Home Dokumenty

Regulamin stołówki

1.Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną.

2.Posiłki wydawane są w godzinach:

a)śniadanie – klasy 1-4

8.45 – 8.55

b)śniadanie – klasy 5-8

9.40 – 9.50

b)obiad SP klasy 1- 4

11.30 – 11.50

c)obiad SP klasy 5-8

12.35 – 12.50

3.Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub których dożywianie finansuje GOPS.

4.Na stołówce mogą przebywać tylko osoby korzystające
z wyżywienia.

5.Na stołówkę szkolną obowiązuje zakaz wnoszenia plecaków
i odzieży wierzchniej.

6.Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka.

7.W pierwszej kolejności zjadają obiad uczniowie mający lekcje.

8.Obiady wydawane są tylko za okazaniem kartki żywnościowej
– w przypadku zgubienia uczeń zgłasza ten fakt u referenta szkoły.

9.Nieobecność na obiedzie należy zgłosić u referenta szkoły w dniu poprzedzającym nieobecność.

10.Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść
w wyznaczone miejsce.

11.Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwa nauczyciel pełniący dyżur.

12.W stołówce dbamy o czystość na stolikach.

13.Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania:

a)spokojnie poruszamy się,

b)szanujemy naczynia i sztućce,

c)zachowujemy porządek i ostrożność,

d)nie używamy wulgaryzmów

14.W stołówce obowiązuje cisza.

15.O SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PRACY, NIE UJĘTYCH W REGULAMINIE  STOŁÓWKI, DECYDUJE DYREKTOR ZS-P W RUŚCU.