Home Dokumenty

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE.

PROCEDURY

I REGULAMINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefony alarmowe:

 

Pogotowie Ratunkowe         - 999

Straż Pożarna                       -998

Policja                                         -997

Numer alarmowy z tel. komórkowego - 112

Ośrodek Zdrowia                 -676 60 16

Pogotowie Energetyczne      - 991

Pogotowie Gazowe               - 992

Pogotowie Wodne                -994

Akty prawne normujące zasady bezpieczeństwa:                                                                                                         

Akty prawne zewnętrzne:                                                                                                                                   

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572                             z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674                  z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94                          z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny                    w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69)

- Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

( Dz. U. z 2001r. Nr 135 , poz.1516).

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.                   z 1982r Nr 35 poz. 228 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 11 poz.109).

 

 

                                                          

Dokumenty szkoły:

- Statut Szkoły Podstawowej w Ruścu

- Regulamin Szkoły Podstawowej w Ruścu

- Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej w Ruścu

 

Rozdział I

Procedury bezpiecznego zachowania się uczniów w szkole

§1

Bezpieczeństwo i higiena

1. Uczniowie mają prawo do:

            1) Ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa,

            2) Uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania.

 

2. Uczniowie mają obowiązek:

            1) przebywać podczas przerw na korytarzu parteru

            2) podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim      zachowaniem             bezpieczeństwu innych, nie wychodzić poza teren szkoły,

            3) wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela,

            4) po ostatniej lekcji w danym dniu zejść do szatni pod opieką nauczyciela, spokojnie     ubierać się i opuścić szkołę,

            5) respektować regulaminy pracowni przedmiotowych,

            6) o złym samopoczuciu powiadomić wychowawcę, innego nauczyciela lub         pielęgniarkę szkolną.

 

3. Uczniowie nie mogą:

            1) zapraszać do szkoły osób obcych,

            2) nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu,

            3) pić alkoholu, używać środków odurzających i palić tytoniu,

            4) siadać na parapetach,

            5) stukać w szyby okienne,

            6) przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu własnemu                            i innych,

            7) niszczyć mienia szkoły stanowiącego własność społeczną,

4. Uczniowie przychodzą do szkoły najwcześniej na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 

 

§2

                                                                                                                          Zasady zachowania się uczniów przebywających na terenie obiektu szkolnego w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu.

                                                                                                                                                             1. Uczeń może przebywać na terenie obiektu szkoły w czasie trwania zajęć szkolnych                   (10 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji i 10 minut po zakończeniu swoich zajęć).

2. Uczniowie, którzy są członkami kół zainteresowań i zajęć dodatkowych mogą przebywać na terenie szkoły w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia.

3. W uzasadnionych przypadkach uczniowie mogą przebywać w szkole tylko za zgodą dyrektora.

4. Uczniowie przebywający na terenie obiektu szkolnego zobowiązani są do przestrzegania tygodniowego planu zajęć w szczególności do punktualnego rozpoczynania zajęć.

5. W czasie przerw między lekcjami w okresie jesienno – zimowym uczniowie przebywają na korytarzach szkolnych, natomiast w okresie wiosenno – letnim mogą opuścić budynek szkolny  i przebywać na dziedzińcu szkolnym pod opieką pełniącego dyżur nauczyciela.

6. Po przyjściu do szkoły uczeń pozostawia w szatni okrycie wierzchnie i zmienia obuwie.

7. W czasie od rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia uczeń nie może opuszczać terenu szkoły.

8. Uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii powinni przebywać w świetlicy szkolnej lub                       w bibliotece.

9. Jeżeli zajęcia edukacyjne wymagają opuszczenia terenu szkoły uczniowie wychodzą na zewnątrz pod opieką prowadzącego zajęcia nauczyciela.

1) Nauczyciel wyznacza godzinę i miejsce spotkania przed wyjściem poza teren szkoły

(wycieczki, rajdy, biwaki, kino, inne).

2) Nauczyciel ponosi za uczniów całkowitą odpowiedzialność.

3) Co najmniej 2 dni przed planowaną wycieczką, nauczyciel wypełnia „Kartę wycieczki” zgodnie   z regulaminem wycieczek.

10. Na wycieczce szkolnej uczeń stosuje się do regulaminu wycieczki i regulaminu miejsc,              w których przebywa.

11. Wszystkie imprezy organizowane na terenie szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych mogą odbywać się jedynie za pozwoleniem dyrektora szkoły.

12. Zabrania się wnoszenia na teren szkoły papierosów i innych używek, niebezpiecznych przedmiotów, substancji łatwopalnych oraz leków ( uwaga: leki mogą być używane tylko                        w przypadku pisemnej informacji rodziców o konieczności ich stosowania).

13. Uczniowie zobowiązani są do poszanowania majątku szkolnego i dbania o czystość                   i estetykę pomieszczeń oraz terenów wokół szkoły, utrzymania czystości i higieny                          w sanitariatach.

14. Na klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny i zakaz biegania.

15. Dla zachowania bezpieczeństwa w czasie przerw obowiązuje zakaz biegania również na korytarzach szkolnych.

16. W przypadku zagrożenia pożarowego i ogłoszenia akcji ewakuacyjnej uczniowie zobowiązani są zachować spokój podporządkowanie się poleceniom nauczyciela lub kierującego akcją ewakuacyjną.

17. Podczas lekcji obowiązuje zakaz konsumowania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.

 

§3

                                                                                                                          Zasady korzystania z pomieszczeń szkoły, urządzeń i sprzętu szkolnego

                                                                                                                                                                            1. Uczeń może korzystać ze wszystkich pomieszczeń szkolnych z wyjątkiem pomieszczeń gospodarczych oraz ze sprzętu szkolnego i pomocy naukowych za wiedzą i zgodą a także pod nadzorem wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

2. Zasady przebywania w pomieszczeniach biblioteki, świetlicy, stołówki i pracowni szkolnych oraz zasad korzystania ze sprzętu i wyposażenia tych pomieszczeń podane są                 w odrębnych regulaminach.

3. Uczniowie zobowiązani są do szanowania i dbania o powierzone im mienie szkolne, pomoce naukowe i sprzęt służący wszystkim uczniom i pracownikom szkoły, i używanie go zgodnie z przeznaczeniem oraz zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

4. W przypadku nieumyślnego uszkodzenia lub zniszczenia mienia szkolnego uczeń zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nauczyciela. Jeżeli szkoda powstała w wyniku rażącego zaniedbania, kradzieży lub spowodowana została rozmyślnie przez ucznia rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego jej pokrycia.

5. Zachowanie w szatni:

            1) uczniowie mogą przebywać w szatni w celu zmiany obuwia i pozostawienia    odzieży wierzchniej,

            2) uczniowie po zakończonych lekcjach schodzą do szatni pod opieką nauczyciela,

            3) uczeń może przebywać tylko w boksie przeznaczonym dla jego klasy,

            4) uczniowie mają obowiązek szanować własne i cudze rzeczy pozostawione w szatni.

