Home Dokumenty

Regulamin

Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu

Podstawa prawna:

1)Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148);

2)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – art. 6, 6a (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.);

3)Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203);

4)Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm. w 2019 r.);

5)Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);

6)Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653)

 


Spis treści:

Rozdział 1.Postanowienie ogólne

Rozdział 2.Sposoby realizacji zadań z zakresu WDN-u

Rozdział 3.Osoby odpowiedzialne za organizację WDN-u i ich zadania

Rozdział 4.Zasady finansowania szkoleń nauczycieli

Rozdział 5.Postanowienia końcowe

 

Przedstawiony na Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w dniu 10.09.2019 roku.

(Nr protokołu Rady Pedagogicznej 3/2019/2020.) oraz Radzie Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w dniu 13.09.2019 r. ( Nr protokołu Rady Pedagogicznej 4/2019/2020)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1.

1.Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli (WDN) jest celowym, planowanym i kooperacyjnym działaniem, ukierunkowanym na wzajemne przekazywanie wiedzy
i umiejętności oraz kształtowanie proaktywnych postaw członków Rady Pedagogicznej, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie.

2.Niniejszy regulamin określa zasady i tryb postępowania podczas podejmowania decyzji w sprawach kierowania na zewnętrzne formy doskonalenia i dokształcania oraz organizowania doskonalenia nauczycieli w szkole.

3.Regulamin reguluje także zasady udzielania ulg oraz świadczeń uczestnikom form doskonalenia i dokształcania.

4.Regulamin określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy w zakresie organizacji i uczestnictwa w formach dokształcania i doskonalenia.

 • §2.

1.Celem głównym WDN-u jest wspomaganie nauczycieli w realizacji statutowych zadań szkoły oraz doskonalenie i rozwijanie kompetencji zawodowych, które przekładają się na wzrost jakości pracy szkoły i nauczyciela.

Rozdział 2

Sposoby realizacji zadań z zakresu WDN

 • §3.Procedura organizacji WDN-u.

1.Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniając:

1)wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

2)wyniki egzaminów ośmioklasisty;

3)zadania związane z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego

4)wymagania wobec szkół i placówek, określone w odrębnych przepisach;

5)wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego i dokształcania;

6)wnioski wynikające z badania potrzeb szkoleniowych nauczycieli.

7)Dyrektor szkoły, do dnia 30 listopada danego roku, składa do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym uwzględniające wskazane w ust. 1 i 3 potrzeby.

2.W celu usprawnienia procesu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli dyrektor szkoły może powierzyć wybranemu nauczycielowi funkcję lidera wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

3.Na podstawie określonych potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli
w na każdy rok szkolny tworzy się plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, zawierający tematykę oraz harmonogram planowanych działań.

4.Rada Pedagogiczna szkoły na dany rok szkolny ustala organizację wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, poprzez podjęcie uchwały stanowiącej.

5.Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli może być modyfikowany w trakcie roku szkolnego, z uwzględnieniem doraźnych potrzeb szkoły oraz ze względu na ewentualne trudności pozyskiwania edukatorów, braku danej formy na rynku edukacyjnym lub
w przypadku odmowy zakładu pracy o przyjęciu nauczycieli na szkolenie.

 • §4.

1. Zasady organizacji szkolnego doskonalenia nauczycieli.

1)system doskonalenia jest procesem wynikającym z potrzeb i priorytetów szkoły w zakresie rozwoju zawodowego członków rady pedagogicznej, a także potrzeb i oczekiwań nauczycieli, potwierdzonych coroczną analizą i diagnozą tych potrzeb;

2)decyzje w sprawach doboru form i zakresu tematycznego doskonalenia skierowanego do całej rady pedagogicznej podejmuje dyrektor szkoły, po konsultacji z liderem WDN oraz przewodniczącymi zespołów nauczycielskich: przedmiotowych i wychowawczych;

3)system doskonalenia obejmuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły;

