Home Dokumenty

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W RUŚCU

Statut opracowano na podstawie:

 1. Akt założycielski – Uchwała Rady Gminy nr VII/78/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rusiec oraz skreślenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku;

 2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483)

 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681);

 4. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1481);

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502);

 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591, z 2018 r. poz. 1647 oraz z 2019 r. poz. 323);

 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1147);

 9. Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.);

 10. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1575);

 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578)

 13. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1000);

 14. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 682);

 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

§ 1.

1. Nazwa przedszkola: Zespół Szkolno – Przedszkolny Publiczne Przedszkole w Ruścu.

2. Przedszkole jest jednostką publiczną, prowadzoną przez Urząd Gminy w Ruścu.

3. Przedszkolu, na wniosek Rady Pedagogicznej może być nadane imię przez organ

Prowadzący.

4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu.

5. Przedszkole posługuje się stemplem podłużnym o treści:

Zespół Szkolno - Przedszkolny

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

97 – 438 Rusiec, ul. Wieluńska 31

§ 2.

1.Przedszkole realizuje cele określone w ustawie prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. W równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze o kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Przedszkole koncentruje się na wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

1a.Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

1b.Cele wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy, języka obcego nowożytnego.

2c.Przedszkole realizuje zadania, z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka w przygotowaniu go do nauki w szkole poprzez:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

3) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

4) organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju; wspierających indywidualność i oryginalność dziecka, wzmacniających wartości oraz potrzebę uczestnictwa w grupie;

5) organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo;

6) organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych możliwości i oczekiwać rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz zdrowia psychicznego;

7) organizowanie zajęć budujących wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, otoczenia, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych;

8) organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju dziecka;

9) organizowanie zajęć umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

10) organizowanie zajęć prowadzących do poznania wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

11) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe, wynikające z nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka, sytuacji lub zagrożeń, w tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie reklamą, modą, katastrofy, zdarzenia traumatyczne;

12) systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

13) organizowanie zajęć zgodnie z potrzebami;

14) tworzenie warunków umożlwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

15) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumienia, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

16) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka mowy, zainteresowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w rocznym planie pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej, programie profilaktyki oraz wychowawczym jednostki i w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

 2. uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

 3. stosuje w swych działaniach obowiązujące przepisy BHP i przeciwpożarowe,

 4. współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczna i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

§ 3.

1. Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

 2. Rada Pedagogiczna,

 3. Rada Rodziców.

2. Dyrektor w szczególności:

 1. kieruje działalnością przedszkola , reprezentuje je na zewnątrz,

 2. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 3. realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji,

 4. współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami,

 5. organizuje powstanie Rady Przedszkola z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Rodziców,

 6. tworzy zespoły wychowawcze lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu,

 7. dopuszcza do użytku programy nauczania i włącza je do przedszkolnego zestawu programów po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

 8. może wprowadzić dodatkowe zajęcia edukacyjne do przedszkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, przy jednoczesnym zachowaniu tygodniowego wymiaru zajęć edukacyjnych dla danego etapu edukacyjnego,

 9. może zezwolić dziecku 6 – letniemu objętemu nauczaniu w grupie zerowej na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna na wniosek lub za zgodą rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

 10. wyraża zgodę na podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inne organizacje po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców,

 11. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

 12. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

 13. systematycznie zapoznaje Radę Pedagogiczną z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawia tryb i formę ich realizacji,

 14. dokonuje oceny pracy nauczyciela,

 15. wydaje zarządzenia wewnętrzne w ramach obowiązujących przepisów oraz podjętych przez Radę Pedagogiczną uchwał.

 16. współpracuje z osobami instytucjami sprawującymi profilaktyczną opieką zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

3. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, a w szczególności przez:

 1. zorganizowanie i systematyczne analizowanie i ocenianie stopnia spełniania przez przedszkole wymagań wynikających z jego zadań z uwzględnieniem opinii rodziców i nauczycieli,

 2. systematyczne kontrolowanie przestrzegania przepisów praw dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,

 3. systematyczne diagnozowanie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej przedszkola,

 4. hospitacje: doradczo – doskonalące, diagnozujące i oceniające,

 5. bieżące przeglądy dokumentacji pedagogicznej,

 6. przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego dzieci 6 – letnich.

