli szkoły podstawowej i przedszkola, zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonuje analizy i oceny ich pracy.
 5. 3)Wnioskuje do dyrektora Zespołu o przyznanie dodatku motywacyjnego podległym nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej.
 6. 4)Sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk dla studentów zakładów kształcenia nauczycieli, przydziela opiekunów i rozlicza ich ze sprawowanej opieki.
 7. 5)Rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i po lekcjach.
 8. 6)Może zatrzymać nauczyciela w pracy podczas ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych, jeżeli nie uzupełnił prawidłowo wymaganej dokumentacji szkolnej.
 9. 7)Rozlicza działalność organizacji uczniowskich.
 10. 8)Rozlicza pracę pedagoga szkolnego i jego współpracęwychowawcami klas.
 11. 9)Czuwa nad prawidłową realizacją zadań wychowawczo – opiekuńczych Zespołu.
 12. 10)Czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem świetlicy szkolnej.
 13. 11)Czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem biblioteki szkolnej oraz właściwą realizacją jej zadań.
 14. 1)Oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządkubudynku.
 15. 2)Prowadzi księgi ewidencji uczniów, księgi uczniów. Informuje dyrektora szkoło zauważonych problemach z realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów.
 16. 3)Kieruje ruchem uczniów – czuwa nad terminami z nim związanymi.
 17. 4)Informuje dyrektora szkoły o problemach w realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów.
 18. 5)Prowadzi rejestr wypadków.
 19. 6)Prowadzi ewidencję wycieczek przedmiotowych, notując fakt wyjściaprzyjścia grup uczniów do szkoły (zgłasza organizator wycieczki).
 20. 7)Prowadzi ewidencję zwolnień uczniów przez rodziców, ewidencje zachowań uczniów, informuje wychowawców o dokonanych wpisach.
 21. 8)Sporządza sprawozdania oświatowe i GUS.
 22. 9)Wspólnie z dyrektorem planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości,                  w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 23. 10) Decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu wewnętrznego mierzenia jakości. Tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniuinstytucjami wspomagającymi.
 24. 11)Przygotowuje raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości.
 25. 12) Wykorzystuje analizy wyników egzaminów i sprawdzianów do oceny jakości kształw szkole, a także przygotowuje, stosownie do potrzeb, działania naprawcze lub doskonalące        w tym zakresie.
 26. 13)We współdziałaniu z radą pedagogiczną przygotowuje i wdraża wewnątrzszkolny system zapewniania jakości.
 27. 14) Dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowuje nowe metodycelu jej poprawienia, na bieżąco rozlicza niezdyscyplinowanych.
 28. 15)Sporządza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych zgodnie z higieną pracy umysłowej, dokonuje koniecznych poprawek– czuwa nad jego przestrzeganiem przez nauczycieli i uczniów.
 29. 16)Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich właściwą dokumentację, rozlicza nauczycieli zastępujących z ich prawidłowego odbycia i zapisu w dziennikach zajęć.
 30. 17) Czuwa nad realizacją harmonogramu dyżurów.
 31. 18) Sporządza bieżący wykaz (na tablicy w pokoju nauczycielskim) klasnauczycieli przebywających na wycieczkach szkolnych, czuwa nad ich prawidłowym rozliczeniem.
 32. 19)Sporządza miesięczny wykaz przepracowanych przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych i innych oraz, w związku z tym, dba o prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, zwłaszcza dzienników i arkuszy ocen.
 33. 20)Inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas szkoły podstawowejz przedziałem kontrolnym, czuwa nad prawidłowym prowadzeniem przez nich dokumentacji klasy (tematyka lekcji do dyspozycji wychowawcy, zeszyt wychowawcy, zapisy w dzienniku lekcyjnym), sprawuje szczególną opiekę nad młodymi wychowawcami.
 34. 21) Dba o prawidłową organizację pracy wychowawczo-opiekuńczej świetlicy szkolnej oraz czuwa nad estetyką pomieszczeń świetlicy i stołówki szkolnej.
 35. 22)Kontroluje pracę biblioteki szkolnej oraz realizację jej zadań.
 36. 23)Rozlicza odpowiedzialnych za pełną realizację wychowania zdrowotnegoszkole (w tym również pracowników szkolnej służby zdrowia z wykonania zadań planu wychowawczo-zdrowotnego).
 37. 24)Nadzoruje realizację szkolnego programu profilaktyki.
 38. 25)Terminowo informuje nauczycieli o konkursach przedmiotowych i zawodach, prowadzi ich dokumentację.
 39. 26) Kontroluje i gromadzi informacje o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnychpozaszkolnych oraz ocenia zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.
 40. 27) Organizuje pedagogizację rodziców, dba o różnorodność form spotkań.
 41. 28)Dokonuje oceny zaangażowania nauczycieli i uczniów w przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych.
 42. 29)Zapewnia dzieciom z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi możliwości kształcenia specjalnego.
 43. 30)Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością kół zainteresowań, organizacji uczniowskich w szkole podstawowej.
 44. 31)Inicjuje i współdziała w organizowaniu obchodów świąt państwowychuroczystości                                o charakterze oświatowo wychowawczym.
 45. 32)Współpracuje z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej i PrzedszkolaRuścu.

2. Obowiązki wicedyrektora

33)Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

3. Odpowiedzialność wicedyrektora

 1. 1)Podczas nieobecności w pracy dyrektora Zespołu odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy szkoły.
 2. 2)Odpowiada za dokumentację podstawową nauczycieli szkoły podstawowej.
 3. 3)Odpowiada za dokumentację dotyczącą narad pedagogicznych z nauczycielami /księgi protokołów/ łącznie z przygotowaniem materiałów na narady.
 4. 4)Odpowiada za kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci w wieku 10-18 lat.
 5. 5)Odpowiada przed dyrektorem Zespołu za pełną i terminową realizację powierzonych zadań,         a w szczególności:
  1. a)zapewnienie uczniom podczas pobytu w szkole i na jej tereniepedagogicznej                w celu zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom,
  2. b)zachowanie przez nauczycieli, uczniów i rodziców oraz innych pracowników szkoły ładu i porządku wewnątrz budynku oraz wokół niego,
  3. c)prawidłowe organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prowadzenie właściwej dokumentacji,
  4. d)solidne pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw oraz przed i po lekcjach,
  5. e)pełną realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych przez wychowawców oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
  6. f)przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów dyscypliny pracynauki (punktualność                   w rozpoczynaniu lekcji),
  7. g)całokształt pracy świetlicy szkolnej,
  8. h)całokształt pracy biblioteki szkolnej,
  9. i) odpowiada materialnie za powierzone mienie.

 

Rozdział 6

Regulamin pracy

§109.1.W Szkole obowiązuje regulamin pracy, ustalony przez dyrektora szkoły
w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.

2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych
w regulaminie pracy. Fakt zapoznania się z regulaminem pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręczny podpisem.

§110. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

§111. W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

 

DZIAŁ X

Obowiązek szkolny

Rozdział 1

Informacje ogólne

§112. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia                18 roku życia.

§113. 1.Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

 1. 2.Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. 3.Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione
  z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. 4.Dyrektor dokonuje podziału na oddziały w klasach pierwszych kierując się głównie miejscem zamieszkania ucznia i sugestiami wychowawców oddziałów przedszkolnych.
 4. 5.Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły dokonując podziału może uwzględnić prośbę rodziców gdy:
 5. 1)dzieci uczęszczały do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu;
 6. 2)istnieje konieczności planowania sprawnego i jak najkrótszego dowozu dzieci;
 7. 3)gdy ułatwia to rodzicom odbiór dzieci ze szkoły.

 

Rozdział 2

Odroczenie obowiązku szkolnego

§114. 1. Odroczenia obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko.

 1. 2.Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców. Rodzic jest obowiązany dostarczyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego.
 2. 3.Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.
 3. 4.Dyrektor szkoły podstawowej w sytuacji, gdy odroczenie dotyczy dziecka spoza obwodu szkoły, zawiadamia dyrektora szkoły „obwodowej” dla dziecka o odroczeniu przez niego spełniania obowiązku szkolnego.

Rozdział 3

Inne formy spełniania obowiązku szkolnego

§115. 1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Sposób postępowania w tym zakresie reguluje art. 16 ust. 8 - 14 ustawy o systemie oświaty.

 1. 2.Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w formie, jak w ust. 1 może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.
 2. 3.Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§116. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§117. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność            w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

§118.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 1. 1)dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 2. 2)zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
 3. 3)zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
 4. 4)informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej,
  w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą obwodową.

