Home Dokumenty

Program Doradztwa Zawodowego


w ZS-P w Ruścu na rok szkolny 2019/2020

 

Główne założenia:

 • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to celowe, systematyczne i zaplanowane działania podejmowane przez szkołę,

 • Placówka realizuje koncepcję uczenia się przez całe życie,

 • działania realizowane są w sposób spójny zgodnie z programem realizacji na każdy rok szkolny.

Cel orientacji zawodowej (klasy I-VI)

Cel doradztwa zawodowego (klasy VII-VIII)

Orientacja zawodowa prowadzona w klasach I-VI szkoły podstawowej ma na celu:

 1. wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka;

 2. zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, które człowiek może wykonywać;

 3. uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości;

 4. zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze właściwego zawodu;

 5. poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia;

 6. rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości.

 

Doradztwo zawodowe w klasach VII -VIII ma na celu:

 1. odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji;

 2. motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu;

 3. rozbudzanie aspiracji zawodowych
  i motywowanie do działania;

 4. wdrażanie uczniów do samopoznania;

 5. wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów;

 6. kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron;

 7. rozwijanie umiejętności pracy zespołowej
  i współdziałania w grupie;

 8. wyrabianie szacunku dla samego siebie;

 9. poznanie możliwych form zatrudnienia;

 10. poznanie lokalnego rynku pracy;

 11. poznanie możliwości dalszego kształcenia
  i doskonalenia zawodowego;

 12. poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych;

 13. poznawanie różnych zawodów;

 14. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego kierowane są do:

 • uczniów,

 • rodziców/opiekunów prawnych,

 • nauczycieli.

Akty prawne regulujące doradztwo w szkole

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1322)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 325)

 • Rozporządzenie MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U.
  z 2018 r. poz. 1675).

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.).

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967).

 • Rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

 • Rozporządzenie MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703).

 • Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).

 • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).

 • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578).

 • Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199 ze zm.).

Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności

1. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:

 1. wychowawców;

 2. nauczycieli przedmiotu;

 3. pedagoga szkolnego;

 4. bibliotekarza;

 5. szkolnego lidera doradztwa zawodowego;

 6. pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy, mobilnego centrum informacji zawodowej);

 7. rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo-edukacyjnych.

 1. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie szkoły oraz ich rodzice.

 2. Zakres odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców:

 1. rady pedagogicznej, pracowników instytucji wspierających działania doradcze:

 1. utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zgodnie z systemem doradztwa zawodowego i planu pracy na każdy rok szkolny,

 2. realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjno-zawodowej;

 1. w klasach I-VI:

 1. prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych, rozmów indywidualnych celem rozpoznania przez uczniów znaczenia zmiany w życiu, sposobów radzenia sobie ze stresem, roli motywacji oraz umiejętności współpracy,

 2. zaprezentowanie rodzicom założeń pracy informacyjno – doradczej na rzecz uczniów;

 1. w klasach VII-VIII:

 1. zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami ludzkiej działalności zawodowej,

 2. prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych dotyczących samopoznania, samoakceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron,

 3. prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły
  i zawodu,

 4. podejmowanie wstępnych decyzji przez uczniów,

 5. prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dotyczących podejmowania decyzji edukacyjnych
  i zawodowych,

 6. prowadzenie pracy dotyczącej przekazu informacji zawodowej:

 1. pogłębianie informacji o zawodach,

 2. zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego,

 3. zapoznanie z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego;

 1. konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,

 2. podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych,

 3. indywidualna praca z uczniami, którzy mają problemy decyzyjne, intelektualne, zdrowotne, emocjonalne, rodzinne.

 4. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Podmioty współpracujące ze szkołą

Podmiotami współpracującymi ze szkołą przy realizacji WSDZ są:

   1. pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

   2. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy;

   3. pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego;

   4. pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP;

   5. organizatorzy targów szkół ponadpodstawowych, targów pracy i edukacji;

   6. przedstawiciele szkół ponadpodstawowych,

   7. rodzice;

   8. inne osoby wpierające organizację szkolnego doradztwa zawodowego (np. pracownicy zakładów pracy, przedstawiciele zawodów, pracownicy organizacji pozarządowych itd.), absolwenci szkoły.

 

Szkolne zasoby z zakresu doradztwa zawodowego

 

Szkoła gromadzi i sukcesywnie poszerza własne zasoby służące realizacji doradztwa zawodowego. Są to, m.in.:

   1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego;

   2. opracowywany co roku i zatwierdzany przez dyrektora program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny;

   3. szkolny doradca zawodowy;

   4. narzędzia diagnostyczne do rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów;

   5. materiały z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego gromadzone w bibliotece: filmy, scenariusze, plakaty, broszury, publikacje;

   6. materiały gromadzone w związku z organizacją wydarzeń, takich jak dni kariery, projekty edukacyjne, spotkania z przedstawicielami świat zawodów itp.