4. Dyrektor inspiruje, wspomaga i ukierunkowuje nauczycieli w spełnianiu przez nich

wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego a w szczególności:

 1. udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktyczno – wychowawczo- opiekuńczych,

 2. wspomaga w rozwoju zawodowym nauczycieli,

 3. gromadzi informacje o pracy nauczycieli niezbędne do dokonania oceny ich pracy lub dorobku zawodowego,

 4. zapewnia nauczycielom bieżącą informację o aktualnych przepisach prawa oświatowego.

5. Dyrektor może drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przepadkach określonych w statucie § 16 ust.8.

6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

7. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród przyznawanych przez organy wyższego szczebla i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

7a. Dyrektor przedszkola w terminie 30 dni od dnia otrzymania zleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

 1. organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

 2. organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

8. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczna i Radą Rodziców.

9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

 2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

 4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci, nie dotyczy dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

 2. projekt planu finansowego przedszkola składanego przez Dyrektora szkoły;

 3. kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat, albo konkurs nie wyłonił kandydata;

 4. przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola;

 5. decyzje dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora;

 6. akt założycielski zespołu szkół i przedszkola;

 7. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 8. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

11. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Rodziców.

12. Rada Pedagogiczna rozpatruje skierowanie do niej wnioski Rady Rodziców dotyczące wszystkich spraw przedszkola.

13. Rada Pedagogiczna wykonuje zadania Rady Przedszkola, w przypadku gdy Rada Przedszkola nie została powołana.

14. Rada Pedagogiczna ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, odpowiednio zestaw programów nauczania i przedszkolny zestaw podręczników.

15. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może dokonać zmiany w przedszkolnym zestawie programów nauczania lub przedszkolnym zestawie podręczników.

16. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

17. W przypadku określonym w ust. 17 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

18. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowanie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

19. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

20. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

21. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

22. Rada Rodziców:

 1. może występować do dyrektora , innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola,

 2. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,

 3. opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora,

 4. opiniuje zestaw programów nauczania i przedszkolny zestaw podręczników,

 5. wnioskuje o zmianę w zestawie programów nauczania i przedszkolnym zestawie podręczników,

 6. przyjmuje do wiadomości plan nadzoru oraz informację o realizacji planu nadzoru przedstawione przez dyrektora,

 7. może wnioskować, wspólnie z Radą Pedagogiczną do organu prowadzącego o nadanie przedszkolu imienia,

 8. opiniuje wprowadzenie do przedszkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych,

 9. opiniuje zgodę na podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, której statutowym celem działalności jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,

 10. jest społecznie działającym organem na rzecz przedszkola,

 11. współdziała z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole,

 12. uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspakajania potrzeb dzieci,

 13. Rada Rodziców ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania jednostki do dyrektora, do organu prawującego nadzór nad przedszkolem,

 14. w celu wspierania działań statutowych przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem,

 15. wyboru członków do Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym zebraniu w poszczególnych oddziałach (po trzy osoby z każdego oddziału),

 16. w skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli wybieranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków przedszkola,

 17. Rada Rodziców tworzy i uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,

 18. zebrania Rady Rodziców są protokołowane,

 19. w zebraniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego,

 20. w posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć mogą w roli obserwatora członkowie Rady Pedagogicznej.

23. Każdy z wymienionych organów działa w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:

 1. gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji,

 2. zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola, planowanych i podejmowanych działań lub decyzji.

24. Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga Komisja statutowa, w skład której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu:

 1. organy kolegialne wybierają swego przedstawiciela do komisji. Dyrektor jako organ o charakterze jednoosobowym wyznacza swego przedstawiciela, np. nauczyciela,

 2. Komisja jest powoływana na trzy lata,

 3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego na kadencję roczną,

 4. Komisja statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały pojętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków,

 5. rozstrzygnięcia jej są ostateczne,

 6. sprawy pod obrady Komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono,

 7. organ, którego winę Komisja ustaliła, musi naprawić skutki swego działania w ciągu trzech miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia,

 8. rozstrzygnięcie Komisji statutowej podawane jest do ogólnej wiadomości w przedszkolu.

