Home Dokumenty

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUŚCU

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.Regulamin Rady opracowano na podstawie Ustawy Prawo oświatowe oraz Statutu Szkoły Podstawowej w Ruścu.

2.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły działającym na podstawie Ustawy Prawo oświatowe, Statutu Szkoły i niniejszego regulaminu.

3.W skład Rady wchodzi Dyrektor oraz wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele.

4.W zebraniach Rady mogą brać udział osoby zaproszone przez Dyrektora Szkoły lub przez Radę za pośrednictwem Dyrektora Szkoły. Osoby te mogą uczestniczyć w zebraniu Rady Pedagogicznej z głosem doradczym.

5.Osoby uczestniczące w zebraniu Rady z głosem doradczym mogą brać udział w dyskusji, ale nie w głosowaniach. Uczestniczą tylko w tej części zebrania, która wiąże się z celem ich zaproszenia.

§ 2.

1.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

2.Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy: przygotowanie projektu porządku zebrania i ustalenie daty, godziny i miejsca spotkania, powiadomienie członków rady, prowadzenie spotkań rady, podpisywanie uchwał i protokołów, realizacja uchwał.

3.Przewodniczący może wskazać lub wyznaczyć zastępcę przewodniczącego obrad.

4.W razie przemijającej przeszkody w sprawowaniu funkcji przewodniczącego, Dyrektor Szkoły może przekazać pełnienie tej funkcji innemu nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze, w pierwszej kolejności wicedyrektorowi.

§ 3.

Prawa i obowiązki członków komisji

1.Członkowie Rady Pedagogicznej mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach Rady Pedagogicznej.

2.Członkowie Rady potwierdzają swój udział w zebraniu podpisem na liście obecności.

3.O nieobecnościach na zebraniu członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest powiadomić przewodniczącego i przedstawić odpowiednie usprawiedliwienie.

Usprawiedliwiona nieobecność na zebraniu Rady ma miejsce wtedy, gdy nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim lub jest oddelegowany przez dyrektora szkoły do innych prac albo też został zwolniony przez niego z powodu sytuacji losowej. Nieusprawiedliwiona nieobecność członka Rady na jej zebraniu jest traktowana jako nieobecność w pracy
z wszelkimi konsekwencjami z tego faktu wynikającymi.

4.Członkowie Rady mają obowiązek zachowania pełnej poufności spraw omawianych
w czasie zebrań Rady.

5.Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat.

6.Członkowie mają prawo do głosowania na równych prawach

  • § 4.

Zebrania Rady Pedagogicznej

1.Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania.

2. Jako Przewodniczący Rady Pedagogicznej Dyrektor jest zobowiązany do:

1)realizacji uchwał Rady w trybie przyjętym przez Radę oraz analizowanie stopnia realizacji tych uchwał;

2)zapoznania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji;

3)analizowania stopnia realizacji uchwał Rady;

4)tworzenia atmosfery zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu jakości pracy Szkoły;

5)dbania o autorytet Rady Pedagogicznej;

6)oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

7)informowanie na bieżąco o działalności jednostki i jakości jej pracy.

  • § 5.

1.Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:

1)przestrzegania postanowień prawa oświatowego oraz wewnętrznych postanowień Dyrektora Szkoły;

2)czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracy Rady lub komisjach, do których został powołany;

3)realizowania uchwał Rady Pedagogicznej;

4)składania przez Radę Pedagogiczna sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań;

5)przestrzegania tajemnicy obrad Rady Pedagogicznej;

6)współtworzenie atmosfery życzliwości, koleżeństwa i współpracy wszystkich członków Rady;

7)rzetelne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych wynikających ze statutowych funkcji jednostki;

8)udziału w wewnętrznym doskonaleniu i rozwijaniu własnych umiejętności zawodowych poprzez podnoszenie kwalifikacji i samokształcenie;

9)przestrzegania i realizowania uchwał Rady, także wtedy, gdy zgłosił swoje zastrzeżenia lub głosował przeciwko uchwale.

  • § 6.

1.Rada Pedagogiczna może powołać w każdym roku szkolnym, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje.

2.Działalność komisji stałych lub doraźnych może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli.

3.Komisje doraźne mogą być powołane do opracowania określonych problemów
i realizowania zadań wynikających z organizacji pracy Szkoły (np. przygotowanie planu pracy szkoły).

4.Pracą komisji kieruje przewodniczący powołany przez Radę lub komisję. Komisja informuje Radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez Radę.

