Home Dokumenty

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI                   W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W RUŚCU

Rok szkolny  2019/2020

Podstawy prawne:

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r;

2.Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. nr 61 poz.624 z późniejszymi zmianami),

3.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.;

4.Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r.;

5.Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.;

6.Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 1997 r.;

7.Rozporządzenie RM z dn. 22.03. 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 (Dz. U. Nr 78 poz. 428)

8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 51 poz. 458 z póź. zmianami) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

9.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2013 r.. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532);

10.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), art. 60 ust. 3 pkt 1.

11.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2003 r. w sprawie działań wychowawczych i zapobiegawczej działalności dzieci i młodzieży uzależnionej (Dz.U.Nr26 poz. 226)

 

 

Szkolny program profilaktyczno - wychowawczy  obejmuje działania zmierzające do ochrony uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych,  zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielania wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Działania programu prowadzą do ograniczenia i eliminowania zachowań ryzykownych młodzieży, wzmocnienia czynników chroniących przed zagrożeniami, kształtowania prawidłowych relacji międzyludzkich, budzenia aspiracji życiowych i  przeciwdziałania bierności społecznej.

Szkolny program profilaktyczno - wychowawczy dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów naszej szkoły oraz potrzeb środowiska wychowawczego. Zawiera wniosek z ewaluacji za miniony rok szkolny oraz uwzględnia wytyczne MEN. Adresatami działań są uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.

Realizacja programu przyniesie efekty w postaci podniesienia świadomości uczniów, przyczyni się do nabycia przez nich praktycznych umiejętności radzenia sobie z zagroż. w otaczającym świecie.

Program będzie poddany ewaluacji w czerwcu każdego roku szkolnego celem oceny jego realizacji i wprowadzenia modyfikacji.

Cele główne programu:

1.Podejmowanie działań antydyskryminacyjnych.

2.Ochrona i promocja zdrowia oraz rozbudzanie świadomości ekologicznej.

3.Przeciwdziałanie uzależnieniom.

4.Diagnoza zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychotropowych i dopalaczy.

5.Przeciwdziałanie agresji i przemocy - aktywizacja społeczności szkolnej i jej środowiska

w zakresie reagowania na przejawy przemocy i przeciwstawiania się jej.

6.Indywidualizacja pracy wychowawczej z uczniem.

7.Dokonać modyfikacji procedur postępowania wobec uczniów w sytuacjach

problemowych.

8.Rozwijanie zdolności uczniów.

9.Dbałość o kulturę słowa.

10.Kształtowanie postaw patriotycznych i kulturalnych.

11.Wspieranie uczniów z trudnościami w nauce.

12.Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole -  zapewnienie bezpieczeństwa

członkom społeczności szkolnej.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

1.Promocja zdrowia- budzenie odpowiedzialności za własne zdrowie

-promowanie wzorców zdrowego trybu życia (zdrowe odżywianie się, aktywność ruchowa, wolność od nałogów);

-wskazanie sposobów radzenia sobie z napięciem emocjonalnym;

-motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą;

-kształtowanie świadomości na temat zmian zachodzących w procesie dojrzewania;

-wdrażanie do przestrzegania zasad bhp na co dzień- w szkole i poza nią;

2.Integracja grupybudowanie dobrych relacji z rówieśnikami.

-rozwijanie umiejętności kluczowych sprzyjających integracji grupy, komunikowania się i wspólnego rozwiązywania problemów;

-rozwijanie solidarności grupy i współodpowiedzialności za postępowanie innych;

-kształtowanie umiejętności rozpoznawania i właściwego wyrażania emocji, w tym empatii;

-uczenie odpowiedzialności za swoje słowa i postępowanie;

-uczenie tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka;

-kształtowanie postaw dobrego wychowania;

-aktywne spędzanie czasu wolnego.

