Home Dokumenty

REGULAMIN

OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W KLASACH IV-VIII

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUŚCU

W roku szkolnym 2019/2020 został wprowadzony punktowy system oceny zachowania uczniów. Jego istota polega na tym, że każdy uczeń otrzymuje na rozpoczęciu roku szkolnego 100 punktów, których liczba może odpowiednio wzrosnąć lub zmaleć w ciągu każdego semestru. Poprzez określone zachowania każdy uczeń może uzyskać dodatkowe punkty dodatnie lub zgromadzić punkty ujemne. Na koniec każdego półrocza punkty będą sumowane, a uzyskany wynik wskaże odpowiednią ocenę zachowania ucznia. Jasno określone zasady uzyskiwania punktów, jak i konsekwencja w ich przydzielaniu przez nauczycieli zdyscyplinują i zmobilizują uczniów do wytrwałej pracy nad swoim zachowaniem.

I.Cele wprowadzenia punktowego systemu oceny zachowania:

1.Stworzenie precyzyjnych kryteriów oceny zachowania, jasnych i klarownych zarówno dla uczniów, rodziców, jak i nauczycieli.

2.Wzmocnienie samodyscypliny uczniów, odpowiedzialności za swoje czyny (samoocena

i samokontrola).

3.Wzmocnienie motywacji uczniów do poprawy swojego zachowania, danie szansy pozytywnego wykazania się.

II.Ogólne zasady:

1.Obowiązkiem nauczyciela-wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania oraz procedurami zawartymi w tym regulaminie na początku roku szkolnego.

2.Każdy uczeń na początku roku szkolnego oraz na początku II semestru otrzymuje kredyt 100 punktów, który jest równowartością oceny dobrej. W ciągu półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.

3.Uczeń rozpoczyna II semestr z nowym kredytem 100 punktów, punkty uzyskane w I semestrze obowiązują tylko do końca I półrocza.

4.Ocenę roczną stanowi średnia ocen uzyskanych w I i II półroczu.

5.Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.

6.Informacje o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia dokumentuje się na bieżąco wpisami do karty uwag oraz zeszytu kontaktów z rodzicami Przyznanie lub odjęcie punktów następuje

na podstawie powyższych zapisów.

7.Wpisów mają prawo dokonywać wszyscy nauczyciele (wychowawcy na wniosek pracownika administracji i obsługi szkoły).

8.Każdy wpis powinien zawierać następujące elementy:

a)datę wpisu,

b)krótką informację o zdarzeniu,

c)liczbę punktów,

d)czytelny podpis osoby sporządzającej wpis.

9.Uczniowie mają prawo uzyskać informację o aktualnym stanie punktów na godzinach wychowawczych, a rodzice (prawni opiekunowie) podczas zebrań ogólnych lub konsultacji indywidualnych.

10.Wychowawca wstępnie podsumowuje punktację na miesiąc przed wystawieniem ocen. Jeśli uczeń jest zagrożony oceną nieodpowiednią lub naganną, wychowawca informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń ma jeszcze możliwość poprawienia oceny przez zdobycie punktów dodatnich, jednak do oceny nie wyższej niż poprawna.

11.Podsumowania punktacji wychowawca dokonuje na 1 tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w danym semestrze roku szkolnego, a na 1 miesiąc przed klasyfikacją informuje

o prognozowanej ocenie z zachowania.

12.Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi punktami) 20 punktów ujemnych. Uczeń nie może uzyskać oceny bardzo dobrej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi punktami) 50 punktów ujemnych.

13.W przypadku udowodnienia uczniowi jednego z następujących wykroczeń zaistniałych na terenie szkoły, podczas wyjść klasowych, wycieczek szkolnych, zawodów:

a)znieważania nauczyciela lub innego pracownika szkoły,

b)wyłudzania pieniędzy,

c)kradzieży,

d)spożywania alkoholu,

e)palenia papierosów,

f)zażywania i/lub rozpowszechniania środków odurzających,

g)udziału w zorganizowanej działalności przestępczej, stosowania przemocy wobec innych osób,

h)posiadania, rozpowszechniania niedozwolonych materiałów w formie elektronicznej lub papierowej (np. fotografie, gazety, rysunki itp.),

i)używanie na lekcji urządzeń elektronicznych służących do zapisywania i odtwarzania obrazu

i dźwięku,

uczeń otrzymuje ocenę nie wyższą niż nieodpowiednia (niezależnie od ilości uzyskanych punktów).

14.Uczeń, który otrzymał upomnienie Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna. Informację o upomnieniu Dyrektora wychowawca zamieszcza w dzienniku lekcyjnym. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia. Informację o naganie Dyrektora szkoły wychowawca zamieszcza w dzienniku lekcyjnym i w formie pisemnej przekazuje rodzicom, opiekunom prawnym.