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za drogie obuwie i kosztowną odzież pozostawioną      w szatni.

                                  

§4

                                                                                                                          Zasady zachowywania się w sektorze sportowym i na boisku szkolnym                   

1. W sektorze sportowym mogą przebywać wyłącznie uczniowie, którzy aktualnie mają lekcje wychowania fizycznego.

2. Obowiązuje zmiana obuwia i strój sportowy.

3. Szatnie służą wyłącznie do przebierania się. Zabrania się przesiadywania uczniów w szatniach. Uczniowie, którzy nie ćwiczą na zajęciach nie przebywają w szatni, lecz na terenie sektora sportowego lub boiska pod opieką nauczyciela prowadzącego lekcje wychowania fizycznego.

4. Po dzwonku na lekcję uczniowie wychodzą na boisko szkolne lub wchodzą do sali gimnastycznej tylko pod opieką nauczyciela i przestrzegają regulaminu sali i obiektów sportowych.

5. Zabrania się samodzielnego wychodzenia w czasie przerwy na salę gimnastyczną.

6. Na terenie sektora sportowego obowiązuje poszanowanie mienia szkolnego oraz cudzej własności.

7. Zabrania się uczniom wchodzenia do magazynu sportowego bez zezwolenia nauczyciela.

 8. Każdy wypadek mający miejsce w sektorze sportowym i na boisku podczas przerwy oraz w czasie lekcji uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi.

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni kosztowne przedmioty.

 

Załącznik:

- Regulamin sali gimnastycznej

 

Rozdział II

 

Procedury i zadania szkoły w zakresie bezpieczeństwa

 

§1

 

1. Na początku roku szkolnego na pierwszych zajęciach nauczyciel zapoznaje uczniów                          z regulaminem pracowni oraz z zasadami bhp i odnotowuje ten fakt kolorem czerwonym   w dzienniku lekcyjnym w rubryce: „temat”.

2. Lekcje

1) Prowadzenie i odbywanie zajęć w każdej klasopracowni, świetlicy, sali gimnastycznej                 i pływalni powinno być zgodne z zasadami bhp i z regulaminem obowiązującym w tych pomieszczeniach.

3. Za bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji odpowiada nauczyciel

1) Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania                       i kończenia zajęć edukacyjnych.

2) Każda lekcja powinna rozpocząć się od sprawdzenia obecności uczniów oraz odnotowania nieobecności uczniów w dzienniku lekcyjnym;

3) Przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel powinien zadbać o właściwe oświetlenie.

4) Po zakończeniu lekcji nauczyciel, wychodząc z sali, uchyla okno (bądź okna w zależności od temperatury na zewnątrz) w celu wywietrzenia sali.

5) Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki.

6) W wyjątkowych sytuacjach, jeśli nauczyciel musi wyjść z sali ze względów zdrowotnych , zgłasza ten fakt nauczycielowi z sali obok (sytuacja taka nie zwalnia jednak                                      z odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów).

7) Uczniowie zwolnieni w formie pisemnej przez rodziców z religii, jeśli ten przedmiot wypada w środku zajęć (nie odbywa się na pierwszej lub ostatniej lekcji) są zobowiązani przez ten czas przebywać na świetlicy szkolnej.

8) Uczniów, którzy muszą koniecznie skorzystać z toalety, nauczyciel zwalnia pojedynczo.

9) W razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia przewodniczący klasy lub dyżurny, na polecenie nauczyciela, prosi panią woźną lub sekretariat szkoły o wezwanie pielęgniarki do sali.

10) W przypadku nagłego wypadku należy natychmiast udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia.

4. Usprawiedliwienie nieobecności, zwolnienie ucznia z lekcji, odwołanie lekcji

1) Uczeń jest zobowiązany po powrocie ze zwolnienia do szkoły okazać wychowawcy usprawiedliwienie nieobecności. Również zwolnienie ucznia z lekcji na prośbę rodzica odbywa się poprzez wpis informacji do zeszytu kontaktów - wychowawca parafuje informację, z którą się zapoznał i zatrzymuje zeszyt do dnia następnego. Dopuszcza się przyjmowanie zwolnień z lekcji na kartce napisanej przez rodzica. Forma pisemna zwolnienia stanowi dowód, że rodzice wiedzą o wcześniejszym opuszczeniu szkoły przez dziecko.

2) Zwolnienie z lekcji traktowane jest jak nieobecność usprawiedliwiona. Nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne bezwzględnie odnotowują wszystkim nieobecnym na zajęciach uczniom nieobecność w dzienniku. Na pierwszym organizacyjnym zebraniu z rodzicami należy przedstawić procedury związane z nieobecnościami w szkole. Wychowawca ustala                z rodzicami sposób usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych (w formie pisemnej z czytelnym podpisem rodzica). Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia                 w ciągu tygodnia od jego powrotu do szkoły.

3) O przewidywanej dłużej niż tydzień nieobecności ucznia (np. pobyt w sanatorium lub szpitalu, przewlekła choroba), rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę wcześniej,  a nie po powrocie dziecka do szkoły. Informacja o absencji ucznia jest przekazywana telefonicznie, listownie lub poprzez wywiad środowiskowy. Rodzice mogą być również wezwani do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka. Każdy nauczyciel kontroluje nieobecności uczniów i w przypadku często

powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie odnotowuje to w dzienniku na stronie z uwagami. W przypadku braku współpracy rodzica (opiekuna) z wychowawcą (rodzic nie uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne), rodzic otrzymuje przesłane listem poleconym upomnienie dyrektora szkoły zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym.

4) Uczeń zwalniający się z ostatnich lekcji wychowania fizycznego może być zwolniony tylko wtedy gdy nie uczestniczy w zajęciach z racji posiadania zwolnienia lekarskiego długoterminowego według regulaminu, w innym przypadku uczeń musi być obecny na zajęciach.

5) W przypadku uskarżania się dziecka na złe samopoczucie nauczyciel kontaktuje ucznia                            z pielęgniarką szkolną. Jeżeli według oceny pielęgniarki szkolnej stan zdrowia ucznia jest zły nauczyciel lub pielęgniarka wzywa rodziców/opiekunów prawnych i powierza dziecko ich opiece.                 W przypadku gdy rodzice nie mogą odebrać dziecka, a stan zdrowia zagraża życiu wzywane jest pogotowie. W takim przypadku o zaistniałej sytuacji informuje się dyżurującego dyrektora.

