Home Dokumenty

Plan pracy dyd. opiek. – wych. w roku szkolnym 2019/2020.

DYDAKTYKA

CEL STRATEGICZNY: SZKOŁA ZAPEWNIA WYSOKI STANDARD NAUCZANIA

POŻĄDANE EFEKTY:

1. Podniesienie efektów kształcenia.

2. Stwarzanie odpowiednich warunków uczenia się uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3. Udział uczniów w olimpiadach i konkursach wewnętrznych i zewnętrznych.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:

1.Przeprowadzanie diagnozy poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

2. Wyposażenie sal w odpowiednie pomoce dydaktyczne wspomagające proces uczenia się uczniów o specjalnych potrzebach.

3. Stworzenie możliwości udziału w wielu kołach zainteresowań.

WYCHOWANIE

CEL STRATEGICZNY: SZKOŁA TWORZY OPTYMALNE WARUNKI DO WYCHOWYWANIA MŁODZIEŻY UMIEJĄCEJ REALIZOWAĆ SWOJE CELE

ŻYCIOWE Z POSZANOWANIEM PRAW I POTRZEB DRUGIEGO CZŁOWIEKA

POŻĄDANE EFEKTY:

1. Prawidłowy rozwój uczniów pod względem kulturalnym, społecznym, artystycznym

i sportowym.

2. Promocja szkoły w środowisku lokalnym, województwie i kraju.

3. Zgodna współpraca nauczycieli z rodzicami i uczniami na wszystkich płaszczyznach.

4. Zapobieganie niepożądanym zachowaniom dzieci.

5. Rozwój samorządności uczniowskiej.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:

1.Wdrażanie uczniów do samorządności i gospodarności, uczestnictwa w kulturze.

2. Prowadzenie strony internetowej szkoły oraz gazetki multimedialnej.

3. Wspólne spotkania z rodzicami i nauczycielami.

4. Organizacja spotkań uczniów z Dyrekcją.

5. Organizacja warsztatów w klasach zgodnie z wynikami diagnoz.

6. Pobudzanie młodzieży do aktywnej działalności w Samorządzie poprzez uaktywnienie radiowęzła, gazetki multimedialnej.

OPIEKA

CEL STRATEGICZNY: SZKOŁA ROZPOZNAJE POTENCJALNE ZAGROŻENIA,

PODEJMUJE DZIAŁANIA ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO
ORAZ HIGIENĘ PRACY

POŻĄDANE EFEKTY:

1. Zapewniona jest właściwa opieka uczniom.

2. W szkole funkcjonuje sprawny system dyżurów.

3. Uczniowie kreują właściwe postawy społeczne, znają swoje prawa i obowiązki.

4. Wszyscy uczniowie rozumieją potrzebę bezinteresownej pomocy słabszym i potrzebującym.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:

1.W szkole przeprowadza się diagnozy zagrożeń, a na podstawie ich wyników opracowuje się program profilaktyczno – wychowawczy.

2.Uaktywnienie uczniów w systemie dyżurów.

3. Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.

4. Wdrażanie do uczestnictwa w kulturze.

Wycieczki w Szkole Podstawowej w Ruścu w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Miejsce docelowe wycieczki/rodzaj

Uczestnicy

Termin

Nauczyciele

organizatorzy

1.

Sejm RP

Klasy VII - VIII

Wrzesień 2019

W. Foręc

 

2.

Spektakl teatralny w Bełchatowie

Klasy IV - VI

Październik

2019

J. Sulima-Flaszka,

W. Foręc, G. Dolata, I. Ochocka

3.

Warszawa

Klasy IIab i IIIb

Październik

- listopad 2019

M. Kamieniak. A. Adamczyk, D. Foltyńska

4.

Spektakl teatralny w Wieluniu

Klasy VIab

Grudzień 2019

J. Sulima-Flaszka

5.

Noc biologów - Wrocław

 

Grudzień

- styczeń 2019

M. Puchała

6.

 

7.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strobinie

Wycieczka 1 -3 dniowa

Klasa IIIa

 

Klasy VII - VIII

Luty – marzec 2020

Ustalony termin w okresie od marca do czerwca

M. Jachacz

 

M. Nowak

A. Trojanowska

8.