25. Rozstrzyganie sporów w jednostce:

 1. spory, w których stroną jest wicedyrektor rozstrzyga dyrektor i organ prowadzący,

 2. spory wewnętrzne jednostki rozstrzyga dyrektor,

 3. spory w zależności od charakteru sprawy może też rozstrzygać organ nadzoru lub organ prowadzący,

 4. w przypadku, gdy zaistnieje konflikt między nauczycielem a rodzicami, obowiązuje następujący tryb postępowania: rozmowa nauczyciela z dyrektorem, rozmowa nauczyciela z rodzicami w obecności dyrektora, odwołanie się do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny oraz związków zawodowych,

 5. konflikty wynikające ze stosunku pracy określają odrębne przepisy.

§ 4.

 

   1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

  1. przestrzeganie niniejszego statutu;

  2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce;

  3. respektowanie uchwal Rady Pedagogicznej;

  4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

  5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

  6. niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

  7. przyprowadzanie i odpieranie dziecka z przedszkola przez osobę zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo. Dziecko z przedszkola wydaje nauczyciel rodzicom (matce lub ojcu), opiekunom lub osobie pełnoletniej przez nich upoważnionej na piśmie na początku roku szkolnego wypełnionego w obecności nauczyciela grupy;

  8. informowanie nauczycieli o wszelkich zastrzeżeniach lub zmianach dotyczących osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przedszkola;

  9. w przypadku dzieci sześcioletnich, dojeżdżających rodzice są zobowiązani do przyprowadzania i odbioru dziecka z autobusu w wyznaczonych miejscach;

  10. ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

   1. Rodzice mają prawo do:

 1. zapoznania się z programami i planami pracy przedszkola oraz statutem,

 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swego dziecka,

 3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

 4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

 5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu prace pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców. O przekazywanych sprawach powinien być powiadomiony dyrektor.

   1. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

   2. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora.

 

 

   1. W ramach współpracy z nauczycielami rodzice mają prawo do:

  1. Zapoznania się z programem wychowania w przedszkolu, planami pracy w danym oddziale oraz uzyskania informacji o stanie gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

  2. Uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

  3. Uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psycholog w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

  4. Wyrażanie i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

  5. Wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu prace pedagogiczną poprzez swoich przedstawicieli;

  6. Do stosowania przez przedszkole diet zgodnych z zaleceniami udokumentowanymi przez lekarza;

  7. Wychowania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikające z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej;

  8. Udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych;

  9. Zgłaszania dyrektorowi przedszkola i realizacji, za jego zgodą, własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;

  10. Zgłoszenia własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola.

 

 

§ 4a.

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

 

  1. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania lub odbierania dziecka z przedszkola osobiście. Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

  2. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach określonych w umowie o świadczenie usług zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami.

  3. Rodzice przyprowadzają dziecko do przedszkola od godziny 7.00, w szatni przygotowują je do pobytu w przedszkolu i oddają pod opiekę nauczycielowi.

  4. Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola do godziny 16.00.

  5. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka z przedszkola przez inną osobę upoważnioną przez rodziców, określoną na piśmie, zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo.

  6. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu osobistego.

  7. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono być w każdej chwili przez rodziców odwołane lub zmienione.

  8. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.

  9. Przy odbiorze dziecka z przedszkola rodzice lub osoba upoważniona przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od chwili przywitania się z nimi.

  10. Nauczyciel ma obowiązek odmówić wydania dziecka osobie, której stan będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

  11. W sytuacjach odmowy wydania dziecka nauczyciel zawiadamia dyrektora przedszkola oraz telefonicznie rodzica.

  12. W wypadku, gdy dziecko zostanie odebranie po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel obowiązany jest powiadomić telefonicznie o tym fakcie rodziców.