 

 

DZIAŁ XI

Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej

Rozdział 1

Członek społeczności szkolnej

§119.1.Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły
w określony przez zasady przyjmowania sposób.

 1. 2.Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.
 2. 3.Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i
 3. 4.Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.
 4. 5.Traktowanie członków:
 5. 1)nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu;
 6. 2)żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji
  w sferę jego życia prywatnego;
 7. 3)szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane;
 8. 4)nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub nauce religii;
 9. 5)każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek:
  1. a)poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,
  2. b)przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,
  3. c)zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych,
   1. d)zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
  4. 6)nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka.
   1. 6.Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w szkole.
   2. 7.Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.
   3. 8.Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły
    i kultywować jej tradycje.

Rozdział 2

Prawa i obowiązki uczniów

§120. 1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do:

1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;

2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;

 1. 3)indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
 2. 4)pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
 3. 5)zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
 4. 6)jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania;
 5. 7)życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
 6. 8)reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
 7. 9)realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
 8. 10)indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
 9. 11)korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
 10. 12)korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 11. 13)korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez dyrektora szkoły;
 12. 14)wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;
 13. 15)zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych
  oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
 14. 16)swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
 15. 17)wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;
  1. 18)zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego, stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
  2. 19)być wybieranym i brać udział w wyborach do samorządu;
  3. 20)składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych; w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych;
  4. 21)składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów);
 16. 22)uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych na dwa tygodnie, a o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;
 17. 23)uzyskania informacji o przewidywanych ocenach rocznych i ocenach rocznych niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;
 18. 24)poprawy ocen końcoworocznych ( z edukacji i z zachowania) w terminie i w sposób ustalony

       z nauczycielem przedmiotu i jednej z ocen końcoworocznychna egzaminie poprawkowym
z wyjątkiem klasy programowo najwyższej;

 1. 25)bezpłatnego dostępu do podręczników (materiałów edukacyjnych) i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z chronologią wprowadzania;
 2. 26)korzystania z zajęć z wychowania do życia, etyki, religii, zajęć podtrzymujących tożsamość narodową, etniczną, językową, kulturową, zajęć pozalekcyjnych.
  1. 2.Każdemu uczniowi oraz jego rodzicom przysługuje prawo złożenia skargi w przypadku naruszenia praw ucznia.
  2. 3.Skargę w formie pisemnej składa się do dyrektora szkoły w ciągu 14 dniu od wystąpienia naruszenia praw ucznia.
  3. 4.W przypadku gdy osobą naruszającą prawa ucznia jest dyrektor, skargę składa się do Łódzkiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od wystąpienia sytuacji naruszającej prawa ucznia.

§121. 1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki ma obowiązek:

 1. 1)przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
 2. 2)godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
 3. 3)systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych
  i wybranych przez siebie zajęciach;
 4. 4)bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektora, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;
 5. 5)przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:
 6. a)okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
 7. b)szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
 8. c)przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
 9. 6)troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;
 10. 7)punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
 11. 8)usprawiedliwiania nieobecności wg zasad ustalonych w statucie;
 12. 9)uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
 13. 10)dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
 14. 11)stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości;

12) dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegania się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;

13) pomagania kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;

14) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;

15) posiadania aktualnych wyników okresowych badań lekarskich wykonywanych wg harmonogramu badań.

§122.1.Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:

 1. 1)lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język, z których uczeń ma być zwolniony, umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
 2. 2)rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
  1. 2.Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
  2. 3.Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub wybranych ćwiczeń fizycznych, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka, o ile jest wprowadzony, po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.

§123. 1.W ostatnim tygodniu nauki (VIII klasa, zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą.

   2. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.

§124. Uczniom nie wolno:

 1. 1)przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
 2. 2)wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
 3. 3)wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
 4. 4)wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć i przerw międzylekcyjnych;
 5. 5)spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych bez zgody nauczyciela;
 6. 6)rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych;
 7. 7)używać podczas zajęć edukacyjnych i przerw śródlekcyjnych telefonów komórkowych.
  W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły bądź wychowawcy;
 8. 8) zapraszać obcych osób do szkoły.

 

Rozdział 3

Strój szkolny

§125.1.Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju uczniowskiego. Strój nie powinien zwracać szczególnej uwagi i wzbudzać kontrowersji.

 1. 2.Zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, brzuch, ramiona oraz z dużymi dekoltami.
 2. 3.Zabrania się: farbowania włosów, niestosownej fryzury, makijażu, malowania paznokci jaskrawymi lakierami, noszenia dużej ilości biżuterii.
 3. 4.Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków – również w językach obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów.
 4. 5.Strój na wychowanie fizyczne to biała koszulka i ciemne spodenki oraz obuwie sportowe z bezpieczną podeszwą.
 5. 6.Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie szkoły odpowiednie obuwie zmienne.
 6. 7.Podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz Dnia Edukacji, Narodowego Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja, obowiązuje uczniów strój galowy tj. elegancka biała bluzka lub koszula, spodnie lub spódnica w kolorze granatowym lub czarnym. Strój galowy obowiązuje także w przypadku innych ważnych uroczystości, o których uczniowie i rodzice są informowani odpowiednio wcześniej.

 

Rozdział 4

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

§126. 1.W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

 1. 2.Poprzez „używanie" należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego):
 2. 1)nawiązywanie połączenia telefonicznego;
 3. 2)redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej;
 4. 3)rejestrowanie materiału audiowizualnego;
 5. 4)odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;
 6. 5)transmisja danych;
 7. 6)wykonywania obliczeń.

3. W przypadku innych urządzeń elektronicznych, np. odtwarzaczy MP3 pojęcie „używanie” dotyczy wszystkich w/w punktów możliwych do wykonania na danym urządzeniu.

 1. 4.Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna jest zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 2. 5.W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.
 3. 6.W przypadku naruszenia przez ucznia zakazu używania telefonu komórkowego lub innego urządzenia na terenie szkoły:
 4. 1)nauczyciel ma obowiązek odebrać telefon / inne urządzenie i przekazać dow sekretariacie. O zaistniałej sytuacji nauczyciel informuje wychowawcę oddziału. Trzykrotne odebranie uczniowi telefonu/ innego urządzenia skutkuje obniżeniem oceny 

z zachowania.

 1. 2)nauczyciel odnotowuje ten fakt w kartach uwag, w zeszycie kontaktów z rodzicami;

       Wpisu dokonuje osoba, która zauważyła w/w przewinienie.

 1. 3)Informacja o depozycie (od wychowawcy klasy lub nauczyciela) musi trafić do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

7. Nauczyciel odbierający uczniowi telefon i przekazujący go do „depozytu” ma obowiązek:

 1. 1)wyłączyć go przy właścicielu i włożyć go do koperty;
 2. 2)wypisać pokwitowanie (2 egzemplarze, wzór w sekretariacie szkoły), w którym powinny być zawarte następujące dane: nazwisko i imię ucznia, data, godz. zabrania aparatu, typ aparatu, nazwisko i imię nauczyciela, podpis nauczyciela i ucznia;
 3. 3)przekazać jeden egzemplarz pokwitowania uczniowi.

8. Uczeń może na podstawie pokwitowania odebrać aparat po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym dniu, jeżeli tak zostało ustalone z nauczycielem lub dyrektorem.
W przeciwnym wypadku rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany osobiście odebrać aparat lub inne urządzenie elektroniczne.

9. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje odpowiednim wpisem w dzienniku (w karcie uwag), wezwaniem rodziców
i obniżeniem oceny z zachowania zgodnie z regulaminem.

10.Używanie telefonu komórkowego bądź innego urządzenia elektronicznego jest dozwolone jedynie podczas wycieczek szkolnych (tylko w trakcie ich trwania),                        z uwzględnieniem pkt.6

 

Rozdział 5

Nagrody

§127. 1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

 1. 1)rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;
 2. 2)wzorową postawę;
 3. 3)wybitne osiągnięcia;
 4. 4)dzielność i odwagę;
 5. 5)wzorową frekwencję - 100% obecności.
 6. 2.Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
  1. 3.Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
  2. 1)pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich;
  3. 2)pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;
  4. 3)dyplom;
  5. 4)nagrody rzeczowe;
  6. 5)Szczególne osiągnięcia ucznia odnotowuje się na świadectwie szkolnym.
   1. 4.Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców.
   2. 5.Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
   3. 6.Odwołanie się od przyznanej nagrody przysługuje uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) oraz osobie nagrodzonej. Odwołanie od nagrody wnosi się do osoby, która przyznała nagrodę (wychowawca, dyrektor szkoły) w terminie siedmiu dni od ogłoszenia informacji o przyznanej nagrodzie, w formie pisemnej.
   4. 7.Odwołanie rozpatruje komisja w składzie wychowawca, pedagog szkolny,
    w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.
   5. 8.Decyzja komisji jest ostateczna.