3.Zapobieganie agresji oraz podejmowanie odpowiednich działań antydyskryminacyjnych

-nabywanie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych stanów emocjonalnych;

-budzenie poczucia własnej wartości;

wiczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów;

-eliminowanie zachowań agresywnych – m.in. przez kierowanie agresji uczniów na inne obszary aktywności;

-eliminowanie zachowań związanych z demoralizacją i przestępczością, oraz sposoby postępowania wobec uczniów;

-doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się;

-kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zachowania i postawy;

-kształtowanie postawy zrozumienia i otwartości;

-wyłonienie dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4.Profilaktyka uzależnień– przygotowanie młodzieży do życia w świecie dorosłych przez ukazanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami:

-budzenie świadomości o przyczynach sięgania po środki uzależniające i negatywnych skutkach uzależnień;

-uczenie dobrych wyborów i odpowiedzialności za własne decyzje;

-pielęgnowanie klimatu zaufania do dorosłych;

-wskazywanie sposobów radzenia sobie z własnymi problemami – także przez szukanie pomocy u osób zaufanych;

-wskazywanie wzorców i autorytetów;

-wykształcenie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, wskazywanie alternatywy dla nudy;

-uczenie sztuki odmawiania i niepoddawania się presji grupy;

-uczenie się bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej, w tym rozpoznawania i przeciwdziałania cyberprzemocy;

-podkreślanie mocnych stron ucznia i jego indywidualności – kształtowanie odporności na manipulację.

DIAGNOZA PROBLEMÓW

Na diagnozę środowiska szkolnego składają się:

-obserwacja uczniów,

-analiza frekwencji uczniów,

-analiza przeprowadzonych ankiet wśród nauczycieli, uczniów, rodziców,

-wywiady z nauczycielami, uczniami i rodzicami,

-analiza sytuacji wychowawczej szkoły.

Program Profilaktyki zostanie:

1.Skonsultowany z uczniami na godzinach wychowawczych.

2. Skonsultowany z rodzicami na zebraniach.

3.Zaopiniowany i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

4.Zaopiniowany przez Radę Rodziców.

Wychowawcy klas, w każdym roku szkolnym, uwzględnią w swoich planach pracy wychowawczej, zadania do realizacji zawarte w  Programie Profilaktyki, uwzględniając specyfikę prowadzonej klasy, realizację programów lub ich elementów, imprezy profilaktyczne itp. Na koniec roku szkolnego przedstawiąÂ  sprawozdanie z uwzględnieniem realizacji działań profilaktycznych.

REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

Realizatorami działań profilaktycznych na terenie szkoły są dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, przy współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka. 

1.Dyrektor/Wicedyrektor szkoły, jako realizator działań profilaktycznych:

a)dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych, (finansuje, nadzoruje)

2.Pedagog  jako realizator działań profilaktycznych:

a)organizuje działania i poszczególne programy profilaktyczne

b)koordynuje ich realizację

3.Nauczyciel – wychowawca jako realizator działań profilaktycznych:

a)podejmuje systematyczne działania profilaktyczne w odniesieniu do uczniów i rodziców,

b)jest wzorem konstruktywnych zachowań.

4.Rodzice/ opiekunowie jako realizatorzy działań profilaktycznych:

a)aktywnie współpracują ze szkołą,

b)biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki,

c)uczestniczą w psychoedukacyjnych spotkaniach przewidzianych w Szkolnym Programie Profilaktyki.

Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z Komendą Powiatową Policji, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pielęgniarką szkolną i innymi, w zależności od potrzeb.

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU

1.Działania profilaktyczno - wychowawcze szkoły uwzględniają: wychowanie do życia w rodzinie, promowanie zdrowego trybu życia, zapobieganie patologiom i uzależnieniom, przeciwdziałanie agresji, orientację zawodową – w zakresie wybranym do realizacji w rocznym planie pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły, planach wychowawców klas i według aktualnych potrzeb gimnazjum – w tym uczniów i rodziców;

2.Program profilaktyczno – wychowawczy obejmuje działania zintegrowane i spójne z: 

-Statutem Szkoły

-Szkolnym zestawem programów nauczania

-Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

3.W działania profilaktyczno - wychowawcze włącza się każdy nauczyciel oraz inni pracownicy szkoły (pielęgniarka, pracownicy obsługi i administracji) i specjaliści z instytucji pozaszkolnych - przy szczególnym zaangażowaniu:

-wychowawców,

-pedagoga szkolnego,

-koordynatora ds. bezpieczeństwa,

4.Program realizowany będzie na wszystkich zajęciach lekcyjnych, godzinach z wychowawcą oraz zajęciach pozalekcyjnych.

