Home Dokumenty

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RUŚCU (2019-2024)

Słaby nauczyciel – opowiada.

Dobry nauczyciel – wyjaśnia.

Bardzo dobry nauczyciel – demonstruje.

Genialny nauczyciel – inspiruje.

 

WSTĘP

Koncepcję Pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu opracowano w oparciu o:

- wieloletnia codzienną obserwację pracy szkoły,

-własne przemyślenia dyrekcji, nauczycieli i pracowników obsługi,

- Statut Szkoły Podstawowej,

- Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej,

- koncepcję wdrażania reformy systemu edukacji,

- w zgodzie z prawem oświatowym, w szczególności z Ustawą o systemie oświaty, Kartą Nauczyciela i przepisami prawa.

Zagadnienia związane z działalnością szkoły ujęto w następujące działy: kształcenie, wychowanie i opieka, zarządzanie i opieka, zarządzanie i organizacja szkoły.

Każda szkoła jest inna, ma swoją specyfikę i inne cele do osiągnięcia. Nie ma uniwersalnych zaleceń i wskazówek jak stworzyć dobrą szkołę. Kształt i wizerunek współczesnej szkoły wspólnie wypracowują nauczyciele, rodzice i pracownicy. Dzisiejsza szkoła musi być oparta na partnerstwie i dialogu, na wzajemnej życzliwości i zrozumieniu. Wszystkie jej podmioty, czyli dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy i rodzice muszą się z nią utożsamiać, czuć odpowiedzialni za to, co się w niej dzieje.

Głównym celem jest taka organizacja wychowania i kształcenia, w której najważniejsze jest dobro dziecka. Zadaniem i priorytetem dyrekcji i nauczycieli będzie stworzenie warunków do kształcenia na najwyższym poziomie dzieci i młodzieży z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości. Szczególną uwagę będzie się zwracać na uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów z orzeczeniami.

Planowane jest wprowadzenie na teren szkoły – jeśli tylko wystapi taka konieczność – nauczycieli wspomagających, gdyż uczeń z orzeczeniem w szkole bez nauczyciela wspomagającego jest pozostawiony sam sobie. W pierwszej kolejności planowane jest przywrócenie gimnastyki korekcyjnej w klasach I-II, stworzenie salki do zajęć wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej oraz gabinetu logopedy. Koniecznym jest zatrudnienie pedagoga w pełnym etacie, aby wspomagać ucznia z deficytami.

Drugim priorytetem będzie uczeń zdolny, otwarty na wiedzę i wielokierunkowe zainteresowania, przed którym otworzą się drzwi do realizacji szerokiej gamy zajęć dodatkowych. Uczeń zdolny zdobędzie możliwość uzyskania dobrego przygotowania do udziału w konkursach. Ważną sprawą jest polepszenie warunków pracy nauczycieli, w tym również sanitarnych. |Swobodny dostęp po zajęciach lekcyjnych do Internetu, laptopów oraz kserokopiarki, z czasem do dziennika elektronicznego powinien być standardem. Koniecznością jest wzbogacenie bazy szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i najnowsze technologie.

II. CELE SZKOŁY

1. WDRAŻANIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

2. KSZTAŁCENIE ROZWIJAJĄCE SAMODZIELNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ UCZNIÓW.

3. ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW.

4. WYCHOWANIE DO WARTOŚCI I KSZTAŁTOWANIE PATRIOTYCZNYCH POSTAW UCZNIÓW.

5. ROZWÓJ DORADZTWA ZAWODOWEGO.

6. WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY.

7. UPOWSZECHNIENIE CZYTELNICTWA ORAZ ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY.

8. ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMPETENCJI CYFROWYCH UCZNIÓW, W TYM BEZPIECZNE I CELOWE WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.

 

Cele etapowe i operacyjne:

- kształcić zdolności poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz ich wykorzystywania w krytyczny i systematyczny sposób, przy jednoczesnej ocenie ich odpowiedzialności, z rozróżnieniem elementów rzeczywistych od wirtualnych,

- wykorzystywać narzędzia do tworzenia, prezentowania i rozumienia złożonych informacji, a także zdolności docierania do usług oferowanych w Internecie, wyszukiwania i korzystania z nich,

- sprawnie wykorzystywać narzędzia matematyki w życiu codziennym, a także kształcić myślenie matematyczne,

- brać udział w szkoleniach w ramach WDN i formach zewnętrznych,

-monitorować stan czytelnictwa,

-współpracować z Publiczną Biblioteką w Ruścu,

-wziąć udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych,

-kształtować postawy prospołeczne i obywatelskie w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych,

- zorganizować dla uczniów warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień,

- propagować cele doradztwa zawodowego według autorskiego programu doradcy i programów pracy wychowawcy.

I. CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU DANE OGÓLNE ZESPOŁU

Szkoła w Ruścu powstała w 1906 roku – czyli jeszcze w czasach zaborów. Okoliczności powstania szkoły do dziś są owiane tajemnicą, wynikającą z braku konkretnych źródeł, które w sposób jednoznaczny opisywałyby jej początek. Inicjatorem stworzenia szkoły w Ruścu był miejscowy dziedzic i zarazem właściciel dworu – Żyd Sachs. Prace budowlane rozpoczęto w 1902 r. Budynek wykończono i oddano doi użytku w 1906 r. Z powodu braku jednoznacznych informacji dokładna data rozpoczęcia nauki nie jest znana. Z zebranych dokumentów źródłowych wynika, że późną jesieni 1906 roku powstał w Ruścu pierwszy i jedyny oddział szkolny, a opiekę nad nim przejęła pani Cepko, która była córką sekretarza gminy w Dąbrowie Rusieckiej. Szkoła prowadzona przez w/w nauczycielkę funkcjonowała z przerwami aż do wybuchu I wojny światowej. Nauka obejmowała zagadnienia pisowni i rachunków. Uczniowie nie posiadali podręczników. Po wybuchu I wojny światowej szkołę zamknięto. Z Kroniki szkoły wynika, że od roku 1916 rolę nauczycieli pełnili pan Olszewski oraz jego córka, której imienia nie znamy. Z innych źródeł wynika, iż w roku 1915, po wznowieniu funkcjonowania szkoły, do placówki przydzielono wykwalifikowaną nauczycielkę – Zofię Pomińską. Dzięki jej wytrwałości i ofiarności szkoła uzyskała status czterooddziałowej. Nauka patriotyzmu i postaw obywatelskich podobała się mieszkańcom wioski, dlatego coraz chętniej posyłali oni swe dzieci do szkoły. W placówce oprócz chóru działała biblioteka wiejska oraz teatrzyk amatorski, który organizował plenerowe warsztaty z udziałem rodziców. Pod koniec I wojny światowej szkoła w Ruścu była przepełniona. Brakowało również nauczyciela. Pozostawiony wakat przejęła siostra Zofii – Helena Pomińska. Odzyskanie niepodległości było przełomowe dla szkoły oraz dla pani Zofii, która 01.10.1919 roku opuściła placówkę w Ruścu. Po jej wyjeździe rolę kierownika i nauczyciela objął Feliks Gałazka. Druga połowa lat dwudziestych to nowe problemy i wyzwania. Szkoła pękała w szwach, a budynek wzniesiony w latach 1902-1906 był zbyt mały. Brakowało boiska szkolnego oraz pomieszczeń do zajęć rekreacyjnych. W roku 1952 Szkoła Powszechna w Ruścu spełnił warunki do prowadzenia VII klasy i uzyskała status szkoły II stopnia. Kolejnym przełomowym momentem w historii placówki było wprowadzenie nowej reformy oświaty (11.01.1932r.). Minister odpowiedzialny za szkolnictwo- Janusz Jędrzejewicz – wprowadził ustawę, która przewidywała obowiązek szkolny dzieci od siódmego roku życia. W rusieckiej placówce nadal brakowało kadry nauczycielskiej oraz pomieszczeń, w których mogłyby uczyć się dzieci. W związku z tym wynajmowano pomieszczenia od mieszkańców wioski. Nauka taka była kłopotliwa i sprawiała wiele problemów w przebiegu i organizacji zajęć. Aby rozwiązać ten problem w roku 1934 podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Prace budowlane rozpoczęto wiosna 1935 roku. Dzięki poświęceniu i zaangażowaniu niemal wszystkich mieszkańców Ruśca latem 1935 roku zakończono budowę nowej placówki, która posiadała siedem sal do nauczania. Otwarcie nowego obiektu odbyło się podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 1935-1936. Od tego dnia szkoła nosi imię Tadeusza Kościuszki. Zdaniem Mariana Piechała, przedwojennego ucznia tej szkoły, nadane imię nie było przypadkowe, gdyż Kościuszko cieszył się wielkim szacunkiem wśród rusieckiej społeczności. Szkoła w Ruścu, w swej nowej postaci dotrwała do tragicznych dni września 1939 roku. W latach 1938/39 w placówce pracowało dziewięcioro nauczycieli. Niemcy zezwolili na funkcjonowanie szkoły od 10 października 1939 roku do 31 grudnia 1939 roku. Od 1940 roku naukę wstrzymano, a pomieszczenia szkolne przeznaczono na komisariat żandarmerii niemieckiej. Naukę wznowiono 4 marca 1945 roku. Funkcję kierownika objął Alfons Hadrysiak. Na początku nauka odbywała się bez zeszytów i podręczników. Jedynym wyposażeniem szkoły były wtedy ławki. Olejny rok szkolny 1945/1946 rozpoczęto 3 września. Zgodnie z nową ustawą, placówkę szkolną przemianowano w Zbiorczą Szkołę Gminną z prawem do prowadzenia klas szóstych i siódmych. Rok szkolny 1946/1947 przyniósł nowe wyzwania, gdyż liczba 420 uczniów przekraczała możliwości organizacyjne placówki. Ponownie zaczęto wynajmować pomieszczenia od kilku miejscowych rodzin. Na przełomie lat 40 i 50 placówka doczekała się odpowiedniej liczby nauczycieli, a podstawowym problemem pozostały liczne, bo 40 – osobowe klasy i ciągły brak pomieszczeń dydaktycznych. Początek lat pięćdziesiątych to częsta zmiana kierownictwa szkoły:

1950/51 – kierownikiem szkoły w Ruścu był Alfons Hadrysiak

1951/52 – kierownikiem szkoły był Jan Krasowski

1952/53 – Józef Michałek

1953/54 – Józef Michałek

1963/64 – funkcję kierownika szkoły objął Józef Konieczka.

Przed nowym kierownikiem stało wiele wyzwań. Z uzyskanych informacji wynika, iż Józef Konieczka chciał rozbudować szkołę. Efektem jego działania było pobudowanie nowej placówki i otwarcie jej 23 sierpnia 1976 roku. Powołano wtedy Zbiorczą szkołę Gminną w Ruścu. Na stanowisko dyrektora w/w placówki mianowano Edwarda Strzelczyka, dyrektorem gminnym został Józef Konieczka, a jego zastępcą Stanisław Szataniak. Nowy dyrektor – Edward Strzelczyk – podjął działania w celu uzyskania pozwolenia na budowę sali gimnastycznej. W porozumieniu z dyrekcją szkoły władze gminne rozszerzyły zakres budowy, dzięki czemu wybudowano tor wyścigowy, profesjonalne boisko do gry w koszykówkę i piłkę ręczną oraz plac zabaw dla najmłodszych. Uroczyste otwarcie w/w obiektu nastąpiło 1 czerwca 1983 roku. Rok 1984 przyniósł zmiany w kierownictwie szkoły. Józef Konieczka odszedł na emeryturę. Jego miejsce zajął Wiesław Szataniak. W Zbiorczej szkole Gminnej dyrektorem mianowano Edwarda Strzelczyka, natomiast wicedyrektorem została Wiesława Studzińska. Początek lat 90-tych to, jak wspominają nauczyciele, najspokojniejszy okres w historii szkoły. Młoda, dobrze wykształcona kadra sprostała zmianom systemowym i rozpoczęła przygotowania do zapowiadanej reformy oświaty. W dniu 1 stycznia 1999 roku weszła w życie ustawa dotycząca samorządu terytorialnego, zgodnie z którą szkoła w Ruścu przeszła pod opiekę Urzędu Gminy. Jednocześnie gmina była zobowiązana wprowadzić reformę oświaty i powołać sześcioletnią szkołę podstawową oraz trzyletnie gimnazjum. Od 1 września 1999 roku rozpoczęto w naszej szkole naukę jednocześnie w Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum Publicznym. Ogromne zmiany zaszły też w organizacji i kierownictwie szkoły. Wprawdzie nadal funkcję dyrektora pełnił Edward Strzelczyk, jednak od 1 września 1999 roku wicedyrektorem został Jolanta Kieruzel. Rok 2002 przyniósł zmiany kierownictwa szkoły: po 26 latach pracy na stanowisku dyrektora, na zasłużoną emeryturę odszedł Edward Strzelczyk, a jego miejsce od 1 września 2002 roku zajęła Jolanta Kieruzel.