   7. zasoby internetowe, w tym zasoby ORE;

   8. informacje o losach absolwentów;

   9. programy komputerowe;

   10. informacje i dane dostępne w zakładce strony internetowej szkoły.

Działania kierowane do uczniów

 • konsultacje indywidualne, porady, udzielanie wskazówek,

 • zajęcia grupowe realizujące treści programowe dla klas I-III, IV-VI, VII-VIII związanych tematycznie z obszarami: poznawanie siebie i własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; planowanie własnego rozwoju
  i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych: kl. I–VI – prowadzenie orientacji zawodowej, kl. VII – 10 godzin lekcyjnych, kl. VIII – 10 godzin lekcyjnych, kl. VII i VIII –  realizacja zagadnień doradztwa zawodowego podczas lekcji wychowawczych – minimum 5 godzin,

 • udostępnianie publikacji/literatury z zakresu doradztwa zawodowego,

 • praca z informatorami o zawodach,

 • spotkania z pracodawcami, absolwentami szkoły,

 • projekcje filmów o zawodach, 

 • tworzenie kół zainteresowań,

 • organizacja konkursów zawodoznawczych,

 • wizyty zawodoznawcze,

 • udział w targach edukacyjnych,

 • umieszczanie informacji edukacyjno-zawodowych, np. na stronie internetowej.

Działania kierowane do rodziców/opiekunów prawnych

 • systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zdolnościach, zainteresowaniach,

 • organizowanie spotkań doradczych,

 • udostępnianie publikacji/literatury z zakresu doradztwa zawodowego.

Działania kierowane do nauczycieli

 • uświadamianie nauczycielom konieczności realizowania programu WSDZ na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,

 • umożliwianie udziału w projektach, kursach i szkoleniach związanych z obszarem doradztwa zawodowego, wymiana doświadczeń, baza wiedzy,

 • organizowanie lekcji otwartych.

Metody pracy

W poradnictwie indywidualnym:

 • konsultacje i porady indywidualne,

 • diagnoza zainteresowań, mocnych stron.

W poradnictwie grupowym:

 • burza mózgów, dyskusja, pogadanki,

 • metody testowe jak np. ankiety,

 • metoda dramy: inscenizacje i odgrywanie ról,

 • metody audiowizualne: filmy, prezentacje multimedialne,

 • treningi umiejętności społecznych,

 • gry symulacyjne i zabawy,

 • zajęcia plastyczne.

Sojusznicy i sieci współpracy

 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna,

 • biblioteka pedagogiczna,

 • wojewódzki ośrodek doskonalenia nauczyciel,

 • centrum kształcenia praktycznego (CKP),

 • kuratorium oświaty, organ prowadzący,

 • urząd pracy,

 • cechy rzemiosł różnych i przedsiębiorczości, izby rzemieślnicze,

 • ochotnicze hufce pracy (OHP),

 • pracodawcy, przedsiębiorcy,

 • organizacje pozarządowe,

 • ośrodki kultury.

Korzyści i przewidywane rezultaty wynikające z działań WSDZ – dla uczniów

 • nabywają kompetencje niezbędne do rozpoznawania własnych predyspozycji zawodowych,

 • potrafią dokonać samooceny, określając swoje mocne strony i zainteresowania, a także uzdolnienia i kompetencje (klasy IV-VI) i własne zasoby (klasy VII-VIII),

 • poznają, czym jest rynek pracy i świat zawodów, wymieniają różne grupy zawodów i podają czynniki wpływające na wybory zawodowe (klasy IV-VI), a także wyjaśniają trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy i potrafią dokonać autoprezentacji (klasy VII-VIII),

 • poznają zasady rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych (klasy VII-VIII),

 • uzasadniają potrzebę uczenia się przez całe życie, wskazują sposoby zdobywania wiedzy (klasy IV-VI) oraz określają strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej (klasy VII-VIII),

 • określają, kim chcieliby zostać, opowiadają o swoich planach edukacyjno-zawodowych (klasy IV-VI) oraz identyfikują osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej (klasy VII-VIII).

Monitorowanie i ewaluacja WSDZ

 • rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz z uczniami

 • ocena współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (np. ankiety dla pracodawców),

 • sprawozdania z pracy doradcy zawodowego/osoby realizującej orientację zawodową
  w klasach I-III,

 • bieżące wypełnianie przez wychowawców i nauczycieli ankiet z przeprowadzonych działań
  w klasach IV-VI,

 • ocena zajęć prowadzonych w klasach VII-VIII z doradztwa zawodowego.

