Home Dokumenty

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUŚCU

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.Świetlica jest integralną częścią Szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania Szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo - opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły.

2.Szkoła jest zobowiązana zorganizować świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w Szkole.

3.Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

4.Nadzór nad świetlicą sprawuje Dyrektor.

Rozdział 2

Cele i zadania świetlicy

§ 2.

1.Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

2.Świetlica realizuje zadania według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanych przez wychowawców świetlicy w oparciu o roczny plan pracy Szkoły i zatwierdzonych przez Dyrektora.

3.Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa Dyrektor.

4.Do podstawowych zadań świetlicy należy:

1) zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych;

2)organizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;

3)organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

4)integrowanie uczniów w zespole;

5)kształtowanie umiejętności właściwego spędzania wolnego czasu;

6)organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

7)kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia;

8)upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej;

9)kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;

10) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;

11) współdziałanie z rodzicami, pedagogiem oraz wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych Szkoły wynikających ze Statutu, programu wychowawczego oraz planu pracy.

5.Świetlica pełni funkcję:

1)opiekuńczą;

2)wychowawczą;

3)profilaktyczną;

4)edukacyjną.

6.Specyficzną formą w ramach zajęć świetlicowych jest opieka nad uczniami skierowanymi przez Dyrekcję do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela prowadzącego planowe zajęcia.

Rozdział 3

Założenia organizacyjne

§ 3.

1.Świetlica jest czynna w godzinach wyszczególnionych w harmonogramie adekwatnie do potrzeb rodziców i dzieci oraz planu zajęć lekcyjnych.

2.Świetlica dysponuje trzema salami, które służą do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto, jeśli nie zakłóca to realizacji podstawy programowej, może korzystać z innych pomieszczeń szkolnych:

1)sal lekcyjnych;

2)pracowni komputerowej;

3)sali gimnastycznej.

3.Liczba uczniów w grupie, będących pod opieką jednego nauczyciela, nie powinna przekraczać 25.

4.Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.

5.Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.

6.W przypadku dzieci poniżej siódmego roku życia uczniowie opuszczają świetlicę tylko i wyłącznie pod opieką rodzica lub innej dorosłej osoby wskazanej w Karcie zgłoszenia.

7.W przypadku dzieci starszych rodzice wyrażają swoją wolę co do sposobu powrotu dziecka do domu w formie pisemnej w Karcie zgłoszenia poprzez odpowiednie adnotacje:

1)oświadczenie rodzica, że dziecko wraca do domu samodzielnie;

2)oświadczenie rodzica, że dziecko odbierane jest ze świetlicy przez rodziców lub inne dorosłe osoby wymienione imiennie.

8.Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich dorośli opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

9.Dziecko nie może opuścić świetlicy na prośbę telefoniczną osoby nieznanej wychowawcy ani w przypadku informacji słownej samego dziecka lub też innej osoby niewskazanej w Karcie zgłoszenia.

10.W przypadku, gdy któryś z rodziców pozbawiony jest praw rodzicielskich lub w jakikolwiek sposób jego prawa są ograniczone, rodzic pełniący opiekę prawną nad dzieckiem zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o tym fakcie w Karcie zgłoszenia i ustalenia zasad kontaktów z dzieckiem na terenie jednostki.

11.Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce osobiście zwolnić dziecko z zajęć świetlicowych, musi o tym poinformować wychowawcę świetlicy, który z daną grupą w danym dniu ma mieć zajęcia. W przypadku wcześniejszego odbioru dziecka ze szkoły rodzic/prawny opiekun/osoba przez niego upoważniona ma obowiązek zgłosić ten fakt w sekretariacie w celu odnotowania informacji w ewidencji zwolnień.

12.Wszelkie decyzje rodziców dotyczące zmian powrotu dziecka ze świetlicy do domu w danym dniu winny być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie i, jeśli to możliwe, poparte informacją telefoniczną.

13.Wychowawca świetlicy na bieżąco kontroluje obecność dzieci na zajęciach. W przypadku nieobecności ucznia ustala jej przyczynę. W przypadku podejrzenia, że uczeń samowolnie nie zgłosił się na zajęcia, bezzwłocznie informuje o tym fakcie wychowawcę lub dyrekcję oraz rodziców.

14.Wychowawca świetlicy opuszczający z dziećmi pomieszczenie świetlicy umieszcza na drzwiach sali informację o aktualnym miejscu pobytu dzieci na terenie jednostki.

15.O wszystkich problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej lub powtarzających się nieobecnościach uczniów wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy lub dyrektora.

16.W przypadku konieczności ewakuacji dzieci pod opieką wychowawcy natychmiast opuszczają świetlicę i bezwzględnie stosują się do poleceń nauczyciela.

17.Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych szkoły.

Rozdział 4

Prawa i obowiązki wychowawcy świetlicy

§ 4.

1.Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy, do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych, oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do przekazania ich rodzicom.

2.Wychowawca prowadzi zajęcia programowe i inne, wynikające z ramowego rozkładu dnia oraz rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.

