Home Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ruścu

Statut

8-letniej

Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki
w Ruścu

 

Podstawy prawne:

 1. 1.Akt założycielski – Uchwała Rady Gminy nr VII/78/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rusiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
 2. 2.Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
 3. 3.Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ

20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).

 1. 4.Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: (Dz. U.
  z 2019
  r. poz. 1481)).
 2. 5.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681)).
 3. 6.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 967)
 4. 7.Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustaw – Karta Nauczyciela oraz innych ustaw
 5. 8.Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela.
 6. 9.Ustawa z dnia 14 marca 2014 r.. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. Z 2014 r.., po. 498).
 7. 10.Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239).
 8. 11.Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1000).
 9. 12.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2016 poz. 1870).
 10. 13.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575).
 11. 14.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 682.).
 12. 15.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.).

Spis treści:

DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE …………………......................................................................................10

ROZDZIAŁ 1

INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLE....................................................................................................10

ROZDZIAŁ 2

MISJA SZKOŁY, MODEL ABSOLWENTA .........................................................................................11

ROZDZIAŁ 3

CELE I ZADANIA SZKOŁY...................................................................................................................12

DZIAŁ II

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY......................................................................17

ROZDZIAŁ 1

INFORMACJE WSTĘPNE .....................................................................................................................17

ROZDZIAŁ 2

PROGRAMY NAUCZANIA, WYMAGANIA I ZASADY DOPUSZCZANIA DO UŻYTKU

W SZKOLE...............................................................................................................................................17

ROZDZIAŁ 3

PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY EDUKACYJNE, ZASADY DOPUSZCZANIA DO UŻYTKU

W SZKOLE...............................................................................................................................................19

ROZDZIAŁ 4

ZASADY KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH ZAKUPIONYCH Z DOTACJI CELOWEJ .........................21

ROZDZIAŁ 5

PROGRAM WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI................................................................................23

DZIAŁ III

ORGANIZACJA, FORMY I SPOSOBY ŚWIADCZENIA POMOCY

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.........................................................................24

ROZDZIAŁ 1

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE...........24

ROZDZIAŁ 2

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE......................................26

ROZDZIAŁ 3

POMOCPSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UCZNIOWI ZDOLNEMU..................................29

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNEJUCZNIOM.........................30

ROZDZIAŁ 5

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW W ZAKRESIE UDZIELANIA

POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ..........................................................................33

 

ROZDZIAŁ 6

OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY KLASY W ZAKRESIE WSPIERANIA UCZNIÓW.....................34

ROZDZIAŁ 7

ZADANIA I OBOWIĄZKI PEDAGOGA SZKOLNEGO/PSYCHOLOGA..........................................36

OZDZIAŁ 8

ZADANIA I OBOWIĄZKI LOGOPEDY ...............................................................................................37

ROZDZIAŁ 9

ZADANIA I OBOWIĄZKI DORADCY ZAWODOWEGO ..................................................................38

ROZDZIAŁ 10

ZADANIA I OBOWIĄZKI TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGO.........................................................38

ROZDZIAŁ 11

ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM .....…………………………………………..……...……...39

ROZDZIAŁ 12

NAUCZANIE INDYWIDUALNE...........................................................................................................43

ROZDZIAŁ 13

INDYWIDUALNY TOK NAUKI, INDYWIDUALNY PROGRAM NAUKI…...................................45

ROZDZIAŁ 14

DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE WSPIERANIA DZIECKA NA I – SZYM ETAPIE EDUKACYJNYM....................................................................................................................................47 ROZDZIAŁ 15

SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.........................49

ROZDZIAŁ 16

POMOC MATERIALNA UCZNIOM .....................................................................................................50

 

DZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE ........................................................52

 

ROZDZIAŁ 1

DYREKTOR SZKOŁY..............................................................................................................................52

ROZDZIAŁ 2

RADA PEDAGOGICZNA ........................................................................................................................57

ROZDZIAŁ 3

RADA RODZICÓW..................................................................................................................................60

ROZDZIAŁ 4

SAMORZĄD UCZNIOWSKI....................................................................................................................62

ROZDZIAŁ 5

ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW SZKOŁY..................................................................................63

ROZDZIAŁ 6

ROZSTRZYGANIE SPORÓW POMIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY....................................................65

DZIAŁ V

ORGANIZACJA NAUCZANIA.................................................................................65

ROZDZIAŁ 1

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA......................................................................65

ROZDZIAŁ 2

ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY I TWORZENIA STRUKTUR MIĘDZYDDZIAŁOWYCH I MIĘDZYKLASOWYCH...........................................................................................................................66

ROZDZIAŁ 3

ORGANIZACJA NAUKI RELIGII/ETYKI I WDŻ .................................................................................67

ROZDZIAŁ 4

ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ - WF,

DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO.............................................................................................................68

ROZDZIAŁ 5 

DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI..............................69

DZIAŁ VI

ORGANIZACJA WYCHOWANIA I OPIEKI........................................................70

ROZDZIAŁ 1

SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA...................................................................................................70

ROZDZIAŁ 2

WOLONTARIAT W SZKOLE..................................................................................................................72

ROZDZIAŁ 3

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI..............................................................................................................74

DZIAŁ VII

SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO .......................................................................75

ROZDZIAŁ 1

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE ...............................................................................................................75

ROZDZIAŁ 2

SPOSOBY REALIZACJI DZIAŁAŃ DORADCZYCH...........................................................................77

ROZDZIAŁ 3

OSOBY ODPOWIEDZIALNE I ZAKRES ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI............................................79

ROZDZIAŁ4

PRZEWIDYWANEREZULTATY…………………………………………………………. 80

DZIAŁ VIII

ORGANIZACJA SZKOŁY…….………………………………………...…….…….81

ROZDZIAŁ 1

BAZA SZKOŁY.........................................................................................................................................81

ROZDZIAŁ 2

ORGANIZACJA NAUCZANIA W SZKOLE...........................................................................................82

ROZDZIAŁ 3

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA..........................................................................................................84

ROZDZIAŁ 4

PRAKTYKI STUDENCKIE......................................................................................................................84

ROZDZIAŁ 5

ŚWIETLICA SZKOLNA ...........................................................................................................................84

   ROZDZIAŁ 6

STOŁÓWKA SZKOLNA ..........................................................................................................................86

ROZDZIAŁ 7

BIBLIOTEKA SZKOLNA.........................................................................................................................87

ROZDZIAŁ 8

ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE I ZASADY ICH PRACY.....................................................................89

ROZDZIAŁ 9

RODZAJE ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH I ICH ZADANIA .......................................................90

 

DZIAŁ IX

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY................................................99

ROZDZIAŁ 1

ZADANIA NAUCZYCIELI.......................................................................................................................99

ROZDZIAŁ 2

ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLAS...................................................................................................101

ROZDZIAŁ 3

ZADANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA

UCZNIOM..................................................................................................................................................103

ROZDZIAŁ 4

PRACOWNICY SZKOŁY.........................................................................................................................105

ROZDZIAŁ 5

WICEDYREKTOR ...................................................................................................................................106

ROZDZIAŁ 6

REGULAMIN PRACY..............................................................................................................................107

DZIAŁ X

OBOWIĄZEK SZKOLNY..........................................................................................108

ROZDZIAŁ 1

INFORMACJE OGÓLNE..........................................................................................................................108

ROZDZIAŁ 2

ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO........................................................................................108

ROZDZIAŁ 3

INNE FORMY SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO................................................................109

DZIAŁ XI

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ.............109

ROZDZIAŁ 1

CZŁONEK SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ...............................................................................................109

ROZDZIAŁ 2

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW........................................................................................................110

ROZDZIAŁ 3

STRÓJ SZKOLNY.....................................................................................................................................113

ROZDZIAŁ 4

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ...............114

ROZDZIAŁ 5

NAGRODY ................................................................................................................................................115

ROZDZIAŁ 6

KARY..........................................................................................................................................................116

ROZDZIAŁ 7

PRZENIESIENIE UCZNIA DO INNEJ SZKOŁY....................................................................................117

DZIAŁ XII

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA...................................................119

ROZDZIAŁ 1

INFORMACJE OGÓLNE..........................................................................................................................119

ROZDZIAŁ 2

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI W PROCESIE OCENIANIA UCZNIÓW..............................................120

ROZDZIAŁ 3

RODZAJE OCEN SZKOLNYCH..............................................................................................................121

ROZDZIAŁ 4

JAWNOŚĆ OCEN......................................................................................................................................121

ROZDZIAŁ 5

UZASADNIANIE OCEN...........................................................................................................................122

ROZDZIAŁ 6

SKALA OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH..........................................................................................122

ROZDZIAŁ 7

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW......................................124