Kolejna, w stuletniej historii szkoły, zmiana organizacyjna nastąpiła od 1 września 2003 roku, kiedy to na podstawie Uchwały rady Gminy z 30 grudnia 2002 roku utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu. Podczas reorganizacji połączono przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum w jeden zespół. Którego dyrektorem został Wiesław Klasztorny. Na stanowiska wicedyrektorów powołano Anetę Grabarz i Irenę Skupińską. Po roku nastąpiły zmiany na stanowiskach wicedyrektorów i funkcje te przejęły Małgorzata Michalak i Krystyna Bednarek. Pierwszego września 2014 roku, po 36 latach pracy w zawodzie nauczyciela na zasłużoną emeryturę odeszła wicedyrektor Krystyna Bednarek, a jej miejsce zajęła Teresa Łudczak.

Od września 2019 roku funkcję dyrektora szkoły przejęła pani Aneta Grabarz, a wicedyrektorem została pani Agata Majchrzak. W strukturze zespołu szkolno-Przedszkolnego od 01.09.2019 r. funkcjonować będzie Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Przedszkole. Placówki znajdują się w dwóch odrębnych budynkach. Przez kolejne trzy lata będzie w szkole jeden oddział mniej w klasach I-III, bowiem od września będzie w szkole jedna klasa I.

Szkoła posiada:

-16 klasopracowni + pracownię komputerową,

- kuchnię i stołówkę z odpowiednim zapleczem sanitarnym,

- bibliotekę,

- 1 salę nieczynną niewykorzystaną po dawnym pokoju nauczycielskim gimnazjum,

- 3 gabinety dyrektorskie, w tym 1 pusty niewykorzystany po byłej pani wicedyrektor,

- 2 pomieszczenia świetlicowe,

- dużą salę gimnastyczną,

- 2 magazynki sportowe,

- 2 szatnie przy sali gimnastycznej,

- gabinet pielęgniarki,

- gabinet pedagoga,

- pokój nauczycielski,

- 1 pomieszczenie sekretariatu,

- 1 pomieszczenie księgowości,

-1 pomieszczenie pracownika obsługi,

- monitoring szkolny,

-internet wi-fi w całej szkole.

Klasopracownie są systematycznie unowocześniane i doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Szkoła od tego roku szkolnego posiada kompleks sportowy – ORLIK.

W tym roku szkolnym uczęszczać do szkoły będzie 233 uczniów. Liczba oddziałów zmniejszy się od 01.09.2019 r. z 17 do 14:

- 5 oddziałów edukacji wczesnoszkolnej (kl. I, IIa, IIb, IIIa, IIIb),

- 9 oddziałów nauczania przedmiotowego (kl. IVa, IVb, Va, Vb, Via, VIb, VIIa, VIIb, VIII)

1. SYSTEM PROMOCJI

Promocja naszej szkoły to bardzo obszerny zakres działań, w których uczestniczą wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej. To przede wszystkim kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności szkolnej, a jednocześnie eksponowanie odrębności placówki. Obecnie szkołę promują:

-strona internetowa placówki,

- organizowane festyny i imprezy środowiskowe,

- organizowane konkursy szkolne i międzyszkolne,

- współpraca z instytucjami środowiskowymi i instytucjami wspierającymi: Biblioteką Publiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Gminy, Policją, Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem Łowieckim KUROPATWA, Radą Parafialną, PPP w Bełchatowie, Fundacją Księdza Orione CZYŃMY DOBRO oraz z placówkami oświatowymi naszej gminy.

2. KADRA

Dążeniem dyrekcji szkoły jest zatrudnianie wykwalifikowanych nauczycieli. Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska. Przydział przedmiotów nauczania i innych rodzajów prowadzonych zajęć jest w miarę zgodny z wyuczonymi specjalnościami wszystkich nauczycieli. Planowanie własnego rozwoju zawodowego staje się w szkole normą obowiązującą każdego nauczyciela. Zdobywanie wyższych stopni awansu zawodowego dokonywane jest z uwzględnieniem obowiązujących wymagań i określoną procedurą w tym zakresie. W szkole planuje się i prowadzi wewnętrzne doskonalenie nauczycieli uwzględniające ich potrzeby. Nowozatrudnieni nauczyciele uzyskują pomoc i wsparcie merytoryczne. Wszystkie działania szkoły oparte są na wynikach pracy zespołów nauczycieli do tego powołanych lub całej rady pedagogicznej.