5.Realizacja programu zakłada:

-pełne włączenie się w działania wychowawcze i zapobiegawcze nauczycieli, wychowawców, rodziców i wszystkich instytucji, aby prawidłowo zdiagnozować problemy młodzieży i prowadzić profesjonalne działania wychowawczo – profilaktyczne. Ustalenie jasnych i jednolitych działań profilaktyczno - wychowawczych skierowanych na młodzież;

-umożliwienie wczesnego rozpoznawania, diagnozowania zagrożeń oraz rozwijanie strategii przeciwdziałania;

-stwarzanie warunków, w których młodzież ma dostęp do przyjaznych i bezpiecznych grup rówieśniczych;

-dostarczanie rodzicomiuczniomwiedzyna temat zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania

-kształtowanie pozytywnych postaw moralnych, społecznych i obywatelskich;

-tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole przez wszystkich  pracowników szkoły oraz warunków do zdrowego stylu życia (uprawianie turystyki, sportu i rekreacji);

-budowanie wzajemnego zaufania i poczucia własnej wartości u każdego ucznia;

-zapewnienie uczniom dostępu do programów edukacyjnych, promujących wartościowy i zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu, papierosów i narkotyków

-respektowanie podmiotowości uczestników program.

-poszanowanie ich godności i indywidualności

-ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji

-uwzględnianie wieku i poziomu rozwoju uczestników

-uwzględnianie ich systemu wartości i stopnia wrażliwości.

Metody i formy pracy

-Rozmowy                                                                

-Pogadanki

-Spotkania                                                                 

-Dyskusje

-Prelekcje                                                                        

-Konkursy

-Filmy i multimedialne programy edukacyjne                

-Wycieczki

-Warsztaty                                                                    

-Ankiety

Metody aktywizujące: drama, gazetka, plakat , prezentacje, konkursy, gry dydaktyczne itp. Formy pracy : zbiorowa, grupowa, indywidualna

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH REALIZOWANYCH         W   PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W RUŚCU

Poniżej przedstawione działania skierowane są do uczniów ze wszystkich poziomów klas i ich rodziców. Wychowawca opracowując plan wychowawczy klasy powinien dostosować je do potrzeb swojego zespołu klasowego.

Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole

ZADANIE

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

Zapewnienie warunków bezpiecznego przebywania ucznia w szkole

 • Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach z wychowawcą nt. zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły oraz poszanowania mienia szkolnego.
 • Prawa i obowiązki ucznia zgodnie z Konstytucją RP, Konwencją Praw Dziecka (ze szczególnym naciskiem na prawo do życia, prawo do wolności, bezpieczeństwa osobistego) – prelekcja dyrektora
 • Przypomnienie praw i obowiązków ucznia oraz praw dziecka zgodnie z obowiązującymi dokumentami prawnymi .
 • Udzielania pierwszej pomocy
 • Zorganizowanie spotkań dla rodziców z pracownikami KPP   na temat bieżących problemów
 • Zapoznanie uczniów i rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły: Statutem, Programem profilaktyczno -wychowawczym,
 • Uwrażliwienie uczniów na ważne wydarzenia w życiu rodzinnym i szkolnym(współpraca z rodzicami w ramach imprez szkolnych).
 • Nauka asertywnego rozwiązywania problemów:
 • Kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich:
 • Kontrola bezpieczeństwa poprzez monitoring (kamery) szkoły.
 • Aktywne i skuteczne pełnienie dyżurów przez nauczycieli i pracowników szkoły.
 • nauka umiejętnej oceny własnych zachowań,
 • umiejętność okazywania uczuć i opanowywania emocji.
 • wpajanie nawyków kulturalnego zachowania;
 • kształtowanie kultury języka;
 • promowanie postawy szacunku do siebie, innych i otoczenia.
 • poznanie zasad prawidłowej komunikacji międzyludzkiej
 • uczenie się tolerancji w stosunku do drugiego człowieka
 • uczenie się umiejętności rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy
 • rozwijanie empatii
 • poznawanie swoich mocnych stron

wychowawcy klas

Dyrektor Szkoły,

wychowawcy

stosownie do potrzeb

wychowawcy

 

pedagog, , wychowawcy

 

pedagog, przedstawiciele policji

wychowawcy

 

wychowawcy

pielęgniarka, nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele, pedagog,