15.W uzasadnionych przypadkach wychowawca, po konsultacji z osobą, która wpisała uwagę i/lub dyrektorem szkoły, ma prawo do uchylenia zapisu dokonanego przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

16.W uzasadnionych przypadkach wychowawca w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów.

17.Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca klasy.

18.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

19.Rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli nie zgadzają się z ustaloną oceną. W takim przypadku stosuje się działania określone w trybie odwoławczym, zgodnie ze Statutem Szkoły.

III.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1.Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

2.Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

3.Dbałość o honor i tradycje szkoły;

4.Dbałość o piękno mowy ojczystej.

5.Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

6.Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

7.Okazywanie szacunku innym osobom.

IV. Kryteria punktowe:

Zachowanie

Punkty

Wzorowe

200 i więcej

Bardzo dobre

151-199

Dobre

100-150

Poprawne

51-99

Nieodpowiednie

21-50

Naganne

20 i mniej

 

 

V. Punktowy system oceny zachowania – PUNKTY DODATNIE

 

Lp.

Zachowanie ucznia

Liczba punktów

Częstotliwość

wpisów

Odpowiedzialny za wpis

Obszar: Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

 

 

 

1

 

Uczęszczanie na zajęcia lekcyjne np.100% frekwencja (do 5 godzin nieobecności usprawiedliwione).

 

 

 

 

20

 

 

 

 

jednorazowo

 

 

 

 

wychowawca

 

2

 

Nieobecności usprawiedliwiane na bieżąco

w półroczu.

 

10

 

jednorazowo

 

wychowawca

 

 

 

3

Aktywny udział

w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły (np. harcerstwo, kółka zainteresowań, sportowe itp.).

 

 

 

10

 

 

jednorazowo

(za każde zajęcia pozalekcyjne)

 

 

nauczyciel prowadzący

Obszar: Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

 

 

 

4

Efektywne pełnienie funkcji w szkole

np. przewodniczący SU, działalność

w bibliotece itp.

 

 

 

15

 

 

 

jednorazowo

 

 

opiekun SU, opiekunowie

 

 

 

5

Efektywne pełnienie funkcji w klasie

np. przewodniczący, skarbnik, gazetki itp.

 

 

 

5-10

 

 

 

jednorazowo

 

 

 

wychowawca

 

 

 

6

 

 

Pomoc nauczycielowi lub innym pracownikom szkoły.

 

 

5

 

 

każdorazowo

 

 

nauczyciel,

wychowawca

 

7

 

Pomoc koleżeńska – systematyczna lub okazjonalna.

 

5-10

 

jednorazowo

 

nauczyciel

 

 

8

 

Własna inicjatywa ucznia

w podejmowaniu różnych przedsięwzięć

i ich realizacji.

 

 

5

 

 

każdorazowo

 

 

nauczyciel

 

 

9

Dbałość o estetykę otoczenia (np. prace porządkowe w klasie, na terenie szkoły).

 

 

5

 

 

każdorazowo

 

 

nauczyciel

 

 

 

 

10

Aktywny udział

w działaniach na rzecz środowiska (np. działalność charytatywna, wolontariat, przyniesienie darów w ramach zbiórek, kiermasze, festyny itp.).

 

 

 

 

5-10

 

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

 

opiekun SU,

nauczyciel

 

 

 

 

11

I miejsce

w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim.

Udział

w zawodach międzynarodo-

-wych.

 

 

 

 

100

 

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

 

opiekun

12

II i III miejsce lub wyróżnienie

w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim.

 

 

 

80

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

opiekun

13

Finalista konkursu ogólnopolskiego.

50

każdorazowo

opiekun

14

I miejsce w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim.

 

 

 

80

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

opiekun

 

 

 

 

15

 

II i III miejsce lub wyróżnienie

w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim.

 

 

 

 

50

 

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

 

opiekun

 

 

 

16

 

Finalista konkursu przedmiotowego/ zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim.

 

 

 

30

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

opiekun

 

 

 

 

17

I miejsce w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym.

 

 

 

50

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

opiekun

 

 

 

 

18

II i III miejsce lub wyróżnienie

w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym.

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

 

opiekun

 

 

 

19

Udział

w konkursie przedmiotowym / zawodach sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym.

 

 

 

10

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

opiekun

 

 

20

 

I miejsce

w szkolnym konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych.

 

 

20

 

 

każdorazowo

 

 

opiekun

 

 

 

21

II, III miejsce lub wyróżnienie

w szkolnym konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych.