MISJA ZESPOŁU

Misją naszych placówek z ponad 100-letnią tradycją jest dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, począwszy od wieku przedszkolnego. Działamy w przekonaniu, iż wychowanie i wykształcenie stanowią równoważną i integralną całość. Wychowując, pragniemy, aby młody człowiek w swoim postępowaniu kierował się uniwersalnymi wartościami, jakimi są dobro, prawda i piękno; uznawał, że granicą wolności jest dobro drugiego człowieka, a prawa, którymi cieszy się jako wolny człowiek, są prawami każdego człowieka. Tworzymy wspólnotę opartą na wartościach polskiej kultury i tradycji, których częścią są głęboki szacunek dla odmienności kultur w imię szeroko pojętej tolerancji. Ucząc, głęboko wierzymy, że wiedza pozwoli młodemu człowiekowi zrozumieć ludzi i samego siebie, aby mógł godnie, świadomie, aktywnie żyć w poczuciu własnej wartości i przekonaniu, że współtworzy rzeczywistość, w jakiej funkcjonuje.

WIZJA ZESPOŁU

Wizją naszej szkoły jest harmonijne współdziałanie wszystkich organów szkoły i środowiska, zmierzające do zapewnienia dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków umożliwiających prawidłowy rozwój i funkcjonowanie w dynamicznie rozwijającym się świecie. W tym celu pragniemy tworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego i rozwoju osobowości każdego dziecka na każdym etapie; zarówno przedszkolnym jak i szkolnym tak, aby uczniowie:

- kończący szkołę posiadali wiedzę i umiejętności zawarte w charakterystyce absolwenta,

- mieli świadomość użyteczności polskiej edukacji,

- dążyli poprzez rzetelną pracę do osiągnięcia wartości ważnych w otaczającym ich świecie,

- systematycznie pracowali nad własnym rozwojem

– posiadali wewnętrzną motywację do samodoskonalenia,

- odkrywali własne predyspozycje i talenty oraz rozwijali je, uczestnicząc w wybranych kołach zainteresowań,

- aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, identyfikując się z tradycją, kształtując wzajemne relacje w atmosferze szacunku, pomocy i współdziałania,

- znali historię, kulturę swojego regionu i kraju oraz odczuwali z nimi więź i szacunek dla dorobku kolejnych pokoleń,

- propagowali zdrowy model funkcjonowania we współczesnym świecie, poprzez właściwe nawyki higieniczne, zdrowotne oraz znajomość zagrożeń cywilizacyjnych,

- cechowali się tolerancją i empatią

– pomagali chorym, starszym, pokrzywdzonym przez los.

MODEL ABSOLWENTA

Nasz absolwent: 

-ma poczucie własnej godności i wartości,

-wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce,

-jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauk,

-z szacunkiem podchodzi do wielowiekowego dziedzictwa kulturowego oraz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, 

- odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości,

- rozumie innych i potrafi z nimi współpracować,

- radzi sobie ze stresem, 

- jest otwarty na innych, szczery i życzliwy,

- jest asertywny, 

- jest kulturalny i odpowiedzialny, dba o swoje zdrowie i otoczenie.

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU

I. KSZTAŁCENIE

Jednym z najważniejszych priorytetów pracy będzie podejmowanie działań, które stworzą takie warunki nauczania, aby w jak najlepszy sposób uczniowie mogli uczyć się i osiągać dobre wyniki. Dokona się to poprzez następujące działania:

1.Otoczenie szczególną opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, aby każdy z nich mógł osiągać wyniki na miarę swoich możliwości (zwiększenie ilości godzin pracy pedagoga z 11 do pełnego etatu, aby miał czas zająć się również przeprowadzaniem zajęć z dziećmi z deficytami rozwojowymi).

2.Podniesienie efektywności prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych poprzez polepszenie bazy dydaktycznej i lokalowej.

3.Wprowadzenie od kolejnego roku w klasach I-II zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

4.Zwracanie uwagi na przestrzeganie przez nauczycieli zaleceń PPP.