ROZDZIAŁ 8

SYSTEM OCENIANIA NA I ETAPIE EDUKACYJNYM.....................................................................126

ROZDZIAŁ 9

OCENIANIE Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH IV-VIII......................................................128

ROZDZIAŁ 10

OCENIANIE ZACHOWANIA.................................................................................................................132

ROZDZIAŁ 11

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA….. ............................................................................................134

ROZDZIAŁ 12

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA......................................................................................138

ROZDZIAŁ 13

TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY

Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH..................................................................................................................140

ROZDZIAŁ 14

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY.............................................................................................................141

ROZDZIAŁ 15

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W TRYBIE ODWOŁAWCZYM........................143

ROZDZIAŁ 16

EGZAMIN POPRAWKOWY...................................................................................................................144

ROZDZIAŁ 17

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY .................................................................................................................145

ROZDZIAŁ 18

WYNIKI EGZAMINU ..............................................................................................................................147

DZIAŁ XIII

PROMOWANIE I UKOŃCZENIE SZKOŁY...........................................................147

ROZDZIAŁ 1

INFORMACJE OGÓLNE.........................................................................................................................147

ROZDZIAŁ 2

ŚWIADECTWA SZKOLNE I INNE DRUKI SZKOLNE........................................................................148

DZIAŁ XIV

WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE......................150

ROZDZIAŁ 1

INFORMACJE OGÓLNE.........................................................................................................................150

ROZDZIAŁ 2

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA...................................................151

ROZDZIAŁ 3

PODSTAWOWE ZASADY PRZESTRZEGANIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW..........................153

ROZDZIAŁ 4

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA WYCIECZKACH ............................................154

DZIAŁ XV

CEREMONIAŁ SZKOLNY........................................................................................155

ROZDZIAŁ 1

SYMBOLE SZKOLNE..............................................................................................................................155

ROZDZIAŁ 2

ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ......................................................159

DZIAŁ XVI

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE.......................................................................................159

DZIAŁ XVII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE...............................................................................162


DZIAŁ I

Przepisy ogólne

Rozdział 1

Informacje ogólne o szkole

 

§1. 1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ruścu zwana dalej szkołą jest placówką publiczną i:

 1. 1)prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 2. 2)przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. 3)zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 4. 4)realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego
  i podstawę wychowania przedszkolnego;
 5. 5)realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
  1. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Wieluńskiej 33 w Ruścu, powiat bełchatowski, województwo łódzkie.
  2. 3.Organem prowadzącym jest Gmina Rusiec, siedziba 97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 35.
  3. 4.Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
  4. 5.Ilekroć w statucie mowa jest o szkole,należy przez to rozumieć 8-letnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Ruścu.
  5. 6.Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa
   im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu.
  6. 7. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa:

„Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ruścu

Szkoła Podstawowa

97-438 Rusiec ul. Wieluńska 33

pow. Bełchatów, tel/fax (43) 676 6021 ”.

 1. 8.Szkoła używa pieczęci :
 2. 1)urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treściach:

Szkoła Podstawowa w Z. Sz.- P w Ruścu

 

 1. 8.Szkoła jest jednostką budżetową, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Rusiec, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Gminy Rusiec.
 2. 9.Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I - VIII w zakresie szkoły podstawowej.
 3. 10.Szkoła może prowadzić działalność eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami prawa.
 4. 11.W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne.
 5. 12.Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 8 lat.
 6. 13.Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę.
 7. 14.Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:
 8. 1)z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów);
 9. 2)na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły
  w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
  1. 15.Szkoła prowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych.

Rozdział 2

Misja szkoły, model absolwenta

 

§2. 1.Misja i wizja szkoły:

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców,
a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku.

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności
i sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne
i opiekuńczo – wychowawcze orientujemy na dobro uczniów (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów),
a także ich dalszy los.

Przygotowujemy uczniów do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

 

§3. 1.Model absolwenta:

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ruścu jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym go świecie oraz:

 1. 1)jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;
 2. 2)czerpie radość z nauki;
 3. 3)przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych;
 4. 4)potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;
 5. 5)potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie;
 6. 6)zgodnie współpracuje z innymi;
 7. 7)jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;
 8. 8)jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka;
 9. 9)rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;
 10. 10)dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych;

11) potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.

 

Rozdział 3

Cele i zadania szkoły

§4. 1.Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz
w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

2. Głównymi celami szkoły jest:

 1. 1)wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
  i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 2. 2)wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
  i etnicznej;
 3. 3)formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 4. 4)rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 5. 5)rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
  i wnioskowania;
 6. 6)ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; zachęcanie do zorganizowanego
  i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 7. 7)wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 8. 8)wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 9. 9)wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
  i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 10. 10)kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.

3. Do zadań szkoły należy:

 1. 1)zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
 2. 2)zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
 3. 3)kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 4. 4)realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania;
 5. 5)rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
 6. 6)organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. 7)organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
 8. 8)dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
 9. 9)wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
 10. 10)organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 11. 11)wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
 12. 12)umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej

i religijnej;

 1. 13)zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 2. 14)sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
 3. 15)skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
 4. 16)wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;
 5. 17)podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi
  i symbolami państwowymi;
 6. 18)zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;
 7. 19)upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
 8. 20)przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
 9. 21)kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
 10. 22)rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 11. 23)zapewnienie opieki uczniom wymagającym opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
 12. 24)zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;
 13. 25)współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
 14. 26)kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
 15. 27)kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 16. 28)upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
 17. 29)zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
 18. 30)stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
 19. 31)ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
 20. 32)egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji;
 21. 33)dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie
  z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

4. Zadaniem szkoły jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego
z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:

 1. 1)sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
 2. 2)sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;
 3. 3)poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;
 4. 4)kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
 5. 5)rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
 6. 6)praca w zespole i społeczna aktywność;
 7. 7)aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

5. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.

§5. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów
i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski
z realizacji celów i zadań szkoły.

§6. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych, podczas przerw śródlekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.

§7. 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

 1. 1)szkolny zestaw programów nauczania;
 2. 2)program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania
  o charakterze wychowawczym, dostosowany do wieku uczniów i potrzeb.

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak
i każdego nauczyciela.

 

DZIAŁ II

Sposoby realizacji zadań szkoły

 

Rozdział 1

Informacje wstępne

§8.1 Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu
o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej.

2. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka.

Rozdział 2

Programy nauczania, wymagania i zasady dopuszczania do użytku w szkole

 

§9. 1.Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych  w podstawie programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia  i wychowania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

2.Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:

 1. 1)uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej;
 2. 2)są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;
 3. 3)wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.
  1. 3.Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony
   i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów.
  2. 4.Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny.
  3. 5.Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian.
  4. 6.Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem nauczania ogólnego" dopuszcza do użytku dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
  5. 7.Program nauczania zawiera:
  6. 1)szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
   1. 2)treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
   2. 3)sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,
    w jakich program będzie realizowany;
   3. 4)opis założonych osiągnięć ucznia;
   4. 5)propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
    1. 8.Propozycje programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego.
    2. 9.Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania
     z zakresu nadzoru pedagogicznego, dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w § 9 w ust. 7, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole.
    3. 10.Opinia, o której mowa w § 9 ust. 9 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu
     z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów.
    4. 11.Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do
     31 lipca.
    5. 12.Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły
     w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.
    6. 13.Dopuszczone programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.
    7. 14.Dyrektor szkoły ogłasza szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku.
    8. 15.Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy.
    9. 16.Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go
     w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do 15 czerwca każdego roku.
    10. 17.Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.
    11. 18.Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia
     z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym dopuszcza dyrektor szkoły.
    12. 19.Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem:
   5. 1)podręcznika, materiału edukacyjnego lub;
   6. 2)materiału ćwiczeniowego lub;
   7. 3)bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1).

Rozdział 3

Podręczniki i materiały edukacyjne, zasady dopuszczania do użytku w szkole.

§10. 1. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych
w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację w szkole.

 1. 2.Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć
  w klasach przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do 15 czerwca, zespoły nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.
 2. 3.Zespoły, o których mowa w § 10 ust. 2 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:
 3. 1)jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;
 4. 2)jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych.

4. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących na poszczególnych etapach edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych, ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców:

 1. 1)zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata;
 2. 2)materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym
  z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.
  1. 5.Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę może ustalić
   w szkolnym zestawie podręczników inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę.
  2. 6.Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
  3. 7.Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale, może dokonać zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w § 10 ust. 6.
  4. 8.Dyrektor szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek zespołu nauczycieli uczących w oddziale uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych.
  5. 9.Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w kolejnym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie internetowej szkoły.

Rozdział 4

Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych

i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej

§11. 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.