 

 

 

15

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

opiekun

 

 

 

22

 

Udział

w szkolnym konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych.

 

 

 

5

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

Opiekun

Obszar: Dbałość o honor i tradycje szkoły

 

 

 

 

 

 

23

Aktywny udział w pracy na rzecz szkoły.

Udział (pomoc)

w organizacji uroczystości szkolnych, apeli, konkursów, wykonanie dekoracji, gazetki, obsługa sprzętu muzycznego itp.

 

 

 

 

 

 

5-10

 

 

 

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

 

 

opiekun SU,

nauczyciel, organizator

 

 

 

24

Aktywny udział w pracy na rzecz klasy.

Udział (pomoc)

w organizacji uroczystości klasowych, konkursów itp.

 

 

 

5-10

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

wychowawca

 

 

25

Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości pozaszkolnych, środowiskowych (np. poczet sztandarowy itp.).

 

 

5

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

opiekun

 

 

26

Strój galowy na uroczystościach szkolnych,

w wyznaczone dni.

 

 

3

 

 

każdorazowo

 

 

wychowawca

Obszar: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób/

 

 

27

Odpowiedzialne przeciwstawianie się aktom agresji, wandalizmu.

 

 

 

5

 

 

każdorazowo

 

 

nauczyciel

 

 

28

Odpowiedzialne reagowanie

w trudnych sytuacjach.

 

 

 

5

 

 

każdorazowo

 

 

nauczyciel

Obszar: Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

 

 

29

 

Wyjątkowa kultura osobista - dobre maniery

 

 

10

 

 

jednorazowo

 

 

wychowawca

 

 

 

30

 

Postępy

w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą.

 

 

 

1-15

 

 

 

jednorazowo

 

 

 

wychowawca

 

 

 

31

 

Brak negatywnych uwag w ciągu miesiąca.

 

 

 

 

5

 

 

 

raz w miesiącu

 

 

 

wychowawca

 

 

 

 

32

 

Okazywanie szacunku kolegom,

nauczycielom, pracownikom szkoły i innym

osobom w każdej sytuacji.

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

jednorazowo

 

 

 

 

wychowawca

Inne pozytywne zachowania

 

 

33

Systematyczne przynoszenie zeszytu kontaktów

z rodzicami.

 

 

5

 

 

raz w semestrze

 

 

wychowawca

 

 

34

Inne pozytywne zachowania (godne pochwały i naśladowania) - według uznania nauczyciela.

 

 

1-20

 

 

każdorazowo

 

 

nauczyciel

 

VI. Punktowy system oceny zachowania – PUNKTY UJEMNE

 

Lp.

Zachowanie ucznia

Liczba punktów

Częstotliwość

wpisów

Odpowiedzialny za wpis

Obszar: Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

 

 

 

 

1

Przeszkadzanie podczas lekcji (głośne rozmowy, chodzenie po klasie, zaczepianie, rzucanie przedmiotami, śpiewanie, gwizdanie itp.) pomimo upomnienia nauczyciela.

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

 

 

 

nauczyciel

 

 

 

 

 

 

2

Nieprzestrzeganie regulaminu spędzania przerw: bieganie po korytarzu, zwlekanie

z wyjściem na przerwy, przebywanie

w niedozwolonym miejscu (toalety, szatnie), zwlekanie

z wejściem do szkoły itp.

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

 

 

 

nauczyciel

 

 

3

Niewykonanie poleceń nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

 

 

5

 

 

każdorazowo

 

 

nauczyciel

 

 

 

4

 

Odmowa pracy

w grupie lub wywoływanie podczas niej konfliktów.

 

 

 

 

5

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

nauczyciel

 

 

 

 

5

Używanie telefonu komórkowego, odtwarzaczy MP3 lub innych urządzeń nagrywających podczas pobytu

w szkole.

 

 

 

30

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

nauczyciel

 

 

 

6

Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń

z udziałem innych osób bez ich zgody.

 

 

 

20

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

nauczyciel

 

7

Ucieczka z lekcji, zajęć świetlicowych, wagary.

10 za

godzinę

każdorazowo

nauczyciel,

wychowawca

 

 

8

Celowe

i świadome opuszczanie 1godziny lekcyjnej.

 

5 za

godzinę

 

 

każdorazowo

 

nauczyciel,

wychowawca

 

 

9

 

Nieusprawiedli-

- wione nieobecności.

 

 

 

 

 

2 za godzinę

 

 

każdorazowo

 

 

wychowawca

 

10

 

Spóźnienie na lekcję.

 

 

2

 

każdorazowo

 

nauczyciel

 

11

Brak zeszytu kontaktów

z rodzicami.