5.Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki. Motywowanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach sportowych. Zainicjowanie stypendiów naukowych, przeznaczenie dochodów ze sklepiku szkolnego na nagrody dla uczniów za udział w konkursach.

6.Zachęcanie nauczycieli w-f do podejmowania wyjazdów z dziećmi na zawody sportowe. Stworzenie nauczycielom warunków do wyjazdów: organizacji środka transportu.

7.Monitorowanie postępów uczniów w nauce od przedszkola do ukończenia szkoły podstawowej.

8. Opracowanie oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnej z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.

9.Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

10.Kontynuacja analizy wyników egzaminów po szkole podstawowej oraz testów kompetencji. Systematyczne po każdym egzaminie zewnętrznym opracowywanie planu działań naprawczych. Nauczyciele mają obowiązek rozwijać określone umiejętności, zmienić organizację lekcji, stosować aktywizujące metody nauczania oraz indywidualizację procesu nauczania. Wyniki egzaminów próbnych i testów kompetencji są porównywane z wynikami klasyfikacji semestralnej i rocznej. Wdrażane w szkole wnioski i szczegółowe kierunki działań naprawczych przyczyniają się do podnoszenia efektywności nauczania, a zatem do wzrostu efektów kształcenia. 11.Rozwijanie umiejętności językowych.

12.Promocja osiągnięć uczniów w środowisku lokalnym. Dalsze prowadzenie strony internetowej szkoły i przedszkola. Wydawanie gazetki szkolnej co najmniej dwa razy w roku przedstawiającej osiągnięcia szkoły i uczniów.

13.Wspieranie działań z zakresu doradztwa zawodowego, ukierunkowanego na pokazywanie uczniom możliwości dalszego kształcenia i wyboru zawodu. 14.Wykorzystywanie wiedzy nauczycieli w doskonaleniu wewnątrzszkolnym i tworzenie warunków organizacyjnych do dzielenia się wiedzą.

15.Zatrudnienie drugiego nauczyciela w-fu po AWF. Obecnie w-f dziewcząt jest rozdzielony na kilka osób. Nie sprzyja to osiąganiu wyników sportowych. Minęły nasze czasy świetności, kiedy odnosiliśmy sukcesy. Pora do tego wrócić.

16.Stworzenie na terenie szkoły sekcji piłkarskiej. Na naszym terenie mamy dużo chętnych dzieciaków, które pod pieczą trenera ćwiczyłoby piłkę nożną. Część z tych uczniów dojeżdża do Szczercowa. Dzieci powinny mieć możliwość ćwiczyć na miejscu.

17.Zachęcanie i pomoc nauczycielom w realizacji programów autorskich i działań innowacyjnych oraz poszukiwaniu i stosowaniu przez wszystkich nauczycieli metod motywujących dzieci do pracy.

II. WYCHOWANIE I OPIEKA

To kolejny ważny obszar działań zespołu. Zadaniem szkoły jest wspieranie środowiska rodzinnego w wychowaniu i zapewnieniu opieki uczniom. Wsparcie to powinno być prowadzone przy wzajemnej współpracy rodziców i szkoły. Ważnym jest również stwarzanie warunków do wychowywania dzieci:

-świadomych dokonywanych wyborów,

-właściwie reagujących w sytuacjach trudnych,

-aktywnie uczestniczących w budowaniu obrazu własnej osoby. Współczesna szkoła powinna wspomagać młodych ludzi w umacnianiu wartości, aby nie pogrążali się w etycznym chaosie tego świata.

Realizacja nastąpi poprzez następujące działania:

1. Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Kontynuację pracy nauczycieli w Zespołach Wychowawczych – rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych.

3. Kształtowanie postawy poszanowania kultury, tradycji narodu i regionu, więzi rodzinnych poprzez organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych zgodnie z modyfikowanym corocznie harmonogramem uroczystości przedszkolnych i szkolnych.

4. Przestrzeganie praw i egzekwowanie obowiązków.

5. Inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań proekologicznych i prozdrowotnych. Przystąpienie do sieci szkół Promujących Zdrowie, utrzymywanie sprzedaży zdrowej żywności w sklepiku szkolnym.

6. Rozwijanie wolontariatu, prowadzenie akcji charytatywnych. Objęcie opieką schorowanych nauczycieli, a także przejęcie obowiązku prowadzenia na terenie Ruśca corocznej Akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

7. Podjęcie próby zachęcenia nauczycieli do stworzenia na terenie szkoły harcerstwa w celu kształcenia u uczniów postaw społecznych oraz szacunku do osób starszych, niepełnosprawnych.