2. Ilekroć mowa o:

 1. 1)podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,
  a zakupiony z dotacji celowej;
 2. 2)materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
 3. 3)materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów, służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
 4. 3.Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
 5. 4.Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane
  w zasobach bibliotecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. 5.Biblioteka nieodpłatnie:
  1. 1)wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;
  2. 2)zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;
  3. 3)przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki, materiały ćwiczeniowe.
  4. 6.Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z ustawą
   o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa
   w Szkole w Ruścu.
 1. 7.Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wydania materiałów dokonuje nauczyciel – bibliotekarz. Potwierdzenie odbioru kwitują podpisem rodzice/prawni opiekunowie.
  1. 8.W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.
  2. 9.Poszanowanie zbiorów bibliotecznych, zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:
  3. 1)czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;
  4. 2)czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;
  5. 3)zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
  6. 4)uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;
  7. 5)z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;
  8. 6)podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.

10. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:

 1. 1)uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub
  w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;
 2. 2)w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony
  w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole, do której uczeń został przyjęty, protokół zdawczo-odbiorczy przekazanie materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.
  1. 11.Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki, stwierdzone przy ich zwrocie.
  2. 12.W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez nauczyciela - bibliotekarza, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zwrotu, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub zwrotu nowego podręcznika. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe organu prowadzącego i stanowi dochód budżetu państwa.

Rozdział 5

Program wychowawczo- profilaktyczny

§12. 1. Proces wychowawczo-opiekuńczy prowadzony jest w szkole zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym.

 1. 2.Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje zespół składający się z nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego.
 2. 3.Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców, na cykl edukacyjny, z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.
 3. 4.Program, o którym mowa w §12 ust. 1 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o programie wychowawczo-profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.
 4. 5.W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo – profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu
  z Radą Pedagogiczną.
 5. 6.Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,
  z uwzględnieniem treści programu wychowawczo-profilaktycznego i przedstawiają je do zaopiniowania na zebraniach rodziców. Pozytywną opinię kwitują przedstawiciele oddziałowych rad rodziców pod przedstawionym planem pracy wychowawczej danego oddziału.
 6. 7.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
  1. 8.Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.

§13. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

 1. 1)realizację przyjętego w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego;
 2. 2)rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
 3. 3)realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy
  z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny;
 4. 4)działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;
 5. 5)promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;
 6. 6)prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;
 7. 7)prowadzenie profilaktyki uzależnień;
 8. 8)ograniczenie uczniom dostępu do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zabezpieczenie hasłem szkolnej sieci WiFi, a także instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

§14. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną:

 1. 1)nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:
  1. a)organizację wycieczek i spotkań integracyjnych,
  2. b)pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga lub specjalistów zatrudnionych w szkole,
  3. c)udzielanie niezbędnej, doraźnej pomocy przez wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji,
  4. d)współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
  5. e)respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej,

 1. f)organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;
 2. 2)nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;

3) nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:

 1. a)umożliwianie uczniom realizacji indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 2. b)objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, określoną w Dziale III Rozdziale 3,
 3. c)dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości
         i potrzeb ucznia,
 4. d)rozwój zdolności ucznia w ramach kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,
 5. e)wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów,
 6. f)indywidualizację procesu nauczania;

4) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi
w Dziale III Rozdziale 4 statutu szkoły.

§15. 1. W szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

2. Do zadań koordynatora należy:

 1. 1)integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole;
 2. 2)współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach na rzecz bezpieczeństwa uczniów;
 3. 3)popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów;
 4. 4)opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli i uczniów;
 5. 5)prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów;
 6. 6)rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole;
 7. 7)podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.

§16. 1.Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez  szkołę, poprzez:

 1. 1)realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w statucie;
 2. 2)pełnienie dyżurów nauczycieli - zasady organizacyjno-porządkowe i harmonogram pełnienia dyżurów ustala komisja powołana przez dyrektora szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.00 i trwa do zakończenia zajęć w szkole;
 3. 3)opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie
  w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;
 4. 4)przestrzeganie liczebności grup uczniowskich;
 5. 5)obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
 6. 6)umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
 7. 7)odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 8. 8)oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
 9. 9)prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
 10. 10)przeglądy okresowe obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli bezpieczeństwa w szkole dokonuje społeczny inspektor pracy co najmniej raz w roku;
 11. 11)umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
 12. 12)oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 13. 13)zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
 14. 14)zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 15. 15)zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;
 16. 16)wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;
 17. 17)wyposażenie szkoły, a w szczególności wytypowanych miejsc w apteczki zaopatrzone
  w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
 18. 18)dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych;
 19. 19)zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach
  i wycieczkach poza teren szkoły;
 20. 20)przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 21. 21)zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących;
 22. 22)objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer.

§17. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek

     organizowanych przez nauczycieli określa regulamin wycieczek.

§18. Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli określa regulamin dyżurów nauczycieli.

§19. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych
i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.

§20. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno-sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.

§21.Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych
i nadobowiązkowych zajęć są następujące:

1)    z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;

2)    pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:

 1. a)przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach,
 2. b)pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania,
 3. c)wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach,
 4. d)udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania pomocy medycznej,
 5. e)zgłaszania dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków;
 6. 3)opiekun sali lekcyjnej na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów z regulaminem pracowni;
 7. 4)w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z regulaminem sali gimnastycznej oraz regulaminem korzystania z boiska;
 8. 5)szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

§22. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w szkole.

Rozdział 6
Organizacja opieki zdrowotnej nad uczniami

 

§ 23. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej i stomatologicznej w szkole.

 1. 1.Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana do ukończenia przez uczniów 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a opieka stomatologiczna - do ukończenia przez uczniów 19. roku życia.
 2. 2.Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest zapewnienie uczniom równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole oraz zagwarantowanie dostępu młodzieży do gabinetów stomatologicznych.
 3. 3.Opiekę nadSzkoły Podstawowej w ZS-P w Ruścu   sprawują odpowiednio:
 4. 1)pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania od poniedziałku do piątku, łącznie18 godzin tygodniowo w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole.
 5. 2)lekarz dentysta w gabinecie stomatologicznym w szkole/ w gabinecie stomatologicznym poza szkołą /w dentobusie;
 6. 3)higienistka dentystyczna w ramach współpracy z lekarzem dentystą udzielającym świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie edukacji zdrowotnej
  i promocji zdrowia jamy ustnej.
 7. 4.Rodzice mają prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych.
  1. 5.Wychowawcy klas na pierwszym zebraniu rodziców informują rodziców o zakresie opieki zdrowotnej oraz prawie do wyrażenia sprzeciwu. Sprzeciw składa się w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.
  2. 6.Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla młodzieży do ukończenia 19 roku życia, okreśw przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla młodzieży do ukończenia 19. roku życia, określonych w przepisach j/w, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów.
   1. 7.Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania współpracuje z rodzicami albo pełnoletnimi uczniami. Współpraca polega na:
   2. 1)przekazywaniu informacji o:
    1. a)stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia,
    2. b)terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami,
    3. c)możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami;
     1. 2) informowaniu i wspieraniu rodziców lub pełnoletnich uczniów w:
     2. a)organizacji korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej nad uczniami, w tym profilaktycznych badań lekarskich, badań przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz szczepień ochronnych,
     3. b)realizacji zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza dentysty;
      1. 3) uczestniczeniu w zebraniach z rodzicami albo zebraniach rady rodziców, w celu omózagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów zachowując tajemnicę              o stanie zdrowia uczniów.
       1. 8.Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania współpracuje z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.
       2. 9.Współpraca, o której mowa w ust. 8 polega na podejmowaniu wspólnych działańzakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów danej szkoły, a także doradzaniu dyrektorowi szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, warunków sanitarnych w szkole.
       3. 10.Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub opiekun faktyczny, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego mogą być obecni podczas transportu ucznia przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala oraz w szpitalu, do czasu przybycia rodziców. Decyzję
        o obecności jednej z tych osób podczas transportu podejmuje kierownik zespołu ratownictwa medycznego po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
       4. 11.Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami, o których mowa w art. 3 ust. 1–3, są obowiązane do przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnialistopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm. w szczególności zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów, oraz poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych.
       5. 12.Sposób opieki zdrowotnej nad uczniami przewlekle chorymi dostosowany do stanu jego zdrowia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole ustala pielęgniarka/higienistka, która wspólnie go określa
        z rodzicami, lekarzem i dyrektorem szkoły.
       6. 13.Dopuszcza się możliwość podawania leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły wyłącznie za pisemną zgodą rodziców.
       7. 14.Dyrektor szkoły, w miarę posiadanych środków oraz za zgodą nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego, zapewnia możliwość zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów.