 

wszyscy nauczyciele, pedagog, Dyrektor Szkoły

wszyscy nauczyciele i pracownicy

Przeciwdziałanie agresji i przemocy

Działania szkoły przeciwdziałające zachowaniom agresywnym i  przemocy.

 • Diagnoza zagrożenia środowiska szkolnego agresją i przemocą - ankieta dla uczniów dotycząca zagrożeń i agresji.
 • Rozpoznawanie środowiska pozaszkolnego uczniów, którzy zachowują się agresywnie
 • Wywiady domowe, konsultacje z rodzicami,
 • Ustalenie rodzaju i form pomocy, których oczekuje uczeń i jego rodzina.
 • Eliminacja i zapobieganie zjawiskom przemocy i agresji poprzez:
 1. 1.Współpracę z kuratorami sądowymi, Sądem Rodzinnym i innymi odpowiednimi instytucjami wspomagającym rodziców i uczniów zagrożonych
 2. 2.Systematyczną kontrola zeszytu kontaktów z rodzicami szczególnie uczniów sprawiających kłopoty
 3. 3.prowadzenie spotkań z rodzicami, poruszających tematykę przemocy i agresji.
 4. 4.prowadzenie lekcji wychowawczych poruszających problematykę zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi;
 5. 5.organizowanie spotkań na temat agresji i przemocy z pracownikami PPP, pedagogiem i pracownikami KPP;
 6. 6.udział młodzieży w spektaklach profilaktycznych na terenie szkoły/GOK
 7. 7.naukę świadomego przeciwstawiania się przemocy i agresji;

Wychowawcy 

 

Pedagog,  wychowawcy,

 

 

 

wychowawcy, pedagog  

 

 

wychowawcy,  GKRP, pedagog i psycholog, prac.KPP

 

 

 

 

wychowawcy klas, pedagog , nauczyciele

Profilaktyka uzależnień

Uświadomienie i poszerzenie wiedzy uczniów o szkodliwości palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz ich negatywnego wpływu na organizm człowieka.

Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie oraz programami i grami komputerowymi.

Wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych i tabletów przez uczniów szkoły.

 • Opracowanie procedur postępowania w przypadku łamania zakazu dot. używania telefonów komórkowych i tabletów podczas zajęć i przerw.
 • Organizowanie dla uczniów klas spotkań profilaktycznych i zajęć z psychologiem na tematy poruszające tematykę uzależnień oraz poczucia własnej wartości z  udziałem przedstawicieli różnych instytucji.
 • Podejmowanie tematyki z profilaktyki uzależnień na poszczególnych przedmiotach wg realizowanych planów
 • Teatry profilaktyczne połączone z warsztatami dla uczniów i konkursami  .
 • Prelekcje i pogadanki dla rodziców dotyczące problemu uzależnień
 • Zorganizowanie spotkań dla rodziców z pracownikami KPP na tematy bieżące.
 • Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy
 • Uczenie podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności odmawiania.
 • Przestrzeganie zakazu palenia papierosów na terenie szkoły.
 • Utrwalanie zasad postępowania w przypadku cyberprzemocy. Wskazanie oferty pomocowej.
 • Diagnoza zagrożeń zjawiska palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków

 Komisja

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, koordynator ds. dopalaczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

wychowawcy

dyrekcja, nauczyciele

 

 

wychowawcy

 

nauczyciele informatyki

wychowawcy

 

nauczyciele

 