 

 

2

 

jednorazowo w ciągu dnia

 

nauczyciel

 

 

12

Nieoddanie książki wypożyczonej

z biblioteki

w wyznaczonym terminie/na koniec roku szkolnego.

 

 

10

 

 

jednorazowo

 

 

biblioteka

Obszar: Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

 

 

 

13

Fałszowanie dokumentów (np. wpisanie oceny do

dziennika, podrobienie podpisu, usprawiedliwie-

-nia).

 

 

 

20

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

wychowawca

 

14

Niewywiązanie się z dobrowolnie podjętych działań.

 

 

5

 

każdorazowo

 

nauczyciel

15

Celowe niszczenie mienia szkolnego.

 

30

każdorazowo

nauczyciel

 

16

Celowe niszczenie własności innej osoby.

 

30

 

każdorazowo

 

nauczyciel

 

17

 

Zaśmiecanie otoczenia.

 

2

 

każdorazowo

 

nauczyciel

Obszar: Dbałość o honor i tradycje szkoły

 

 

 

 

 

18

Niezgodny

z regulaminem strój i wygląd (niestosowny strój codzienny, brak stroju galowego, pomalowane paznokcie, wyzywająca biżuteria, makijaż itp.).

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

 

 

nauczyciel

 

 

19

Niewłaściwe zachowanie podczas imprez

i uroczystości szkolnych po wcześniejszym upomnieniu nauczyciela.

 

 

10

 

 

każdorazowo

 

 

nauczyciel

Obszar: Dbałość o piękno mowy ojczystej

 

20

Wulgarne słownictwo lub gesty.

 

10

 

każdorazowo

 

nauczyciel

Obszar: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

 

21

Interwencja Policji - uzasadniona

 

50

 

każdorazowo

wychowawca,

pedagog

 

22

 

 

Posiadanie i (lub) stosowanie używek (papierosy, alkohol, narkotyki itp.)

 

50

 

każdorazowo

 

nauczyciel

 

 

 

23

Posiadanie materiałów

i narzędzi (np. petardy, noże, substancje niebezpieczne itp.).

 

 

 

50

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

nauczyciel

24

Napaść fizyczna na drugą osobę.

50

każdorazowo

nauczyciel

 

25

Udział w bójce, (gdy nie można ustalić jedynego winnego).

 

30

 

każdorazowo

 

nauczyciel

 

 

26

Zaczepki fizyczne (np. plucie, popychanie, szarpanie,podstawianie nóg itp.).

 

 

20

 

 

każdorazowo

 

 

nauczyciel

 

 

27

Podżeganie do przemocy lub kibicowanie aktom przemocy.

 

 

10

 

 

każdorazowo

 

 

nauczyciel

 

28

Znęcanie się nad kolegami, zastraszanie.

 

20

 

każdorazowo

 

nauczyciel

 

 

29

Zachowanie stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa dla zdrowia lub życia innych osób.

 

 

20

 

 

każdorazowo

 

 

nauczyciel

 

 

30

Zagrożenie własnego życia

i zdrowia (np. samookaleczenie się).

 

 

50

 

 

każdorazowo

 

wychowawca, pedagog, psycholog

 

31

Samowolne wyjście z klasy/ świetlicy podczas lekcji.

 

5

 

każdorazowo

 

nauczyciel

 

32

Samowolne wyjście poza teren szkoły.

 

10

 

każdorazowo

 

nauczyciel

Obszar: Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

 

 

33

Niekulturalne zachowanie

w klasie, świetlicy, stołówce, bibliotece itp. po wcześniejszym upomnieniu nauczyciela.

 

 

10

 

 

każdorazowo

 

 

nauczyciel

34

Żucie gumy na lekcji.

3

każdorazowo

nauczyciel

 

 

 

 

 

 

35

Niewłaściwe zachowanie podczas wyjść poza teren szkoły/wycieczek w miejscach publicznych,

nieprzestrzeganie regulaminów wycieczek po wcześniejszym upomnieniu nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

 

 

nauczyciel

Obszar: Okazywanie szacunku innym osobom

 

 

36

Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

15

 

 

każdorazowo

 

 

nauczyciel

 

 

 

37

 

Zaczepki słowne (np. przezywanie, ubliżanie innym, groźby).

 

 

 

10

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

nauczyciel

 

 

 

38

Celowe wprowadzenie nauczyciela, pracowników szkoły, kolegów, koleżanki w błąd, okłamywanie.

 

 

 

10

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

nauczyciel

Inne negatywne zachowania

 

 

 

39

Inne negatywne zachowania (nieujęte

w poprzednich punktach) – punkty ujemne

w zależności od wagi czynu.

 

 

 

1 - 20

 

 

 

każdorazowo

 

 

 

nauczyciel