3 - dniowa

Klasy VII - VIII

Maj – czerwiec

2020

J. Kieruzel

9.

Pieniny

Klasy V - VI

Maj – czerwiec 2020

J. Sulima-Flaszka, W. Foręc, G. Dolata, I. Ochocka

10.  

Zielona Szkoła: Pacanów, Bałtów, Sandomierz

Klasy I - III

Maj – czerwiec 2020

M. Kamieniak

11.

Centrum Olimpijskie lub Piknik Olimpijski w Warszawie

Klasy VI -VIII

II semestr

M. Studziński

12.

Okolicznościowe wyjazdy do kina lub teatru

Klasy I - III

Cały rok

Wychowawcy klas

13.

Okolicznościowe wyjazdy do kina lub teatru, na basen, do muzeum

Klasy IV -VIII

Cały rok

Wychowawcy klas

 

Plan konkursów szkolnych i międzyszkolnych w roku szkolnym 2019/2020
w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu

L.p.

Nazwa konkursu

Osoba/osoby odpowiedzialna/odpowiedzialne

Przybliżony termin

1.

 

Szkolny konkurs znajomości tabliczki mnożenia

Grażyna Dolata

Jolanta Kieruzel

październik 2019r.

2.

 

Szkolny konkurs plastyczny: „Portret Jana Pawła II”

Beata Ucińska

Edyta Majchrzak

Joanna Sulima-Flaszka

wrzesień/październik 2019r.

3.

 

Międzyszkolny konkurs:
„Z mitologią za pan brat”

Ilona Ochocka

listopad 2019r.

4.

 

Międzyszkolny konkurs: „Opowieść biblijna
w wersji plastycznej”

Beata Ucińska

Edyta Majchrzak

Joanna Sulima-Flaszka

Anna Trojanowska

listopad 2019r.

5.

 

Szkolny konkurs z okazji Dnia Niepodległości

Wojciech Foręc

listopad 2019r.

6.

 

Międzyszkolny konkurs:

„Żyj bez ryzyka”

Ilona Ochocka

grudzień 2019r.

7.

 

Szkolny konkurs czytelniczy: „Boże Narodzenie w poezji” dla klas 2-3

Dorota Foltyńska

Monika Jachacz

grudzień 2019r.

8.

 

Szkolny konkurs: „Ozdoba świąteczna”

Beata Ucińska

Edyta Majchrzak

Anna Trojanowska

 

grudzień 2019r.

marzec/kwiecień 2020r.

9.

 

Międzyszkolny konkurs: „Znam baśnie i legendy”

Ilona Ochocka

styczeń 2020r.

10.

 

Szkolny konkurs: „Znam przysłowia”

Edyta Majchrzak

Joanna Sulima-Flaszka

luty 2020r.

11.

 

Szkolny konkurs wiedzy
o krajach anglojęzycznych

Urszula Kowalska

Iwona Kurzawa

Magdalena Puchała

Agnieszka Stępień

luty 2020r.

12.

 

Szkolny konkurs
o Tadeuszu Kościuszce

Wojciech Foręc

marzec 2020r.

13.

Szkolny konkurs dla uczniów klas 1-3 „Mistrz pięknego czytania”

Edyta Majchrzak

Joanna Sulima-Flaszka

marzec 2020r.

14.

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii”

Marzena Kamieniak

Aneta Adamczyk

marzec/kwiecień 2020r.

15.

Szkolny konkurs przedmiotów przyrodniczych

Magdalena Puchała

Ilona Kamieniak

marzec/kwiecień 2020r.

16.

Międzyszkolny konkurs plastyczny i literacki: „Droga krzyżowa oczami dzieci i młodzieży”

Beata Ucińska

Edyta Majchrzak

Joanna Sulima-Flaszka

kwiecień 2020r.

17.

Szkolny konkurs piosenki anglojęzycznej

Urszula Kowalska

Iwona Kurzawa

Magdalena Puchała

Agnieszka Stępień

kwiecień/maj 2020r.

18.

Międzyszkolny konkurs ortograficzny o tytuł „Mistrza ortografii” dla uczniów klas czwartych

Małgorzata Nowak

Agnieszka Stępień

maj 2020r.

19.

Międzyszkolny konkurs: „Lubię historię”

Ilona Ochocka

czerwiec 2020r.