 

DZIAŁ III

Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Rozdział 1

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 

§23. 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

 1. 2.Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
 2. 3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
 3. 1)rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 4. 2)rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
 5. 3)rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia
  w szkole;
 6. 4)stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu oraz środowisku społecznym;
 7. 5)rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
 8. 6)wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 9. 7)opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 10. 8)prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
 11. 9)podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
 12. 10)wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
 13. 11)wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 14. 12)udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 15. 13)wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 16. 14)umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 17. 15)podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:

 1. 1)niepełnosprawności ucznia;
 2. 2)niedostosowania społecznego;
 3. 3)zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. 4)zaburzeń zachowania i emocji;
 5. 5)szczególnych uzdolnień;
 6. 6)specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. 7)deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. 8)choroby przewlekłej;
 9. 9)sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. 10)niepowodzeń szkolnych;
 11. 11)zaniedbań środowiskowych;
 12. 12)trudności adaptacyjnych.

5. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować:

 1. 1)rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
 2. 2)uczeń;
 3. 3)dyrektor szkoły/wicedyrektor;
 4. 4)nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;
 5. 5)pielęgniarka lub higienistka szkolna;
 6. 6)poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
 7. 7)pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy lub ucznia;
 8. 8)pracownik socjalny;
 9. 9)asystent rodziny;
  1. 10)kurator sądowy;
   1. 11)organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
    1. 6.Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy klasy. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.
    2. 7.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
    3. 1)nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;
   2. 2)specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
    w szczególności:
    1. a)pedagog,
    2. b)logopeda,
    3. c)terapeuta pedagogiczny
   3. 3)pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.

 

 

 

 

Rozdział 2

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

§24. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela
w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:

 1. 1)dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;
 2. 2)rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;
 3. 3)indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
 4. 4)dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.

2.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:

 1. 1)zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

Adresaci

Uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego

Zadania

Pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Podstawa udzielania

Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica; opinia PP-P

Prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut

Liczba uczestników

Maksimum 8 osób

Okres udzielania pp-p

Zgodnie z decyzją dyrektora

 

 1. 2)zajęcia rozwijające uzdolnienia:

Adresaci

Uczniowie szczególnie uzdolnieni

Zadania

Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

Podstawa udzielania

Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek

ucznia, rodzica; opinia PP o szczególnych uzdolnieniach

Prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut

Liczba uczestników

Maksimum 8 osób

Okres udzielania pp-p

Zgodnie z decyzją dyrektora

 

 1. 3)zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

Adresaci

dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Zadania

Zlikwidowanie opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenie albo wyeliminowanie zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa udzielania

Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia pp

Prowadzący

Specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

Liczba uczestników

Maksimum 5 osób

Okres udzielania pp-p

Zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu / opinii

 1. 4)zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym:

Adresaci

Uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne

Zadania

Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego

Podstawa udzielania

Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia pp

Prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

Liczba uczestników

Maksimum 10 osób

Okres udzielania pp-p

Zgodnie z decyzją dyrektora

 

 1. 5)zajęcia logopedyczne:

Adresaci

Uczniowie z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowej

Zadania

Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania narządów mowy, na wniosek specjalistów po badaniach przesiewowych

Podstawa udzielania

Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia pp-p, wniosek nauczyciela

Prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

Liczba uczestników

Maksimum 4 osoby

Okres udzielania pp-p

Zgodnie z decyzją dyrektora

 

 1. 6)zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

3. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to:

 1. 1)porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego,
  w godzinach pracy pedagoga;
 2. 2)porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem;
 3. 3)warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się;
 4. 4)organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii poradni p-p i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności ze względu na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.

 

Rozdział 3

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu

§25. 1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:

 1. 1)udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;
 2. 2)wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny
  i wiary w siebie;
 3. 3)stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów;
 4. 4)uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych;
  5) promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły.

2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują pracę:

1) na lekcji;

 1. 2)poza lekcjami;
 2. 3)poza szkołą;
 3. 4) inne formy.

3. Uczeń zdolny ma możliwość:

 1. 1)rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 2. 2)uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;
 3. 3)indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań lekcyjnych
  i w domu;
 4. 4)realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki.

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:

 1. 1)rozpoznaje uzdolnienia uczniów;
 2. 2)umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy;
 3. 3)systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia w domu;
 4. 4)współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia;
 5. 5)składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki.
  1. 5.Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadóz rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii
   i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  2. 6.W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.
  3. 7.W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami
   i uzdolnieniami uczniów (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego).
  4. 8.Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki,
   a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanymi w statucie szkoły.
  5. 9.Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

Rozdział 4

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom

 

§26. 1.W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:

 1. 1)posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
  i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
  w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, na zasadach określonych w Dziale III statutu szkoły;
 2. 2)posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 3. 3)posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
 4. 4)nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o których mowa
  w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem;
 5. 5)posiadającym opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
  1. 2.Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów
   z innymi ludźmi, analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.
  2. 3.W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.
  3. 4.Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym
   z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę. Wychowawca klasy przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie,
   a jeśli termin planowanego zebrania jest odległy – otrzymany komunikat zapisuje
   w dzienniku.
  4. 5.Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.
  5. 6.W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.
  6. 7.Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich nauczycieli uczących w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy
   z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
  7. 8.Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły.
  8. 9.Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje
   z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.
  9. 10.Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które
   w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
  10. 11.O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację w dzienniku lub listownie przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.
  11. 12.Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku.
  12. 13.Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych
   z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom.
  13. 14.Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się
   w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.
  14. 15.W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej
   o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.
  15. 16.Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.
  16. 17.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych
   i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej.
  17. 18.O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.
  18. 19.Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej.
  19. 20.Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele
   i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
  20. 21.Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
  21. 22.O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  22. 23.W szkole zatrudniony jest pedagog, logopeda, na miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
  23. 24.Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na stronie internetowej szkoły. W szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności
   z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja
   o warsztatach umieszczana jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na stronie internetowej szkoły.
  24. 25.Wsparcia merytorycznego dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Bełchatowie.

 

Rozdział 5

Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

§27. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

 1. 1)rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;
 2. 2)określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 3. 3)rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
 4. 4)świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;
 5. 5)udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w szkole;
 6. 6)udział w pracach zespołu nauczycieli uczących w danej klasie oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę;
 7. 7)uzupełnianie karty dostosowań wymagań edukacyjnych prowadzonych przez wychowawcę
  w obszarze dostosowania treści przedmiotowych;
 8. 8)dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia opracowuje się na podstawie tego orzeczenia;
 9. 9)indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych
  i dodatkowych zajęciach polega na:
  1. a)dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia,
  2. b)dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia,
   1. c)przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia,
   2. d)umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych,
    1. e)różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;
    2. 10)prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjno-kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych);
    3. 11)współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania
     i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;
    4. 12)prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej
     i behawioralnej;
    5. 13)udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
    6. 14)komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;
    7. 15)stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:
     1. a)wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
     2. b)odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
      1. c)przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
      2. d)wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.

 

Rozdział 6

Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów

§28. 1. W zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznejuczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:

 1. 1)przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;
 2. 2)przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;
 3. 3)zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku;
 4. 4)poznanie ucznia i jego sytuacji poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi, analiza zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Wchodzenie w relację z uczniem
  i dokonywanie autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Analizowanie dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka;
 5. 5)określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;
 6. 6)w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej złożenie wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno– pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;
 7. 7)poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.
 8. 8)monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;
 9. 9)informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno -pedagogicznej i postępach ucznia;

10)angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;

11)prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w statucie szkoły;

12)stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych;

13)prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej
i behawioralnej;

14)udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.

2.Wychowawcarealizuje zadania poprzez:

 1. 1)bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych
  i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
 2. 2)rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
 3. 3)wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 4. 4)udział w pracach zespołu dla uczniów z orzeczeniami;
 5. 5)tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

 1. 6)ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
 2. 7)pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;
 3. 8)utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
 4. 9)rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
 5. 10)wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
 6. 11)systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
 7. 12)tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in.

poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „zielone szkoły”;

 1. 13)tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także – poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich – zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
 2. 14)współpracę z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
 3. 15)udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.

Rozdział7

Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego/psychologa.