  13. Niemożność skontaktowania się z rodzicami pod wskazanymi przez nich numerami telefonu skutkuje powiadomieniem komisariatu policji.

  14. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

  15. W kwestiach spornych dotyczących próby odebrania dziecka z przedszkola przez osoby nieupoważnione nauczyciel zawiadamia rodziców i policję.

  16. O zasadach przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola rodzice informowani są na pierwszym zebraniu organizowanym w nowym roku szkolnym.

§ 5.

Podstawowa jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb.
Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 pod opieką jednego nauczyciela.

§ 6.

  1. Organizacja pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej odbywa się w oparciu o „Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” oraz na podstawie programu wychowania w przedszkolu wybranego przez Radę Pedagogiczną z obowiązujących zestawów programów wychowania w przedszkolu albo programu własnego w ramach działalności eksperymentalnej lub poszerzającej pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą przedszkola.

  2. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii, zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy:

 1. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut.

 2. Dzieci mogą uczestniczyć z zajęciach dodatkowych np. rytmika, język obcy nowożytny, nauka tańca, audycje muzyczne itp.

 3. rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców,

 4. zajęcia te finansowane są przez rodziców,

czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi ok. 15 min dla dzieci 3 – 4 letnich, a ok. 30 min dla dzieci 5-6 letnich, sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

3. Po upływie I semestru dzieci mogą zabrać swoje prace plastyczno – techniczne do domu, a podręczniki i zeszyty ćwiczeń bezpośrednio po ich zrealizowaniu.

§ 7.

1. Przedszkole może być jedno lub wielo-oddziałowe.

2. W uzasadnionych przypadkach poszczególne odziały – nie więcej jednak niż sześć oddziałów – mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi warunki sprawowania nadzoru nad tymi oddziałami.

§ 8.

  1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora do dnia 21 kwietnia danego roku Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący do 29 maja każdego roku.

  2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu dyrektor sporządza aneks, który zatwierdza organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący.

  3. W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:

 1. czas pracy poszczególnych oddziałów;

 2. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

 3. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej praz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

 4. tygodniowy wymiar zajęć religii;

 5. liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

 6. liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych.

§ 9.

  1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

  2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

  3. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

§ 9a.

   1. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

   2. Podstawowymi formami działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkola są:

  1. Zabawa swobodna przy niewielkim udziale nauczyciela;

  2. Pobyt na świeżym powietrzu ( wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.).

   1. Zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

   2. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

   3. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

   4. Zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach.

   5. Okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych.

   6. Zajęcia wymienione w ust. 2 pkt. 1, 2, 4 – 7 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

   7. W jednostce organizowane jest również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na podstawie opinii otrzymanej z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

§ 10.

  1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.

  2. Przedszkole czynne jest 9 godzin dziennie od 7°° do 16°°. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rodziców.

  3. Przerwę urlopową w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na przełomie lipca i sierpnia.

  4. Zmianę organizacji pracy przedszkola przewiduje się w okresie przerw urlopowych, świątecznych, ferii a dotyczy to:

 1. zmniejszenia liczby oddziałów w przypadku, gdy zmniejszy się frekwencja dzieci w przedszkolu z uwagi na przerwę w pracy w szkołach,

 2. w przypadku ponad 50 % frekwencji dzieci w oddziale spowodowanej choroba, dużej absencji nauczycieli (liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25).

  1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  2. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Ruścu, opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

  3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący. Odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu (tzw. czesne) ustala Rada Gminy. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot kosztów wyżywienia, jeżeli nieobecność trwa minimum 3 dni.

  4. Rodzice lub opiekunowie wnoszą odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu do dnia 20 każdego miesiąca naliczoną z góry. Rodzice zobowiązani są do terminowego wnoszenia opłat za przedszkole.

  5. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola za odpłatnością dziennej stawki żywieniowej zgodnie z ustaleniami Rady Gminy.