20.

Międzyszkolny konkurs: „Z lekturą za pan brat”

Ilona Ochocka

czerwiec 2020r.

21.

Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 „Bezpiecznie spędzę wakacje”

Teresa Łudczak

czerwiec 2020r.

22.

Szkolne konkursy biblioteczne

Małgorzata Nowak

w ciągu roku szkolnego 2019/2020

23.

Szkolne konkursy świetlicowe

Anna Barwaśna

w ciągu roku szkolnego 2019/2020

24.

Szkolny konkurs z przedmiotów przyrodniczych

Ilona Kamieniak

Magdalena Puchała

Marzec 2020 r.

 

 

Opracowała:

Teresa Łudczak

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2019/2020

Realizowane zadania:

 1. Integrowanie społeczności szkolnej.
 2. Wychowanie w duchu patriotyzmu.
 3. Kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy.
 4. Uświadamianie wpływu środowiska na życie człowieka.
 5. Zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

M-c

Nr zad

Działanie

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

IX

1

Apel z okazji rozpoczęcia   roku szkolnego 2019/2020

- bezpiecznie do szkoły

- rocznica wybuchu II wojny światowej

p. M. Nowak

p. R. Trojanowski

p. W. Foręc

p. A. Trojanowska

 

X

1

Pasowanie uczniów klas pierwszych – uroczystość środowiskowa

p. T. Łudczak

p. A. Trojanowska

 

2

Dzień Edukacji Narodowej – wystawa na szkolnym korytarzu

p. M. Nowak

p. J. Kieruzel

p. R. Trojanowski

p. A. Trojanowska

 

3

Dzień Papieski – wystawa na szkolnym korytarzu

p. I. Ochocka

p. B. Ucinska

p. E. Majchrzak

ks.M. Chodowski

 

XI

1

Dzień Niepodległości – apel - prezentacja

p. W. Foręc

p. M. Nowak

p. A. Stępień

wszyscy nauczyciele

 

2

Andrzejki

wychowawcy klas

Samorząd Uczniowski

 

XII

1

 

2

 

 

 

 

 

 

3

Mikołajki

wychowawcy klas

Samorząd Uczniowski

 

Apel Bożonarodzeniowy

p. B. Ucińska

p. E. Majchrzak

p. J. Kieruzel

p. R. Trojanowski

p. A. Trojanowska

ks.M. Chodowski

 

Światowy Dzień Walki z AIDS – wystawa na szkolnym korytarzu.

p. M. Puchała

 

I/II

1

Choinka szkolna – zabawa choinkowa.

samorząd szkolny

wychowawcy

klas I-VIII SP

 

2

Dyskoteka szkolna

rodzice

 

3

Dzień Babci i Dziadka – uroczystość środowiskowa w GOK – kl. I-III

p. M. Jachacz

p. D. Foltyńska

p. A. Grabarz

p.T. Łudczak

 

4

Dni Bezpieczeństwa – inscenizacja dla klas I-III, guizy, konkursy, spotkanie z policjantem

p. M. Jachacz

p. D. Foltyńska

 

III

2

Dzień Patrona Dniem Integracji Szkoły (klasy IVab) – konkursy, wystawka

p. A. Stępień

p. I. Kurzawa

p. W. Foręc

p. A. Trojanowska

 

IV

1

Apel Wielkanocny połączony z rocznicą śmierci Jana Pawła II

p. B. Ucińska

p. J. Sulima – Flaszka

p. E. Majchrzak

p. J. Kieruzel

ks. M. Chodowski

p. A. Trojanowska

 

2

Rocznica zbrodni katyńskiej i tragedii smoleńskiej – dekoracja w holu szkoły

p. I. Ochocka

p. W. Foręc

 

3

Uroczystość środowiskowa- 15 lat powstania scholii (przesłanie J.P.II w piosence)

p. J. Kieruzel

p. R. Trojanowski

p. J. Sulima – Flaszka

p. A. Trojanowska

 

4

Dzień Ziemi

p. I. Kamieniak

 

V

1

Rocznica uchwalenia Konstytucji

3 Maja – (klasy Vab) – prezentacja multimedialna

 

p.W. Foręc

p.G. Dolata

p. I. Ochocka

 