Program realizacji WSDZ dla klas I-III

Tematyka działań

Metody i formy realizacji

Terminy realizacji działań

Osoby odpowiedzialne za realizację działań

Podmioty,
z którymi szkoła współpracuje

Poznanie siebie

Poznajmy się” - gry
i symulacje - zachęcanie uczniów do opisywania swoich zainteresowań, prezentowania ich w grupie

wrzesień- listopad 2019

wychowawca,

wychowawcy świetlicy, pedagog,

Mały artysta” - zajęcia plastyczne -umożliwienie uczniom prezentacji swoich zdolności (wystawy prac, występy)

rok szkolny 2019/2020

wychowawca,

wychowawcy świetlicy

To, co kocham” - zapoznawanie uczniów
z zainteresowaniami innych ludzi

rok szkolny 2019/2020

wychowawca,

wychowawcy świetlicy

rodzice

Moje mocne strony” projekt - cykliczne spotkania wspierające uczniów
w poznawaniu swoich zalet i mocnych stron

styczeń-czerwiec 2020

wychowawca,

wychowawcy świetlicy, pedagog,

poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Systematyczne przekazywanie wiedzy
o dziecku, jego umiejętnościach,  zdolnościach, zainteresowaniach

terminarz zebrań
z rodzicami

wychowawca, doradca zawodowy

Świat zawodów
i rynek pracy

Na scenie życia zawodowego” - drama-zajęcia zabawowe, odtwarzanie ról
i scenek związanych
z zawodami

rok szkolny 2019/2020

wychowawca

 „Miasteczko zawodów” - cykl spotkań
z przedstawicielami zawodów

rok szkolny 2019/2020

wychowawca, doradca zawodowy

rodzice, Policja, Straż Pożarna

 „Tablica zawodów” - centrum informacji edukacyjno-zawodowej

rok szkolny 2019/2020

wychowawca,

wychowawcy świetlicy, doradca zawodowy

Rynek edukacyjny
i uczenie się przez całe życie

 „Kto Ty jesteś”? pogadanki - rozwijanie umiejętności dokonywania samooceny
w kontekście ulubionych zajęć/przedmiotów

rok szkolny 2019/2020

wychowawca,

pedagog,

 „Być jak Sherlock Holmes” - burza mózgów -
w poszukiwaniu źródeł wiedzy

rok szkolny 2019/2020

wychowawca, doradca zawodowy

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

 „Dzisiaj Jaś, jutro Jan” – drama, odgrywanie scenek „Kim chciałbym zostać?”.

rok szkolny 2019/2020

wychowawca

Program realizacji WSDZ  dla klas IV-VI

Tematyka działań

Metody i formy realizacji

Oddziały

Terminy realizacji działań

Osoby odpowiedzialne za realizację działań

Podmioty, z którymi szkoła współpracuje

Poznawanie własnych zasobów

Ja, czyli kto?”- zajęcia warsztatowe dotyczące określania własnych zainteresowań
i uzdolnień oraz kompetencji

IV-VI

wrzesień- grudzień 2020

wychowawca, doradca zawodowy, pedagog,

Poradnictwo indywidualne - testy predyspozycji zawodowych

VI

rok szkolny2019/2020

wychowawca, doradca zawodowy, pedagog,

Zajęcia związane
z planowaniem przyszłości w ramach lekcji wychowawczych

IV-VI

rok szkolny 2019/2020

wychowawca

OHP, UP

Systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zdolnościach, zainteresowaniach, predyspozycjach zawodowych

zebrania z rodzicami klas IV-VI

terminarz zebrań z rodzicami

wychowawca

Rozmowy
z  rodzicami nt. rozpoznawania planów edukacyjnych
i zawodowych

uczniów

VI

terminarz zebrań z rodzicami

doradca zawodowy

Świat zawodów
i rynek pracy

Zawód
w praktyce” -  wizyty zawodoznawcze
w zakładach pracy – poznawanie określonych grup zawodowych

IV-VI

styczeń- czerwiec 2020

wychowawca, doradca zawodowy, pozostali nauczyciele

przedsiębiorcy, pracodawcy, zakłady pracy

Bob Budowniczy” - zajęcia warsztatowe - posługiwanie się  przyborami i narzędziami w sposób twórczy i odtwórczy

IV-VI

styczeń-maj 2020

wychowawca, nauczyciele

centrum kształcenia praktycznego (CKP), cechy rzemiosł różnych i przedsiębiorczości, izby rzemieślnicze

 „Żyć, by pracować czy pracować, by żyć?”- zajęcia związane ze znaczeniem pracy w życiu człowieka  w ramach lekcji wychowawczych