  6. Koszty wyżywienia personelu kuchennego pokrywane są przez Urząd Gminy Rusiec.

  7. Rodzice dziecka 6 letniego są zwolnieni z opłaty za przedszkole nawet jeśli dziecko przebywa w nim ponad 5 godzin.

§ 11.

  1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wielu przedszkolnym oraz pracowników administracji i obsługi.

  2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

  3. Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, wymogi kwalifikacyjne, prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze.

  4. Do wykonywania prac administracyjno-gospodarczych zatrudnieni są pracownicy w liczbie uzależnionej od potrzeb w roku szkolnym. Strukturę potrzeb limituje projekt organizacji przedszkola. Liczbę pracowników ustala dyrektor a zatwierdza organ prowadzący.

  5. Nauczyciel lub każdy inny pracownik przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci przedszkolnych.

  6. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci.

  7. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola, zawiadomić dyrekcję o akcie przebywania osób postronnych.

  8. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

  1. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z wybranymi i zatwierdzonymi przez Radę Pedagogiczną programami,

  2. cykliczne opracowywanie planów pracy: nauczyciel może wykorzystać po dokonaniu własnej analizy miesięczne plany pracy proponowane do realizacji przy wykorzystywaniu danego pakietu podręczników dla danej grupy wiekowej,

  3. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

  4. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

  5. w przyjęty dla siebie sposób realizowanie zadań związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia ciągłej obserwacji przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu,

  6. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

  7. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów, itp. (w czasie wyjść poza teren przedszkola) nad bezpieczeństwem dzieci powinny czuwać 2 osoby dorosłe,

  8. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną,

  9. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

  10. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

  11. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

  12. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, między innymi przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice,

  13. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  14. realizacja zaleceń dyrektora, wicedyrektora i osób kontrolujących,

  15. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

  16. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

  17. poddawanie się ocenie,

  18. współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci, współpraca z nauczycielami zajęć dodatkowych,

  19. przestrzeganie wypracowanych przez Radę Pedagogiczną zasad i regulatorów obowiązujących we wszystkich oddziałach,

  20. otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu: poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka, włączenia ich w działalność przedszkola,

  21. prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy,

  22. szanowanie godności dziecka respektowanie jego praw,

  23. korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych,

  24. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora , a wynikających z bieżącej działalności jednostki.

§ 12.

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługowi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 2. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor w oparciu o obowiązujące przepisy i znajdują się one w aktach osobowych pracowników jednostki.

 3. Intendent ds. zaopatrzenia i żywienia wykonuje prace związane z całością spraw dotyczących żywienia, a w szczególności:

 1. odpowiada za rzetelne i terminowe prowadzenie spraw żywieniowych,

 1. sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola (pion żywieniowy),

 2. zaopatruje przedszkole w żywność i sprzęt kuchenny,

 3. nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie kuchni: przygotowanie i porcjowanie posiłków zgodnie z normami, prawidłowe gospodarowanie produktami spożywczymi, przestrzeganie czystości, wykorzystanie produktów do przygotowywanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem,

 4. sporządza jadłospisy zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, wywiesza je dla rodziców,

 5. prowadzi magazyn żywieniowy i dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 6. prowadzi zestawienia i sprawozdawczość w zakresie żywienia dzieci i personelu,

 7. zabezpiecza magazyny przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem,

 8. wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w placówce.

 1. Kucharz odpowiada za:

 1. przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczni-sanitarnych, dyscypliny pracy BHP i przeciwpożarowych,

 2. uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywanie według niego posiłków,

 3. pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem (kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych),

 4. przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem,

 5. dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach,

 6. przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

 7. utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych,

 8. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i samodzielnego referenta ds. zaopatrzenia i żywienia wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

 1. Pomoc kuchenna zobowiązana jest:

 1. pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków,

 2. utrzymywać czystość i porządek na stanowisku pracy, przestrzegać zasad higieniczno – sanitarnych, BHP i przeciwpożarowych oraz dyscypliny prac,

 3. przygotowywać potrawy zgodnie z wytycznymi kucharki i prawidłowo gospodarować artykułami spożywczymi,

 4. myć, wyparzać naczynia i sprzęt kuchenny oraz sprzątać pomieszczenia kuchenne,

 5. odpowiadać za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni,

 6. pomagać w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęty stanowiące wyposażenie kuchni,

 7. wykonywać inne polecenia dyrektora, samodzielnego referenta o spraw zaopatrzenia i żywienia oraz kucharki związanych z organizacją pracy przedszkola.