4)wszystkie formy doskonalenia wewnątrzszkolnego odbywają się w czasie wolnym od zajęć uczestników szkolenia;

5)nauczycielowi kierowanemu przez Dyrektora Szkoły formę doskonalenia lub dokształcania wypadającą w czasie jego pracy przysługuje urlop szkoleniowy, przyznawany na czas nieobecności wynikającej z udziału w doskonaleniu lub dokształcania;

6)uczestnictwo nauczyciela w formie doskonalenia nie wynikającej z planu WDN,
a odbywającej się w godzinach pracy może mieć miejsce wyłącznie po uzyskaniu zgody na urlop bezpłatny lub na zasadzie porozumienia z dyrektorem placówki;

7)doskonalenie zawodowe odbywa się na trzech poziomach:

a)doskonalenie indywidualne (samokształcenie),

b)doskonalenie wewnętrzne,

c)doskonalenie zewnętrzne (poza miejscem pracy).

2.Decyzje o indywidualnym uczestnictwie w formach doskonalenia dofinansowanych ze środków na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli wydaje Dyrektor na podstawie wniosku złożonego przez nauczyciela, który stanowi załącznik nr 1 do procedury.

3.Skierowanie na zewnętrzną formę doskonalenia stwierdza jednocześnie zasadność uczestnictwa nauczyciela w danym doskonaleniu oraz możliwość wykorzystania jego doświadczeń i nowo nabytej wiedzy w wewnętrznych formach doskonalenia oraz pracy szkoły,
a także w pracy z uczniami.

4.Dyrektor szkoły zwalnia nauczyciela odbywającego szkolenie, na które został nauczyciel skierowany, z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, aby przybyć na szkolenie oraz na czas jego trwania, jeżeli organizacja szkolenia tego wymaga.

5.Uczestnik zewnętrznego doskonalenia korzystający z dofinansowania jest zobowiązany do następujących działań:

1)przekazania nabytych umiejętności i wiedzy innym nauczycielom szkoły lub przygotowanie zestawu materiałów możliwych do wykorzystania w procesie edukacyjnym placówki;

2)wykorzystania nabytej wiedzy lub umiejętności zawodowych w praktyce szkolnej poprzez podejmowania działań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych.

6.Nauczyciel, który odbył szkolenie zewnętrzne dofinansowane ze środków publicznych obowiązany jest w terminie 30 dni od dnia zakończenia szkolenia przedłożyć dyrektorowi zaświadczenie od organizatora szkolenia o zakresie i wymiarze godzin zajęć szkoleniowych.

 • § 5. Formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

1.Przez dokształcenie należy rozumieć:

1)studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania drugiego lub kolejnego przedmiotu oraz kursy zawodowe zakończone egzaminem państwowym lub nie, nadające uprawnienia do wykonywania określonej czynności;

2)studia wyższe nadające kwalifikacje do nauczania języków obcych;

3)studia uzupełniające dla absolwentów kolegiów językowych oraz licencjatów innych kierunków;

4)kursy kwalifikacyjne.

2.Doskonalenie nauczycieli jest realizowane w szczególności w następujących formach:

1)szkoleniowe rady pedagogiczne dla wszystkich członków rady pedagogicznej lub jej zespołów;

2)samokształceniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej lub zespołów nauczycielskich;

3)warsztaty praktyczne organizowane w szkole;

4)seminaria, konferencje, wykłady, narady, warsztaty itp., organizowane poza szkołą,

5)konferencje, warsztaty metodyczne;

6)współpraca z opiekunem stażu;

7)konsultacje indywidualne i grupowe z doradcą metodycznym;

8)lekcje otwarte, lekcje pokazowe, lekcje koleżeńskie;

9)samokształcenie: lektura publikacji z zakresu edukacji, e-learning, tworzenie własnych pomocy dydaktycznych itp.;

10)wizyty studyjne;

11)szkolenia w ramach EFS;

12)udział w spotkaniach w ramach wspomagania.