8. Rozwijanie umiejętności społecznych, zdobywanie prawidłowych doświadczeń, nauka współpracy w grupie poprzez prężnie działający samorząd uczniowski klas I-III i IV-VIII.

9. Inspirowanie do podejmowania przez uczniów aktywności twórczej i odtwórczej. Zachęcanie nauczycieli do prowadzenia kół teatralnych.

10. Zwiększenie ilości godzin bibliotekarza do 1 etatu, aby biblioteka stała się miejscem:

-życia kulturalnego,

-spędzania czasu wolnego,

-korzystania z kafejki internetowej,

-promocji szkoły przez tworzenie strony internetowej szkoły oraz kroniki.

11. Objęcie szczególną opieką uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych ubóstwem, rodzin niepełnych i wielodzietnych. Pomoc i dążenie do najlepszej współpracy z rodzicami tych uczniów oraz instytucjami nadzorującymi te rodziny (GOPS, Policja, sąd Rodzinny, PPP).

12. Wprowadzenie bogatej oferty zajęć świetlicowych spełniających rolę opiekuńczo-wychowawczą oraz dostępu w godzinach popołudniowych do klasopracowni plastyczno-technicznej.

13. Prowadzenie działalności profilaktycznej poprzez realizację programów i współpracę z instytucjami.

14.Kontynuacja unijnego programu „Szklanka Mleka” i „Owoce w szkole”.

15.Zapewnienie opieki uczniom dowożonym i bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w szkole i przedszkolu.

16.Likwidacja monitoringu w klasach, który negatywnie wpływa naa pracę nauczyciele na rzecz dodatkowego monitoringu na korytarzach oraz w stołówce szkolnej. 17.Budowanie pozytywnej atmosfery w szkole pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w procesie dydaktyczno-wychowawczym (dyrekcja, nauczyciele, rodzice, uczniowie).

III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

Dobra szkoła powinna być ukierunkowana na dobro uczniów i wspierać proces uczenia się. W spełnieniu tych wymagań szkoła musi posiadać odpowiednią organizację i być zarządzana w sposób profesjonalny. Odpowiednia kadra, baza dydaktyczna oraz dobry klimat wokół zespołu to filar sukcesu. Dobre zarządzanie to również umiejętność słuchania pracowników przez szefa, to przyznawanie się szefa do błędów i ich korygowanie po rozmowie z pracownikami. Dobre zarządzanie to uwzględnienie wyników mierzenia jakości pracy. Bardzo ważne jest zarządzanie finansami placówki, ścisłe przestrzeganie wydatków w paragrafach budżetowej klasyfikacji i właściwe negocjowanie umów i ich egzekwowanie.

ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE ZESPOŁEM

Główne aspekty pracy dyrekcji z zespołem:

1. Dbałość o kształcenie i doskonalenie nauczycieli poprzez inspirowanie ich do uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego. Pełne przeznaczenie funduszu na szkolenia i dokształcanie pracowników.

2. Zachęcenie nauczycieli do organizacji konkursów, do podejmowania wysiłku przygotowywania uczniów do konkursów. Motywowanie nauczycieli dodatkiem motywacyjnym oraz nagrodami dyrektora za osiągane wyniki w konkursach wręczanymi podczas apelu z okazji Dnia edukacji Narodowej.

3. Wspieranie pracy nauczycieli w zespołach zadaniowych, które zwiększają efektywność działań.

4. Zatrudnianie nauczycieli w pełnym wymiarze.

5. Wsparcie dla nauczycieli młodych oraz nauczycieli zagrożonych tzw. „wypaleniem zawodowym”.

6. Inspirowanie nauczycieli z dużym stażem do podejmowania programów autorskich.

7. Podjęcie działań integrujących wszystkich pracowników szkoły poprzez organizację wspólnej wigilii, DEN, wyjazdów integracyjnych.

8. Prowadzenie otwartych spotkań z nauczycielami i pracownikami w celu uzyskania pełnych informacji nt. potrzeb pracowniczych.

BAZA DYDAKTYCZNA I LOKALOWA

1.Stworzenie salki do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych i wyposażenie jej w tablicę interaktywna, projektor. Udostępnienie programów multimedialnych.