 

§2

1. Przerwa między lekcjami.

1) Uczniowie po skończonej lekcji wychodzą na przerwę. Dzieci z klas II-III spędzają przerwę na korytarzu przy swojej sali. Wszyscy uczniowie z klas IV-VI spędzają przerwę przed salą, w której będą mieli następną lekcję. Uczniowie klas I w okresie adaptacyjnym spędzają przerwę w sali pod opieką nauczyciela. Niedozwolone jest bieganie uczniów po korytarzach. Wszystkie problemy, zaistniałe konflikty uczeń zgłasza nauczycielowi dyżurującemu.

2) Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerwy odpowiadają nauczyciele dyżurujący zgodni  z grafikiem dyżurów. Dyżur na korytarzach przed rozpoczęciem pierwszej lekcji rozpoczyna się  o godzinie 7.50.

3) W okresie wiosennym i letnim uczniowie długie przerwy mogą spędzać na placu szkolnym.

regulaminu, w innym przypadku uczeń musi być obecny na zajęciach.                                                 4) Po dzwonku na lekcję uczniowie wszystkich klas są zobowiązani do wyciszenia się                      i ustawienia przed salą w oczekiwaniu na przyjście nauczyciela.                                                               5) Nadzór nad pełnionymi dyżurami pełni dyrekcja szkoły.

2. Zasady obowiązujące uczniów podczas przerwy:

1) Do szkoły przychodź nie wcześniej niż 10 minut przed lekcjami i opuszczaj ją tuż po zakończeniu zajęć.

2) Okazuj szacunek wszystkim pracownikom szkoły.

3) Bezzwłocznie wykonuj polecenia nauczyciela dyżurującego.

4) Zachowuj się życzliwie wobec kolegów.

5) Nie biegaj po terenie szkoły.

6) Nie krzycz.

7) Po dzwonku wycisz się i ustaw przy sali, w której masz lekcję.

8) Po skończonej lekcji przejdź pod salę, gdzie będziesz miał kolejną lekcję.

9) W szkole poruszaj się prawą stroną (bardzo ważne przy chodzeniu po schodach).

10) Tornister ustawiaj przed salą (koniecznie pod ścianą) tak, aby nie stanowił zagrożenia dla wszystkich poruszających się po korytarzach.

11) Krótkie przerwy spędzaj na korytarzu przy sali, gdzie będziesz miał lekcję.

12) Nie wychodź poza teren szkoły.

13) Nie otwieraj okien.

14) Nie przebywaj bez potrzeby w toalecie.

15) Zachowuj czystość i porządek w szkole.

16) Za przyniesione do szkoły rzeczy odpowiadasz sam.

 

§3

1. Apele i uroczystości szkolne.

 

1) Przed każdym apelem bądź uroczystością szkolną wszyscy uczniowie spotykają się                         z nauczycielem, z którym mają zajęcia w salach lekcyjnych. W trakcie spotkania nauczyciel ma obowiązek:

a) sprawdzić obecność uczniów w klasie,

b) przypomnieć o obowiązku kulturalnego zachowania się w trakcie uroczystości szkolnej 

2)  Po spotkaniu w klasie nauczyciel odprowadza uczniów na miejsce uroczystości, gdzie uczniowie wraz z nauczycielami zajmują wyznaczone dla nich miejsce. Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami opuszczająÂ  miejsce zorganizowanej uroczystości, według kolejności zgodnej z planem rozmieszczenia uczniów i udają sie do swoich klas.

§4

1. Zakończenie lekcji.

1) Każdy rodzic na początku roku szkolnego otrzymuje od wychowawcy informację, że za przyprowadzenie i odebranie dziecka ze szkoły odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie (również dotyczy to zajęć pozalekcyjnych oraz imprez w godzinach popołudniowych).

2) Uczniowie kl. IV-VIII po zakończonych lekcjach schodzą do szatni pod opieką nauczyciela, przebierają się i wychodzą ze szkoły.

3) Uczniowie k. I-III są odprowadzani do szatni przez wychowawcę lub innego nauczyciela,                 z którym kończą zajęcia. Stąd odbierani są przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby do tego upoważnione (na piśmie złożonym u wychowawcy klasy). Uczniowie, których rodzice złożyli deklarację pozostawiania dziecka pod opieką wychowawców świetlicy są odprowadzani do świetlicy szkolnej.

4) Wychowawca świetlicy odnotowuje moment przyjścia dziecka do świetlicy poprzez wpis do dziennika.

5) Wszystkie wyjścia na zajęcia pozalekcyjne są również odnotowywane   w dzienniku.

6) Uczeń może wyjść ze świetlicy jedynie z osobą, która jest upoważniona do tego na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów. Za bezpieczeństwo dzieci w świetlicy odpowiadają wychowawcy świetlicy.

7) Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. Jeśli musi wyjść (sytuacje wyjątkowe zdrowotne) powinien zgłosić to nauczycielowi z sali obok (nie zwalnia go to jednak od odpowiedzialności za uczniów).

8) Kontrolę nad sprawowaną opieką pełni dyrekcja szkoły.

 

§5

 

1. Wyjścia i wycieczki, wyjazdy na "zielone" szkoły.

1)      Wyjścia grupowe poza teren szkoły (np. do parku, na cmentarz, imprezy okolicznościowe itp.) powinny być odnotowane w zeszycie wyjść, który znajduje się w sekretariacie szkoły.

                                        

2)      Wycieczki jedno i kilkudniowe:

                a) Nauczyciel przedstawia rodzicom i dzieciom propozycję wycieczki.

            b) Rodzice wyrażają akceptację i potwierdzają pisemnie wolę wysłania dziecka na          wycieczkę.

            c) Nauczyciel powiadamia o terminie planowanej wycieczki dyrektora.

            d) Przed wycieczką (zwłaszcza kilkudniową) nauczyciel organizuje zebranie,                              na którym zapoznaje rodziców z planem i regulaminem wycieczki.

            e) Na godzinie wychowawczej nauczyciel przedstawia poszczególne punkty        regulaminu      uczestnika wycieczki, zwraca szczególną uwagę na bezpieczne            zachowanie  w różnych          miejscach.

            f) Rodzice dzieci po zapoznaniu z regulaminem wycieczki potwierdzają ten fakt             podpisem na             regulaminie uczestnika wycieczki.

            g) Najpóźniej na tydzień przed planowanym wyjazdem, nauczyciel dostarcza dyrektorowi         szkoły wypełnioną kartę wycieczki oraz listę jadących dzieci (2 egzemplarze).

            h) Nauczyciel w czasie wycieczki sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi.

            i) Na początku wycieczki sprawdza listę obecności, kontroluje liczebność grupy                          w czasie zwiedzania oraz po przybyciu do autokaru.

 

Załączniki:

- Regulamin uczestnika wycieczki    

§6

                                                                                                                                                                                1. Procedura postępowania dotycząca zwalniania uczniów na zawody, konkursy i inne imprezy.

1.Nauczyciel organizujący wyjście sporządza w 2 egzemplarzach imienną listę uczestników,

uwzględniając na niej cel wyjścia, czas wyjścia i powrotu.