Rozdział 3

Osoby odpowiedzialne za organizację WDN -u w szkole i ich zadania

§ 6.Obowiązki dyrektora szkoły

1.Dyrektor szkoły odpowiada za całokształt działań związanych z realizacją WDN w szkole.

2.Dyrektor szkoły wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

1)diagnozę pracy szkoły lub placówki;

2)planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego;

3)prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.

3.Do zadań Dyrektora szkoły w szczególności należy:

1)opracowanie na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który zawiera między innymi zakres wspomagania nauczycieli w realizacji zadań;

2)określenie na każdy rok szkolny potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniając kryteria opisane w § 3 ust. 1 i 3 niniejszego Regulaminu;

3)przekazanie do zatwierdzenia radzie pedagogicznej organizacji WDN na dany rok szkolny;

4)zapewnienie prawidłowego obiegu informacji w szkole dotyczącego możliwości uzyskania wsparcia w ramach WDN oraz organizowanych w szkole form i terminów doskonalenia;

5)planowanie budżetu WDN oraz współpraca z organem prowadzącym w celu zapewnienia szkole środków na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

6)rozpatrywanie wniosków nauczycieli o dofinansowanie indywidualnego dokształcania
i doskonalenia;

7)prowadzenie badania efektywności WDN oraz wykorzystywanie wniosków z tych badań do usprawniania WDN w szkole;

8)nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z organizacjami i instytucjami wspierającymi szkołę w rozwoju;

9)wspieranie nauczycieli realizujących staże na kolejne stopnie awansu zawodowego oraz współpraca w tym zakresie z opiekunami stażów;

10)planowanie, organizowanie i kierowanie procesami nastawionymi na rozwój kierowanej przez niego szkoły jako organizacji uczącej się.

4.W przypadku wyznaczenia jednego z nauczycieli na funkcję lidera WDN, Dyrektor Szkoły nadzoruje jego pracę.

 • § 7. Obowiązki Lidera WDN.

Do obowiązków lidera WDN należy:

1)diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego;

2)opracowywanie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz we współpracy z dyrektorem, przedstawianie go Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia;

3)współpraca z dyrektorem w zakresie organizacji zaplanowanych form doskonalenia zawodowego;

4)współpraca z instytucjami wspomagającymi doskonalenie nauczycieli;

5)inicjowanie spotkań zespołów samokształceniowych;

6)gromadzenie i udostępnianie nauczycielom publikacji i innych materiałów z zakresu metodyki nauczania, wychowania itp.;

7)zachęcanie nauczycieli do autoewaluacji własnej pracy;

8)inicjowanie wymian, wizyt studyjnych;

9)we współpracy z instytucjami zewnętrznymi inicjowanie działań z zakresu wspomagania szkoły;

10)badanie efektywności WDN i przedstawianie wniosków dyrektorowi;

11)opracowywanie sprawozdań, badań i analiz związanych z funkcjonowaniem w szkole WDN.

Rozdział 4

Zasady finansowania szkoleń nauczycieli

§ 8.

1.Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli Dyrektor Szkoły planuje na podstawie planu finansowego placówki.

2.Przy podziale tych środków Dyrektor Szkoły bierze pod uwagę istotność formy doskonalenia z punku widzenia potrzeb szkoły.

3.W ramach posiadanych środków w pierwszej kolejności finansowane są formy doskonalenia skierowane do całej rady pedagogicznej lub zespołów nauczycielskich.

4.Formy doskonalenia, na które są kierowani nauczyciele mogą być w szczególnych przypadkach finansowane są w 100 % przez kierującego.

5.O przyznaniu dofinansowania na doskonalenie indywidualne, wnioskowane przez nauczyciela decydują:

1)zasadność wniosku z punktu widzenia zdiagnozowanych potrzeb szkoły;

2)posiadanie w budżecie odpowiednich środków finansowych;

3)wysokość nakładów finansowych poniesionych przez szkołę na rozwój zawodowy nauczyciela w ostatnich dwóch latach;

4)liczba wniosków o dofinansowanie zgłoszonych przez wszystkich nauczycieli oraz ich łączny koszt;

5)kolejność zgłoszeń.