 1. Woźna oddziałowa zobowiązana jest:

    1. Współpracować z nauczycielką przydzielonej grupy w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi:

 1. pomagać dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się,

 2. pomagać nauczycielce w czasie spacerów i wycieczek,

 3. pomagać dzieciom w czynnościach higieniczno – sanitarnych,

 4. brać udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

 5. sprzątać po dzieciach w przypadku ich wymiotów lub zabrudzenia bielizny czy pomieszczenia przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych dzieci,

 6. pomagać przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających,

 7. dbać o porządek i estetykę wśród zabawek w kącikach zainteresowań, wykonywać inne polecenia nauczycielki,

 8. pomagać przy karmieniu dzieci słabo jedzących

    1. Zwracać się do osób postronnych wchodzących na teren przedszkola o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora lub skierować tę osobę do dyrektora,

    2. Znać i przestrzegać przepisy BHP i przeciwpożarowe w czasie wykonywania pracy,

    3. Utrzymywać czystość i porządek w przydzielonych pomieszczeniach,

    4. Odpowiednio zabezpieczać przed dziećmi produkty chemiczne pobrane do utrzymania czystości oraz właściwe gospodarować nimi,

    5. Umiejętnie posługiwać się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,

    6. Zabezpieczać przed kradzieżą rzeczy i przedmioty znajdujące się w przedszkolu,

    7. Nie udzielać rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielki,

    8. Pełnić dyżury w szatni zgodnie z harmonogramem,

    9. Pomagać przy organizacji posiłków, miedzy innymi poprzez przynoszenie naczyń do sali, rozdawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom podanych z kuchni.

 1. Pomoc nauczycielki przedszkola – opiekunka w grupie 3 – 4 – latków zobowiązana jest:

 1. wykonywać czynności zawarte w § 13 ust. 6 tj. od 6.1. do 6.10.,

 2. spełniać czynności opiekuńcze obsługowe w stosunku do dzieci polecone przez nauczyciela danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności w ciągu dnia,

 3. utrzymać czystość i porządek w przydzielonych pomieszczeniach,

 4. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy przedszkola.

§ 13.

   1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 roku życia z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. W szczególnych przypadkach do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2. Na wniosek rodziców dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku trzech lat, ale skończy 3 lata w tym roku kalendarzowym, w którym zostało przyjęte.

3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

 2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

 3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

 4. poszanowania jego godności osobistej;

 5. poszanowania własności;

 6. opieki i ochrony;

 7. partnerskiej rozmowy na każdy temat, akceptacji jego osoby.

  1. Do obowiązków dziecka należy:

 1. poszanowanie godności rówieśników i dorosłych;

 2. poszanowanie wytworów prac innych dzieci;

 3. uczenie się i przestrzeganie reguł współżycia w grupie;

 4. przestrzeganie zasad higieny osobistej;

 5. wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości;

 6. podporządkowuje się nakazom dotyczącym bezpieczeństwa pobytu w przedszkolu, ogrodzie, podczas spacerów i wycieczek.

§ 14.

 1. W przypadku naruszenia praw dziecka w przedszkolu do składania skarg uprawnieni są rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

 2. W przypadku naruszenia praw dziecka rodzice maja prawo zgłoszenia do dyrektora przedszkola sytuacji naruszającej prawa dziecka w terminie 7 dni od zaistniałej sytuacji.

 3. Zasadność skargi dotyczącej naruszenia praw dziecka z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka rozpatruje dyrektor przedszkola.

 4. W przypadku nierozpatrzenia skargi przez dyrektora rodzice mają prawo odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 15.