  • § 7.

1.Rada obraduje na zebraniach (przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym), klasyfikacyjnych (po zakończeniu I i II półrocza nauki), szkoleniowych oraz w miarę bieżących potrzeb.

2.Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego, organu nadzorującego szkoły lub z inicjatywy, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

3.Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane:

1)przed rozpoczęciem roku szkolnego;

2)w każdym półroczu w związku z podsumowaniem pracy wychowawczo - dydaktycznej
i opiekuńczej Szkoły;

3)po zakończeniu roku szkolnego;

4)w ciągu roku szkolnego w związku z samokształcenie;

5)w miarę bieżących potrzeb.

4.Obecność na zebraniu Rady Pedagogicznej dokonywana jest w formie podpisu złożonego przez każdego uczestnika.

5.Z obowiązku uczestnictwa w zebraniu Rady Pedagogicznej zwalnia w zasadniczych przypadkach przewodniczący rady. Nie dotyczy to osób przebywających na zwolnieniu lekarskim.

6.Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej co najmniej raz w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje do księgi protokołów Rady lub dodaje w postaci załącznika.

7.Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokoły pisze osoba wyznaczona przez przewodniczącego lub stały protokolant.

8.Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej wraz z listą jej członków podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.

9.Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zapoznania się z treścią protokołu
i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu i zatwierdza protokół
z poprzedniego zebrania.

10.Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej jest księga protokołów. Opieczętowana, opatrzona pieczęcią szkoły i podpisana przez Dyrektora Szkoły. Księgę zaopatruje się klauzulą „Księga zawiera stron, obejmuje okras pracy Rady Pedagogicznej od dnia     do dnia             ."

1)Księga Protokołów prowadzona jest w wersji pisemnej, natomiast załączniki sporządza się w postaci wydruku komputerowego w edytorze tekstów Word. Załączniki są bindowane semestralnie i przechowywane przez wicedyrektora. Po upływie roku szkolnego załączniki przekazywane są do archiwum.

2)członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są dostarczyć protokolantowi do dnia zebrania pliki z obowiązującą dokumentacją (sprawozdaniami dydaktyczno – wychowawczymi oraz działalności szkoły) za pomocą nośników pamięci;

3)po zatwierdzeniu ostatecznej wersji protokołu Przewodniczący Rady Pedagogicznej oraz protokolant podpisują ostatnią stronę dokumentu;

4)wydrukowane protokoły przechowywane są przez Przewodniczącego Rady Pedagogicznej
i wpinane do segregatora, tworzącego księgę protokołów z danego roku szkolnego.

Księgę protokołów wraz z załącznikami udostępnia się tylko na terenie szkoły nauczycielom danej Szkoły, upoważnionym osobom z organu nadzorującego i prowadzącego Szkołę.

11.Uchwały Rady Pedagogicznej są rejestrowane w „Rejestrze uchwał” (segregatorze)
z podaniem treści uchwały, daty.

12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

13.Głosowanie w Radzie Pedagogicznej może odbywać się w trybie jawnym lub tajnym. Tryb głosowania ustala Rada w głosowaniu jawnym.

14.Dyrektor Szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa.

15.W przypadku wstrzymania przez Dyrektora realizacji uchwały Rady Pedagogicznej sprawę rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

16.W przypadku zwrócenia się organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą w sprawie wydania opinii pracy osób pełniących funkcje kierownicze w Szkole, Rada Pedagogiczna powołuje w głosowaniu jawnym komisję w składzie 2 - 4 osobowym, która przygotowuje projekt opinii i przedstawia go Radzie Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna może wnieść w dyskusji poprawki. W głosowaniu tajnym zatwierdza lub odrzuca projekt opinii zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

17.W skład komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły Rada Pedagogiczna
w głosowaniu tajnym wyłania 2 członków Rady.

§ 8.

Tryb podejmowania uchwał

1.Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków i stanowią akt prawa wewnętrznego.

2.Wnioski i opinie Rady Pedagogicznej przyjmowane są w drodze uchwał, która jest traktowana jako stanowisko organu kolegialnego, a nie akt prawa wewnętrznego
i podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

3.Za członków Rady uprawnionych do głosowania uważa się aktualnie pracujących nauczycieli. Do liczby uprawnionych do głosowania nie wlicza się osób:

1)korzystających z urlopu macierzyńskiego, zdrowotnego, wychowawczego, pozostających w stanie nieczynnym;

2)nauczycieli nowozatrudnionych, uczestniczących w zebraniach Rady Pedagogicznej odbywających się w sierpniu, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w którym rozpoczynają pracę.