6.Zaakceptowane przez dyrektora szkoły wnioski o dofinansowanie uczestnictwa
w indywidualnych formach doskonalenia mogą być dofinansowane w miarę posiadanych środków:

1)w przypadku form dokształcana ujętych w & 5 pkt 1 – nie więcej niż 2000 zł. semestralnie na 1 nauczyciela

2)w przypadku form ujętych w & 5 pkt 2 nie więcej niż 50 zł semestralnie na 1 nauczyciela

6.1   W przypadku uczestnictwa w indywidualnych formach kształcenia, dofinansowaniu podlega tylko jedna z form z & 5 w roku

7.Nauczyciel skierowany na szkolenie, który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie szkolenia albo je przerwie, jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez szkołę.

8.Dofinansowaniu nie podlega kierunek studiów, kurs kwalifikacyjny dofinansowany z innego źródła.

9.Za czas zwolnienia z całości lub części dnia nauczyciel skierowany na szkolenie zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 10.1.W sprawach spornych dotyczących przyznawania dofinansowania, dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie nauczyciela złożone na piśmie w termie 7 dni od daty jego wpływu.

1.Dofinansowanie szkoleń na wniosek nauczycieli ma charakter uznaniowy i nie podlega zaskarżeniu do sądu.

2.Zmiany w Regulaminie są wprowadzane na zasadach jego wprowadzenia.                              


Załącznik Nr 1 do Regulaminu WDN

Wniosek o dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego

 1. 1.Imię i nazwisko: .................................................................................
 2. 2.Nauczany przedmiot / stanowisko: …………………………………………………………………………….
 3. 3.Stopień awansu zawodowego: ……………………………………………………………………… /w trakcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego ......................................................................

 

 1. 4.Staż pracy pedagogicznej ……………………………………………………………
 2. 5.Czy przyznawano dofinansowanie w ciągu ostatniego roku szkolnego?

ŸÂ Â Â  Tak           Wysokość przyznanego dofinansowania: ……………………… PLN

ŸÂ Â Â  Nie

 1. 6.Informacje o planowanej formie doskonalenia / dokształcania:

Nazwa: …………………………………..……………….………….……………………………………..

Organizator: ………………………….…………………….……..………………………………………

Koszt :…………………………………………………………………………………….………………….

Tematyka / program: …………………………………………………………………………....…………............................…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

 1. 7.Uzasadnienie przydatności wskazanej formy doskonalenia / dokształcania w pracy szkoły

.......................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… .......................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

.......................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

Proszę o przyznanie mi dofinansowania do opisanej wyżej formy doskonalenia / dokształcania.

Oświadczam, iż znane mi są zasady określone w Regulaminie WDN-u w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

 

Data                                                                      podpis wnioskodawcy

Decyzja Dyrektora w sprawie przyznania lub odnowy dofinansowania wraz                                         z jej uzasadnieniem

.......................................................................................................................................……………………………………………… .......................................................................................................................................……………………………………………… .......................................................................................................................................………………………………………………

Data                                                                     pieczęć i podpis Dyrektora

Załącznik Nr 2 do Regulaminu WDN

 

Skierowanie nauczyciela na szkolenie

 

Dyrektor Zespołu Szkół w ........................................... kieruje Pana/ią ........................................., zatrudnioną/nego jako nauczyciel...............................................na szkolenie organizowane przez .........................................................................................................................

Temat szkolenia „ ............................................................................”

Data szkolenia:....................................., godz. 8.00

Miejsce szkolenia: ...........................................................................................

Liczba godzin szkolenia: .................................................

                                                              

Data                                                                        pieczęć i podpis Dyrektora