 

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 2. Regulamin rekrutacji stosuje się w przypadku, gdy ilość złożonych wniosków rekrutacyjnych jest większa niż ilość dostępnych miejsc w przedszkolu.

 3. Rekrutacja na kolejny rok szkolny trwa od 2 marca do 15 kwietnia każdego roku

3a. Rekrutacja odbywa się w oparciu i odrębny regulamin.

§ 16.

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:

nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na tablicy ogłoszeń dla nauczycieli.

3. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

4. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 17.

Wewnątrzszkolny system preorientacji zawodowej

1. Cele ogólne doradztwa zawodowego :

 1. Doradztwo zawodowe prowadzone w przedszkolu polega na realizacji działań w celu wspierania dzieci w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, które prowadzą do podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych przez uczniów i słuchaczy;

 2. Doradzwo zawodowe w przedszkolu jest realizowane w formie preorientacji zawodowej w przedszkolu.

 3. Preorientację zawodową w przedszkolu stanowi ogół działań wychowwczych realizowanych w ramach programu wychowania przedszkolnego, podejmowanych przez wychowawców i rodziców ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy.

 4. Celem preorientacji zawodowej w przedszkolu jest wstępne zapoznanie wychowanków z wybranymi zawodami najbliższemu ich otoczeniu oraz kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

 

 

 

§ 17a.

Cele szczegółowe preorientacji zawodowej.

 1. Preorientacja zawodowa w przedszkolu ma na celu:

 1. kształtowanie proaktywnych postaw wychowanków wobec pracy i edukacji ze zwróceniem uwagi na zasady etyki pracy jako fundamentu aktywności zawodowej;

 2. samodzielności i samoobsługi oraz kształtowanie takich cech jak utrzymanie ładu, doprowadzenie podejmowanych prac do końca i porządkowanie miejsca pracy;

 3. szacunek do pracy innych;

 4. umiejetności współdziałania.

2. Cele szczegółowe preorientacji zawodowej:

 1. poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, wiedzy, umiejętności i postaw, wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia;

 2. poznanie świata zawodów i rynku pracy poprzez poznawania zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy;

 3. poznawanie rynku pracy i kształcenie potrzeby uczenia się przez całe życie;

 4. planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

§ 17b.

Organizacja preorientacji zawodowej w przedszkolu

 1. Za organizację zadań z zakresu preorientacji zawodowej odpowiada dyrektor przedszkola.

 2. Przedszkole wspomaga szkolny doradca zawodowy. Do zadań doradcy zawodowego w przedszkolu należy:

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania dzieci na działania związane z realizacją preorientacji zawodowej;

 2. Opracowanie we współpracy z innymi nauczycielami rocznego programu preorientacji zawodowej oraz koordynacja jego realizacji;

 3. Wspieranie wychowawców grup i pozostałych nauczycieli w zakresie realizacji działań określonych w tym programie;

 4. Wspieranie wychowawców grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 5. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji;

 6. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym;

 7. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system preorientacji zawodowej: kuratoria oświaty, centra informacji, poradnie psychologiczno-pedagogicznej;

 8. Prowadzenie ewaluacji podejmowanych działań oraz efektywności i funkcjonalności systemu preorientacji zawodowej.

§ 17c.

Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności

 1. Działania z zakresu doradztwa preorientacji zawodowej realizowane są przez:

 1. Wychowawców’

 2. Pedagoga szkolnego;

 3. Lidera doradztwa zawodowego;

 1. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowego-edukacyjnego są dzieci oraz ich rodzice.

 2. Zakres odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców:

 1. Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu preorientacji zawodowej zgodnie z zatwierdzonym programem na każdy rok szkolny;

 2. Realizacja działań z zakresu przygotowania dziecka do wyboru drogi edukacyjno-zawodowej.

§ 17d.

Podmioty współpracujące z przedszkolem

 1. Podmiotami współpracującymi ze szkołą przez realizację WSDZ są:

 1. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

 2. Rodzice;

 3. Inne osoby wspierające organizację szkolnego doradztwa zawodowego (np. pracownicy zakładów pracy, przedstawiciele zawodów).