 

Rozdział 6

Kary

§128. 1. Zakazuje się stosowania kar cielesnych wobec uczniów.

2. Za nieprzestrzeganie kodeksu ucznia, za lekceważenie nauki i innych obowiązków,
a także za naruszanie porządku szkolnego uczeń może być ukarany:

 1. 1)upomnieniem wychowawcy klasy;
 2. 2)upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły w przypadku braku reakcji ucznia na upomnienia ze strony wychowawcy klasy i wielokrotne powtarzanie tych samych negatywnych zachowań;
 3. 3)upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec uczniów w przypadku następujących zachowań: zaczepki fizyczne, bójka, niszczenie sprzętu i mebli, palenie papierosów, zażywanie narkotyków, itp., picie alkoholu.;
 4. 4)wykluczeniem z imprez szkolnych, zawodów sportowych oraz wszelkiego rodzaju wycieczek,w przypadku notorycznego łamania regulaminów i zasad obowiązująw szkole. O zaistniałym fakcie, w formie pisemnej zostają powiadomieni rodzice.
 5. 5)ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o jego negatywnym zachowaniu:
  w przypadku braku reakcji ucznia na upomnienia ze strony wychowawcy klasy i dyrektora szkoły oraz w przypadku następujących przewinień: wyłudzanie pieniędzy, kradzież, palenie papierosów, trawki, itp., picie alkoholu, spóźnienia na lekcje (powyżej 10 spóźnień), opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia.;
 6. 6)przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole: w przypadku notorycznego przeszkadzania na lekcji oraz w przypadku następujących przewinień: ubliżanie koledze, zaczepki słowne, zaczepki fizyczne, bójka – wobec kolegów ze swojej klasy;
 7. 7)w sytuacji popełnienia przez ucznia wykroczenia lub przestępstwa - powiadomieniem odpowiednich organów uprawnionych do rozwiązywania tego typu problemów – Policji, kuratora sądowego, sądu rodzinnego – w przypadku: posiadania i spożywania alkoholu, posiadania, używania, zajmowania się dystrybucją narkotyków, stosowania przemocy wobec kolegów, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu innych, kradzieży, wymuszania, zastraszania, pobicia, podżegania do bójek;
 8. 8)na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:
  1. a)umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
  2. b)dopuszcza się kradzieży,
  3. c)wchodzi w kolizje z prawem,
  4. d)demoralizuje innych uczniów,
  5. e)permanentnie narusza postanowienia statutu.

3. Kara wymierzana jest na wniosek:

 1. 1)wychowawcy,
 2. 2) nauczyciela,
 3. 3) dyrektora,
 4. 4)innego pracownika szkoły;
 5. 5)Rady Pedagogicznej;
 6. 6)innych osób.

4. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:

 1. 1)wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze
  z wnioskiem o jej uzasadnienie;
 2. 2)wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy;
 3. 3)odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze.

 

Rozdział 7

Przeniesienie ucznia do innej szkoły

§129.1. Rada Pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Łódzki Kurator Oświaty.

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły:

 1. 1)świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych uczniów lub pracowników szkoły;
 2. 2)rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;
 3. 3)świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;
 4. 4)dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
 5. 5)kradzież;
 6. 6)wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
 7. 7)wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
 8. 8)czyny nieobyczajne;
 9. 9)stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
 10. 10)notoryczne łamanie postanowień Statutu szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących;
 11. 11)zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej;
 12. 12)fałszowanie dokumentów szkolnych;
 13. 13)popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.

3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły.

§130.1.Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania.

 1. 2.Dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej szkoły.
 2. 3.Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy, pedagog (psycholog) szkolny, rzecznik praw ucznia. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.
 3. 4.Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje RP o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych

i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej itp.

 1. 5.Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.
 2. 6.Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi szkoły.
 3. 7.Dyrektor szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.
 4. 8.Dyrektor szkoły kieruje sprawę do Łódzkiego Kuratora Oświaty.
 5. 9.Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodziceprawny opiekun.
 6. 10.Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego
  w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 7. 11.W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji.

 

DZIAŁ XII

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

 

Rozdział 1 Informacje ogólne

§131. 1.Ocenianiu podlegają:      

 1. 1)osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. 2)zachowanie ucznia;
  1. 2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
  2. 3.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
  3. 1)wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
  4. 2)wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –
   w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
   1. 4.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
   2. 5.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
   3. 1)informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
    o postępach w tym zakresie;
   4. 2)udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
   5. 3)udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
   6. 4)motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
   7. 5)monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
   8. 6)dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
    i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
   9. 7)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. 1)formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
 2. 2)ustalanie kryteriów zachowania;
  1. 3)ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
  2. 4)ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  3. 5)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
  4. 6)ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  5. 7)ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
   o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania
   i pisemnych prac uczniów.
   1. 7.Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
   2. 8.Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§132. W ocenianiu obowiązują zasady:

 1. 1)zasada jawności ocen zarówno dla ucznia, jak jego rodziców (opiekunów prawnych);
 2. 2)zasada częstotliwości i rytmiczności - uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
 3. 3)zasada jawności kryteriów - uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
 4. 4)zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
 5. 5)zasada różnicowania wymagań - zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
 6. 6)zasada otwartości - wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu
  o okresową ewaluację.

Rozdział 2

Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów

§133.1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 1. 1)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
 2. 2)sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. 3)warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o:

 1. 1)warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 2. 2)warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są:

 1. 1)w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;
 2. 2)na stronie internetowej szkoły– dostęp do informacji nieograniczony;
 3. 3)w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.
  1. 4.Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzebi edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
  2. 5.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
   i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

 

 

Rozdział 3

Rodzaje ocen szkolnych

§134. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:

 1. 1)bieżące;
 2. 2)klasyfikacyjne:
  1. a)śródroczne - na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego,
  2. b)końcowe - są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.

 

Rozdział 4

Jawność ocen

§135. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

 1. 2.Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika bezpośrednio po jej
 2. 3.Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Ocena wpisywana jest do dziennika.
 3. 4.Rodzice/prawni opiekunowie mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
 4. 1)na zebraniach ogólnych;
 5. 2)w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;
 6. 3)podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem w terminie dogodnym dla rodzica
  i nauczyciela;
 7. 4)inne możliwości wglądu w prace uczniów określają przedmiotowe zasady oceniania;
 8. 5)na prośbę rodzica (w szczególnych przypadkach) możliwe jest skopiowanie pracy pisemnej ucznia, której oryginał pozostaje u nauczyciela przedmiotu, jako dokument potwierdzający pracę dziecka.

 

Rozdział 5

Uzasadnianie ocen

§136. 1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.

 1. 2.Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadniaw obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.
 2. 3.Wskazane jest uzasadnianie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości
  i umiejętności ucznia.
 3. 4.W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem.

§137. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,                a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

Rozdział 6

Skala ocen z zajęć edukacyjnych

§138. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej:

1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane według  następującej skali określonej w odrębnych przepisach:

   a)    celujący                   cel           6,

b)    bardzo dobry           bdb           5,

c)    dobry                       db             4,

d)    dostateczny              dst            3,

e)    dopuszczający          dps           2,

f)    niedostateczny         ndst           1,

z możliwym stosowaniem w powyższej skali znaków graficznych "+" i "-", z wyłączeniem ocen skrajnych, czyli 6 i 1.

2)  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

a) stopień celujący                6,

b) stopień bardzo dobry        5,

c) stopień dobry                    4,

d) stopień dostateczny          3,

e) stopień dopuszczający      2,

f) stopień niedostateczny      1,

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa
w pkt a-e, zaś negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o której mowa w pkt f.

3)    śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

a)    wzorowe,

b)    bardzo dobre,

c)    dobre,

d)    poprawne,

e)    nieodpowiednie,

f)    naganne,

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, o których mowa w pkt a-e, zaś negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa w pkt f.

2.    Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 1 pkt 2 uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

3.   Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

4.   Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5.   W szkole ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

Skala ocen

Elementy treści nauczania

Komentarz do
wymagań edukacyjnych

Uwagi

dopuszczający
2

Niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu (zajęć, dziedziny edukacji);

potrzebne w życiu.

Uczeń ma braki w opanowaniu podstawy programowej, które nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;

Uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

30% - 49%

dostateczny

3

Najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu (zajęć, dziedziny edukacji);
łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego;

o niewielkim stopniu złożoności, przystępne;

często powtarzające się w programie nauczania;
dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;

określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej;
głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości.

