Home Dokumenty

MISJA ZESPOŁU

Misją naszych placówek z ponad 100-letnią tradycją jest dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, począwszy od wieku przedszkolnego. Działamy w przekonaniu, iż wychowanie i wykształcenie stanowią równoważną i integralną całość. Wychowując, pragniemy, aby młody człowiek w swoim postępowaniu kierował się uniwersalnymi wartościami, jakimi są dobro, prawda i piękno; uznawał, że granicą wolności jest dobro drugiego człowieka, a prawa, którymi cieszy się jako wolny człowiek, są prawami każdego człowieka.

Tworzymy wspólnotę opartą na wartościach polskiej kultury i tradycji, których częścią są głęboki szacunek dla odmienności kultur w imię szeroko pojętej tolerancji. Ucząc, głęboko wierzymy, że wiedza pozwoli młodemu człowiekowi zrozumieć ludzi i samego siebie, aby mógł godnie, świadomie, aktywnie żyć w poczuciu własnej wartości i przekonaniu, że współtworzy rzeczywistość, w jakiej funkcjonuje.

WIZJA ZESPOŁU

Wizją naszej szkoły jest harmonijne współdziałanie wszystkich organów szkoły i środowiska, zmierzające do zapewnienia dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków umożliwiających prawidłowy rozwój i funkcjonowanie w dynamicznie rozwijającym się świecie. W tym celu pragniemy tworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego i rozwoju osobowości każdego dziecka na każdym etapie; zarówno przedszkolnym jak i szkolnym tak, aby uczniowie:

- kończący szkołę posiadali wiedzę i umiejętności zawarte w charakterystyce absolwenta,

- mieli świadomość użyteczności polskiej edukacji,

- dążyli poprzez rzetelną pracę do osiągnięcia wartości ważnych w otaczającym ich świecie,

- systematycznie pracowali nad własnym rozwojem,

– posiadali wewnętrzną motywację do samodoskonalenia,

- odkrywali własne predyspozycje i talenty oraz rozwijali je, uczestnicząc w wybranych kołach zainteresowań,

- aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, identyfikując się z tradycją, kształtując wzajemne relacje w atmosferze szacunku, pomocy i współdziałania,

- znali historię, kulturę swojego regionu i kraju oraz odczuwali z nimi więź i szacunek dla dorobku kolejnych pokoleń,

- propagowali zdrowy model funkcjonowania we współczesnym świecie, poprzez właściwe nawyki higieniczne, zdrowotne oraz znajomość zagrożeń cywilizacyjnych,

- cechowali się tolerancja i empatia – pomagali chorym, starszym, pokrzywdzonym przez los.

MODEL ABSOLWENTA

Nasz absolwent:

- ma poczucie własnej godności i wartości,

- wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce,

- jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauk,

- z szacunkiem podchodzi do wielowiekowego dziedzictwa kulturowego oraz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,

- odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości,

- rozumie innych i potrafi z nimi współpracować,

- radzi sobie ze stresem,

- jest otwarty na innych, szczery i życzliwy,

- jest asertywny,

- jest kulturalny i odpowiedzialny,dba o swoje zdrowie i otoczenie.