 

§29. 1. Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego należy:

 1. 1)prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;
 2. 2)diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 3. 3)diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne
  i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;
 4. 4)udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. 5)podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
 6. 6)minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 7. 7)wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 8. 8)inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 9. 9)pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 10. 10)podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców
  i wychowawców;
 11. 11)działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
  w trudnej sytuacji życiowej;
 12. 12)prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;
 13. 13)wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych
  i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych;
 14. 14)współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia;
 15. 15)pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego;
 16. 16)nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji;
 17. 17)przewodniczenie Zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
 18. 18)prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Na drzwiach wejściowych do gabinetu pedagoga oraz na stronie internetowej szkoły umieszcza się godziny dyżuru pedagoga.

 

Rozdział 8

Zadania i obowiązki logopedy

§30. 1. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

 1. 1)diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 2. 2)prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców
  i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
  1. 3)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
  2. 4)wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
   1. a)rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
    i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
    w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
   2. b)udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
   3. 5)prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Na drzwiach gabinetu logopedycznego/terapii i na stronie internetowej szkoły umieszcza się godziny dyżuru logopedy.

 

Rozdział 9

Zadania i obowiązki doradcy zawodowego

§31. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

 1. 1)systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
  i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 2. 2)gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 3. 3)prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 4. 4)koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
 5. 5)współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 6. 6)wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 7. 7)opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole;
 8. 8)prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć;
 9. 9)prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Rozdział 10

Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego

 

§32. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

 1. 1)prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 2. 2)rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 3. 3)prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 4. 4)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 5. 5)wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  1. a)rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
   i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
   w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  2. b)udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  3. 6)udział w posiedzeniach zespołu wychowawczego;
  4. 7)pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  5. 8)podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców
   i wychowawców;

9) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Rozdział 11

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym,

niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

 

§33. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych na każdym etapie edukacyjnym.

§34. 1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

 1. 1)realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. 2)odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
 3. 3)realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych
  i możliwości psychofizycznych ucznia;
 4. 4)zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp-p i możliwości organizacyjnych szkoły;
 5. 5)zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły;
 6. 6)integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
 7. 7)dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych zajęcia
  z alternatywnych metod komunikacji.

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

§35. 1.Uczniowi niepełnosprawnemu możnaprzedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

 1. 2.Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu,
  o którym mowa w statucie oraz zgody rodziców.
 2. 3.Opinie o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.
 3. 4.Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.
 4. 5.Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
 5. 6.Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:
 6. 1)braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;
 7. 2)psycho - emocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.

§36. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.

§37. 1.Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie
z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po                2 godziny tygodniowo na ucznia.

 1. 2.Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.
 2. 3.Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

§38. W szkole dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są:

 1. 1)zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie:
 2. a)korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna),
 3. b)korygujące wady mowy,
 4. c)orientacji przestrzennej i poruszania się,
 5. d)nauki alternatywnych metod komunikacji,
 6. e)zajęcia specjalistyczne,
 7. f)inne, wynikające z programów rewalidacji;
  1. 2)zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie;
  2. 3)zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
  3. 4)w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

§39. 1.W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:

 1. 1)prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone
  w programie;
 2. 2)prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 3. 3)uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
  1. 4)udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom
   i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie,
   w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
   1. 3.Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie
    z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.
   2. 4.CKE wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu po zakończeniu nauki w szkole, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków
    i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.
   3. 5.Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 4 należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

§40. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w statucie szkoły.

§41.1.W szkole powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie
o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym.

 1. 2.W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.
 2. 3.Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w okresie. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
 3. 4.W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:
 4. 1)na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 5. 2)na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista;
 6. 3)asystent lub pomoc nauczyciela.
  1. 5.Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych.
   W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału
   w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu.
  2. 6.Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
  3. 7.Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia
   o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.
  4. 8.Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) określa:
  5. 1)zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem metod i formy pracy z uczniem;
  6. 2)rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia
   z uczniem, z tym, że w przypadku:
   1. a)ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
   2. b)ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
   3. c)ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym,
   4. d)zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
   5. 3)formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;
   6. 4)działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania
    z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
   7. 5)zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie
    ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
   8. 6)zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań;
   9. 7)rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym zakresie wykorzystania technologii wspomagających to kształcenie.
   10. 8)wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, jeżeli występuje taka potrzeba.
    1. 9.Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz w dokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców
     o terminie posiedzenia zespołu listownie lub telefonicznie.
    2. 10.Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu

funkcjonowania ucznia.                                

 1. 11.W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin,
  w których poszczególne formy będą realizowane. Zapoznanie się z dokumentem rodzice winni poświadczyć własnoręcznym podpisem.
 2. 12.Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 1. 13.Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

Rozdział 12

Nauczanie indywidualne

§42. 1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

 1. 2.Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania
  w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 2. 3.Dyrektor szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego
  z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć.
 3. 4.Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym
  w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zaś w przypadku prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w klasach I-III zajęcia powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.
 4. 5.W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.
 5. 6.Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym
  i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
 6. 7.Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.
 7. 8.W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie z odrębnymi przepisami (WF, język obcy).
 8. 9.Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków,
  w których zajęcia są realizowane.
 9. 10.Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 wpisuje się do dziennika indywidualnego nauczania, zaś dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.
 10. 11.Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.
 11. 12.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi:
 12. 1)dla uczniów klasy I-III - od 6 do 8, prowadzonych w co najmniej 2 dniach;
 13. 2)dla uczniów klasy IV- VI - od 8 do 10, prowadzonych w co najmniej 3 dniach;
 14. 3)dla uczniów klasy VII- VIII - od 10 do 12, prowadzonych w co najmniej 3 dniach; .

13. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy:

 1. 1)dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia;
 2. 2)udział w posiedzeniach zespołu wspierającego opracowującego IPET;
 3. 3)prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkoły;
 4. 4)podejmowanie działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;

5) systematyczne prowadzenie Dziennika Zajęć Indywidualnych.

 1. 14.Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków
  z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców/ prawnych opiekunów odnotowywane są w Dzienniku nauczania indywidualnego.
  1. 15.Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego
   w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia do szkoł
  2. 16.Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim,
   z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły. Dyrektor szkoły w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę.
  3. 17.Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu na zasadach określonych w WSO.

 

Rozdział 13

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

§43. 1.Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

 1. 1)wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
 2. 2)oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/semestru.
  1. 2.Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
  2. 3.Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
  3. 4.Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
  4. 5.Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania
   z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
  5. 6.Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:
  6. 1)uczeń – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);
  7. 2)rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;
  8. 3)wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
   1. 7.Wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach
    i osiągnięciach ucznia.
   2. 8.Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
   3. 9.W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
   4. 10.Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.6 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
   5. 11.Dyrektor szkoły zezwala na ITN w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.
   6. 12.W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymagana jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.
   7. 13.Zezwolenia udziela się na czas określony.
   8. 14.Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.
   9. 15.Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.
   10. 16.Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia
    w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
   11. 17.Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
   12. 1)uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;
   13. 2)zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
    1. 18.Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo2 godziny co dwa tygodnie.
    2. 19.Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
    3. 20.Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
    4. 21.Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
    5. 22.Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.
    6. 23.Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane
     w ITN.
    7. 24.Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

 

Rozdział 14

Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I etapie edukacyjnym

§44. 1. Poszczególne oddziały tworzone są w zależności od daty urodzenia, z zachowaniem zasady, by w jednym oddziale były dzieci o zbliżonym wieku;

 1. 2.Szkoła zapewnia bezpłatnie wyposażenie ucznia klasy I w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
 2. 3.Wyposażenie pomieszczenia klasowego (stoliki, ławeczki, szafki, pomoce dydaktyczne) posiadają właściwe atesty i zapewniają ergonomiczne warunki nauki i zabawy.
 3. 4.Zajęcia w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo, rozbudzają szereg zainteresowań z dziedziny sztuk plastycznych, czytelnictwa, wzmacniają zachowania społeczne, umożliwiają odpoczynek na świeżym powietrzu oraz odrobienie pracy domowej. Świetlica jest czynna w zależności od potrzeb rodziców.

§45. 1. Działania szkoły w zakresie sprawowania opieki:

 1. 1)w szkole zorganizowany jest stały dyżur pracowników obsługi przy drzwiach wejściowych uniemożliwiający przebywanie osób postronnych w budynku szkolnym;
 2. 2)w pierwszym miesiącu nauki rodzice mogą odprowadzić dziecko do szatni;
 3. 3)nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję każdego dnia z pierwszoklasistami dopilnowuje, aby dzieci spakowały swoje rzeczy do plecaków lub szafek;
 4. 4)uczniowie klas I schodzą na obiad 5 minut przed dzwonkiem, aby umożliwić im spożywanie posiłku w atmosferze spokoju i bez pośpiechu;
 5. 5)każdy nauczyciel w szkole (nie tylko uczący w kl.I i dyżurujący) oraz każdy pracownik niepedagogiczny szkoły ma za zadanie zwracać szczególną uwagę na najmłodszych uczniów, na ich potrzeby i zachowanie i reagować w sposób adekwatny do sytuacji.