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową na danym etapie edukacyjnym (w danej klasie);

Uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

Warstwa ta mieści się w skali 50% - 74% treści programu i powinna obejmować podstawę programową.

dobry

4

Istotne w strukturze przedmiotu (zajęć, dziedziny edukacji);
bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych;
przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych;

użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności;

o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej;

wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i z podręcznika.

Uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem na danym etapie (w klasie), ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej;

Uczeń poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

Pogłębienie i poszerzenie wymagań podstawowych, ale nieobejmujące całego programu nauczania.

Zakres procentowy:
75% - 89%

bardzo dobry
5

Złożone, trudne, ważne do opanowania;

wymagające korzystania z różnych źródeł;

umożliwiające rozwiązywanie problemów;

pośrednio użyteczne w życiu szkolnym;

pełne opanowanie treści programu nauczania.

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania na danym etapie (w klasie);
Uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach.

Mogą wykraczać poza opublikowany program nauczania.

Zakres procentowy:
90% - 100%

celujący

6

Znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu (zajęć, dziedziny edukacji);

stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia;

wynikające z indywidualnych zainteresowań;

zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danego etapu (klasy) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
Uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania dla danego etapu (klasy) oraz wykraczające poza ten program, proponuje rozwiązania nietypowe lub Uczeń osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcie.

Zakres procentowy: powyżej 100%.

 

6. Nauczyciele obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych formułują wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w ust. 1. Dyrektor szkoły sprawdza zgodność z obowiązującymi przepisami prawa wymagań edukacyjnych oraz przechowuje ich kopie do wglądu dla uczniów i ich rodziców.

 

Rozdział 7

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

§139. 1. W szkole ustala się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

1)    odpowiedzi ustne na pytania zadawane uczniom w czasie zajęć wprowadzających nowy materiał nauczania lub w czasie zajęć powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalanie danego zakresu treści nauczania;

2)    wykonywanie krótkich zadań bądź ćwiczeń (ustnie lub pisemnie) albo innych czynności poleconych przez nauczyciela;

3)    obserwacje działalności uczniów w czasie zajęć edukacyjnych;

4)    testy umiejętności lub ćwiczenia sprawnościowe;

5)    szacowanie i wartościowanie wytworów pracy uczniów;

6)    prace pisemne, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania lub prace klasowe;

7)    próbne sprawdziany bądź próbne egzaminy gimnazjalne dla uczniów klas dotychczasowego gimnazjum;

8)    diagnozy wstępne lub badania wyników nauczania, jako wystandaryzowane testy osiągnięć edukacyjnych uczniów;

9)    zadania domowe albo prace dodatkowe;

10)  analiza notatek sporządzonych w zeszycie przedmiotowym.

2.   Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów należy prowadzić systematycznie, tj. rozkładając je równomiernie na cały okres nauki (rok szkolny, etap nauczania). Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć edukacyjnych oraz ich specyfiki.

3.   Działalność wytwórczą ucznia oraz ćwiczenia lub testy sprawnościowe należy poddawać ocenie przy każdej jego aktywności, biorąc pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także zaangażowanie ucznia w swoją pracę, uzdolnienia oraz predyspozycje.

4.   Testy osiągnięć edukacyjnych, czyli wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania, przeprowadza się co najmniej na koniec etapu nauczania wg harmonogramu ustalonego w planie nadzoru pedagogicznego.

5.   W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia uczniów różnymi sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wprowadza się następujące ograniczenia, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7:

1) prace klasowe, sprawdziany lub testy obejmujące dział programowy, dyktanda - nie częściej niż 4 w tygodniu; nie dotyczy przełożonych przez uczniów testów, sprawdzianów, prac klasowych.

2) niezapowiedziane testy lub kartkówki obejmujące maksymalnie do 3 tematów – mogą być na każdej lekcji;

6.    W klasach I-III szkoły podstawowej:

1)  częstotliwość sprawdzianów pisemnych ustala nauczyciel, dostosowując ich poziom i liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów;

2)  sprawdziany pisemne są zapowiadane z 7 dniowym wyprzedzeniem;

3)  poprawa pracy pisemnej przez nauczyciela w ciągu tygodnia polega na podkreśleniu kolorem czerwonym błędów oraz wskazaniu, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

7.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej pisemne prace są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Nauczyciel podaje punktację, tj. liczbę punktów za poszczególne zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganych do otrzymania poszczególnych ocen. Praca pisemna może zawierać zadania (polecenia) wykraczające poza program nauczania, oceniane na najwyższy stopień, pod warunkiem uzyskania przez ucznia co najmniej 100% przewidzianej liczby punktów. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi niesamodzielność pracy. Stwierdzenie tego faktu może być podstawą ustalenia bieżącej negatywnej oceny.

8.    Sprawdzenie przez nauczyciela (w ciągu dwóch tygodni) pisemnej pracy ucznia polega na przekreśleniu kolorem czerwonym błędów oraz wskazaniu, co uczeń robi dobrze, co
i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

9.    Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł napisać wypracowania z całą klasą, to ma obowiązek uczynić to w terminie 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. Miejsce i termin pisania pracy ustala nauczyciel na wniosek ucznia.

10.  Nauczyciel może bez zapowiedzi odpytać ucznia, który w wyznaczonym terminie nie pisał zapowiedzianej pracy pisemnej, z przewidzianego sprawdzianem lub testem zakresu materiału nauczania.

11.  Poprawa przez ucznia pracy pisemnej jest możliwa w terminie 7 dni od daty rozdania poprawionych prac. Miejsce i termin poprawy ustala nauczyciel na wniosek ucznia. Stopień uzyskany z poprawy pracy pisemnej wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia uzyskanego z tej pracy.

12.  Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń albo niewłaściwa praca na zajęciach może być podstawą do ustalenia negatywnej oceny bieżącej. Za wykonanie dodatkowej pracy nadobowiązkowej nauczyciel może wystawić najwyższą bieżącą ocenę.

13.  Szczegółowe sposoby bieżącego oceniania, w tym zasady i warunki poprawiania bieżących ocen, określają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i podają je uczniom do wiadomości.

14. Klasyfikację roczną oraz klasyfikację końcową przeprowadza się nie później niż 7 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o którym mowa w przepisach o organizacji roku szkolnego.

15. Nie wcześniej niż na 6 tygodni i nie później niż na 3 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału w formie ustnej informują uczniao przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

16. Nie wcześniej niż na 6 tygodni i nie później niż na 3 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne albo wychowawca oddziału informują w formie ustnej ucznia i pisemnej jego rodziców o przewidywanej dla niego negatywnej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub przewidywanej negatywnej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
z zachowania. Rodzice są zobowiązani pisemnie potwierdzić odbiór tej informacji.

17.  W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzic nie zgadzają się z roczną oceną klasyfikacyjną
z zajęć edukacyjnych lub roczną oceną klasyfikacyjną zachowania, mogą wystąpić
z pisemnym, umotywowanym wnioskiem o ustalenie oceny wyższej niż wystawiona, z zachowaniem ustalonych w ust. 6-7 warunków i trybu jej otrzymania.

18.  Uzasadniony wniosek z określeniem oceny oczekiwanej, o którym mowa w ust. 5, może być złożony do dyrektora szkoły w terminie 2 dni roboczych od dnia uzyskania informacji, o której mowa w ust. 4.

19.  Dyrektor szkoły bada zasadność wniosku, a w przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 6, lub uchybienia trybowi, o którym mowa w ust. 3 lub 4, a także obecności ucznia na kwestionowanych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia, w tym udziału ucznia w większości obowiązkowych prac pisemnych, organizuje sprawdzian umiejętności i wiadomości ucznia.

20.  W ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w § 54 ust. 6 Statutu, dyrektor powołuje komisję do przeprowadzenia sprawdzenia umiejętności i wiadomości ucznia, w skład której wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne oraz nauczyciel tych samych lub pokrewnych zajęć. Rodzic ucznia może uczestniczyć w pracach komisji w charakterze obserwatora.

21.  Sprawdzenie umiejętności i wiadomości ucznia odbywa się w formie pisemnej oraz ustnej i obejmuje określony zakres, zawarty w wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia oczekiwanej oceny.

22.  Ze sprawdzenia umiejętności i wiadomości ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin sprawdzianu wiadomości
i umiejętności, imię i nazwisko ucznia, zadania sprawdzające, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

23. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku dyrektor powołuje komisję do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, w skład której wchodzą: dyrektor jako przewodniczący komisji, wychowawca oddziału, pedagog szkolny, przedstawiciel samorządu klasowego. Rodzic ucznia może uczestniczyć                  w pracach komisji w charakterze obserwatora.

