Home Dokumenty

ROCZNY PLAN PRACY  DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W RUŚCU NA ROK SZKOLNY 2O19/ 2020

Dokumenty ukierunkowujące realizację rocznego planu:

 1. Informacje ogólne o przedszkolu.
 2. Akta prawne będące podstawą rocznego planu pracy.
 3. Główne cele pracy wychowawczo – dydaktycznej  i opiekuńczej na rok szkolny 2019/2020.
 4. Kalendarz uroczystości przedszkolnych.

5. Plan wycieczek.

6. Plan konkursów organizowanych w przedszkolu.

 1. Plan współpracy ze środowiskiem.

Informacje ogólne o przedszkolu

Publiczne Przedszkole w Ruścu wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Jest placówką 5 -o oddziałową składającą się z grup:

3-latków,4-latków, 5-latków i 2 grup 6- latków, w tym jedna grupa 6-latków znajduje się w budynku szkoły. Czas pracy w placówce dostosowany jest do potrzeb rodziców- od godz. 7ºº do 16ºº. Przedszkole obejmuje opieką wychowawczo – dydaktyczną dzieci mieszkające w: Ruścu, Pawłowie, Leśniakach, Kuźnicy, Dąbrowie Rusieckiej, Krasowie, Korablewie, Zagrodnikach, Dębinie, Zalasach, Antoninie,  Rusiec Kolonii i Jastrzębicach.

Oprócz zajęć obowiązkowych realizujących podstawę programową, w tym nauki języka angielskiego prowadzone są także zajęcia z religii, oraz zajęcia artystyczne, logopedyczne, rewalidacyjne i z pedagogiem szkolnym.

Akta prawne będące podstawą rocznego planu pracy

1.Podstawa programowa i wybrane programy wychowania przedszkolnego.

2.Statut przedszkola.

3.Wnioski z posiedzenia Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę dydaktyczno – wychowawczo -opiekuńczej w roku szkolnym 2018/2019:

- W dalszym ciągu należy kontynuować działania zmierzające do wspomagania dzieci, które są w naszym przedszkolu pierwszy rok w grupie.

- Zachęcanie dziecka do dłuższej koncentracji na zadaniu, ćwiczenia sprawności manualnej i graficznej oraz doskonalenie wymowy.

4. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej przedszkola w roku szkolnym 2018/2019:

- Na pierwszych zebraniach z rodzicami poznać propozycje rodziców na temat doboru organizacji i instytucji do współpracy z przedszkolem.

5. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

 1. 1.Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. 2.Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskichpatriotycznych.
 3. 3.Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 4. 4.Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Główne cele pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej na rok szkolny 2019/2020

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
 2. Kształtowanie postaw, wychowanie do wartości.
 3. Kultywowanie wśród dzieci tradycji rodzinnych, lokalnych i narodowych.
 4. Wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji- likwidowanie wad wymowy u dzieci, rozwijanie analizy

i syntezy  słuchowo-wzrokowej oraz mowy dzieci.

5. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju.

6. Uwzględnienie w procesie wychowania działań stymulujących różnorodne formy aktywności fizycznej wychowanków wspierający ich  harmonijny rozwój, kontynuowanie zabaw i ćwiczeń z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

7. Zaspakajanie podstawowych potrzeb dziecka:

  • potrzeby bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego
  • potrzeby akceptacji i przynależności
  • potrzeby otrzymania zachęty i wparcia poprzez:
  • dostarczanie wzorców właściwych zachowań
  • umożliwienie przynależności bycia docenionym w pozytywny sposób
  • praca z dzieckiem zdolnym- organizowanie kół zainteresowań oraz praca z dzieckiem słabym

8. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.

9. Doradztwo zawodowe dla dzieci w przedszkolu.

Zadania

Sposoby realizacji

Osoba odpowiedzialna

Osoba współdziałająca

Termin realizacji

Uwagi

I.Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci

1. Zorganizowanie kącików książki i systematyczne ich wzbogacanie o nowe pozycje. Przestrzeganie zasad korzystania z książek, wprowadzenie regulaminów grupowych.

2. Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami literackimi -bajka, baśń, legenda, opowiadanie, poezja- zajęcia zorganizowane, zabawy, rozmowy.

3. Wprowadzenie zwyczaju: „Kwadrans na bajkę”-

cykliczne czytanie dzieciom w różnych porach dnia.

4. Zapoznawanie dzieci 5-6-letnich z literami – ukazanie korzyści z ich znajomości.

5. „Moja własna książka” –

tworzenie własnych książeczek przez dzieci- wystawa prac dzieci podczas Międzynarodowego

Dnia Książki.

6. Kontynuacja akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”-

zapraszanie uczniów z ZS-P w Ruścu do udziału w czytaniu dzieciom

na forum grupy.

7. Wycieczki dzieci do biblioteki szkolnej i publicznej- zapoznanie z księgozbiorami, słuchanie bajek czytanych przez pracownika biblioteki, założenie karty i wypożyczanie bajek do czytania w przedszkolu.

8. Udział dzieci w Konkursie recytatorskim.

9. Zorganizowanie wycieczki na przedstawienie teatralne oraz cykliczne zapraszanie teatrzyków do przedszkola.

10. Recytacja wierszy podczas uroczystości przedszkolnych i środowiskowych.

11. Bal karnawałowy: „W świecie baśni’, przebrania dzieci za bohaterów bajek.

12.Zorganizowanie w poszczególnych grupach quizu dla dzieci na temat znajomości między innymi: tytułów bajek, postaci i ich atrybutów.

Wychowawcy poszczególnych grup

Nauczyciele wszystkich grup wiekowych

Nauczyciele wszystkich grup wiekowych

Nauczyciele dzieci 5-6-letnich

Nauczyciele dzieci 5-6-letnich

Wychowawcy poszczególnych grup

Nauczyciele wszystkich grup wiekowych

Wychowawcy poszczególnych grup

Wychowawcy poszczególnych grup

Wychowawcy poszczególnych grup

Nauczyciele wszystkich grup wiekowych

Nauczyciele wszystkich grup wiekowych

uczniowie ZS-P w Ruścu

Pracownicy bibliotek

Rodzice

Dyrektor, Rada Rodziców

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Marzec/Kwiecień

Cały rok

Cały rok

Listopad

W ciągu całego roku

Styczeń, kwiecień

W ciągu całego roku

Maj

II. Kształtowanie postaw, wychowanie do wartości

1.Realizacja bajkoterapii, jako czasu na słuchanie i analizę literatury pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania.

2.Słuchanie i śpiew piosenek, oglądanie obrazów, słuchanie utworów literatury dziecięcej celem dostarczenia wzorców bycia wrażliwym na krzywdę innych, zachęcanie do naśladowania pozytywnych zachowań.

3.Organizowanie zabaw w teatr i inscenizacji kształtujących moralność oraz postawy i aktywność społeczną.

4. Zawarcie kontraktów grupowych

obejmujących normy zachowania i

postępowania –

Kodeks Przedszkolaka.

5. Analiza i uzgodnienie z rodzicami

przedszkolnego systemu nagród i kar- wdrażanie do przestrzegania dyscypliny i uświadamianie potrzeby podporządkowania się wymogom życia zbiorowego.

6.Włączanie dzieci do bycia ,,gospodarzem klasy”- przyzwyczajanie dzieci do współudziału w organizacji życia grupy przedszkolnej w celu uczenia odpowiedzialności za wspólną własność, czystość, ład i estetykę otoczenia.

7.Organizowanie różnorodnych zabaw, między innymi tematycznych, uczących zgodnej zabawy z wszystkimi dziećmi, używania zwrotów grzecznościowych, współdziałania w zabawie, wspólnego korzystania z zabawek, materiałów i pomocy, podporządkowania swoich zachcianek potrzebom grupy.

8.Ustalenie i pełnienie dyżurów przez dzieci, np. podczas posiłków, spacerów, czynności higieniczno-porządkowych, w kąciku przyrodniczym, z książkami -w celu rozwijania cech charakteru jak: życzliwość, uczciwość, pracowitość, obowiązkowość, wytrwałość i samodzielność.