2. Działania szkoły w zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego:

 1. 1)wyboru podręczników do klasy I dokonują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku jeden podręcznik dla wszystkich oddziałów.
 2. 2)wyboru materiałów ćwiczeniowych dokonuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  z zachowaniem zasady, że materiały ćwiczeniowe są skorelowane z przyjętym programem nauczania, a wartość kwotowa mieści się w dotacji celowej;
 3. 3)na podstawie dostarczonej przez rodziców dokumentacji przedszkolnej oraz zaświadczeń
  z poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel opracowuje plan pracy dydaktycznej oraz dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów
  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 4. 4)realizacja programu nauczania skoncentrowana jest na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;
 5. 5)każdy nauczyciel uczący w klasie pierwszej indywidualizując proces dydaktyczny różnicuje poziom trudności ćwiczeń realizowanych nie tylko na zajęciach, ale również zadań domowych;
 6. 6)nauczyciel rozpoznaje talenty i zainteresowania ucznia poprzez obserwację, ogląd wytworów ucznia;
 7. 7)edukacja wczesnoszkolna polega na kontynuacji nauczania poprzez uzupełnianie, poszerzanie działań przedszkola;
 8. 8)w pierwszym okresie uczniowie zapoznawani są z wymaganiami szkoły (samodzielność
  w pakowaniu tornistrów, notowanie prac domowych, samodzielność w odrabianiu prac domowych, pamiętanie o obowiązkach, wypełnianie obowiązków szkolnych);
 9. 9)nauczyciele dbają o rozwój ruchowy dzieci, zapewnienie naturalnej potrzeby ruchu oraz prawidłową postawę ciała. Zajęcia na sali sportowej i boisku szkolnym zapewniają dzieciom realizację potrzeby ruchu i kształtują rozwój dużej motoryki;
 10. 10)umiejętności bezpiecznego zachowania kształcone są w różnych sytuacjach (na wycieczkach, spacerach, podczas zabaw ruchowych);
 11. 11)wewnętrzne zasady oceniania uwzględniają ocenę opisową. Ocenę opisową sporządza się po każdym okresie szkolnym, który jest załącznikiem do programu. Poza oceną opisową stosuje się znaki cyfrowe, zrozumiałe dla dziecka, będące informacją dla rodziców o osiągnięciach dziecka;
 12. 12)każdemu dziecku szkoła zapewnia udział w zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie
  z zainteresowaniami;
 13. 13)każde dziecko, w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia, a także w sytuacjach określonych w przepisach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowane jest taką pomocą. W szkole organizowana jest pomoc w bieżącej pracy z uczniemw następujących formach: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem;

3. Działania szkoły w zakresie współpracy z rodzicami:

1)w szkole respektowana jest trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny;

2)formy kontaktu z rodzicami: spotkania z rodzicami, indywidualne konsultacje wg kalendarza spotkań, kontakty telefoniczne;

3)w przypadku pilnych spraw dotyczących dziecka wszelkie informacje można przekazywać do sekretariatu szkoły w godzinach 7.30 – 15.30;

4) do dyspozycji rodziców pozostaje pedagog szkolny i logopeda. Godziny pracy specjalistów umieszczone są na drzwiach wejściowych do gabinetów, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły;

5) szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

Rozdział 15

Szczególne obowiązki nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

§46. 1. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej opracowują w każdej klasie podział na obowiązkowe zajęcia: edukację polonistyczną, język obcy nowożytny, edukację matematyczną, edukację muzyczną, plastyczną, społeczną, przyrodniczą, matematyczną, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne.

 1. 2.Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, zespołach samokształceniowych, których celem jest systematyczne podnoszenie kompetencji.
 2. 3.Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej tworzą stały zespół nauczycielski, którego zadania określone są w statucie szkoły.
 3. 4.Do najważniejszych zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej należy: poszanowanie godności dziecka, zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej.

 

Rozdział 16

Pomoc materialna uczniom

/zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego/

 

§47. 1.Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej
z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

1) udzielanie pomocy materialnej:

 1. a)pomoc w prawidłowym składaniu wniosków o stypendia szkolne,
 2. b)pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie,
  1. c)występowanie o pomoc dla uczniów do rady rodziców i GOPS-u, a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do organów samorządowych, rządowych, instytucji lub osób fizycznych.
  2. 2.Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
  3. 3.Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na:
  4. 1)diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia;
  5. 2)poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej;

3) organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin.

4. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z:

 1. 1)rodzicami;
 2. 2)nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
 3. 3)ośrodkami pomocy społecznej;
 4. 4)organem prowadzącym;
 5. 5)innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży.

5 . Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek:

 1. 1)ucznia;
 2. 2)rodziców (opiekunów prawnych);

3) nauczyciela.

6. Pomoc materialna w szkole jest organizowana w formie:

 1. 1)pomocy rzeczowej lub żywnościowej;
 2. 2)innych, w zależności od potrzeb i możliwości.

7. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego.

§48. 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

 1. 1)realizację przyjętych zapisów w programie wychowawczo -profilaktycznym;
 2. 2)rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
  1. 3)uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia) oraz konieczności dbania o własne zdrowie;
  2. 4)realizację określonej tematyki na zajęciach z wychowawcą we współpracy z lekarzami
   i psychologami;
  3. 5)działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;
  4. 6)działania pedagoga szkolnego;
  5. 7)współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, m.in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami;
  6. 8)prowadzenie profilaktyki uzależnień;
  7. 9)promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia.

§49. Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy samorządu uczniowskiego lub realizowane w ramach szkolnego wolontariatu.

§50. Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§51.1.Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, przedstawiając możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym przez Radę Rodziców, towarzystwie ubezpieczeniowym.

       2.W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z opłat za ubezpieczenie przy zachowaniu ubezpieczenia.

§52. Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli szkoły jest posiadanie ubezpieczenia
od następstw od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych.

DZIAŁ IV

Organy szkoły i ich kompetencje

§53. 1. Organami szkoły są:

 1. 1)dyrektor szkoły;
 2. 2)Rada Pedagogiczna;
 3. 3)Rada Rodziców;
 4. 4)Samorząd Uczniowski.

§54. Każdy z wymienionych w §53 ust.1 organów działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

 

Rozdział 1.

Dyrektor szkoły

§55. 1. Dyrektor szkoły:

 1. 1)kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;
 2. 2)jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
 3. 3)jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 4. 4)wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą

2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe.

§56. 1. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole.

 1. 2.Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 2. 3.Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w szczególności:
 3. 1)kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;
 4. 2)przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej;
 5. 3)realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 6. 4)wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia
  o tym organ prowadzący i nadzorujący;
 7. 5)powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;
 8. 6)opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów w szkole;
 9. 7)sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
 10. 8)przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
 11. 9)dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

10) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w szkole podstawowej od początku następnego roku szkolnego;

11) ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, jeden podręcznik do przedmiotu, który będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia;

12) dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa;

13) opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej;

14) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców szkoły, szkolnym kołem wolontariatu
i Samorządem Uczniowskim.;

15) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie                              i wzbogacanie form działalności wychowawczo – opiekuńczej w szkole;

16) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;

17) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych
w statucie szkoły;

18) organizuje wspomaganie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy pp- p;

19) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne na zasadach określonych w statucie szkoły;

20) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci.
W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć
w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów                                   o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

21) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;

22) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

23) zwalnia uczniów z zajęć WF-u lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, plastyki, zajęć technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy;

24) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami określonymi w statucie szkoły;

25) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej w przypadkach określonych w statucie szkoły;

26) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia
z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich
do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami);

27) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;

28) opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego
w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców;

29) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;

30) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

31) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów prowadzonej na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

32) na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,                          z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia;

33)wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;

34)   powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
i sprawdzających na zasadach określonych w statucie szkoły;

35) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;

36) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.

4. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:

 1. 1)opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe do 21 kwietnia organowi prowadzącemu;
 2. 2)przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego
  oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczno- wychowawcze lub opiekuńcze;
 3. 3)określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 4. 4)wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć;
 5. 5)informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;
 6. 6)odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;
 7. 7)zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach wystąpienia w kolejnych dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury -15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły;
 8. 8)zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,
  a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
  1. 9)dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
  2. 10)egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości
   o estetykę i czystość;
  3. 11)sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;
  4. 12)opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
  5. 13)dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  6. 14)dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na szkolnym boisku;
  7. 15)za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;
  8. 16)organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
  9. 17)powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
  10. 18)odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie
   z odrębnymi przepisami;
  11. 19)organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

5. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

 1. 1)nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
 2. 2)powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
 3. 3)dokonuje oceny pracy nauczycieli w oparciu o opracowane szczegółowe kryteria oceniania;
 4. 4)dokonuje oceny pracy za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
 5. 5)przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły;
 6. 6)występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli
  i pracowników;
 7. 7)udziela urlopów zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela i KP;
 8. 8)załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
 9. 9)wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
 10. 10)wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
 11. 11)przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
 12. 12)dysponuje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 13. 13)określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
 14. 14)współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania
  i zatwierdzania;
 15. 15)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

6. Sprawuje opiekę nad uczniami:

 1. 1)tworzy warunki do samorządności, współpracuje z samorządami uczniowskimi;
 2. 2)egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;
 3. 3)organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;
 4. 4)sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej
  w szkole.

§57.Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

 

Rozdział 2

Rada Pedagogiczna

§58. 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Ruścu jest kolegialnym organem szkoły.

 1. 2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. 3.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 3. 4.Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 4. 5.W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły.
  1. 6.Zebrania Rady Pedagogicznej szkoły są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
   i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
  2. 7.Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji stanowiących:

1) uchwala regulamin swojej działalności;

2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów szkoły;

3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców;

4) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;

5) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;

6) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;

7) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego;

8) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

9) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 1. 10)uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;
  1. 11)ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

8. Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących:

1) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

2) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju

   niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego;

3) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole;

4) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

5) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

6) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

7) opiniuje projekt finansowy szkoły;

8) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;

9) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

 1. 10)wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
 2. 11)opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
 3. 12)opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
 4. 13)opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze.

9. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;

4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;

5) ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

7) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły,
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;

8) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;

9) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

10) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.

 1. 10.Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub
  w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.
 2. 11.Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. 12.Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
  O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 4. 13.Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie pisemnej (księga protokołów), a załączniki w formie elektronicznej. Protokoły przechowuje się w archiwum szkoły.
 5. 14.Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien w szczególności zawierać:

1) określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby sporządzającej protokół;

2) stwierdzenie prawomocności obrad;

3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;

4) listę obecności nauczycieli;

5) uchwalony porządek obrad;

6) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych
i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;

7) przebieg głosowania i jego wyniki;

8) podpis przewodniczącego, protokolanta oraz wszystkich obecnych nauczycieli.

15.Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

16.Protokół sporządza się w ciągu 7 dni po zakończeniu obrad.

17.Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie szkoły na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania.

18.Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone na piśmie nie później niż do rozpoczęcia zebrania Rady Pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu.

19.Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Rozdział 3

Rada Rodziców

§59.  1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.

 1. 2.Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.
 2. 3.W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców/prawnych opiekunów
  z oddziału szkolnego wchodzącego w skład szkoły.
 3. 4.Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności.
 4. 5.Celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły,

a w szczególności:

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów
i zadań szkoły;

2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;

3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

 1. a)znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
 2. b)znajomość statutu szkoły, regulaminów szkolnych, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania,
 3. c)uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
 4. d)wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły,
 5. e)określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
 6. 6.Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
  i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 7. 7.Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 8. 1)uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły obejmującego treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;
 9. 2)opiniowanie projektów planów finansowych składanych przez dyrektora szkoły;
 10. 3)opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
 11. 4)opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
 12. 5)opiniowanie eksperymentu pedagogicznego do wprowadzenia w szkole;
 13. 6)opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
 14. 8.Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania szkołą, których opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej
  3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu.
 15. 9.Rada Rodziców może:

1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 1. 10.Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
 2. 11.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
  w szczególności:
 3. 1)wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 4. 2)szczegółowy tryb wyborów Rady Rodziców;

3)  zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

12. Tryb wyboru członków rady:

1) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;

2) wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad:

 1. a)wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe,
 2. b)w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły,
 3. c)przedstawicieli Rady Rodziców wybiera się spośród członków klasowych rad rodziców,
 4. d)komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców,
 5. e)niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów,
 6. f)członkami Rady Rodziców zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów,
 7. g)organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest dyrektor szkoły,
 8. h)skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych wyborcy mogą składać do 3 dni po dacie wyborów.

13. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

 

Rozdział 4

Samorząd Uczniowski

§60. 1. W Szkole Podstawowej w Ruścu działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem.

 1. 2.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 2. 3.W skład Samorządu Uczniowskiego nie mogą wchodzić uczniowie łamiący zasady oraz regulaminy obowiązujące w szkole.
 3. 4.Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. 5.Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. 6.Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

 1. 4)prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 2. 5)prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
  z dyrektorem;
 3. 6) prawo wyboru jednego nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
 4. 7)opiniowania organizacji pracy szkoły, a w szczególności dni wolnych od zajęć.
  1. 7.Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły.
  2. 8.Podmiot, do którego samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej.
  3. 9.Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek dyrektora szkoły, pracę nauczycieli szkoły, dla których dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej..
  4. 10.Uczniowie mają prawo odwołać organy samorządu na wniosek podpisany przez 30% uczniów szkoły.
  5. 11.W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9, stosuje się następującą procedurę:
  6. 1)wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów - wraz z propozycjami kandydatów do objęcia stanowisk w organach samorządu - wnioskodawcy przedkładają dyrektorowi szkoły;
  7. 2)dyrektor szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom samorządu lub nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole;
  8. 3)jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów samorządu;
   1. 4)wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia;
   2. 5)regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów samorządu obowiązujące w szkole stosuje się odpowiednio.
   3. 6)Wybór opiekuna samorządu następuje w wyniku głosowania uczniów całej szkołW sytuacjach szczególnych opiekun samorządu może przekazać władzę innemu nauczycielowi, za zgodą dyrektora szkoły i pozytywną opinią Rady Pedagogicznej.

 

Rozdział 5

Zasady współpracy organów szkoły

§61. 1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ
w granicach swoich kompetencji.

 1. 2.Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.
 2. 3.Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 3. 4.Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 4. 5.Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej,
  a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
 5. 6.Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg
  i wniosków.
 6. 7.Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w niniejszym statucie.

§62. 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2. Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do:

 1. 1)znajomości statutu szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, programu wychowawczego szkoły;
 2. 2)zgłaszania do programu wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji; wnioski
  i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
 3. 3)współudziału w pracy wychowawczej;
 4. 4)znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje dyrektor szkoły po zebraniu Rady Pedagogicznej;
 5. 5)znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania
  oraz przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców
  i w przypadkach wymagających ich znajomości;
 6. 6)uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce
  i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie) ;
 7. 7)uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek poradnia psychologiczno- pedagogiczna;
 8. 8)wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: dyrektorowi szkoły, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców.

3. Rodzice mają obowiązek:

1) dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;

4) zaopatrzenia dziecka w niezbędne pomoce;

5) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

6) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;

7) dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;

8) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną;

9) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;

 1. 10)pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;
 2. 11)uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.

Rozdział 6

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły

§63. 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

 1. 1)prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;
 2. 2)przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
 3. 3)dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
 4. 4)o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
 5. 2.W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 6. 3.Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 7. 4.Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.
 8. 5.Ze wszystkich spotkań, zebrań, rozmów, które odbywały się w czasie rozwiązywania sporu, sporządza się protokół lub notatki służbowe, które przechowuje się w dokumentacji Szkoły.

DZIAŁ V

Organizacja nauczania

 

Rozdział 1

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

§64. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:

 1. 1)obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;
 2. 2)zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 3. 3)zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
  1. a)dydaktyczno-wyrównawcze,
  2. b)zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  3. 4)zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
  4. 5)zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę
   i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

6) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

 1. a)zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
  w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 2. b)zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

§65. Zajęcia w szkole prowadzone są:

 1. 1)w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
 2. 2)w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;
 3. 3)w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, informatyki, religii, etyki, zajęcia WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne;
 4. 4)w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych:

zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, plastyki, techniki;

 1. 5)w toku nauczania indywidualnego;
 2. 6)w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
 3. 7)w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;
 4. 8)w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia.
 5. 9)w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe;

2. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć.

 

Rozdział 2

Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur

międzyoddziałowych i międzyklasowych

§66. 1. Uczniowie klas IV-VIII w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego mogą dokonać wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć zaproponowanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym
i zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych danego środowiska lub szkoły.