24. Termin posiedzenia komisji ustala dyrektor i powiadamia o nim niezwłocznie wnioskującego.

24.  Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona
i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin posiedzenia komisji, imię
i nazwisko ucznia, wynik głosowania, ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz
z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

25. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w terminie do 31 stycznia oraz na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

26.Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych
w wymiarze tygodniowym:

 1. 1)jedna godzina tygodniowo – minimum 3 oceny;
 2. 2)dwie godziny tygodniowo – minimum 4 oceny;
 3. 3)trzy godziny tygodniowo – minimum 5 ocen;
 4. 4)cztery i więcej godziny tygodniowo – minimum 6 ocen.

27. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.

 

Rozdział 8

System oceniania na I etapie edukacyjnym

§154.1. Założenia ogólne

1)  W edukacji wczesnoszkolnej ocenianie jest procesem gromadzenia danych o zachowaniu
i osiągnięciach szkolnych dziecka; to proces sprawdzania i orzekania, jak się ma faktyczny rozwój dziecka do rozwoju zakładanego w realizowanym programie edukacji. Ocenić ucznia, to dać jak najpełniejszą informację o jego aktywności, postępach, trudnościach oraz uzdolnieniach i zainteresowaniach.

2)  Nauczyciele klas I - III na początku każdego roku szkolnego informują dzieci i ich rodziców (prawnych opiekunów) o kryteriach wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i sposobach oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

 1. a)dzieci w zespole klasowym – w trakcie zajęć edukacyjnych;
 2. b)rodziców (prawnych opiekunów) – podczas zebrania organizacyjno - informacyjnego.

3)  Fundamentalną zasadę oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów stanowi podstawa programowa (dla właściwego poziomu edukacji wczesnoszkolnej), natomiast kryteria wymagań programowych zawierają obszary edukacyjne i kompetencje ucznia
w poszczególnych obszarach.

4)  Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

2. Ocenianie

1) Ocenianiu podlega:

 1. a)zachowanie ucznia,
 2. b)umiejętności i wiedza.
 3. c)wkład pracy i zaangażowanie

2)  Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy

z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz

w toku konsultacji.

3) W klasach I-III szkoły podstawowej przeprowadza się klasyfikowanie roczne. Polega ono na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu oceny opisowej oraz opisowej oceny zachowania.

4) Przy klasyfikowaniu ucznia obowiązuje ocena opisowa ustalona w oparciu o oceny zanotowane w dzienniku lekcyjnym i spostrzeżenia nauczyciela.

5) W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodziców i uwzględnieniu opinię wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.

6) Przy ocenie zachowania brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. a)wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 2. b)przygotowanie do lekcji
 3. c)stosunek do rówieśników i osób dorosłych,
 4. d)współpraca w zespole
 5. e)sposób rozwiązywania konfliktów
 6. f)poziom kultury osobistej,
 7. g)właściwa postawa podczas imprez szkolnych i w miejscach publicznych,
 8. h)dbałość o mienie szkolne, prywatne i publiczne,
 9. i)dbałość o ład i porządek w klasie, w szkole i na boisku,
 10. j)uczestnictwo w szkolnych i pozaszkolnych konkursach,
 11. k)udział w pracach na rzecz klasy i szkoły,
 12. l)dbałość o higienę osobistą,
  1. m)godne reprezentowanie klasy i szkoły poprzez odpowiedni strój stosowny do okoliczności
  2. n)właściwe zachowanie podczas zajęć dydaktycznych oraz przerw międzylekcyjnych

7) W klasach I – III obowiązuje opisowa ocena śródroczna i roczna. Wyjątkiem jest religia/etyka, która zawiera oceny cyfrowe.

8) W klasach I-III ocenianie bieżące ucznia w zakresie edukacji wczesnoszkolnejoraz języka angielskiegoprowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia, wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych oraz innych wytworów w obszarach:

 1. a)czytanie (technika, rozumienie i interpretacja treści);
 2. b)pisanie (graficzna strona pisma, poprawność ortograficzna, forma, płynność, spójność logiczna wypowiedzi pisemnych);
 3. c)wypowiedzi słowne (poprawność gramatyczna, spójność, logiczność, rozumienie poleceń);
 4. d)obliczanie (wykonywanie działań arytmetycznych, rozwiązywanie zadań tekstowych, problemów matematycznych i praktycznych, obliczenia geometryczne);
 5. e)wiedza o świecie (znajomość pojęć i procesów przyrodniczych, środowiskowych, społecznych, obserwacje, doświadczenia, analiza zjawisk);
 6. f)działalność artystyczna (plastyczna, muzyczna, techniczna);
 7. g)rozwój ruchowy;
 8. h)korzystanie z komputera;

9.)      Ocenę bieżącą otrzymuje uczeń po wykonaniu określonego ćwiczenia, zadania czy odpowiedzi.

W ocenianiu bieżącym nauczyciel stosuje oceny wyrażone stopniem w następującej skali:

 1. a)stopień celujący - 6
 2. b)stopień bardzo dobry – 5
 3. c)stopień dobry - 4
 4. d)stopień dostateczny - 3
 5. e)stopień dopuszczający - 2
 6. f)stopień niedostateczny – 1

Dopuszczone są „+” i „-” z wyjątkiem oceny : celujący, niedostateczny.

Do ocen cyfrowych może być dołączony komentarz słowny lub pisemny zawierający pozytywne sformułowania, które potwierdzają wkład pracy ucznia i jego zaangażowanie lub informację dotyczącą braków w wiadomościach i umiejętnościach oraz zalecenia do poprawy. Sformułowania te są znane uczniom i rodzicom.

10) Ocena śródroczna opisowa: informacja dla rodziców – według wzoru ustalonego na dany rok szkolny.

11) Ocena roczna opisowa: w arkuszu ocen, na świadectwie szkolnym.

 

Rozdział 9

Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII

§141.1.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 1. 2.Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.
 2. 3.Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
 3. 4. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:
 4. 1)prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu (lub dużą część działu);
 5. 2)testy;
 6. 3)kartkówki z trzech ostatnich tematów;
 7. 4)prace domowe;
 8. 5)zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;
 9. 6)różnego typu sprawdziany pisemne;
 10. 7)wypowiedzi ustne;
 11. 8)praca w zespole;
 12. 9)testy sprawnościowe;
 13. 10)prace plastyczne i techniczne;
 14. 11)wiadomości i umiejętności muzyczne.

5. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów:

 1. 1)praca klasowa/sprawdzian – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę okresową, zasady przeprowadzania:
  1. a)uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych /

sprawdzianów, które są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym,

 1. b)w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową/sprawdzian,            w ciągu tygodnia nie więcej niż cztery;
 2. 2)kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi przy ich przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w punkcie 1.

6. W pracy pisemnej ocenie podlega:

 1. 1)zrozumienie tematu;
 2. 2)znajomość opisywanych zagadnień;
 3. 3)sposób prezentacji;
 4. 4)konstrukcja pracy i jej forma graficzna;
 5. 5)język;
 6. 6)estetyka zapisu.

7. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:

 1. 1)znajomość zagadnienia;
 2. 2)samodzielność wypowiedzi;
 3. 3)kultura języka;
 4. 4)precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

8. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają następujące umiejętności:

 1. 1)planowanie i organizacja pracy grupowej;
 2. 2)efektywne współdziałanie;
 3. 3)wywiązywanie się z powierzonych ról;
 4. 4)rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.
  1. 9.Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. Oceny z odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące postępów edukacyjnych ucznia mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako informacja dla rodziców (prawnych opiekunów) i winne być podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów).
  2. 10.Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie sprawdzania zawartości merytorycznej.
  3. 11.Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego.
  4. 12.Na 5 dni przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich pisemnych sprawdzianów wiadomości.
  5. 13.Nieprzygotowanie ucznia do zajęć obejmuje zadania domowe oraz braki zeszytów
   z pracami domowymi. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji.
   W przypadkach uzasadnionych decyzje o zwolnieniu ucznia z przygotowania się do lekcji, jak również okres obejmujący nieprzygotowanie bez odnotowania tego faktu,
   o którym mowa powyżej, podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne lub dyrektor szkoły.
  6. 14.Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady.
  7. 15.Częste braki zadań domowych i zeszytu przedmiotowego odnotowywane są
   w dzienniku lekcyjnym i mają wpływ na ocenę z zajęć edukacyjnych i zachowania.
  8. 16.Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości ustalają nauczyciele uczący poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.

17.W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.