Nauczyciele wszystkich grup wiekowych

Nauczyciele wszystkich grup wiekowych

Nauczyciele wszystkich grup wiekowych

Wychowawcy poszczególnych grup

Wychowawcy poszczególnych grup

Nauczyciele wszystkich grup wiekowych

Nauczyciele wszystkich grup wiekowych

Nauczyciele dzieci 5-6-letnich

Cały rok

Cały rok

Cały rok

IX

IX

Cały rok

Cały rok

Cały rok

III. Kultywowanie tradycji rodzinnych, lokalnych i narodowych

1. Poznawanie potrzeb innych członków rodziny: rodziców, rodzeństwa, dziadków.

2.Uczenie szacunku należnego rodzicom, nauczycielom oraz właściwej postawy wobec osób starszych np. poprzez udział dzieci w uroczystościach przedszkolnych.

3. Wdrażanie dzieci do wspólnych przygotowań związanych ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz świętami: Dnia Babci i Dziadka, Matki i Dziecka – wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, wyrabianie umiejętności współdziałania i działania na rzecz innych.

4. Udział dzieci w lokalnych uroczystościach, festynach wspólnie organizowanych z GOK.

5.Dostarczanie dzieciom wiedzy o kraju ojczystym: położenie, sąsiedzi, stolica, ważniejsze zabytki, bogactwa naturalne- rozwijanie uczuć patriotycznych.

6.Organizowanie wycieczek i spacerów celem wzmacniania więzi ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym.

7. Wiersz i piosenka o treści patriotycznej- konkurs wokalno-recytatorski.

8.Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, np. górnik, policjant, strażak, zapoznawanie dzieci z różnymi zawodami między innymi u rodziców i dziadków, kształtowanie właściwego stosunku do pracy ludzkiej i jej wytworów.

Wychowawcy poszczególnych grup

Wychowawcy poszczególnych grup

Nauczyciele wszystkich grup wiekowych

Nauczyciele wszystkich grup wiekowych

Nauczyciele wszystkich grup wiekowych

Nauczyciele wszystkich grup wiekowych

Nauczyciele wszystkich grup wiekowych

Dyrekcja

Cały rok

XII, I, III, IV, V, VI

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

IV. Wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji- likwidowanie wad wymowy u dzieci, rozwijanie analizy i syntezy         słuchowo-wzrokowej oraz mowy dzieci.

1.Przeprowadzenie badań przez logopedę wśród dzieci 4-5- i 6- letnich

2. Zalecenia dla nauczycieli i rodziców do pracy z dziećmi z wadami wymowy.

3.Ćwiczenia narządów artykulacyjnych u dzieci poprzez liczne ćwiczenia

zalecone przez logopedę.

4.Udział dzieci z wadami wymowy w cyklicznych zajęciach logopedycznych.

5.Organizowanie różnorodnych ćwiczeń, zabaw i gier doskonalących analizę i syntezę słuchowo-wzrokową oraz rozwijających mowę dziecka.

Logopeda

Logopeda

Nauczyciel

Logopeda

Nauczyciele wszystkich grup wiekowych

Nauczyciele 4,5,6-cio latków

Logopeda, nauczyciel, rodzice

Nauczyciele danej grupy wiekowej

Wrzesień

Cały rok szkolny

Cały rok

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

V. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1.Pomoc dzieciom wymagających wczesnego wspomagania rozwoju oraz kształcenia specjalnego.

Tworzenie zespołu nauczycieli-specjalistów pracujących z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pomoc nauczyciela wspomagającego na zajęciach dydaktycznych.

Nauczyciel

Logopeda

Pedagog, oligofrenopedagog

Nauczyciele danej grupy wiekowej

Cały rok szkolny

2. Organizowanie zajęć wyrównawczych, kompensacyjno-korekcyjnych, logopedycznych.

VI. Uwzględnienie w procesie wychowania działań stymulujących różnorodne formy aktywności fizycznej wychowanków. Kontynuowanie

zabaw i ćwiczeń z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

1. Przeprowadzenie badań okresowych 6 – latków.

2.Włączenie elementów gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej do zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.