4.Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".

5.Treść uchwał jest podawana do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w zwyczajowo przyjęty sposób

§ 9.

1.Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym.

2.Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Pedagogicznej.

3.W głosowaniu jawnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki.

3.W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

4.W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały na wniosek członka Rady Pedagogicznej,

przyjęty w głosowaniu jawnym.

5.W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują na kartach do głosowania

przygotowanymi przez komisję skrutacyjną.

6.Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady

Pedagogicznej uczestniczących w zebraniu.

7.Rada Pedagogiczna przy wyborze swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na Dyrektora Szkoły przeprowadza głosowanie tajne.

8.Na karcie do głosowania kandydaci umieszczeni są alfabetycznie.

9.Przedstawicielami Rady Pedagogicznej zostają ci kandydaci, którzy uzyskają największą

liczbę głosów.

  • § 10.

Zadania Rady Pedagogicznej

Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

1)planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej;

2)okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy Szkoły;

3)kształtowanie postaw obywatelskich i etycznych zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych;

4)organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego;

5)współpraca z rodzicami uczniów.

  • § 11.

Rada Pedagogiczna jest organem współkierującym jednostką, mającym na celu:

1)Dbanie o jakość jednostki poprzez: tworzenie koncepcji pracy pedagogicznej Szkoły, współdecydowanie o kierunku rozwoju oraz aktywny udział w mierzeniu jakości pracy Szkoły;

2)Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i upowszechnianie wiedzy o rozwoju dziecka

§ 12.

Kompetencje Rady Pedagogicznej

1.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)przygotowanie projektu Statutu Szkoły bądź projektu jego zmian oraz jego zatwierdzenie
i uchwalenie po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski;

2)zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promowania uczniów zgodnie z ocenianiem wewnątrzszkolnym;

3)ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen;

4)wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne;

5)wyrażanie zgody na promowanie ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych zajęć edukacyjnych (jeden raz w ciągu realizowania przez niego danego etapu edukacyjnego);

6)w wyjątkowych wypadkach – wyrażanie zgody na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych;

7)ustalanie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom;

8)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;

9)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;

10)podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów (nie dotyczy uczniów objętych obowiązkiem szkolnym);

11)ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy Szkoły.

2.Na podstawie rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy Rada Pedagogiczna:

1)wyraża zgodę na przystąpienie ucznia, nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, do egzaminu klasyfikacyjnego;

2)postanawia o promowaniu – w ciągu roku szkolnego – ucznia klasy I lub II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej;

3)wyraża zgodę na przystąpienie ucznia do egzaminów poprawkowych z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

4)postanawia o promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia Szkoły podstawowej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

  • § 13.

Podstawowe kompetencje opiniodawcze Rady Pedagogicznej określa ustawa Prawo oświatowe. Rada Pedagogiczna wydaje opinie w sprawach:

1)organizacja pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;

2)projekt planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora Szkoły;

3)propozycje Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4)propozycje Dyrektora Szkoły dotyczące kandydatów do powierzania im funkcji kierowniczych w Szkole;

5)wnioski Dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

§ 14.

1.Rada Pedagogiczna może wnioskować w następujących sprawach:

1)wprowadzenia lub zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitych strojów
na terenie Szkoły;

2)odwołania nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego
w jednostce;

3)zmianie Statutu Szkoły;

4)zmianie wewnątrzszkolnego oceniania;

5)zmianie organizacji pracy Szkoły. Na mocy przepisu art. 6a ust. 7 Karty Nauczyciela Rada Pedagogiczna działająca w Szkole, wydaje opinię w sprawie ustalenia oceny pracy Dyrektora Szkoły.

2.Rada Pedagogiczna na zebraniu zatwierdza:

1)wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;

2)roczny plan pracy Szkoły;

3)wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę;

4)programy autorskie i indywidualny tok nauki;

5)wnioski wychowawców klas oraz innych pracowników Szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielanie kar.

  • § 15.

Sprawy nie ujęte w regulaminie regulują akty prawne wyższego rzędu.

§ 16.

Zmiany w niniejszym Regulaminie są dokonywane w trybie przewidzianym dla

podejmowania uchwał Rady Pedagogicznej.