 

Rozdział 10

Ocenianie zachowania

§142.1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli    stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. 1)ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 2. 2)ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. 1)informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 2. 2)motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;
 3. 3)dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach
  w zachowaniu się ucznia.
  1. 4.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  2. 5.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  3. 6.Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:
  4. a)wzorowe – wz;
  5. b)bardzo dobre – bdb;
  6. c)dobre – db;
  7. d)poprawne – pop;
  8. e)nieodpowiednie – ndp;
  9. f)naganne – ng.
   1. 7.W klasach I-III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową.
    1. 8.Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą opinię własną ucznia, opinię nauczycieli uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły.
    2. 9.W ciągu okresu nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym także osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych
     i negatywnych przejawach zachowań ucznia w kartach uwag. Także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.
    3. 10.Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia oraz opinii ocenianego ucznia.
    4. 11.Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 17.
    5. 12.Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
    6. 13.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.
    7. 14.Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
     1. 1)wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
     2. 2)postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
     3. 3)dbałość o honor i tradycje szkoły;
     4. 4)dbałość o piękno mowy ojczystej;
     5. 5)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
     6. 6)godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
     7. 7)okazywanie szacunku innym osobom.
     8. 15.Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
     9. 16.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:
      1. 1)dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
      2. 2)wychowawca klasy;
      3. 3)wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
      4. 4)pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
      5. 5)psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
      6. 6)przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
      7. 7)przedstawiciel rady rodziców.
       1. 17.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.
       2. 18.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
       3. 1)skład komisji;
       4. 2)termin posiedzenia komisji;
       5. 3)wynik głosowania;
       6. 4)ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

19.Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

20.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 1. 1)oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 2. 2)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

Rozdział 11

Kryteria ocen z zachowania

§143. Na podstawie szczegółowego regulaminu wystawiania ocen zachowania uczeń uzyskuje odpowiednią ilość punktów oraz spełnia wymagania opisowe na poszczególne oceny zachowania.

§144. 1. Wzorowe - otrzymuje uczeń, który:

 1. 1)systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga maksymalne oceny do swoich możliwości i zdolności;
 2. 2)aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich inicjatorem;
 3. 3)interesuje się postacią patrona szkoły, zna hymn szkoły;
 4. 4)rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań;
 5. 5)reprezentuje godnie szkołę w konkursach, zawodach sportowych;
 6. 6)wywiązuje się bez zastrzeżeń z zadań przydzielonych mu przez szkołę, wychowawcę, organizację;
 7. 7)nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje;
 8. 8)zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów;
 9. 9)przejawia troskę o mienie szkoły;
 10. 10)zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu, nosi obuwie zmienne;
 11. 11)zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
 12. 12)nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki);
 13. 13)reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innych;
  1. 14)wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, gestów, zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościowe;
  2. 15)poszerza swój zakres języka ojczystego (literatura, teatr, film);
  3. 16)zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych;
  4. 17)w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych;
  5. 18)zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym;
   1. 19)przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym; jest uczciwy
    w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje);
   2. 20)zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, członkom rodziny, kolegom i ich rodzicom.

2. Bardzo dobre - otrzymuje uczeń, który:

 1. 1)używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, kolegów, znajomych;
 2. 2)przestrzega wymagań Statutu szkoły i norm społecznych,
 3. 3)zna hymn szkoły;
 4. 4)przejawia troskę o mienie szkoły;
 5. 5)pomaga słabszym i młodszym kolegom;
 6. 6)nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec innych;
 7. 7)kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych;
 8. 8)bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;
 9. 9)przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
 10. 10)przestrzega zasad higieny osobistej;
 11. 11)nigdy nie ulega nałogom;
 12. 12)bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
 13. 13)nie spóźnia się na zajęcia szkolne;
 14. 14)zawsze nosi odpowiedni strój, zmienia obuwie;
 15. 15)chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły.

3. Dobre - otrzymuje uczeń, który:

 1. 1)spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej;
 2. 2)punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia;
 3. 3)przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami;
 4. 4)inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy
  i szkoły;
 5. 5)prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów;
 6. 6)zna symbole szkoły, hymn;
 7. 7)nosi odzież i obuwie wymagane regulaminem szkoły;
 8. 8)nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą;
 9. 9)przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły,
  na wycieczkach i imprezach szkolnych;
 10. 10)dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu;
 11. 11)prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeniowych;
 12. 12)nie ulega nałogom;
 13. 13)rozumie i stosuje normy społeczne;
 14. 14)szanuje mienie społeczne;
 15. 15)przestrzega wymagań regulaminu szkolnego;
 16. 16)pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 17. 17)nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy;
 18. 18)wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły;
 19. 19)nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem.

4. Poprawne - otrzymuje uczeń, który:

 1. 1)sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne;
 2. 2)ma nieusprawiedliwione maksymalnie 7 godzin lekcyjnych;
 3. 3)sporadycznie spóźnia się na lekcje;
 4. 4)nie zna hymnu szkoły;
 5. 5)nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy;
 6. 6)zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu;
 7. 7)zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego;
 8. 8)zdarza mu się zapominać wymaganego stroju;
 9. 9)sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych;
 10. 10)czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci naprawienia swojego błędu;
 11. 11)zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
 12. 12)zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą;
 13. 13)czasami zapomina obuwia zmiennego;
 14. 14)na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie;
 15. 15)nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich;
 16. 16)nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć;
 17. 17)poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły;
 18. 18)używa zwrotów grzecznościowych;
 19. 19)czasem pomaga koleżankom i kolegom.

5. Nieodpowiednie - otrzymuje uczeń, który:

 1. 1)jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji;
 2. 2)wielokrotnie spóźnia się na lekcje;
 3. 3)opuścił więcej niż 7 godzin bez usprawiedliwienia;
 4. 4)często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji;
 5. 5)nie nosi obuwia zmiennego, jego ubiór i fryzura budzą zastrzeżenia;
 6. 6)niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne;
 7. 7)w sposób lekceważący odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, osób starszych;
 8. 8)jest agresywny w stosunku do rówieśników;
 9. 9)lekceważy zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę, zespół klasowy;
 10. 10)w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa;
 11. 11)wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca przebieg uroczystości szkolnych;
 12. 12)używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią;
 13. 13)nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (wycieczki, spacery, wyjazdy, zajęcia na basenie);
 14. 14)często zaniedbuje higienę osobistą;
 15. 15)ulega nałogom;
 16. 16)ma negatywny wpływ na swoich kolegów;
 17. 17)lekceważy ustalone normy społeczne;
 18. 18)nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania.

6. Naganne - otrzymuje uczeń, który:

 1. 1)nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zajęć domowych, wagaruje;
 2. 2)nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli;
 3. 3)nagminnie nie realizuje zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń samorządu uczniowskiego;
 4. 4)jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły;
 5. 5)poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża zdrowie własne i innych;
 6. 6)bardzo często zaniedbuje higienę osobistą, nie zmienia obuwia;
 7. 7)nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy swojego błędu;
 8. 8)ulega nałogom;
 9. 9)celowo niszczy mienie szkoły;
 10. 10)wchodzi w konflikt z prawem;
 11. 11)swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża honor szkoły i ojczyzny.

Uczeń, który dopuszcza się kradzieży i rozboju oraz umieszcza bez zgody osób zainteresowanych materiały (fotograficzne, filmowe, itp.) w miejscach dostępnych publicznie (prasa, internet, itp.) otrzymuje ocenę zachowania naganną, a jego postępowanie zgłaszanejest na policję.

Uczeń, który nie przejawia zmian w negatywnych zachowaniach, notorycznie łamie regulaminy i zasady obowiązujące w szkole, zostaje wykluczony z imprez szkolnych, zawodów sportowych oraz wszelkiego rodzaju wycieczek, o czym w formie pisemnej zostają powiadomieni rodzice. Odbiór informacji potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 

Rozdział 12

Klasyfikacja śródroczna i roczna

§145. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.

 1. 2.Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
  i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną                w niniejszym statucie.
 2. 3.Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu pierwszego okresu.
 3. 4.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 4. 5.Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu.
 5. 6.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną
  i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli oraz ocenianego ucznia.
 6. 7.Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.
 7. 8.W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym okresie ocena śródroczna staje się oceną roczną.
 8. 9.W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu.
 9. 10.W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 10. 11.O osiągnięciach i postępach uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na zebraniach ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub pisemnego do oceny bieżącej lub śródrocznej.

§146.1 .Na jeden miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych .

 1. 2.Na dwa tygodnie przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych .
 2. 3.Wychowawca klasy na 1 miesiąc przed rocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej lub bezpośredniej rozmowie o przewidywanej dla niego rocznej/ śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej ocenie nagannej z zachowania. Informacja pisemna powinna być podpisana przez rodzica. Jeśli rodzic nie stawi się na wyznaczone zebranie, informacja zostanie wysłana niezwłocznie listem poleconym.

§147.    Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie programowo wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje program działań                w celu uzupełnienia przez ucznia braków: zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńska i indywidualna pomoc nauczyciela.

§148.    Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

§149.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zasady przeprowadzania sprawdzianu określa statut szkoły.

 

Rozdział 13

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana

rocznej oceny z zajęć edukacyjnych

§150. 1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowanąÂ Â  przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w statucie szkoły.

 1. 2.Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.
 2. 3.Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy.
 3. 4.Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
 4. 1)frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
 5. 2)usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
 6. 3)przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
 7. 4)uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
 8. 5)skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym konsultacji indywidualnych.
 9. 5.Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą
  w formie podania do nauczyciela przedmiotu, w ciągu 7 dni odterminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.
 10. 6.Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.
 11. 7.W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
 12. 8.W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych
  w punkcie 5. prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
 13. 9.Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
 14. 10.Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji nauczyciela przedmiotu.
 15. 11.Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
 16. 12.Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

Rozdział 14

Egzamin klasyfikacyjny

§151. 1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 1. 2.Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.
 2. 3.Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. 4.Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody rady pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy szkoły.
 4. 5.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.
 5. 6.Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”.
 6. 7.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 7. 8.Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 8. 9.Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
  z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 9. 10.Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 10. 11.Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
 11. 1)dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
  1. 12.Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
  2. 13.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
  3. 14.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której mowa w ust. 11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  4. 15.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
  5. 16.Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
  6. 17.Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono jedną lub dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.
  7. 2)nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

Rozdział 15

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym

§152.1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 1. 2.Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęćzostała ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości           i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 2. 3.Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja
  w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się
  z uczniem i jego rodzicami.
 3. 4.W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:
 4. 1)dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przed dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 5. 2)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 6. 3)dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
  1. 5.Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, może być zwolniony z udziału
   w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  2. 6.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
  3. 7.Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
  4. 8.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  5. 9.Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia
   i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
  6. 10.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
   o którym mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
   w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu
   z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
  7. 11.Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
   z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu

 

Rozdział 16

Egzamin poprawkowy

§153.1.Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

 1. 2.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
  z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania fizycznego z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. 3.W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
 3. 4.Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
 4. 5.Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. 6.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 6. 7.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
  W skład komisji wchodzą:
  1. 1)dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
  2. 2)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
  3. 3)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako człkomisji.
   1. 8.Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.
   2. 9.Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
    W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
    1. 10.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
    2. 11.Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
    3. 12.Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.
    4. 13.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
     w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
    5. 14.Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji
     i powtarza klasę (dotyczy uczniów szkoły podstawowej).
    6. 15.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
    7. 16.W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy §166. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Rozdział 17

Egzamin ósmoklasisty

§154. 1.Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej, jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny.

 1. 2.Egzamin w klasie VIII obejmuje wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego
  w odniesieniu do czterech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego
  z wybranych przedmiotów spośród: biologii, geografii, chemii, fizyki lub historii.
 2. 3.W latach 2019 – 21 egzamin w klasie VIII obejmuje trzy przedmioty: język polski, matematykę, język obcy.
 3. 4.Egzamin zewnętrzny ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
 4. 5.Uczeń może wybrać tylko jeden język, którego uczy się w szkole jako obowiązkowy.
 5. 6.Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.
 6. 7.Jeżeli uczeń uczy się w szkole podstawowej jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny,
  z którego uczeń przystąpi do drugiej części egzaminu.
 7. 8.Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony
  z odpowiedniej części egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku.
 8. 9.Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.
 9. 10.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 10. 11.W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 11. 12.Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
 12. 13.Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły,
  w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
 13. 14.Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
 14. 15.Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:
 15. 1)nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo;
 16. 2)przerwał daną część egzaminu przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym
  w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem.
  1. 16.Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu
   w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.
  2. 17.W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
  3. 18.W przypadku, o którym mowa w ust. 17, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zamiast wyniku z egzaminu z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.”
  4. 19.Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
  5. 20.Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

Rozdział 18

Wyniki egzaminu

§155. 1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

 1. 2.Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
 2. 3.Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej .
 3. 4.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu
  w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 4. 5.Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 5. 6.Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 6. 7.Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

DZIAŁ XIII

Promowanie i ukończenie szkoły

Rozdział 1

Informacje ogólne

§156.1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.

 1. 2.Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 2. 3.Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz
  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 3. 4.Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca, następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.
 4. 5.Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, techniki, plastyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji
  z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.
  1. 6.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
  2. 7.Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2. oraz przystąpił do egzaminu. Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów.
  3. 8.Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
   z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
   1. 9.Uczniowie, którzy do egzaminu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do egzaminu w roku następnym.
   2. 10.Do egzaminu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

Rozdział 2

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne

§157. 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.

 1. 2.Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji
  z wyróżnieniem.
 2. 3.Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.
 3. 4.Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
 4. 5.Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
  i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.
 5. 6.Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica, wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.
 6. 7.Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.
 7. 8.Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.
 8. 9.Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń.
 9. 10.Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.
 10. 11.Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.
 11. 12.Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły i zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.
 12. 13.W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.
 13. 14.Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.
 14. 15.Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.
 15. 16.Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.
 16. 17.Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się :
 17. 1)uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;
 18. 2)osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

 

DZIAŁ XIV

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

Rozdział 1

Informacje ogólne

§158. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.

 1. 2.Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.
 2. 3.Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem
  w trakcie wycieczek:
 3. 1)podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;
 4. 2)podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie
  z harmonogramem dyżurów;
 5. 3)podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
  1. 4.W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie:

informatyki, fizyki, chemii i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.

 1. 5.Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz).
 2. 6.Szkoła na stałe współpracuje z policją.
 3. 7.Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.
  1. 8.Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców umieszczony w zeszycie zwolnień(znajdujący się w sekretariacie szkoły), w którym odnotowuje dzień
   i godzinę wyjścia ze szkoły lub w zeszycie kontaktów - w przypadku, gdy powrót dziecka do domu ma odbywać się we własnym zakresie.
  2. 9.W przypadku powrotu dziecka do domu samodzielnie (np. rowerem), rodzic pisemnie deklaruje, iż bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka
   w drodze do szkoły i do domu.
   1. 10.W przypadku nieobecności nauczyciela można odwołać pierwsze lekcje,
    a zwolnić uczniów z ostatnich.
   2. 11.Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.
   3. 12.W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia rodziców, szkolnego inspektora bhp oraz dyrektora szkoły.
   4. 13.Dyrektor szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.
   5. 14.O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jesti kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

 

Rozdział 2

Procedury postępowania w przypadku zagrożenia

§159. 1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 1. 1)przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy;
 2. 2)wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły;
 3. 3)wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności;
  1. 2.W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
  2. 3.Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal
   z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
  3. 4.W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania
   z pedagogiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży
   w kompetencji tych instytucji.
  4. 5.W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
  5. 6.W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące kroki:
  6. 1)powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy;
  7. 2)odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie;
  8. 3)wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej;
  9. 4)zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki;
  10. 5)dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
   1. 7.W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
   2. 8.Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego;
   3. 9.W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:
   4. 1)nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje
    (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy;
   5. 2)powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję;
   6. 3)po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

10. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

 1. 1)nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku
  z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji;
 2. 2)o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia
  i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa;
 3. 3)w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji
  i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież
  i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy;
 4. 4)jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić,
  w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

10.W szkole obowiązują procedury szkolne opisujące zachowania i metody postępowania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz szkoły jako instytucji
w sytuacjach innych niż wymienione w § 173. Każdy pracownik jest zobowiązany je znać
i przestrzegać.

 

Rozdział 3

Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów

§160.1.Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni
za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.

2. uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć Sprawowanie opieki nad obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:

 1. 1)systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;
 2. 2)systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy
  i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy;
 3. 3)uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im,
 4. 4)sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);
 5. 5)reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
 6. 6)zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;
 7. 7)niezwłocznie zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
  1. 3.W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić rodziców,
   w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować
   w „zeszycie wypadków”, znajdującym się w sekretariacie szkoły).
  2. 4.Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.
  3. 5.Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
  4. 6.Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
  5. 7.Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

 

Rozdział 4

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach

§161. 1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

 1. 2.Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek.
 2. 3.Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem
  z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 3. 4.Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
 4. 5.Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą.
 5. 6.Osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
 6. 7.Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.
 7. 8.Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły lub placówki.
 8. 9.Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt ratunkowy.
  1. 10.Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.
  2. 11.Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów.
  3. 12.Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach
   i innych zbiornikach wodnych.
  4. 13.Przed przystąpieniem do strzelania z broni sportowej uczniów zaznajamia się
   z zasadami korzystania ze strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia się z bronią.
  5. 14.Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły lub placówki sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia,                w tym dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni strzeleckiej - jeżeli szkoła nie ma możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z tego sprzętu.
  6. 15.Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel szkoły,
   a w wyjątkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca odpowiednie przepisy (kwalifikacje potwierdzone dokumentem).
  7. 16.Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według odrębnych przepisów:
  8. 1)jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza szkołę iz środków lokomocji;
  9. 2)jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej;
  10. 3)grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób.
   1. 17.Na udział w wycieczce oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na piśmie.
   2. 18.Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki przez opiekuna i zatwierdzenia karty przez dyrektora szkoły.
   3. 19.Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu
    z dyrektorem szkoły inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.
   4. 20.Kierownikiem obozu wędrownego powinien być nauczyciel posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników obozów. Opiekunem grupy zaś może być każda osoba pełnoletnia (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).
   5. 21.Organizator zajęć z klasą (grupą) poza szkołą wpisuje wyjście do zeszytu wyjść.

§162. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia wprowadza dyrektor szkoły zarządzeniem i zapoznaje z nimi wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców uczniów poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły.

 

DZIAŁ XV

Ceremoniał szkolny

Rozdział 1

Symbole szkolne

§163. Ceremoniał szkolny ma na celu określenie właściwego postępowania w trakcie uroczystości a także wobec najważniejszych symboli państwowych i szkolnych.

§164. Uroczystości szkolne:

 1. a)rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
 2. b)Dzień Edukacji Narodowej;
 3. c)pasowanie na ucznia;
 4. d)święto Patrona Szkoły;
 5. e)uroczystości związane ze świętami narodowymi (1 Września, 11 Listopada, 3 Maja).

§165. Hymn szkoły:

 1. 1.Szkoła posiada własny hymn/pieśń szkoły. Znajomość jego/jej słów toz uczniowskich obowiązków. Podczas wykonywania hymnu szkoły uczniowie zachowują się jak podczas wykonywania hymnu państwowego.
 2. 2.Hymn szkoły śpiewany jest na uroczystościach szkolnych, z wyłączeniem świąt państwowych. Tekst hymnu:

Kościuszko, Kościuszko,

Patronie naszej szkoły / 2x.

Uczysz nas kształtować charaktery swoje / 2x.

 

Ref. Zostałeś wybrany z pośród wielkich ludzi.

      Dajesz przykład wszystkim, jak Ojczyźnie służyć.

 

    Kościuszko, Kościuszko,

Patronie naszej szkoły / 2x

Sławią cię Polacy i inne narody / 2x.

 

             Ref. Zostałeś wybrany…

3. Na akademiach szkolnych, poświęconych uroczystościom państwowym, wykonywany jest hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego.

§166. Sztandar szkoły:

1. W uroczystościach szkolnych bierze udział sztandar:

1)  Sztandar Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ruścu.

       Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji – właściwych postaw dla jego poszanowania.

 1. 2.Sztandar jest przechowywany w gablocie.W tym samym miejscu przechowywane są insygnia pocztu sztandarowego.

3.Opis sztandaru:

Plan sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100x105cm. Przymocowany jest on do drzewca wykonanego z bukowego drewna toczonego, zakończonego głowicą w formie orła w złotej koronie. Sztandar obszyto złotą taśmą generalską i wykończono frędzlami.

Główna strona sztandaru (awers) posiada kremowe tło. Centralne miejsce zajmuje wyszywany złotymi nićmi kaganek oświaty, a powyżej płonącego kaganka znajduje się wyszywana złotą nicią księga. Księga z kagankiem otoczona jest złotym napisem: „SZKOŁA PODSTAWOWA W RUŚCU IM.TADEUSZA KOSCIUSZKI”.

Rewers sztandaru jest czerwony. Na tym tle widnieje wizerunek białego orła z głową ozdobioną złotą koroną, zwróconą w prawo. Nad godłem państwowym na półokręgu umieszczono napis: „NAUKA I PRACA”, pod orłem , także na półokręgu, znajduje się napis: „SŁUŻYMY POLSCE”. Orzeł został wyhaftowany srebrną nicią, zaś korona, dziób i pazury – nicią złotą.

 1. 4.Wprowadzenie sztandaru.

Osoba prowadząca uroczystość wygłasza komendę:

„Proszę wszystkich o powstanie. Poczet sztandarowy sztandar szkoły wprowadzić!”

UWAGA: poczet sztandarowy podlega dalszym komendom przewidzianym ceremoniałem              w zależności od okoliczności przewidzianych w ceremonii.

 1. 5.Wyprowadzenie sztandaru:

Osoba prowadząca uroczystość wygłasza komendę:

„Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić.”

Po opuszczeniu miejsca uroczystości przez poczet – komenda „Spocznij. Proszę usiąść.”

UWAGA: chorąży i asysta opiekują się sztandarem aż do momentu umieszczenia go wraz                    z insygniami w gablocie.

§167. Poczet sztandarowy:

 1. 1.Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska
  w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klasy najstarszej szkoły podstawowej wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie
  i wzorowym zachowaniu.
 2. 2.Skład osobowy pocztu sztandarowego:

1) Chorąży (sztandarowy) – jeden uczeń,
2) Asysta – dwie uczennice.

 1. 3.Obok składu podstawowego powołuje się rezerwowego chorążego oraz członków asysty, którzy zastępują stałą obsadę pocztu w razie jej nieobecności bądź złego samopoczucia.
 2. 4.Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania sztandaru na tydzień przed uroczystym zakończeniem roku szkolnego).
 3. 5.Ceremoniał przekazania sztandaru nowemu pocztowi ma miejsce na tydzień przed uroczystością zakończenia roku szkolnego klas programowo najstarszych. Przed przekazaniem sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu odczytuje się uchwałę Rady Pedagogicznej z podaniem nazwisk obsady pocztu sztandarowego. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu.

       Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi: Przekazujemy wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki, opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

       Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki.

Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym następuje przekazanie sztandaru i szarf. Po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet sztandarowy dołącza do uczniów swojej klasy.

 1. 6.Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu.
 2. 7.Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych uzupełnionych insygniami: biało – czerwoną szarfą, przewieszoną przez prawe ramię, zwróconą kolorem białym
  w stronę kołnierza, spiętą na lewym biodrze. Poczet występuje w białych jednolitych rękawiczkach.

       Strój galowy: biała bluzka / koszula, ciemna spódnica / spodnie (czarne lub granatowe), dla dziewcząt – rajstopy w kolorze naturalnym. Obuwie pełne, zasłaniające stopę (półbuty) w kolorze ciemnym. Kołnierz ani nic innego nie może zasłaniać biało – czerwonej szarfy.
W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie.

 1. 8.Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.
  Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, Sztandar szkoły wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą, a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij”.
 2. 9.Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji.
 3. 10.Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem).
 4. 11.Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru opierając drzewce na prawym ramieniu, jednak przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu sztandaru należy pochylić go do przodu.
 5. 12.Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność” . Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość.
 6. 13.Oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar.
 7. 14.Sztandar oddaje honory:
 8. 1)na komendę „do hymnu” i „do hymnu szkoły”;
 9. 2)w czasie wykonywania „Roty”;
 10. 3)w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych;
 11. 4)podczas opuszczenia trumny do grobu;
 12. 5)w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci;
 13. 6)podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły;
 14. 7)w trakcie uroczystości kościelnych.

 

Rozdział 2

Ślubowanie klasy pierwszej szkoły podstawowej

§168.1.Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru. Każdy pierwszoklasista stojąc w postawie zasadniczej trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarza rotę przysięgi:

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

         Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę. Będę starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom                    i nauczycielom”

 

 

 

 

DZIAŁ XVI

Przepisy przejściowe

§169.Dla uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydane przed 1 września 2017 roku, w przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole, dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków:

 1. 1)w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz;
 2. 2)szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.

 

DZIAŁ XVII

Postanowienia końcowe

§170. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. 2.Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające
  z celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również
  z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.
 2. 3.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. 4.Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§171. 1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:

 1. 1)dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej;
 2. 2)organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. 3)rady rodziców;
 4. 4)organu prowadzącego szkołę;
 5. 5)oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

2. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły.

§172. Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych
w statucie.

§173. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Statut szkoły został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu……………………..

Uchwałą nr