IV-VI

rok szkolny 2019/2020

wychowawca

Rynek edukacyjny
i uczenie się przez całe życie

Rozmowa doradcza dot. indywidualnego sposobu nauki

IV-VI

rok szkolny 2019/2020

doradca zawodowy, pedagog,

poradnia psychologiczno-pedagogiczna

W świecie informacji” - pogadanki dot. pozyskiwania wiedzy
z różnych źródeł

IV-VI

rok szkolny 2019/2020

doradca zawodowy, pedagog,

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Mam tę moc”- zajęcia grupowe dot. planów edukacyjno-zawodowych

V-VI

kwiecień-czerwiec 2020

doradca zawodowy

OHP, UP

Program realizacji WSDZ dla klas VII-VIII

Tematyka działań

Metody i formy realizacji

Oddziały

Terminy realizacji działań

Osoby odpowiedzialne za realizację działań

Podmioty,
z którymi szkoła współpracuje

Poznawanie własnych zasobów

W zdrowym ciele, zdrowy duch” - zajęcia warsztatowe dot. samooceny stanu zdrowia psychicznego
i fizycznego

VII-VIII

wrzesień- grudzień 2020

wychowawca, pielęgniarka szkolna

poradnia psychologiczno-pedagogiczna

 

Konsultacje indywidualne dot. zainteresowań, zdolności, uzdolnień, kompetencji, predyspozycji zawodowych

VII-VIII

rok szkolny 2019/2020

doradca zawodowy, pedagog,

 

Rozmowy doradcze dot. możliwości
i ograniczeń
w zakresie wykonywania zadań zawodowych

VII-VIII

rok szkolny 2019/2020

doradca zawodowy, pedagog,

 

 „Moja hierarchia wartości” - projekt  realizowany
w ramach godzin
z wychowawcą

VIII

rok szkolny 2019/2020

wychowawca

 

Systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zdolnościach, zainteresowaniach, predyspozycjach zawodowych

zebrania z rodzicami klas VII-VIII

terminarz zebrań z rodzicami

wychowawca

szkoły ponadpodstawowe

 

Spotkanie dotyczące oferty szkół ponadpodstawowych i zasad rekrutacji

VIII i ich rodzice

terminarz zebrań
z rodzicami

doradca zawodowy

 

Świat zawodów
i rynek pracy

 „Świat wokół nas” - wizyty studyjne celem porównania własnych zasobów
i preferencji
z wymaganiami rynku pracy
i oczekiwaniami pracodawców

VII-VIII

styczeń-maj 2020

wychowawca, nauczyciele

pracodawcy, przedsiębiorcy, zakłady pracy

 

Pierwsze wrażenie” - trening umiejętności społecznych - zajęcia
z autoprezentacji

VII-VIII

listopad-grudzień 219

doradca zawodowy,

poradnia psychologiczno-pedagogiczna

 

Fair play” - etyka zawodu... spotkania z przedstawicielami zawodów

VII-VIII

rok szkolny 2019/2020

wychowawca

rodzice, cechy rzemiosł różnych
i przedsiębiorczości, izby rzemieślnicze

Rynek edukacyjny
i uczenie się przez całe życie

 „I co dalej?” - zajęcia grupowe - analiza ofert szkół ponadpodstawowych
i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia

VIII i ich rodzice

rok szkolny 2019/2020

terminarz zebrań z rodzicami

wychowawca,

doradca zawodowy

OHP

 

Zajęcia grupowe - zapoznanie z zasadami rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych

VIII i ich rodzice

rok szkolny 2019/2020

terminarz zebrań
z rodzicami

wychowawca,

doradca zawodowy

szkoły ponadpodstawowe, kuratorium oświaty, organ prowadzący

 

Udział uczniów
w dniach otwartych

VIII

rok szkolny 2019/2020

doradca zawodowy, wychowawca, pedagog

szkoły ponadpodstawowe

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

 

Konsultacje indywidualne - motywowanie uczniów do udziału w olimpiadach
i konkursach przedmiotowych celem planowania dalszej ścieżki edukacyjnej

VII-VIII

rok szkolny 2019/2020

doradca zawodowy, wychowawca, pedagog, nauczyciele

 

 

Być kowalem własnego losu” - rozmowy doradcze dot. celów
i planów edukacyjno-zawodowych

VII-VIII

rok szkolny 2019/2020

doradca zawodowy, wychowawca, pedagog,

 

 

Wespół w zespół” - pogadanka dot. instytucji wspierających
w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej prowadzona w ramach godziny
z wychowawcą

VII-VIII

wrzesień-grudzień 2019

wychowawca