2.Przedstawia sporządzoną listę uczestników dyrekcji szkoły i pozostawia w sekretariacie szkoły.

3.Organizator imprezy zapoznaje z listą wychowawcę klasy danego ucznia, który podpisem potwierdza zwolnienie ucznia z lekcji, odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym symbolem zw.(zwolniony).

4.W przypadku wyjść zbiorowych uczniowie, którzy nie uczestniczą w imprezie z różnych przyczyn,               a są tego dnia w szkole, pozostają pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły.               

§7

                                                                                                                                                                           1. Procedura postępowania dotycząca samowolnego opuszczania zajęć lub szkoły przez ucznia.

1.W przypadku, gdy uczeń samowolnie opuszcza lekcję, nauczyciel prowadzący zajęcia po stwierdzeniu nieobecności niezwłocznie powiadamia pedagoga szkolnego, a w razie jego nieobecności dyrektora szkoły.

2.Pedagog lub dyrektor szkoły zobowiązany jest ustalić miejsce pobytu ucznia w czasie nieobecności na zajęciach.

3.Jeżeli uczeń nie przebywa na terenie szkoły, pedagog lub dyrektor natychmiast powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o zdarzeniu. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości kontaktu   z rodzicami i ustalenia miejsca pobytu ucznia zawiadamia policję.

4.Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przeprowadza rozmowę  z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. Zobowiązuje ucznia do zaniechania samowolnego opuszczania zajęć, rodziców do kontrolowania frekwencji dziecka. Ustala                 z rodzicami strategię postępowania. Sporządza notatkę ze spotkania.  

 

§8

                                                                                                                                                                             1. Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze szkoły.

1) Opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły i z powrotem powinni sprawować rodzice (opiekunowie prawni) lub upoważnione przez nich – na piśmie – osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba, która może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka musi mieć 18 lat, w innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice.

2) Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców pisemną deklarację, określającą sposób powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych w kl. I - III.

3) Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.

4) W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość, należy;

a) niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły,

b) nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły,

c) wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka,

d) jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzić odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod wpływem alkoholu, należy wezwać policję. Nauczyciel sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia                     i podjętych działań.

5) W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy:

a) niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami),

b) zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub innego rozwiązania problemu,

c) po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić policję.

d) nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

6) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.

7) Takie same zasady obowiązują w sytuacji, gdy rodzic (opiekun) chce z uzasadnionych powodów zabrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych.

§9

                                                                                                                                                                            1. Procedura korzystania z przejazdów „zamkniętymi kursami autobusowymi”.

1) Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, porządek i kulturę zachowania podczas przejazdów są:

a) opiekun dowożonych uczniów,

b) kierowca autobusu,

c) wszyscy przewożeni uczniowie.

2) Odpowiedzialność za uczniów oczekujących na odjazd autobusu z miejsca zamieszkania ponoszą rodzice lub prawny opiekun.

3) Dzieci oczekujące powinny przebywać wyłącznie na chodniku lub poboczu jezdni, możliwie jak najdalej od utwardzonej nawierzchni drogi, zachowywać porządek i spokój na przystanku.

4) Drzwi do autobusu (po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu) powinien otwierać od zewnątrz jeden z najstarszych oczekujących uczniów.

5) Podczas wejścia uczniowie obowiązani są zachowywać spokój i kulturę w stosunku do innych podróżnych.

6) Do autobusu należy wchodzić pojedynczo- wyłącznie przednimi drzwiami.

7) Bezpośrednio po wejściu należy zająć wolne miejsce siedzące.

8) Przed ruszeniem autobusu kierowca lub opiekun sprawdzają czy drzwi są zamknięte.

2. W autobusie zabronione jest chodzenie i wstawanie z miejsca podczas jazdy.                                   1) W autobusie obowiązuje spokój i kultura zachowania oraz cisza.                                                                2) Uzasadnioną potrzebę zatrzymania się należy zgłosić opiekunowi lub kierowcy.                              3) W czasie jazdy zabronione jest picie napojów i spożywanie posiłków.                                            4) Wszelkie odpadki należy umieścić w koszu autobusu lub zabrać je ze sobą.                                     5) Za dokonane podczas przejazdu przez uczniów zniszczenia odpowiedzialność materialną                 ponoszą rodzice lub prawny opiekun.                                                                                                              6) Wysiadanie z autobusu następuje za zgodą opiekuna lub kierowcy, przednimi drzwiami pojedynczo w sposób bezpieczny i spokojny.                                                                                 7) Wysiadanie tylnymi drzwiami może odbywać się wyłącznie w obecności opiekuna przy drzwiach.                                                                                                                                              8) Dzieci klas „0” są pod stałym nadzorem opiekuna dowożonych dzieci od chwili przekazania dziecka przez rodzica lub prawnego opiekuna na przystanku.

9) Opiekun dowożonych dzieci osobiście zaprowadza dzieci klas „0” do sali i oddaje pod opiekę wychowawcy, po zakończonych zajęciach odbiera dziecko i sprawuje opiekę do momentu przekazania rodzicowi lub prawnemu opiekunowi.

 

           

 

§10     

Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

                                                                                                                                                              1. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej                   i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego.

2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności                         i rozwiązania problemów szkolnych ucznia.

3. Nauczyciel informuje rodzica o istniejących trudnościach i zapoznaje go ze swoim planem działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica do rzetelnej współpracy.

4. Nauczyciel opracowuje plan naprawczy w celu przezwyciężenia trudności ucznia wraz                  z pisemnym zobowiązaniem dla rodzica.

5. Dyrektor we współpracy z wychowawcą klasy przeprowadza diagnozę problemów wychowawczych i emocjonalnych ucznia.

6. Wychowawca występuje do rodzica o zgodę na przeprowadzenie badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rzetelnie informując rodzica o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia.

7. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań w poradni, a dotyczącego ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych, nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą dotyczącą postępowania z uczniem agresywnym.

8. Na najbliższej konferencji Rady Pedagogicznej nauczyciel szczegółowo zapoznaje członków Rady o zaistniałym problemie i przedstawia podjęte działania.

 

 

 

                                                                       §11                                                                                                                                                                                                                              1. Procedura postępowania w przypadku złamania zakazu używania telefonów komórkowych  w czasie lekcji.

1) W czasie lekcji obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Złamanie zakazu używania telefonów komórkowych obejmuje: inicjowanie i odbieranie połączeń, wysyłanie                             i odbieranie wiadomości sms, mms i innych, nagrywanie i odtwarzanie, fotografowanie.

2) W przypadku stwierdzenia, iż uczeń złamał zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas zajęć lekcyjnych, nauczyciel żąda od ucznia łamiącego zakaz, wyłączenia telefonu oraz przekazania go nauczycielowi.