3.Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych. Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy.

4.Wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za aktualizację danych w Kartach zgłoszeń zgodnie z bieżącymi potrzebami rodziców i możliwościami organizacyjnymi jednostki.

5.Wychowawcy świetlicy informują wychowawców poszczególnych klas o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny zachowania.

6.W przypadku zaistnienia wypadku, któremu uległ wychowanek, wychowawca niezwłocznie powiadamia, rodziców/opiekunów prawnych oraz Wicedyrektora.

7.Wychowawcy świetlicy tworzą Zespół, którego celem jest analizowanie problemów wychowawczych, opiniowanie i przekazywanie wniosków Radzie Pedagogicznej, a także współpraca z rodzicami i wychowawcami klas.

8.Wychowawca świetlicy ma obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem.

Rozdział 5

Prawa i obowiązki wychowanka

§ 5.

1.Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

1)wyboru własnej formy aktywności spośród propozycji zajęć;

2)swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;

3)korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier;

4)korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;

5)życzliwego, podmiotowego traktowania.

1.Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

1)systematycznego udziału w zajęciach;

2)zgłoszenia wychowawcy każdorazowego wyjścia z sali;

3)zgłoszenia wychowawcy udziału w zajęciach pozalekcyjnych odbywających się w czasie pobytu na świetlicy;

4)dbania o porządek i wystrój świetlicy;

5)korzystania z wyposażenia świetlicy wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy;

6)poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy;

7)kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu w stołówce szkolnej, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy;

8)przestrzegania zasad bezpieczeństwa;

9)przestrzegania regulaminu świetlicy.

2.Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę za udział w konkursach, w postaci:

1)nagrody rzeczowej;

2)dyplomu;

3)pochwały ustnej.

3.Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu świetlicy przewidziane są następujące kary:

1)upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę;

2)uwaga wpisana do Zeszytu kontaktów z rodzicami;

3)pisemne lub ustne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu;

4)uwaga skierowana do Dyrektora;

5)wniosek o obniżenie oceny zachowania;

6)skreślenie z listy wychowanków świetlicy.

Rozdział 6

Prawa i obowiązki rodziców

§ 6.

1.W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących pobytu dziecka na świetlicy, rodzice zobowiązani są do jak najszybszego pisemnego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i dokonania ich w formie pisemnej w Karcie zgłoszenia.

2.Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.

3.Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, zostają obciążeni pełną odpłatnością za zniszczone lub uszkodzone mienie.

4.Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godziny, o której danego dnia planowo kończą się zajęcia świetlicy, wychowawcy kontaktują się  z rodzicami/prawnymi opiekunami w celu wyjaśnienia przyczyn jego nieodebrania. Po konsultacji z rodzicami/prawnymi opiekunami, dziecko nadal przebywa w szkole, czekając na rodziców/prawnych opiekunów lub inne wskazane osoby, pod opieką wychowawców. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami, w uzasadnionych przypadkach, wychowawcy świetlicy powiadamiają GOPS lub informują najbliższy komisariat policji.

5.Jeżeli rodzice co najmniej trzy razy zaniedbają obowiązek odebrania dziecka o wskazanej godzinie, wychowawcy świetlicy w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły wzywają rodzica na rozmowę wyjaśniającą.

6.W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu.

7.Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w świetlicy.

8.Nauczyciele wychowawcy świetlicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo wychowanków w czasie godzin pracy świetlicy.

9.Wszelkie uwagi o nieprawidłowości pracy świetlicy należy zgłaszać wychowawcy świetlicy lub Dyrektorowi Szkoły.

10.Rodzice zostają zapoznani z Regulaminem świetlicy na pierwszym zebraniu ogólnym z Dyrekcją w danym roku szkolnym.

Rozdział 7

Prawa i obowiązki wychowawców i nauczycieli

§ 7.

1.Wszelkie zmiany dotyczące godzin udziału dzieci na zajęciach w świetlicy wynikające

ze zmiany planu w danym dniu należy zgłaszać wychowawcom świetlicy w momencie zapisu zastępstw w celu upewnienia się czy dzieci będą miały zapewnioną właściwą opiekę.

2.O zmianach informuje osoba odpowiedzialna za prowadzenie Księgi zastępstw.

3.W przypadku zgłaszania dłuższej nieobecności, odwołania zajęć pozalekcyjnych albo zmiany ich terminu przez nauczyciela przedmiotu nauczyciel ten jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu osobie odpowiedzialnej za prowadzenie Księgi zastępstw oraz wychowawcom świetlicy.

Rozdział 8

Dokumentacja świetlicy

§ 8.

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

1)Karty zgłoszeń dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka;

2)Regulamin Świetlicy Szkolnej;

3)Roczny Plan Pracy;

4)Dzienniki zajęć;

5)Sprawozdania z działalności świetlicy półroczne i roczne.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 9.

1.Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Szkoły, w świetlicy szkolnej, w sekretariacie jednostki.

2.Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.