Działania antydyskryminacyjne

Prowadzenie działań antydyskryminacyjnych

 • Wyłonienie dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, z niepełnosprawnością, odmienną religią, otyłych oraz z rodzin o niskim statucie ekonomicznym
 • Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów „Dyskryminacja w szkole”
 • Przygotowanie gazetki ściennej związanej z tolerancją i akceptacją inności drugiego człowieka
 • Przeprowadzenie konkursu plastycznego na plakat dot. tolerancji

dyrektor, wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele

 

koordynator ds. bezpieczeństwa,

wychowawcy klas

 

wychowawcy klas we współpracy z plastykiem

Nauka kontroli własnych uczuć i emocji w sytuacjach szkolnych

 • Trening poprawnej komunikacji, stosowanie języka „JA”

nauczyciele, wychowawcy

Pokaz technik i sposobów rozładowywania napięć, rozbrajania agresji i dyskryminacji

 • Rozładowanie napięć przez celowe dobieranie gry, zabawy, zajęć ( zajęcia rytmiczno- taneczne, teatralne, ruchowe)
 • Literatura promująca rozładowanie agresji, stresów oraz działań antydyskryminacyjnych

nauczyciele, wychowawcy,

bibliotekarz,

nauczyciele świetlicy

Wyposażenie rodziców i uczniów w wiedzę z zakresu zjawiska przemocy i dyskryminacji.

 • Tematyka zajęć wychowawczych w klasach
 • Eliminowanie zachowań agresywnych i dyskryminacyjnych przez szybką reakcję – rozmowa z rodzicem, opiekunem prawnym

wychowawcy, dyrektor, koordynator do spraw bezpieczeństwa

Rozwijanie świadomości emocjonalnej pozwalającej na dokonywanie mądrych wyborów oraz kształcenie umiejętności unikania zagrożeń i radzenia sobie z nimi

 • Zaplanowanie godzin wychowawczych ukierunkowanych na pracę nad podejmowaniem decyzji, z uwzględnieniem konsekwencji decyzji ucznia.
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat postaw uczniowskich.

-        jakwyrażać sądy i opinie, nie naruszając godności drugiej osoby

-        jak umiejętnie analizować swoje zachowanie i rozróżnić pozytywne oraz negatywne konsekwencje

nauczyciele, wychowawcy,

Ochrona i promocja zdrowia

Propagowanie zdrowego stylu życia i działań ekologicznych.

 

 • Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego w formie sportowych zajęć pozalekcyjnych/SKS
 • Organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych, rajdów, wyjazdów integracyjnych.
 • Udział w akcjach zbiórki makulatury, zakrętek, baterii.
 • Lekcje wychowawcze poświęcone dbałości o zdrowie, stresowi i radzeniu sobie z nim, higienie osobistej.
 • Organizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną na temat zdrowia , higieny wieku dojrzewania.
 • Prowadzenie lekcji wychowawczych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przepisów Kodeksu Drogowego oraz z zakresu stosowania pierwszej pomocy – zapraszanie przedstawicieli instytucji kompetentnych do realizacji tematu.
 • Poruszanie na lekcjach wychowawczych i przedmiotach tematyki o konieczności ochrony środowiska i ekologii.
 • Włączanie uczniów do akcji o charakterze ekologicznym: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” itp.
 • Realizacja programów ekologicznych związanych z realizacją projektów.
 • Realizacja programu „Trzymaj Formę”.

nauczyciele w-f

 

 

wskazani nauczyciele

wychowawcy

 

 

 

pielęgniarka,

nauczyciele

 

nauczyciele w-f, biologii

 

wychowawcy, pedagog,

 

pedagog szkolny

wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

 

nauczyciele wskazani przez dyrektora

Indywidualizacja pracy wychowawczej z uczniem

Pomoc uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym

(wagary, oceny ndst.,

 • Konsekwentne stosowanie zasad WSO dotyczących Systematyczna kontrola obecności uczniów wagarujących w porozumieniu z rodzicami.
 • Podejmowanie działań zmierzających do

pedagog, wychowawcy

 

 

 

wychowawcy, pedagog,

używki) i pochodzącym z rodzin patologicznych.

