Home Dokumenty

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI                    W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM  W RUŚCU

 

Rok szkolny  2018/2019

Podstawy prawne: 

 

 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r;.

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. nr 61 poz.624 z późniejszymi zmianami);

 3.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.;

4. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r.;

5. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.  ;

6. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii,  z dnia 1997 r.;

7. Rozporządzenie RM z dn. 22.03. 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 (Dz. U. Nr 78 poz. 428)

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 51 poz. 458z póź. zmianami) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2013 r.. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532);

10. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), art. 60 ust. 3 pkt 1.

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia31.01.2003 r. w sprawie działań wychowawczych i zapobiegawczej działalności dzieci i młodzieży uzależnionej (Dz. U. Nr 26 poz. 226)

 

Szkolny program profilaktyczno - wychowawczy  obejmuje działania zmierzające do ochrony uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych,  zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielania wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Działania programu prowadzą do ograniczenia i eliminowania zachowań ryzykownych młodzieży, wzmocnienia czynników chroniących przed zagrożeniami, kształtowania prawidłowych relacji międzyludzkich, budzenia aspiracji życiowych i  przeciwdziałania bierności społecznej.

Szkolny program profilaktyczno - wychowawczy dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów naszej szkoły oraz potrzeb środowiska wychowawczego. Zawiera wniosek z ewaluacji za miniony rok szkolny oraz uwzględnia wytyczne MEN. Adresatami działań są uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.

Realizacja programu przyniesie efekty w postaci podniesienia świadomości uczniów, przyczyni się do nabycia przez nich praktycznych umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami w otaczającym świecie.

Program będzie poddany ewaluacji w czerwcu każdego roku szkolnego celem oceny jego realizacji i wprowadzenia modyfikacji.

Cele główne programu:

 

1. Podejmowanie działań antydyskryminacyjnych.

2.Ochrona i promocja zdrowia oraz rozbudzanie świadomości ekologicznej.

3.Przeciwdziałanie uzależnieniom.

4.Diagnoza zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychotropowych i dopalaczy.

5.Przeciwdziałanie agresji i przemocy - aktywizacja społeczności szkolnej i jej środowiska w zakresie reagowania na przejawy przemocy i przeciwstawiania się jej.

6.Indywidualizacja pracy wychowawczej z uczniem.

7.Dokonać modyfikacji procedur postepowania wobec uczniów w sytuacjach problemowych.

8. Rozwijanie zdolności uczniów.

9. Dbałość o kulturę słowa.

10. Kształtowanie postaw patriotycznych  i kulturalnych.

11. Wspieranie uczniów z trudnościami w nauce.

12.Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole -  zapewnienie bezpieczeństwa członkom społeczności szkolnej

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

1. Promocja zdrowia- budzenie odpowiedzialności za własne zdrowie

 • promowanie wzorców zdrowego trybu życia (zdrowe odżywianie się, aktywność ruchowa, wolność od nałogów) ;
 • wskazanie sposobów radzenia sobie z napięciem emocjonalnym;
 • motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą;
 • kształtowanie świadomości na temat zmian zachodzących w procesie dojrzewania;
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bhp na co dzień- w szkole i poza nią ;

2. Integracja grupybudowanie dobrych relacji z rówieśnikami

 • rozwijanie umiejętności kluczowych sprzyjających integracji grupy, komunikowania się i wspólnego rozwiązywania problemów;
 • rozwijanie solidarności grupy i współodpowiedzialności za postępowanie innych;
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i właściwego wyrażania emocji, w tym empatii ;
 • uczenie odpowiedzialności za swoje słowa i postępowanie;
 • uczenie tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka;
 • kształtowanie postaw dobrego wychowania;
 • aktywne spędzanie czasu wolnego

3. Zapobieganie agresji oraz podejmowanie odpowiednich działań antydyskryminacyjnych

 • nabywanie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych stanów emocjonalnych;
 • budzenie poczucia własnej wartości ;
 • ćwiczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów ;
 • eliminowanie zachowań agresywnych – m.in. przez kierowanie agresji uczniów na inne obszary aktywności;
 • eliminowanie  zachowań związanych z demoralizacjąÂ  i przestępczością, oraz sposoby postępowania wobec uczniów;
 • doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się ;
 • kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zachowania i postawy;
 • kształtowanie postawy zrozumienia i otwartości ;
 • wyłonienie dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym

4. Profilaktyka uzależnień– przygotowanie młodzieży do życia w świecie dorosłych przez ukazanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami :

 • budzenie świadomości o przyczynach sięgania po środki uzależniające i negatywnych skutkach uzależnień;
 • uczenie dobrych wyborów i odpowiedzialności za własne decyzje;
 • pielęgnowanie klimatu zaufania do dorosłych;
 • wskazywanie sposobów radzenia sobie z własnymi problemami – także przez szukanie pomocy u osób zaufanych
 • wskazywanie wzorców i autorytetów;
 • wykształcenie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, wskazywanie alternatywy dla nudy;
 • uczenie sztuki odmawiania i niepoddawania się presji grupy;
 • uczenie się bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej, w tym rozpoznawania i przeciwdziałania cyberprzemocy;
 • podkreślanie mocnych stron ucznia i jego indywidualności – kształtowanie odporności na manipulację.

DIAGNOZA PROBLEMÓW

Na diagnozę środowiska szkolnego składają się:

 • obserwacja uczniów,
 • analiza frekwencji uczniów, 
 • analiza przeprowadzonych ankiet wśród nauczycieli, uczniów, rodziców,
 • wywiady z nauczycielami, uczniami i rodzicami,
 • analiza sytuacji wychowawczej szkoły.

