Home Dokumenty

Plan pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu

na rok szkolny 2019/2020.

Podstawa prawna:

W związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach oraz uchwały Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”

Działania koordynatora ds. bezpieczeństwa będą skoncentrowane wokół następujących zadań:

1.Monitorowanie stanu bezpieczeństwa w szkole.

2.Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanych w szkole uroczystości.

3.Opracowanie i wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.

4.Pomoc nauczycielom w nawiązywaniu współpracy z instytucjami i służbami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych.

5.Współpraca z rodzicami i środowiskiem na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu.

6.Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

7.Prowadzenie szerokiej akcji profilaktycznej mającej na celu podnoszenie bezpieczeństwa uczniów oraz zapobieganie uzależnieniom i przemocy wśród uczniów.

8.Bieżące działania interwencyjne w sprawach zagrożenia bezpieczeństwa młodzieży.

9.Przekazywanie Radzie Pedagogicznej informacji o miejscach niebezpiecznych w szkole.

10.Dokumentowanie działań.

PLAN PRACYKOORDYNATORA DS.BEZPIECZEŃSTWA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

OBSZAR

ZADANIE

DZIAŁANIE

TERMIN

I.Stan bezpieczeństwa w szkole

 

 

 

 

Badanie stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole(ubikacje korytarze, szatnia, stołówka).

Badanie stanu bezpieczeństwa uczniów na boisku szkolnym (szczególne uwzględnienie niebezpieczeństwa podczas samowolnego opuszczania terenu szkoły), w drodze do szkoły i podczas powrotu do domu.

Przedstawienie wniosków z badania dyrekcji.

Rozpoznanie przeprowadzenie ankiety.

Wdrożenie działań

Wrzesień 2019

Luty 2020

II.Działania opiekuńcze, wychowawcze i zapobiegawcze

Współpraca z:

pedagogiem szkolnym,

nauczycielami,

rodzicami, Radą Rodziców

instytucjami pomocniczymi

 

 

diagnozowanie problemu poszukiwanie sposobów rozwiązania problemu,

wykorzystanie aktywności rodziców,

- współpraca z Policją, GOPS, PPP, PDD, Sądem.

uzgodnione terminy.

III.Działalność pozalekcyjna w szkole i działalności pozaszkolna

Planowanie i zajęć pozalekcyjnych i aktywizacja uczniów do działalności charytatywnej.

Propagowanie wolontariatu oraz aktywizacja

Samorządu Uczniowskiego.

Współpraca z dyrekcją, Samorządem Szkolnym

Wrzesień 2019

Luty 2020

IV.Dyscyplina

Bezwzględne przestrzeganie procedur i regulaminów obowiązujących w szkole.

Propagowanie problematyki bezpieczeństwa

i godnego zachowania w szkole i w środowisku lokalnym.

Współpraca z Sądem, Policją, pedagogiem, nauczycielami, rodzicami i pracownikami szkoły

Wrzesień 2019

Czerwiec 2020

V.Edukacja nauczycieli uczniów i rodziców w obszarze bezpieczeństwa

Współpraca w szkoleniu kadry nauczycieli, rodziców

i uczniów w obszarze bezpieczeństwa.

 

 

Szkolenia w ranach WSN i zaproszeni goście.

Grudzień 2019

Termin do uzgodnienia