wyrównywania szans edukacyjnych: organizowanie pomocy koleżeńskiej, pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • Pomoc uczniowi w znalezieniu miejsca w grupie,  troska o rozwój zainteresowań uczniów.
 • Współpraca z rodzicami, PPP, KPP, instytucjami wspomagającymi wychowanie.
 • Organizowanie pomocy materialnej.

nauczyciele przedmiotów

 

pedagog,  wychowawcy

pedagog,  wychowawcy,

 

wychowawcy,

 

pracownicy GOPS

Procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole

Profilaktyka i wychowanie – sposoby postepowania w sytuacjach problemowych

Przeciwdziałanie     demoralizacji

i przestępczości

 • Przeprowadzenie działań w oparciu o dokument „Procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w ZS-P w Ruścu ”

dyrekcja, pedagog, nauczyciele

i pracownicy szkoły

Dbałość o harmonijny rozwój intelektualny ucznia.

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych.

 

Uczenie kultury i zasad dobrego wychowania z naciskiem na kulturę słowa w każdym aspekcie życia, przy każdej nadarzającej się sytuacji szkolnej i pozaszkolnej w oparciu o stosowane metody dyd.wych

 • Wdrażanie do rzetelnego realizowania obowiązku szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem systematycznego uczęszczania do szkoły, przygotowania się do zajęć oraz czynnego w nich uczestnictwa
 • Współtworzenie regulaminów klasowych
 • Zapoznanie ze wszystkimi regulaminami, systematyczne ich przypominanie
 • Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami ucznia zawartymi w Statucie Szkoły
 • Codzienne wdrażanie do używania form grzecznościowych i kulturalnego zachowania, eliminowanie wulgaryzmów poprzez pogadanki, przykład własny
 • Wymaganie od uczniów odpowiedniego stroju
 • Kontynuacja prowadzenia zeszytów kontaktu z rodzicami, w którym są usprawiedliwienia, nagany i pochwały
 • Tworzenie spójnego, uzgodnionego przez szkołę i dom –systemu działań wychowawczych opartych na wspólnym świecie wartości
 • Wspólne spożywanie obiadów w stołówce szkolnej, promowanie zachowań związanych z kulturalnym spożywaniem posiłków
 • Dbałość o porządek w miejscu nauki i zabawy, stołówce i toalecie, dbałość o podręczniki i przybory szkolne – uwrażliwianie na potrzebę szacunku dla pracy drugiego człowieka.
 • Właściwe zachowanie uczniów podczas wycieczek szkolnych i zajęć terenowych.

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

rodzice, wszyscy nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

wychowawcy,

 

 

dyżurujący nauczyciele, wychowawcy świetlicy, wszyscy nauczyciele

 

rodzice, nauczyciele

 

wychowawcy, wszyscy nauczyciele

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów

 

 

Podejmowanie działań twórczych

i rozwijanie zdolności oraz umiejętności uczniów

 • bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej
 • nabycie praktycznej wiedza w zakresie umiejętnego i bezpiecznego wykorzystania Internetu, portali społecznościowych do nauki,
 • Przygotowanie i udział uczniów w konkursach artystycznych, sportowych, wiedzy na etapie szkolnym i pozaszkolnym
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów
 • Prowadzenie scholi, harcerstwa, PCK z elementami wiedzy o historii Polski
 • Rozwijanie talentów wokalnych i teatralnych uczniów poprzez prowadzenie szkolnego chórku i kół artystycznych
 • Eksponowanie osiągnięć uczniów poprzez różne formy autoprezentacji – słowną, plastyczną, multimedialną, wystawki prac uczniów
 • Udział uczniów klas I-III w audycjach muzycznych
 • Współpraca z GOK i Biblioteką Publiczną w Ruścu.