 

 

 

 

2

Podsumowanie projektów ekologicznych

p.I. Kamieniak

p. M. Puchała

 

 

3

Dzień Matki – uroczystości środowiskowe

wychowawcy klas

 

VI

1

Dzień Sportu

p. M. Studziński

nauczyciele w-f

 

2

Dni Bezpieczeństwa – inscenizacja dla klas I-III, quizy, konkursy, spotkanie z pielęgniarką

p. M. Kamieniak

p. A. Adamczyk

p. T. Łudczak

 

3

Dzień Rodziny - uroczystość środowiskowa (klasy IIIab)

p. M. Jachacz

p. D. Foltyńska

 

   4

Zakończenie roku szkolnego - apel

p. J. Kieruzel

p. A. Trojanowska

p. R. Trojanowski

 

 

 

 

 

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W RUŚCU NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020

Forma współpracy

Sposoby realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Zebrania ogólne

- powołanie Rady Rodziców – zatwierdzenie dokumentacji szkoły

• Zebranie podsumowujące działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą i gospodarczą szkoły

Wrzesień 2019

Według harmonogramu

Dyrektor

Dyrektor

Spotkania z rodzicami

• Zapoznanie rodziców z podstawową dokumentacją szkoły: statutem, szkolnym programem profilaktyki, planem dydaktyczno-opiekuńczo - wychowawczym, programem wychowawczym i regulaminem pobytu uczniów w szkole, WSO.

• Pomoc rodzicielska w imprezach i uroczystościach klasowych.

• Konsultacje z pedagogiem szkolnym, nauczycielami przedmiotów

• Ustalenie organizacji wycieczek, imprez klasowych.

• Informowanie rodziców odnośnie postępów w nauce, zachowania, wskazanie właściwych metod pracy.

• Zapoznanie się z domowymi warunkami nauki i wypoczynku; przeprowadzenie wywiadu środowiskowego

*Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców

SZKOŁA PODSTAWOWA

I „Ocena opisowa uczniów w młodszym wieku szkolnym.”

   „ Zaburzenia koncentracji u dzieci.”

 

 

 

II a „Rola czytania w procesie zdobywania wiedzy. Plan  

           doskonalenia czytania w klasie drugiej.”

 

II b „Czy praca domowa w nauczaniu zintegrowanym jest 
          potrzebna? Jak pomagać w jej odrabianiu?”

 

 

 

III a „ Zmiany w systemie oceniania cząstkowego. Zapoznanie

           rodziców z PSO.”

         „Wpływ telefonów komórkowych na rozwój i zachowanie    

           dzieci w oparciu o pozycję „Demencja cyfrowa”.”

III b „ Zmiany w systemie oceniania cząstkowego. Zapoznanie

           rodziców z PSO.”

         „Wpływ telefonów komórkowych na rozwój i zachowanie    

           dzieci w oparciu o pozycję „Demencja cyfrowa”.”

IV a „Potrzeba i formy pracy z dzieckiem na początku nowego

         etapu edukacyjnego.”

 

IV b „Potrzeba i formy pracy z dzieckiem na początku nowego

         etapu edukacyjnego.”

                                                                                    

V a „Czy to już uzależnienie? Młodzież a telefony komórkowe.”

         „ Wpływ mediów na rozwój i zachowanie dzieci.”

 

V b   „Czy to już uzależnienie? Młodzież a telefony komórkowe.”

         „ Wpływ mediów na rozwój i zachowanie dzieci.”      

 

 

 

VI a  „Czy to już uzależnienie? Młodzież a telefony komórkowe.”

         „ Wpływ mediów na rozwój i zachowanie dzieci.”      

 

VI b „Czy to już uzależnienie? Młodzież a telefony komórkowe.”

         „ Wpływ mediów na rozwój i zachowanie dzieci.”

 

VII a „Ciemna strona Internetu.”

             „Przyczyna spadku aktywności fizycznej dzieci w wieku                

             szkolnym.”

VII b „Ciemna strona Internetu.”

             „Przyczyna spadku aktywności fizycznej dzieci w wieku                

           szkolnym.”

 

VIII „Ciemna strona Internetu.”

             „Przyczyna spadku aktywności fizycznej dzieci w wieku                

             szkolnym.”