2.Wymiana regałów w bibliotece szkolnej, doposażenie biblioteki w nowe lektury szkolne oraz czasopisma. Wygospodarowanie nowego pomieszczenia na potrzeby biblioteki, która tonie w podręcznikach szkolnych.

3.Uruchomienie radiowęzła dla młodzieży.

4.Stworzenie gazetki multimedialnej w holu głównym.

5.Poprawienie nagłośnienia w sali gimnastycznej poprzez założenie głośników w różnych miejscach sali i ewentualnie paneli wyciszających.

6.Przeprowadzenie gminnej akcji zbiórki niepotrzebnych gier dydaktycznych i doposażenie w ten sposób salki do zajęć dyd.-wyr. w pomoce dydaktyczne.

7.Stworzenie dla uczniów kącika wypoczynkowego poprzez zakup na górny korytarz wypoczynku.

8.Zagospodarowanie pomieszczenia w piwnicy szkolnej na poczet garderoby dla koła teatralnego. Zachęcenie rodziców do przekazywania niepotrzebnych strojów przebierańców po swoich starszych dzieciach w celu zgromadzenia strojów i rekwizytów potrzebnych do występów teatralnych. Przydzielenie nauczyciela odpowiedzialnego za magazynek.

9.Zapewnienie nauczycielom świetlicy pomocy dydaktycznych w postaci gier oraz ekranu, laptopa, dywanu do alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

10.Wygospodarowanie dodatkowego pomieszczenia na potrzeby świetlicy z przeznaczeniem na zajęcia sportowe (zamontowanie stołów do tenisa, stołów do gry w „piłkarzyki”).

11. Przeniesienie jednej kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego, aby nauczyciele po przeszkoleniu mogli samodzielnie kserować sprawdziany, karty pracy i nie byli uzależnieni od obecności sekretarki.

12.Prowadzenie dalszej informatyzacji Zespołu. Wyposażenie placówki w sprzęt komputerowy i multimedialny zapewniający wprowadzenie i funkcjonowanie dziennika elektronicznego.

13.Polepszenie warunków sanitarnych nauczycielom.

14.Stworzenie łazienki dla chłopców przy sali gimnastycznej.

15.Remont szatni szkolnych.

16.Dbałość o tereny zielone na terenie zespołu.

17.Prawidłowe utrzymanie kuchni i stołówki w celu zapewnienia dożywiania dzieci na najwyższym poziomie.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

W prawidłowym funkcjonowaniu szkoły ważną rolę odgrywają rodzice. Ta współpraca powinna odbywać się przez cały czas. Działania dyrekcji będą ukierunkowane na wzmocnienie współdziałania zespołu z rodzicami poprzez:

-dalsze angażowanie aktywnych rodziców w działalność na rzecz szkoły (organizację imprez, uroczystości klasowych, szkolnych i środowiskowych),

-powrót do organizacji spotkań Dyrekcji i Rady pedagogicznej z Radą Rodziców w celu omówienia nurtujących spraw szkolnych (Rodzice muszą się czuć potrzebni, a jednocześnie docenieni w swoich działaniach na rzecz szkoły),

-wykorzystanie zebrań z rodzicami prowadzonych przez nauczycieli do wspierania rodziców wiedzą poprzez organizację dodatkowych spotkań informacyjnych i szkoleń z udziałem specjalistów,

-opracowywanie na każdy rok szkolny planu współpracy z Radą Rodziców.

Należy podejmować takie działania, aby nasz zespół widziany był przez środowisko lokalne jako instytucja sprawnie funkcjonująca, aktywna i skuteczna w swoich działaniach.

Ważną rolę będzie w tym odgrywać również promocja zespołu:

-na stronie internetowej szkoły,

-w biuletynie szkolnym, który planuje się wydawać dwa razy w roku i rozdawać podczas zebrań semestralnych i końcowo-rocznych,

-poprzez organizację uroczystości i imprez z udziałem znanych sportowców, sponsorów, władz i środowiska lokalnego,

-poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami oraz udział w akcjach społecznych i charytatywnych.

EWALUACJA KONCEPCJI

1. Wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły.

2. Sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym (styczeń i czerwiec).

3. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej.

4. Opinie rodziców.

5. Ocena i modyfikacja koncepcji.

KOMISJA: Aneta Adamczyk, Magdalena Puchała, Ewa Stępnik