3) Nauczyciel dokonuje w zeszycie uwag notatki informującej o zdarzeniu.

4) Nauczyciel informuje ucznia o sposobie odebrania telefonu przez rodziców.

5) Nauczyciel interweniujący przekazuje telefon do sekretariatu szkoły bądź wychowawcy klasy. Rodzic może odebrać telefon z sekretariatu szkoły bądź na spotkaniu z wychowawcą.

6) W przypadku odmowy przekazania telefonu przez ucznia, nauczyciel dokonuje w zeszycie uwag notatki informującej o zdarzeniu, informuje ucznia o możliwości obniżenia oceny                   z zachowania; wychowawca zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców ucznia.

7) Nagminne łamanie zakazu używania telefonów komórkowych w czasie lekcji ma wpływ na ocenę   z zachowania.

 

Rozdział III

Procedury postępowania nauczyciela podczas wypadku

§1

1. Jeśli zdarzy się wypadek uczniowi w obiekcie szkoły w czasie zajęć lub podczas przerwy, każdy nauczyciel, który jest świadkiem zdarzenia natychmiast doprowadza poszkodowanego do gabinetu pielęgniarki a w razie konieczności wzywa pielęgniarkę na miejsce wypadku, zawiadamia rodziców/ prawnych opiekunów i Dyrektora szkoły o zajściu.

2. Jeśli zachodzi potrzeba sam wzywa pogotowie ratunkowe lub pozostawia decyzję pielęgniarce szkolnej.

9. Jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin.

4. Jeśli wypadek zdarzy się w godzinach wieczornych (np. w czasie dyskoteki klasowej), gdy nie ma Dyrekcji szkoły i pielęgniarki, nauczyciel sam podejmuje decyzje (np. o udzieleniu pierwszej przedmedycznej pomocy, o wezwaniu pogotowia, wezwaniu policji itp.), postępując zgodnie z zasadami bhp i obowiązującymi procedurami oraz informuje o tym Dyrektora szkoły (telefonicznie).

5. Bezwzględnie informuje o zajściu rodziców ucznia, który uległ wypadkowi.

6. Jeśli wypadek zdarzy się w czasie wycieczki ”zielonej szkoły” wszystkie decyzje podejmuje kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

 

§2

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia, nie wymagającego interwencji lekarza (powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia, itp.).

 

1. Po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do gabinetu higienistki szkolnej celem udzielenia pierwszej pomocy. Ucznia, który uległ wypadkowi o charakterze lekkim, odprowadzić może inny uczeń lub pracownik obsługi szkolnej.

2. W razie nieobecności higienistki ucznia należy odprowadzić do sekretariatu szkoły, gdzie pomocy udziela osoba mająca przeszkolenie w tym zakresie.

3. O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora szkoły lub jego zastępcę.

4. Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi, nauczyciel natychmiast wycofuje je z użytkowania.

5. Osoba udzielająca pierwszej pomocy powinna upewnić się, czy uczeń nie jest chory na hemofilię lub cukrzycę, bądź inną chorobę mogącą w połączeniu z urazem stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia.

6. Zdarzenia powyższe nie wymaga wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu powypadkowego.

§3

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym

 

1. W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia.

2. Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa na jego miejsce policję oraz dyrektora szkoły lub jego zastępcę.

3. Dyrektor szkoły lub jego zastępca informuje o zdarzeniu policję, rodziców (opiekunów prawnych),organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego (Kuratorium).

4. Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było możliwe pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia.

5. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły lub jego zastępca powołuje komisję badającą przyczyny jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.

6. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej.

 

§4

 

Procedura udzielania uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej

 

1. Pierwszej pomocy przedlekarskiej udziela uczniom głównie wykwalifikowana higienistka szkolna.

2. Pod nieobecność wykwalifikowanej higienistki szkolnej pomocy uczniom udziela wychowawca klasy, nauczyciel prowadzący zajęcia lub inny pracownik szkoły.

3. Pierwsza pomoc przedlekarska w przypadku osób nie posiadających kwalifikacji medycznych ogranicza się do wykonania opatrunku, ułożenia dziecka w odpowiedniej pozycji, wykonania sztucznego oddychania oraz masażu serca, niedopuszczenia do sytuacji zagrożenia życia.

4. W sytuacji udzielania pomocy przez nauczyciela prowadzącego w tym samym czasie zajęcia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze z większą grupą uczniów jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych uczniów.                                                                                                                            5. W przypadku małej skuteczności udzielanej pomocy należy bezzwłocznie poinformować dyrektora lub zastępcę dyrektora szkoły. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba natychmiast powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia oraz w razie konieczności, pogotowie ratunkowe.                           6. Po przybyciu do szkoły rodzice (opiekunowie prawni) lub lekarz pogotowia ratunkowego przejmują odpowiedzialność za dziecko. Szkoła udziela tym osobom wszelkiej koniecznej pomocy.                                                                                                                                                                 Rozdział IV                                                                Procedury interwencyjne wobec dzieci i młodzieży                                  zagrożonej uzależnieniem                                                                                      §1

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, pali papierosy, używa alkoholu lub innych środków odurzających, bądź przejawia inne zachowania świadczące  o demoralizacji, nauczyciel podejmuje następujące kroki:

1) Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.

2) Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, sporządza notatkę    o zdarzeniu oraz podjętych działaniach.

3) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami w obecności pedagoga szkolnego oraz z uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.

4) Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal                                 z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia     o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub policję.

2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, niezwłocznie podejmuje następujące kroki:

1) Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

2) Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

3) W razie konieczności wzywa lekarza w celu ewentualnego udzielenia pomocy medycznej.

4) Zawiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, przewiezieniu do placówki służby zdrowia lub przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia  i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki.

5) Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia, który jest pod wpływem alkoholu, odmawiają przyjścia do szkoły.

6) W każdym przypadku, gdy uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia                o tym policji lub Sądu Rodzinnego.

 

3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk podejmuje następujące kroki:

1) Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

2) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję.

3) Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, niezwłocznie podejmuje następujące kroki:

1) Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) żąda od ucznia, aby przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej

oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów, budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

2) O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia       i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3) W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież                   i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

4) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami .

 

Rozdział V

Procedury interwencyjne w sytuacji zaistnienia przemocy, kradzieży i niszczenia mienia

§1

1. Procedura postępowania nauczyciela, gdy dziecko jest sprawcą przemocy w szkole.

1) Nauczyciel stanowczo reaguje na agresywne zachowanie, doprowadza do jego przerwania, rozdziela i odizolowuje sprawcę i ofiarę. W uzasadnionych sytuacjach spisuje zeznania dzieci-świadków, które mogą być pomocne w przekazaniu rodzicom sprawozdania o udziale ich dziecka w krzywdzeniu kolegów.

