Home Dokumenty

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ruścu

 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI

WYCIECZEK SZKOLNYCH

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia wstępne

 

1.      Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki jest organizowana w ramach zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

2.      W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoły mogą współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

3.      Działalność ta obejmuje następujące formy:

a)      wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego albo programu nauczania, w ramach jednego lub kilku przedmiotów,

b)      wycieczki krajoznawczo – turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i specjalistycznych umiejętności,

c)      specjalistyczne wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania specjalistycznego i kondycyjnego.

4.      Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

a)      poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;

b)      poznawanie kultury i języka innych państw;

c)      poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;

d)     wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;

e)      upowszechnienie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;

f)       upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej;

g)      poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie;

h)      przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, a szczególnie w ramach profilaktyki uniwersalnej;

i)        poznawanie zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach.

 

 

ROZDZIAŁ II

Organizacja wycieczek

 

1.      Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

2.      Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności uczniów, wymaganych podczas wycieczki.

3.      W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

4.      Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności.

5.      Wycieczka musi być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki.

6.      Osobą odpowiedzialną za organizację oraz prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki.

7.      Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje dyrektora lub wicedyrektora o jej założeniach organizacyjnych.

8.      Kierownik wycieczki przedstawienia dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.

a)      na 3 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku wycieczek do 100 km,

b)      na 6 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku wycieczek powyżej 100 km.

9.      Dokumentacja wycieczki zawiera:

a)      kartę wycieczki z jej harmonogramem ( zał. nr 1);

b)      listę uczestników wycieczki zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia (zał. nr 2);

c)      pisemne zgody rodziców (zał. nr 3);

d)     deklaracja przestrzegania regulaminu przez uczestników wycieczki  (zał. nr 4);

e)      rozliczenie kosztów wycieczki należy przedłożyć w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu wycieczki (zał. nr 5).

10.  Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor przez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników.

11.  Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.

12.  W przypadku wycieczki organizowanej za granicą:

a) dyrektor szkoły jest zobowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny przekazując kartę wycieczki;

b) szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów;

c) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.

13.  Kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdy i zakwaterowania.

 

ROZDZIAŁ III

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek

 

1.      Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom. Opieka ma charakter ciągły.

2.      Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek szkolnych są kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.

3.      W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.

4.      Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.

5.      Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę może być plac szkolny lub inne, bezpieczne miejsce ( parking), skąd uczniowie udają się do domu.

6.      Na wycieczce organizowanej poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 30 uczniów.

7.      Na wycieczce udającej się poza teren szkoły przy korzystaniu ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować jedna osoba na grupą 15 uczniów, na wycieczce w góry opiekę sprawuje jedna osoba nad grupą do 10 uczniów.

8.      Liczebność grupy każdorazowo ustala kierownik wycieczki z dyrektorem szkoły.

9.      Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m. mogą prowadzić jedynie przewodnicy turystyczni posiadający wymagane uprawnienia do prowadzenia wycieczek po określonym terenie.

10.  Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych należy wycieczkę odwołać.

11.  Opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

12.  Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.

13.  Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem do następstw nieszczęśliwych wypadków.

14.  W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

 

ROZDZIAŁ IV

Obowiązki kierownika wycieczki

 

1.       Opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki oraz wypełnienie karty wycieczki.

2.       Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Dyrektora szkoły dokumentacji wycieczki oraz jej terminowe rozliczenie.

3.       Opracowanie i zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz zasadami bhp wszystkich jej uczestników.

4.       Zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie.

5.       Nadzór nad zaopatrzeniem uczestników wycieczki w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.

6.       Określenie zadań dla opiekunów oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

7.       Podział zadań wśród uczestników wycieczki.

8.       Przygotowanie projektu planu finansowego wycieczki oraz przedstawienie go rodzicom do akceptacji.

9.       Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.

10.   Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki.

11.   Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu (dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki są przechowywane do końca roku szkolnego).

 

ROZDZIAŁ V

Obowiązki opiekuna

 

1. Sprawowanie opieki na powierzonymi mu uczestnikami wycieczki.

2. Współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

3. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4. Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zdań.

5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

Ramowy regulamin wycieczki. Obowiązki i prawa uczestników wycieczki

 

1.      Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do:

a)      dostarczenia pisemnego oświadczenia rodziców organizatorowi wycieczki w określonym terminie;

b)      ubrania się w odzież zapewniającą wygodę i bezpieczeństwo, stosownie do warunków atmosferycznych oraz przygotowanie pomocy wskazanych przez nauczyciela (bilet, aktualna legitymacja szkolna itp.);

c)      punktualnego stawienia się na miejsce zbiórki;

d)     przestrzegania postanowień statutu szkoły, obowiązujących zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej;

e)      respektowania poleceń nauczyciela prowadzącego wycieczkę;

f)       niezwłocznego informowania nauczyciela o ewentualnych dolegliwościach lub złym samopoczuciu;

g)      pozostawienia w czystości miejsc, w których przebywał;

h)      przestrzegania regulaminu placówki w miejscu zakwaterowania.

2.      Uczestnik ma prawo:

a)      uczestniczyć w wycieczce szkolnej;

b)      korzystać z programu wycieczki.

3.      Uczestnikowi zabrania się:

a)      samowolnego oddalania się od grupy;

b)      palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania narkotyków;

c)      utrudniania prowadzenia wycieczki (spóźnianie się, łamanie zasad bezpieczeństwa, niewłaściwe zachowywanie się w środkach komunikacji);

d)     utrudniania współuczestnikom korzystania z programu wycieczki.

4.      Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu.

5.      W sprawach nie uregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły, rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.

6.      Zmian w regulaminie dokonuje jedynie dyrektor szkoły.

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

 

1.      Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora. Listę tych osób kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.

2.      Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki.

3.      Ramowy regulamin wycieczki określony Rozdziałem VI lub jego rozszerzenie podpisują wszyscy uczestnicy wycieczki.

4.      Regulamin wycieczki jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

5.      Traci moc regulamin wycieczki zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 20 listopada 2007r.