2. Zajęcia, o których mowa w §66 ust. 1 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:

 1. 1)zajęć sportowych;
 2. 2)zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
 3. 3)zajęć tanecznych;
 4. 4)aktywnych form turystyki.
 5. 3.Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowaniaw formie zajęć określonych w ust. 2 pkt. 4 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie.
 6. 4.Na zajęciach obowiązkowych z informatyki w klasach IV-VIII, dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.
 7. 5.Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach
  o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia mogą być prowadzone
  w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych do 24 uczniów
  .
 8. 6.Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
 9. 7.Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt
  i chłopców.
  1. 8.Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (przyroda, fizyka, chemia, technika) dokonuje się podziału na grupy, nie więcej niż na połowę godzin obowiązkowych, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej.
  2. 9.Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów integracyjnych za zgodą organu prowadzącego szkołę według obowiązujących przepisów.
  3. 10.Liczba uczniów w oddziale integracyjnym nie może przekraczać 20 uczniów,
   w tym do 3 uczniów z niepełnosprawnością.
  4. 11.Za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale może być niższa.
  5. 12.Rekrutacji do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły
   w porozumieniu z pedagogiem szkolnymrodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów.

 

Rozdział 3

Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ

§67. 1. Uczniom szkoły na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. 2.Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może być jednak zmienione.
 2. 3.W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych.
 3. 4.W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen
  i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.
 4. 5.Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć
  w dwóch rodzajach zajęć.
 5. 6.W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się każdą z ocen.
 6. 7.Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii lub etyki powinien w czasie ich trwania mieć zapewnioną opiekę lub zajęcia wychowawcze. Wybór odpowiedniego rozwiązania należy do dyrektora szkoły, który ma obowiązek zapewnić wszystkim uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Może on:
  1. a)wskazać zajęcia, na które uczeń powinien uczęszczać w czasie trwania lekcji religii lub etyki i pozostawać pod opieką osoby prowadzącej te zajęcia (np. zajęcia świetlicowe),
  2. b)powierzyć nadzór nad uczniem określonej, uprawnionej do sprawowania tego nadzoru osobie - nauczycielowi, bibliotekarce, pedagogowi.

§68. 1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia
z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

 1. 2.Uczeń szkoły nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
 2. 3.Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

Rozdział 4

Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć - WF, drugi język obcy

 

§69. 1.Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:

 1. 1)w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica ucznia, zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia. Zasady oceniania określają przepisy zawarte w statucie szkoły – wewnątrzszkolne zasady oceniania.
 2. 2)w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).
  W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

2. Uczeń nabiera prawa do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia
z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.

§70.Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§71.Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

§72. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

§73. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

 

 

 

 

Rozdział 5

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

§74. 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej
     i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. W szkole prowadzi się dodatkową dokumentację:

 1. 1)Dziennik dokumentujący realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych;
 2. 2)Dziennik nauczania indywidualnego;
 3. 3)Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 4. 4)Dziennik zajęć dodatkowych;
 5. 5)Dziennik biblioteki;
 6. 6)Dziennik świetlicy szkolnej;
 7. 7)Dziennik pedagoga;

DZIAŁ VI

Organizacja wychowania i opieki

 

Rozdział 1

Szkolny system wychowania

§75. 1.Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy plan pracy wychowawczo-profilaktycznej na dany rok szkolny
z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 1. 2.Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest całościowy
  i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym
  i zdrowotnym.
 2. 3.Podjęte działania wychowawcze i profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:
  1. 1)pracy nad sobą;
  2. 2)bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;
  3. 3)bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;
  4. 4)rozwoju samorządności;
  5. 5)dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska;
  6. 6)budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą;
  7. 7)tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.
   1. 4.Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły.
   2. 5.Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia:
   3. 1)zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły;
   4. 2)szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
   5. 3)umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym państwie oraz świecie;
   6. 4)zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
   7. 5)posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;

6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;

7) zna, rozumie i realizuje w życiu:

 1. a)zasady kultury bycia,
 2. b)zasady skutecznego komunikowania się,
 3. c)zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
 4. d)akceptowany społecznie system wartości;

8) chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń;

9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;

10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

6. W oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe programy na dany rok szkolny. Program wychowawczo- profilaktyczny w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:

 1. 1)poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;
 2. 2)przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;
 3. 3)wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;
 4. 4)pomoc w tworzeniu systemu wartości;
 5. 5)strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:

a)  adaptacja,

 1. b)integracja,
 2. c)przydział ról w klasie,
 3. d)wewnątrzklasowy system norm postępowania,
 4. e)określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,
  1. f)strona internetowa itp.
  2. 6)budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:
   1. a)wspólne uroczystości klasowe, szkolne, sportowe,
   2. b)edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,
   3. c)kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji rodziców i uczniów,
   4. d)wspólne narady wychowawcze,
   5. e)tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,
   6. f)aktywny udział klasy w pracach na rzecz szkoły i środowiska,
   7. g)szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”;
   8. 7)strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne;
   9. 8)promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną zdrowia.

Rozdział 2

Wolontariat w szkole

§76. 1. W szkole funkcjonuje wolontariat.

Wolontariat ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania
w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne
i kulturalne.

 1. 2.Członkiem koła może być każdy uczeń, który ukończył 10 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w kole.

       Do koła mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 10 roku życia, za zgodą rodziców/ ustawowych opiekunów, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora.

 1. 3.Cele działania szkolnego wolontariatu:
 2. 1)zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
 3. 2)angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
 4. 3)promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
 5. 4)organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
 6. 5)tworzenie przestrzeni dla służby wolontariatu poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
 7. 6)pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontariatu,
  w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych
  w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
 8. 7)wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 9. 8)promowanie idei wolontariatu;
 10. 9)prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do wolontariatu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;

10)angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

5. Wolontariusze:

 1. 1)wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
 2. 2)wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna;
 3. 3)warunkiem wstąpienia do wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów);
 4. 4)po wstąpieniu do wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu obowiązującego w szkole;
 5. 5)członkowie wolontariatu mogą podejmować pracę wolontariatu w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;
 6. 6)członek wolontariatu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;
 7. 7)członek wolontariatu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
 8. 8)każdy członek wolontariatu systematycznie otrzymuje punkty dodatnie za wykonane prace.
 9. 9) członek wolontariatu systematycznie uczestniczy w pracy koła, a także w spotkaniach
  i warsztatach dla wolontariuszy;

10)każdy członek stara się aktywnie włączyć w działalność wolontariatu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;

11)każdy członek swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;

12)każdy członek jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w regulaminie wolontariatu;

13)wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego wolontariatu. O skreśleniu z listy decyduje opiekun szkolnego wolontariatu.

§77. 1. Wolontariatem opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki
i uzyskał akceptację dyrektora szkoły.

2. Opiekun wolontariatu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki
w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc rodziców.

§78. 1.Formydziałalności wolontariatu:

 1. 1)na rzecz środowiska lokalnego;
 2. 2)działania na rzecz środowiska szkolnego;
 3. 3)działania udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoł

2. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.

§79. 1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego działalności.

 1. 2.Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontariatu
  i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie
  z zasadami opisanymi w statucie szkoły.
 2. 3.Formy nagradzania:
  1. 1)pochwała dyrektora na szkolnym apelu;
  2. 2)wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;
  3. 3)pisemne podziękowanie do rodziców;
  4. 4)wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy kolejne lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.

§80. 1. Szczegółową organizację wolontariatu w szkole określa regulamin wolontariatu.

2. Każdy uczeń, który nie przystąpił do koła wolontariusza może podejmować działania pomocowe na zasadach określonych w statucie szkoły.

 

Rozdział 3

Współpraca z rodzicami

§81. 1.Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.

2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane jest poprzez:

 1. 1)pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych przez:
 2. a)organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie,
 3. b)zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych
  z wychowaniem dziecka;
  1. 2)doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzicami uczniów poprzez:
  2. a)organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami,
  3. b)przekazywanie informacji przez korespondencję, telefonicznie, stronę internetową, inne materiały informacyjne;
   1. 3)dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce przez:
   2. a)zadawanie interaktywnych zadań domowych,
   3. b)edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku w nauce;

4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez:

 1. a)zachęcanie do działań w formie wolontariatu,
 2. b)inspirowanie rodziców do działania,
 3. c)wspieranie inicjatyw rodziców,
 4. d)wskazywanie obszarów działania,
 5. e)upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców;
 6. 5)włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji;
 7. 6)koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania problemów dzieci przez:
  1. a)ustalanie form pomocy,
  2. b)pozyskiwanie środków finansowych,
  3. c)zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem,
  4. d)angażowanie uczniów z życie lokalnej społeczności.