2) Zgłasza przypadek do wychowawcy, pedagoga, dyrektora.

3) Wzywa rodziców ucznia – sprawcy przemocy, informuje ich o możliwych konsekwencjach prawnych oraz wynikających z regulaminu szkoły.

4) Wychowawca udziela uczniowi upomnienia. Nauczyciel lub wychowawca odnotowują zajście   w zeszycie uwag, dzienniku.

5) Jeśli pojedyncze uwagi i upomnienia nie dają efektu, a uczeń jest wciąż agresywny                     i stosuje przemoc, należy podjąć cykliczne rozmowy z uczniem oraz obserwację zachowania ucznia przez nauczycieli uczących oraz odnotowywać spostrzeżenia w zeszycie uwag. Należy zaproponować rodzicom ucznia skorzystanie ze specjalistycznej pomocy oraz poinformować o możliwości powiadomienia Sądu Rodzinnego. W sytuacji braku zainteresowania ze strony rodziców należy powiadomić Sąd Rodzinny.

6) Przez cały czas wychowawca powinien nagradzać pozytywne zachowania ucznia (zauważać, doceniać, chwalić).

7) Gdy ma miejsce zdarzenie o szczególnie drastycznym przebiegu (bójka, rozbój, uszkodzenie ciała) wychowawca informuje pedagoga lub dyrektora. Dyrektor szkoły wzywa do szkoły rodziców   i powiadamia policję.

 

2. Procedura postępowania nauczyciela, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji.

1) Nauczyciel reaguje słownie i stanowczo, informuje ucznia o łamaniu przez niego regulaminu szkoły i wynikających stąd konsekwencjach.

2) Wzywa innego pracownika szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, informuje pedagoga lub dyrektora o zaistniałej sytuacji.

3) Telefoniczne wzywa rodziców i rozmawia na temat trudności dziecka oraz ewentualnej możliwości pomocy, a także o konsekwencjach wynikających z ZWO.

4) Sporządza notatkę z przebiegu zdarzenia.

5) W dalszym ciągu obserwuje zachowanie ucznia.

3. Procedura postępowania nauczyciela w sytuacji innych zachowań uczniów, które, zagrażają bezpieczeństwu ich samych lub innych osób (autoagresja, mówienie                            o samobójstwie, wyrażanie gróźb pod adresem kolegów i nauczycieli, kontakt z pornografią, posiadanie niebezpiecznych narzędzi, środków pirotechnicznych, itp.)

1) W przypadku stwierdzenia niepokojących lub niezrozumiałych zachowań ucznia, zagrażających jego bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób, nauczyciel niezwłocznie powiadamia wychowawcę klasy.

2) Wychowawca informuję pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, sporządza notatkę dotyczącą zdarzenia. W razie potrzeby zapewnia bezpieczeństwo uczniowi do czasu przekazania go rodzicom.

3) Wychowawca wzywa rodziców do szkoły lub w razie konieczności natychmiast kontaktuje się z nimi osobiście. Wspólnie z pedagogiem przeprowadza rozmowę z rodzicami, która powinna zakończyć się ustaleniem dalszego postępowania z uczniem.

4) Jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa szkoła powiadamia policję, natomiast jeśli analiza sytuacji dziecka wskazuje na zaniedbanie rodziców lub jego demoralizację, szkoła przekazuje odpowiednią informację do Sądu Rodzinnego.

 

4. Procedura postępowania w przypadku przyjścia do szkoły ucznia z urazami wskazującymi na przemoc fizyczną w domu.

1) Jeżeli nauczyciel zauważy lub uczeń zgłosi mu po przyjściu do szkoły urazy (złamania, stłuczenia, zasinienia, zranienia itp.) stwarzające podejrzenie, że powstały one w czasie pobytu ucznia w domu, postępuje w następujący sposób:

a) zapewnia uczniowi bezpieczne warunki, opiekę i wsparcie osoby dorosłej,

b) powiadamia wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły,

c) wspólnie z wychowawcą, pedagogiem lub dyrektorem wysłuchuje relacji ucznia,

d) wspólnie z innymi osobami (higienistka, wychowawca, pedagog lub dyrektor) ocenia stan ucznia               i ewentualnie udziela mu niezbędnej pomocy lub wzywa pomoc medyczną,

e) powiadamia policję i w razie potrzeby uczestniczy w niezbędnych czynnościach                    (ew. obdukcja, rozmowa z uczniem, przewiezienie do pogotowia opiekuńczego), nauczyciela może zastąpić wychowawca ucznia lub pedagog,

f) powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia.

2) Podobny tryb postępowania obowiązuje również w sytuacji, gdy uczeń zgłasza,                        iż doświadczył w domu innego rodzaju przemocy i odmawia powrotu do domu lub informuje nauczyciela, że rodzice (opiekunowie) są pod wpływem alkoholu i nie mogą wykonywać czynności opiekuńczych wobec ucznia.

 

5. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży lub niszczenia mienia przez ucznia.

1) W przypadku zgłoszenia kradzieży lub zniszczenia mienia sprawą zajmuje się nauczyciel, któremu kradzież lub zniszczenie zgłoszono.

2) Nauczyciel ustala okoliczności zdarzenia, powiadamia pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły oraz prowadzi we współpracy z pedagogiem postępowanie wyjaśniające                              z zachowaniem nietykalności osobistej ucznia.

3) Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba wzywa rodziców ucznia poszkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia.

4) W czasie rozmowy rodzice zostają powiadomieni o podjętych przez szkołę działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy. Pedagog szkolny sporządza notatkę o zaistniałym incydencie.

 

 

6. Procedura postępowania w przypadku psychotycznego ucznia.

1) Osoba interweniująca nie pozostawia ucznia samego(reaguje spokojnie, łagodnie);

2) Bez rozgłosu przeprowadza ucznia w spokojne miejsce (gabinet lekarski, gabinet pedagoga);

3) Na ile to możliwe, nie rozpowszechnia w szkole informacji o zdarzeniu; informuje                     o zdarzeniu dyrekcję szkoły, wychowawcę, pedagoga;

4) Zawiadamia pogotowie ratunkowe (999, 112)

5) Nie skupia się na rozstrzyganiu, czy to jest psychoza, czy nie – pozostawiamy to lekarzom.

 

Rozdział VI

Procedura postępowania w czasie zagrożenia bombowego

§1

1. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - tel. 997 lub 112. powiadomić dyrektora szkoły, który przeprowadza ewakuację i powiadamia odpowiednie służby; w przypadku nieobecności dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia podejmuje działania leżące w gestii dyrektora.