 

 

 

 

  • Zapoznanie rodziców z osiągnięciami edukacyjnymi dzieci oraz problemami wychowawczymi.

IX. 2018 r.

Cały rok

XI -2019

I/II - 2020

Wywiadówki klasowe w ustalonych wcześniej terminach

Wychowawcy klas

Teresa Łudczak

Marzena Kamieniak

Aneta Adamczyk

Monika Jachacz

Dorota Foltyńska

Agnieszka Stępień

Iwona Kurzawa

Ilona Ochocka

Grażyna Dolata

Wojciech Foręc

Joanna Sulima - Flaszka

Małgorzata Nowak

Anna Trojanowska

Jolanta Kieruzel

Wychowawcy klas

Lekcje otwarte

Umożliwienie rodzicom obserwacji własnego dziecka na tle grupy

- „Spotkania Wigilijne”

- „Dzień Babci i Dziadka”

- „Spotkania Wielkanocne”

- „Dzień Matki”

     XII.     2019 r.

 1. I.2020 r.
 2. IV.2020 r.

V.       2020 r.

Wychowawcy klas

Gazetka „Informacje dla rodziców”

Sporządzenie na gazetce: wykazu kół zainteresowań, rozkładu dyżurów nauczycieli, planu zajęć, informacji o wycieczkach, wyjazdach, imprezach

Cały rok

Dyrekcja, nauczyciele

Kontynuacja współpracy z domem dziecka

• Wyjazdy okolicznościowe

• Wywiad środowiskowy

• Spotkania integracyjne

Cały rok

Dyrekcja, nauczyciele

Promocja szkoły w środowisku

Propagowanie wydarzeń szkolnych w kronice, gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej

Cały rok

nauczyciele

               

Plan współpracy ze środowiskiem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ruścu w roku szkolnym 2019/2020

Cele ogólne:

 1. Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym.
 2. Pozyskiwanie środków finansowych.
 3. Promowanie placówki w środowisku.
 4. Stymulowanie rozwoju psychospołecznego uczniów.

Cele szczegółowe współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 1. 1.poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu działalności rożnych instytucji, organizacji, urzędów i władz lokalnych oraz z zakresutematów, tj. zdrowia, ochrony środowiska, pracy urzędów, itp.,
 2. 2.kształcenie w uczniach chęci poznania najbliższego środowiska i umiejętności funkcjonowania w nim, komunikowania się z innymi, szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią,
 3. 3.wyrabianie nawyku obcowania z kulturą i umiejętności właściwego zachowania się w instytucjach i na imprezach kulturalnych,
 4. 4.uświadomienie uczniom ich prawa do uzyskiwania informacji związanych z funkcjonowaniem w środowisku lokalnym.

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

1. Pozyskanie funduszy na rozwój placówki.
2. Wyposażenie uczniów w podręczniki.
3. Poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu poruszanych tematów: (zdrowie, ochrona środowiska, regionalizm itp.).
4. Szacunek dla pracy innego człowieka.
5. Wyrobienie nawyku obcowania z kulturą.
6. Nabycie umiejętności zachowania się w instytucjach i na imprezach kulturalnych.

Sposoby osiągania celów:

 

L.p.

Podmiot współpracy

Sposoby realizacji współpracy

Efekty

Osoby odpowiedzialne

1.

Władze lokalne

 • zapoznanie uczniów z pracą Urzędu Gminy w Ruścu,
 • nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami i uczniami z okazji uroczystości szkolnych i środowiskowych innych
 • pozyskiwanie środków finansowych na organizację konkursów   przedmiotowych i tematycznych
 • współpraca w realizacji projektu unijnego

Pozyskanie wiedzy przez uczniów nt. zadań, charakteru pracy i świadczonych usług dla środowiska.

Nabywanie umiejętności zachowania się w instytucjach.

Rozwijanie komunikacji interpersonalnej.

Pozyskiwanie funduszy.

W. Foręc

n-le odpowiedzialni                 za organizowane uroczystości, konkursy, nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach realizacji projektu unijnego.

2.

Instytucje wspierające rodzinę – GOPS, PCPR, GKRPA, Fundacja ks. Orione „ Czyńmy dobro”

Sierota z Laare w Kenii) Caritas Archidiecezji Łódzkiej,Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym”Kuźnia Życzliwości w Szczercowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej, Unicef.