3.Wdrażanie dzieci do hartowania i codziennego korzystania ze świeżego powietrza – udział dzieci w spacerach i wycieczkach.

 

6.Organizowanie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych w ogrodzie przedszkolnym i w sali.

Lekarz, pielęgniarka

Nauczycielki wszystkich grup wiekowych

Nauczycielki wszystkich grup wiekowych

Nauczycielki wszystkich grup wiekowych

Nauczyciele 6 - latków

Październik

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

 

 

 

VII. Zaspokajanie

podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka:

a)potrzeby akceptacji i przynależności

b)potrzeby bezpieczeństwa fizycznego oraz emocjonalnego

c)potrzeby otrzymania zachęty i wsparcia

d)praca z dzieckiem zdolnym i słabym

1.Nawiązywanie pierwszego

kontaktu z dzieckiem na inauguracji roku szkolnego w przedszkolu.

2.Uczenie się poprzez zabawę serdecznych zachowań wobec rówieśników.

3.Kształtowanie potrzeby dzielenia się z rodziną swoimi przeżyciami z przedszkola.

4.Dostarczanie wzorców właściwych zachowań.

5.Umożliwienie przynależności i bycia ważnym w grupie.

6.Danie dziecku możliwości bycia docenianym w pozytywny sposób.

7.Prowadzenie pracy z dzieckiem zdolnym i słabym.

8.Wystawa prac plastycznych, konkursy, uroczystości przedszkolne.

9.Współpraca z logopedą, pedagogiem, oligofrenopedagogiem i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bełchatowie.

Nauczyciele wszystkich grup wiekowych

Nauczyciele wszystkich grup wiekowych

Dyrektor

/wicedyrektor

Wrzesień

Cały rok

Uroczystości przedszkolne

Cały rok

Cały rok

Od września

 

VIII. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami

1.Nawiązanie pierwszego kontaktu z rodzicami na inauguracji roku szkolnego w przedszkolu.

a)zapoznanie i przypomnienie podstawowych funkcji pracy przedszkola,

b)przedstawienie ramowego rozkładu dnia, regulaminu przedszkola,

c)zapoznanie z wartościami wychowawczymi i zadaniami profilaktycznymi.

2.Wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym:

a)spotkanie z psychologiem

b)spotkanie z logopedą.

3.Zamieszczanie w kąciku dla rodziców aktualnych informacji dotyczących realizowanej tematyki, wprowadzanych utworów, propozycji zabaw z dzieckiem w domu.

4.Współdziałanie rodziców w organizowaniu wycieczek dla dzieci.

5.Imprezy i uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i zaproszonych gości:

-współpraca z GOK oraz z Samorządem Gminnym.

N- le wszystkich grup

Wicedyrektor, nauczyciele

N - le wszystkich grup

N-le wszystkich grup

Wicedyrektor

Psycholog, logopeda

Rodzice

Dyrektor

Wicedyrektor, rodzice

Wrzesień

Październik

Grudzień

Cały rok

Cały rok

 

IX . Doradztwo zawodowe dla dzieci w przedszkolu

1.Poznanie siebie– dziecko: określa, co lubi robić, określa, co robi dobrze, podaje przykłady różnych zainteresowań, podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

2.Świat zawodów i rynek pracy– dziecko: odgrywa różne role zawodowe w zabawie, podaje nazwy zawodów oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane, wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak np. wyjście na zakupy, pocztę,

3.Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie – dziecko: nazywa etapy edukacji, nazywa czynności, których lubi się uczyć.

4.Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych– dziecko: opowiada, kim chciałoby zostać, planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie czynności i zadań niezbędnych do realizacji tego celu, podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach.

5. Organizowanie zajęć i wycieczek do zakładów pracy. Zapraszanie przedstawicieli różnych zawodów oraz wykorzystanie literatury dziecięcej.

 

Nauczyciele wszystkich grup wiekowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Wicedyrektor, rodzice

 

Cały rok