2. Efektywność wszelkich działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie aktom terroryzmu jest pochodną skuteczności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

kraju i gotowości społeczeństwa do wspierania tych działań oraz wzajemnego zaufania                                    i odpowiedzialności za wspólne dobro.                                                                                                                3. Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym nie wolno bagatelizować ani lekceważyć.                                                                                                                                        4. Informacji takiej nie należy rozpowszechniać, gdyż jej przekazanie osobom trzecim, może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób   z zagrożonego miejsca.                                                                                                    5. Zawiadamiając Policję staraj się podać następujące Informacje                                                                  1) rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot);                                                                                                                            2) treść rozmowy z osobą przekazująca informację o podłożeniu ładunku wybuchowego;                 3) numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia;                                                                                                                                                  4) opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.                                                                                   7. Zasady zachowania się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia „bomby”:                                                                                                                                               1) Podczas działań, związanych z neutralizacją „bomby”, stosujemy się do poleceń Policji.                    2) Jak najszybciej oddalamy się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze informujemy                         o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę.                                                                                                                                                3) Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji niezwłocznie udajemy się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.                                                                                                                                                                                  PODSUMOWUJĄC – PAMIĘTAJ                                                  Zachowaj spokój i zorientuj się jak bezpiecznie opuścić niebezpieczną strefę.  Zawsze stosuj się do poleceń osób kierujących akcją ewakuacyjną lub ratowniczą               Jeżeli nie podjęto działań zapobiegawczych powiadom stosowne służby                  Nigdy nie dotykaj podejrzanych przedmiotów niewiadomego pochodzenia pozostawionych bez opieki.                                                                                                                                                                                                                                                                        Rozdział VII

                            Zasady ewakuacji ludzi z budynku szkoły

                                                                       §1

1. Miejsce ewakuacji - boisko sportowe od ulicy Polnej.                                                                2. Środki i sposoby ogłaszania alarmu o niebezpieczeństwie:                                                               1) Sygnałem alarmowym wzywającym do natychmiastowej ewakuacji są :                                    a) słowny – np. pożar, pali sięa przy ćwiczeniu: „uwaga, ćwiczebny alarm pożarowy” dźwiękowy - trzy dzwonki „krótki, długi” na przemian w krótkich odstępach czasu.                        b) Alarm może być również ogłoszony - w razie braku prądu - za pomocą dzwonka ręcznego. 3. Ewakuację należy rozpoczynać od zagrożonej części budynku, następnie ewakuujemy ludzi z najwyższej, a potem po kolei z niższych kondygnacji. Jeżeli zdarzenie powstanie na I piętrze ewakuację można rozpocząć równocześnie na I piętrze i parterze.                                               4. Warunki ewakuacji przy wykorzystaniu dróg komunikacji ogólnej                                            1) W przypadku pomieszczeń szkolnych należy pamiętać o tym, że nie wolno zawężać szerokości dróg komunikacji ogólnej, tj. korytarzy, klatek schodowych, nie wolno zastawiać wyjść (drzwi) ewakuacyjnych.                                                                                                    2) Należy zapewnić możliwość natychmiastowego otwarcia wszystkich drzwi (stanowiących wyjścia ewakuacyjne) od środka.                                                                                                       5. Sposoby prowadzenia ewakuacji zorganizowanej                                                                  1) W budynku szkolnym powinna być stosowana ewakuacja zorganizowana.                                        2) Obowiązek udziału w ewakuacji - polegający głównie na sprawnym nadzorowaniu nad bezpiecznym opuszczeniem zagrożonych pomieszczeń przez uczniów - spoczywa na wszystkich pracownikach, a w szczególności na pracownikach dydaktycznych.                                        3) Chcąc prawidłowo realizować zadania ewakuacyjne każdy pracownik szkoły musi posiadać informacje na temat:                                                                                                    a) rozkładu pomieszczeń w obiekcie, dróg i kierunków ewakuacji oraz wyjść z budynku,                b) miejsc przebywania ludzi w pomieszczeniach obiektu,                                                                   c) znajomości zasad alarmowania jednostek straży pożarnej,                                                              d) rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz znajomości zasad jego użycia,                          e) usytuowania głównego wyłącznika prądu.                                                                                  6. Kierownik akcji ewakuacyjnej                                                                                                             1) Akcją ewakuacyjną kieruje Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.                     2) Kierownik akcji ewakuacyjnej w pierwszej kolejności wydaje polecenie zaalarmowania służb ratowniczych i zarządza ewakuację ludzi z budynku szkoły. Po przybyciu straży pożarnej przekazuje przybyłemu dowódcy wstępną informację, przede wszystkim na temat ewentualnych trudności z jakimi mogą się zetknąć ratownicy, oraz czy są jakieś strefy, gdzie mogą przebywać zagrożone osoby. Pozostaje do jego dyspozycji.                                                         3) Decyduje o ewentualnej ewakuacji mienia, którą prowadzi z udziałem pracowników (przed przybyciem straży, a później pod rozkazami przybyłego dowódcy).                                                 4) Do akcji ewakuacyjnej zaangażowani są wszyscy pracownicy przebywający w chwili zagrożenia w budynku.                                                                                                                 5) Akcją ewakuacyjną na poszczególnych kondygnacjach kierują strefowi kierownicy ewakuacji.                                                                                                                                              6) Strefowym kierownikiem ewakuacji jest każdy dydaktyczny pracownik szkoły, prowadzący zajęcia z dziećmi w chwili ogłoszenia alarmu o ewakuacji. Odpowiada za ewakuację swoich podopiecznych i sprawdzenie, czy wszyscy opuścili pomieszczenie.                          7) Wszystkie czynności ewakuacyjne trzeba wykonywać szybko, sprawnie, a zarazem spokojnie.                                                                                                                                            8) Ewakuację mienia należy prowadzić w przypadku jego dużej wartości, gdy stwarza dodatkowe zagrożenie, lub utrudnia prowadzenie działań.                                                                          9) W przypadku kiedy ogień lub dym uniemożliwia bezpieczne opuszczenie któregoś                     z pomieszczeń budynku należy udać się do najbardziej oddalonego od źródła pożaru miejsca, zamknąć i uszczelnić drzwi, a następnie otworzyć okno, wezwać pomoc i spokojnie oczekiwać na jej przybycie. Zamoczona w wodzie i przytknięta do ust tkanina ułatwi oddychanie w atmosferze dymu. W dolnych partiach /przy podłodze/ zawsze jest największa ilość tlenu, dlatego w strefie zadymienia należy starać się poruszać jak najniżej poziomu podłogi.

7. Obowiązki uczestników ewakuacji

 

1) OSOBA, KTÓRA PIERWSZA ZAUWAŻY POŻAR LUB INNE ZAGROŻENIE - udaje się do sekretariatu, gdzie powiadamia Dyrektora Szkoły i skąd alarmuje Państwową Straż Pożarną, ewentualnie Pogotowie Ratunkowe, Policję, Pogotowie Energetyczne, korzystając z umieszczonych przy telefonie numerów alarmowych. Pozostaje do dyspozycji dyrektora.