 

 • rozpoznanie środowiska ucznia
 • finansowanie dożywiania najbardziej potrzebującym;
 • udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej;
 • dofinansowanie do wyjazdów uczniom z rodzin ubogich
 • wspieranie rodzin potrzebujących pomocy;
 • monitorowanie opieki zastępczej

           

Umożliwienie korzystania z bezpłatnych posiłków.

Wiedza nt. sytuacji rodzinnej i życiowej ucznia.

Pozyskiwanie funduszy.

Kierowanie do instytucji i specjalistów świadczących wsparcie psychologiczne, prawne, lekarskie.

wychowawcy klas

wychowawcy świetlicy

pedagog szkolny

Ucińska B.

Sulima-Flaszka J.

3.

Wymiar sprawiedliwości Sąd Rejonowy w Bełchatowie, kurator sądowy,   Komenda Powiatowa Policji

w Bełchatowie i w Ruścu

 • współpraca z kuratorami Sądu Rejonowego lub Okręgowego (w Bełchatowie, w Lodzi),
 • działania profilaktyczne ze strony policji - spotkania z uczniami i rodzicami,
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminu na kartę rowerowa
 • udział uczniów w konkursach organizowanych przez policję
 • działania interwencyjne

Wiedza uczniów i rodziców dotycząca zagrożeń.

Wsparcie działań profilaktycznych nauczycieli.

Zdobycie uprawnień pokierowania rowerem.

Dyrektor

Edyta Majchrzak

wychowawcy klas

A. Trojanowska

4.

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna                           w Bełchatowie

 • pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce
 • diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • badania uczniów pod kątem uzdolnień i predyspozycji zawodowych
 • zapraszanie pracowników poradni na zebrania z rodzicami, warsztaty z uczniami
 • konsultowanie działań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Wsparcie uczniów, rodziców i nauczycieli w działaniach wychowawczych i pokonywaniu niepowodzeń szkolnych.

Poznanie predyspozycji do wykonywania zawodu.

 

pedagog szkolny

wychowawcy klas

 

5.

Inne placówki oświatowo–opiekuńcze PCK, WOŚP, itp., Środowiskowy Dom Samopomocy                           w Strobinie

 • udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, inscenizacje przedstawiane przez uczniów
 • zajęcia praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy, materiały szkoleniowe
 • opieka nad Grobem Nieznanego Żołnierza
 • wspólna zbiórka darów i środków pieniężnych dla najbardziej potrzebujących

Wyrabianie nawyków empatii w różnych grupach społecznych.

Poznanie sposobów pozyskiwania środków finansowych dla ludzi potrzebujących.

 

Pozyskanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

wychowawcy klas, pedagog,

n-le przedmiotów,

opiekunowie samorządów szkolnych,

M. Jachacz,

 

B. Ucińska

E. Majchrzak

6.

Placówki kulturalne Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, kina, muzea, teatry,

sieć sklepów Biedronka,

 • udział uczniów i nauczycieli w życiu kulturalnym regionu, w spotkaniach   z ciekawymi ludźmi, korzystanie ze zbiorów biblioteki, z Internetu, udział w konkursach i imprezach,
 • współorganizowanie uroczystości środowiskowych,
 • lekcje biblioteczne
 • wyjazdy z uczniami do kina, teatru czy muzeum

 

 • udział uczniów w konkursie plastycznym „ Magiczne Drzewo Słodziaków”, konkursie czytelniczym zorganizowanym w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania z Gangiem Słodziaków.

Możliwość poznawania ciekawych ludzi.

Rozwijanie umiejętności artystycznych przez udział w uroczystościach okolicznościowych.

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Możliwość korzystania z dóbr kultury.

Wyrabianie nawyku systematycznego czytania,

Rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów, wyobraźni, kreatywności.

wychowawcy klas,

wychowawcy świetlicy,

n-le przedmiotów,

n-le klas I- III

7.

Inne szkoły, uczelnie wyższe

 • udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych,
 • praktyki studenckie

Rozwijanie swoich możliwości i umiejętności przez uczniów.