 

 

 

 

 

 

 

chętni nauczyciele, uczniowie, rodzice

 

nauczyciele matematyki

 

J.Kieruzel, M. Jachacz

 

R. Trojanowski, nauczyciele prowadzący koła artystyczne,

nauczyciele organizujący różnego rodzaju konkursy, dyrekcja

 

 

nauczyciele klas I-III

 

wszyscy nauczyciele

Doradztwo zawodowe

 • Podniesienie u uczniów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dot. dalszej edukacji oraz zdolności do przyszłego zatrudnienia zgodnie z posiadanymi predyspozycjami:

- poznanie samego siebie,

- poznanie rynku edukacji i pracy,

- planowanie przyszłości zawodowej

- tworzenie oferty programowej w

kształceniu zawodowym

- wdrażanie nowych podstaw

programowych kształcenia w zawodach

szkolnictwa branżowego

wybrani nauczyciele, pedagog, doradca zawodowy

Rozwijanie współpracy

z rodzicami

 • Prowadzenie zajęć otwartych podczas uroczystości szkolnych, klasowych, wycieczek
 • Opracowywanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem klasy i szkoły przez rodziców przy współpracy z nauczycielami.
 • Umawianie się na zasady kontaktów rodzic-nauczyciel
 • Prowadzenie przez nauczycieli konsultacji z rodzicami
 • Systematyczna pedagogizacja rodziców
 • Zapoznawanie rodziców ze standardami, procedurami i wynikami wewnętrznych sprawdzianów
 • Prowadzenie dyżurów pedagogicznych w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych
 • Angażowanie rodziców w organizowanie uroczystości i przedsięwzięć szkolnych

nauczyciele, rodzice

 

 

wyznaczenie nauczyciele

 

 

nauczyciele

Podejmowanie działań w zakresie pracy uczniów w Samorządzie Uczniowskim

 • Wybory Klasowych Rad Uczniów
 • Wybór Rzecznika Praw Ucznia
 • Organizacja imprez okolicznościowych
 • Prowadzenie gazetki S.U.
 • Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości środowiskowych
 • Wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szkoły – uczniowie współgospodarzami szkoły.

wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

nauczyciele, rodzice, wychowawcy

Kształtowanie szacunku do tradycji i historii własnej rodziny na tle historii i tradycji regionu i kraju

 • Kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla środowiska lokalnego i szkoły
 • Kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego i symboli narodowych
 • Poznawanie historii, kultury, tradycji kraju i regionu
 • Przygotowanie do podjęcia odpowiedzialności za losy kraju
 • Budzenie szacunku dla pracy i nauki
 • Tworzenie tradycji związanych ze świętem szkoły

nauczyciele

EWALUACJA

1.Program Profilaktyczno – Wychowawczy będzie podlegał ewaluacji na koniec danego

    roku szkolnego.

2.Ewaluacja będzie obejmowała realizację zakładanych celów i ich zakres (co ułatwiało, co

  utrudniało realizację)

3.Ewaluacja będzie skierowana w postaci ankiet do uczniów, nauczycieli .

Metody i formy ewaluacji:

 • Sprawozdania od realizatorów programów.
 • Monitorowanie efektów pracy profilaktyczno- wychowawczej;
 • Dyskusje i refleksje, wymiana informacji, spostrzeżeń i propozycji zmian;  
 • Ankiety, wywiady, kwestionariusze.

 

Spodziewane efekty:

 • Wzrost wiedzy i świadomości uczniów na temat przemocy, uzależnień, oraz przeciwdziałania im.
 • Zintegrowanie z grupą osób zagrożonych dyskryminacją
 • Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami.
 • Nauczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego przestrzegania i rozumienia ludzi.
 • Osiągnięcie umiejętności dokonywania wartościowych i sensownych wyborów w życiu.
 • Nauczenie się mówienia o tym, o czym młodzież myśli.
 • Szanowanie uczuć oraz identyfikowanie się z uczuciami innych.
 • Asertywność i tolerancja.
 • Wzrost wiedzy uczniów na temat tradycji, historii kraju
 • Właściwe zachowanie uczniów w różnych sytuacjach w szkole i poza szkołą

 

Program profilaktyczno - wychowawczy może być modyfikowany w zależności od potrzeb.

Program zatwierdzony przez Radę Rodziców

 

 

Program zatwierdzony przez Samorząd Uczniowski

 

 

Program zatwierdzony przez Radę PedagogicznąÂ  w dniu……………………

 

Program opracowany przez: I. Ochocka, I. Kurzawa I. Kamieniak, M. Studziński