2) DYREKTOR - po otrzymaniu informacji o pożarze, lub innym zagrożeniu poleca podległemu personelowi wykonać następujące czynności:

a) umówionym sygnałem dźwiękowym lub głosem ogłosić alarm, który jest sygnałem do podjęcia przez podległy personel i uczniów czynności ewakuacyjnych,

b) przystąpić do ewakuacji szkoły.

3) NAUCZYCIELE - wychodzą na korytarz i upewniają się czy pożar powstał na „ich” kondygnacji. Jeżeli prowadzą zajęcia na parterze lub na kondygnacji, na której powstał pożar przystępują n a t y c h m i a s t do ewakuacji uczniów.

a) Jeżeli prowadzą zajęcia niż wyżej wymienione, po sprawdzeniu natężenia ruchu na korytarzu i klatce schodowej, samodzielnie podejmują decyzję o momencie rozpoczęcia ewakuacji.  Są odpowiedzialni za ład i porządek w czasie ewakuacji.

b) Sprawdzają, czy wszyscy opuścili pomieszczenia.

c) Uczniów wyprowadzają na boisko szkolne, gdzie sprawdzają czy kogoś nie brakuje,                    a następnie składają meldunek dyrektorowi - kierownikowi ewakuacji.

4) UCZNIOWIE:

a) przerywają naukę;

b) ustawiają się parami w klasie;

c) czekają na znak opiekuna, zezwalający na opuszczenie sali lekcyjnej (pomieszczenia);

d) podporządkowują się poleceniom pracowników szkoły dot. spokojnego opuszczenia obiektu, gromadzą się na wyznaczonym boisku (miejscu zbornym) całą grupą klasowąi pomagają w szybkim sprawdzeniu stanu osobowego,

e) nie przeszkadzają jednostkom ratowniczym w prowadzeniu działań, poprzez pozostawanie w miejscu wyznaczonym do ewakuacji, czyli na szkolnym boisku.

f) Uczniów pierwszego rocznika na pierwszym spotkaniu należy zapoznać z zasadami postępowania     w razie pożaru i przeprowadzić ćwiczenia polegające na opuszczeniu budynku wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi i sprawdzeniu stanu osobowego.

5) PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY:

a) otwierają wszystkie wyjścia ewakuacyjne, udają sie do drzwi wyjściowych, gdzie kierują wszystkich ewakuowanych na zewnątrz budynku. Czuwają nad porządkiem w trakcie ewakuacji;

b) pomagają nauczycielom w ustaleniu, czy wszyscy uczniowie opuścili szkołę, sprawdzają pomieszczenia sanitarne, socjalne i pomocnicze;

c) próbują gasić pożar za pomocą gaśnic lub hydrantów wewnętrznych;

d) pozostają do dyspozycji kierownika ewakuacji, czyli Dyrektora Szkoły.

§2

1. Pomieszczenia szkolne należy opuszczać wg ustaleń zawartych we wdrożonej w życie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz zgodnie z Planem Ewakuacyjnym szkoły:

1) dzieci przebywające w sali gimnastycznej wyjściem ewakuacyjnym od strony boiska szkolnego,

2) osoby przebywające w kuchni, wyjściem od strony ul. Wieluńskiej,

3) osoby przebywające w stołówce, świetlicy sali nr 10, 11 wyjściem od stronyul. Wieluńskiej,

4) osoby z pomieszczeń administracyjnych, pokoju pielęgniarki wyjściem głównym,

5) osoby z pokoju nauczycielskiego, biblioteki wyjściem głównym

6) sale nr 24, 27, 30, 32, 33,35, 36 wyjściem głównym

7) sale nr 22, 38, 39, 40 wyjście od strony ul. Wieluńskiej

8) Przedszkole: grupy (3-latki, 6-latki) wyjście od strony boiska szkolnego, grupy (4-latki, 5-latki) wyjście od strony ul. Wieluńskiej

2. Po opuszczeniu budynku szkoły należy kierować się na boisko od strony ulicy Wieluńskiej,w odległości zapewniającej bezpieczeństwo.

1) Po przybyciu jednostek straży pożarnej, lub innych służb (w zależności od charakteru zagrożenia) wszyscy podporządkowują się przybyłemu dowódcy. W przypadku pożaru, jeżeli jego źródło jest niewielkie należy w pierwszej kolejności, niezwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru wykorzystując gaśnice ustawione na korytarzach budynku oraz hydranty wewnętrzne. Podczas korzystania z hydrantów należy pamiętać o konieczności wyłączenia dopływu prądu na przeciwpożarowym wyłączniku prądu.

2) Po ogłoszeniu ewakuacji - należy zabrać ze sobą najcenniejsze materiały (rzeczy lub dokumentację, dziennik lekcyjny). Jeżeli sytuacja na to pozwala - mogą zostać zabrane rzeczy osobiste: okrycia wierzchnie, tornistry, plecaki, torby, itp.

 

Rozdział VIII

 

Powinności nauczyciela w przypadku zagrożenia pożarowego

 

§1

1. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa                i higieny w publicznych     i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r.Nr 6, poz. 69).

2. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów ze szkolnym regulaminem ppoż., a w szczególności z:

a) zasadami postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i drogowego,

b) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia,

c) planami ewakuacyjnymi, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych i zasadami zachowania się   w czasie ewakuacji (także próbnej),

3. Każdy wychowawca zapoznaje uczniów z w/w zasadami na pierwszym spotkaniu z nimi            w danym roku szkolnym, co uczniowie potwierdzają swoim podpisem.

4. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 10.06.2003 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121 poz. 1138), który stanowi, iż:

1) Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

2) Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.           

Rozdział IX

Zachowanie, postępowanie osób przebywających na terenie szkoły w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych (np. ferie, wakacje itp.)

§1

1. Osoby znajdujące się na terenie szkoły (np. na boiskach) w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych ponoszą osobistą odpowiedzialność za swoje zachowanie i sytuacje wynikłe               z tego zachowania.

2. W/w osoby ponoszą również odpowiedzialność za zniszczenia mienia szkolnego                    (np. bramek, ścian budynku szkoły itp.).

3. Każdy korzystający z terenu i obiektów szkoły zobowiązany jest postępować zgodnie                  z zasadami bezpieczeństwa, zachować ostrożność i stosować się do regulaminów umieszczonych na tym terenie.

4. W razie wypadku osoba będąca świadkiem zdarzenia jest zobowiązana do udzielenia pierwszej pomocy.

5. Jeżeli szkoła jest otwarta można skorzystać z telefonu znajdującego się w sekretariacie.

6. Wychowawcy przekazują powyższą informację uczniom i rodzicom na początku roku szkolnego.