Poznanie możliwości dalszej edukacji.

wychowawcy klas I-III,

n-le wych. fiz. i innych przedmiotów

 

8.

Parafia p.w. NNMP w Ruścu

 • pomoc w organizacji uroczystości parafialnych związanych z obchodami 100-lecia parafii
 • udział uczniów i nauczycieli w różnych nabożeństwach i rekolekcjach,
 • organizowanie uroczystości szkolnych z udziałem księży pracujących w szkole i w parafii,

Kultywowanie tradycji świąt kościelnych i parafialnych, rocznic.

Poznawanie charakteru nabożeństw.

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

ks. prefekt,

wychowawcy, nauczyciele,                                   B. Ucińska,

J. Kieruzel

R. Trojanowski

E. Majchrzak

J. Sulima- Flaszka

M. Jachacz

9.

Amatorska Orkiestra Dęta im. K. Namysłowskiego

 

 • Przedstawienie oferty dla kandydatów (uczniów) w kierunku rozwijania zainteresowań i umiejętności muzycznych
 • Zapewnienie instrumentów, opieki merytorycznej kapelmistrza
 • Badanie predyspozycji muzycznych
 • Możliwość promowania szkoły poprzez udział uczniów w występach orkiestry.

Możliwość rozwoju zdolności muzycznych.

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

R. Trojanowski

J. Kieruzel

ks. Maciej Chodowski

10.

Starostwo Powiatowe

W Bełchatowie

 • udział w Powiatowych Obchodach Dnia Ziemi (konkursy, zbiórka zużytych baterii,
 • pozyskiwanie środków finansowych na pomoce i nagrody
 • prowadzenie zajęć ekologicznych w terenie i instytucjach promujących działania ekologiczne
 • realizacja projektów ekologicznych

Pozyskiwanie środków finansowych.

Poznawanie instytucji proekologicznych.

Wiedza i umiejętności proekologiczne.

M. Michalak,

G. Klasztorna

T. Łudczak,

J. Żelichowska,

wychowawcy klas

11.

Ośrodek Zdrowia

 • współpraca z pielęgniarką w zakresie profilaktyki zdrowotnej (fluoryzacja, czystość, inne),
 • udzielanie pierwszej pomocy,
 • badania lekarskie

Prowadzenie badań okresowych.

Poznanie sposobów udzielania pierwszej pomocy.

Wspieranie nauczycieli w działaniach profilaktycznych.

wychowawcy,

n-le wych.fiz.

12.

Bank PKO,

 

 • udział uczniów w gromadzeniu środków pieniężnych na książeczkach oszczędnościowych w ramach SKO                    
 • prowadzenie lekcji przedsiębiorczości

Uczenie gospodarowania pieniądzem

 

J. Kieruzel

13.

Powiatowe i Wojewódzkie Zrzeszenie LZS,

Szkolny Związek Sportowy w Bełchatowie

 • udział uczniów w zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, rejonu, województwa
 • współorganizowanie zawodów sportowych

Promowanie szkoły w środowisku.

Możliwość rozwijania zainteresowań i predyspozycji sportowych.

 

 

A. Wlazłowski

M. Studziński

A. Adamczyk

M. Nowak

14.

Nadleśnictwo Bełchatów,

Koło Łowieckie „Kuropatwa”

 • udział uczniów w konkursach i akcjach o charakterze ekologicznym (np. zalesiane, dokarmianie zwierząt)

Rozbudzanie wrażliwości na los zwierząt

 

nauczyciele klas I-III,

J. Kieruzel

A. Trojanowska

A. Adamczyk,

W. Foręc

15.

Lokalne firmy

 

 • zapraszanie na uroczystości.
 • sponsorowanie przez firmy nagród na konkursy i wyjazdy uczniów

Wsparcie finansowe.

Promocja firm lokalnych.

Preorientacja zawodowa.

Dyrektor

nauczyciele

16.

WITEX- Ostrówek

 

 • całoroczna zbiórka makulatury

 

    

Pozyskiwanie środków finansowych na organizację wycieczek szkolnych.

Wychowawcy klas I-III

 

17.

EUROUTIL- Dariusz Wojtczak

 • pozyskiwanie funduszy na pomoce dydaktyczne

 

I. Kurzawa

 

Opracowała: Foltyńska Dorota