Program Profilaktyki zostanie:

1. Skonsultowany z uczniami na godzinach wychowawczych.

2. Skonsultowany z rodzicami na zebraniach. 

3. Zaopiniowany i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

4. Zaopiniowany przez Radę Rodziców.                                    

Wychowawcy klas, w każdym roku szkolnym, uwzględnią w swoich planach pracy wychowawczej, zadania do realizacji zawarte w  Programie Profilaktyki, uwzględniając specyfikę prowadzonej klasy, realizację programów lub ich elementów, imprezy profilaktyczne itp. Na koniec roku szkolnego przedstawiąÂ  sprawozdanie z uwzględnieniem realizacji działań profilaktycznych.

REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

Realizatorami działań profilaktycznych na terenie szkoły są dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, przy współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka. 

1. Dyrektor/Wicedyrektor szkoły, jako realizator działań profilaktycznych:

a) dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych, ( finansuje, nadzoruje)

2.  Pedagog  jako realizator działań profilaktycznych:

a) organizuje działania i poszczególne programy profilaktyczne

b) koordynuje ich realizację 

3.    Nauczyciel – wychowawca jako realizator działań profilaktycznych:

a) podejmuje systematyczne działania profilaktyczne w odniesieniu do uczniów i rodziców,

b) jest wzorem konstruktywnych zachowań. 

4.    Rodzice/ opiekunowie jako realizatorzy działań profilaktycznych:

a) aktywnie współpracują ze szkołą,

b) biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki,

c) uczestniczą w psychoedukacyjnych spotkaniach przewidzianych w Szkolnym Programie Profilaktyki.

Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z Komendą Powiatową Policji, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pielęgniarką szkolną i innymi, w zależności od potrzeb.

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU

1. Działania profilaktyczno - wychowawcze szkoły uwzględniają: wychowanie do życia w rodzinie, promowanie zdrowego trybu życia, zapobieganie patologiom i uzależnieniom, przeciwdziałanie agresji, orientację zawodową – w zakresie wybranym do realizacji w rocznym planie pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły, planach wychowawców klas i według aktualnych potrzeb gimnazjum – w tym uczniów i rodziców;

2. Program profilaktyczno – wychowawczy obejmuje działania zintegrowane i spójne z: 

 • Statutem Szkoły
 • Szkolnym zestawem programów nauczania
 • Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

3.W działania profilaktyczno - wychowawcze włącza się każdy nauczyciel oraz inni pracownicy szkoły (pielęgniarka, pracownicy obsługi i administracji) i specjaliści z instytucji pozaszkolnych - przy szczególnym zaangażowaniu:

 • wychowawców,
 • pedagoga szkolnego
 • koordynatora ds. bezpieczeństwa,

4.Program  realizowany będzie na wszystkich zajęciach lekcyjnych, godzinach z wychowawcą oraz zajęciach pozalekcyjnych.

5. Realizacja programu zakłada:

 • pełne włączenie się w działania wychowawcze i zapobiegawcze nauczycieli, wychowawców, rodziców i wszystkich instytucji, aby prawidłowo zdiagnozować problemy młodzieży i prowadzić profesjonalne działania wychowawczo – profilaktyczne. Ustalenie jasnych i jednolitych działań profilaktyczno - wychowawczych skierowanych na młodzież;
 • umożliwienie wczesnego rozpoznawania, diagnozowania zagrożeń oraz rozwijanie strategii przeciwdziałania;
 • stwarzanie warunków, w których młodzież ma dostęp do przyjaznych i bezpiecznych grup rówieśniczych;
 • dostarczanie rodzicom i uczniom wiedzy na temat zagrożeń oraz sposobów ich przeciwdziałania;
 • kształtowanie pozytywnych postaw moralnych, społecznych i obywatelskich;
 • tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole przez wszystkich  pracowników szkoły oraz warunków do zdrowego stylu życia (uprawianie turystyki, sportu i rekreacji);
 • budowanie wzajemnego zaufania i poczucia własnej wartości u każdego ucznia;
 • zapewnienie uczniom dostępu do programów edukacyjnych, promujących wartościowy i zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu, papierosów i narkotyków.
 • respektowanie podmiotowości uczestników programu
 • poszanowanie ich godności i indywidualności  
 • ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji 
 • uwzględnianie wieku i poziomu rozwoju uczestników
 • uwzględnianie ich systemu wartości i stopnia wrażliwości

Metody i formy pracy

 • Rozmowy
 • Spotkania
 • Pogadanki
 • Dyskusje
 • Prelekcje
 • Konkursy
 • Filmy i multimedialne programy edukacyjne
 • Wycieczki
 • Warsztaty
 • Ankiety
 • Metody aktywizujące: drama, gazetka, plakat , prezentacje, konkursy, gry dydaktyczne itp.

Formy pracy : zbiorowa, grupowa, indywidualna

 

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH REALIZOWANYCH W   PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI  W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM  W RUŚCU

 

Poniżej przedstawione działania  skierowane są do uczniów ze wszystkich poziomów klas i ich rodziców. Wychowawca opracowując plan wychowawczy klasy powinien dostosować je do potrzeb swojego zespołu klasowego.

Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole

ZADANIE

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

Zapewnienie warunków bezpiecznego przebywania ucznia w szkole

 • Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach z wychowawcą nt. zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły oraz poszanowania mienia szkolnego.
 • Prawa i obowiązki ucznia zgodnie z Konstytucją RP, Konwencją Praw Dziecka (ze szczególnym naciskiem na prawo do życia, prawo do wolności, bezpieczeństwa osobistego, zakaz dyskryminacji) – prelekcja Dyrektora
 • Przypomnienie praw i obowiązków ucznia oraz praw dziecka zgodnie z obowiązującymi dokumentami prawnymi .
 • Udzielania pierwszej pomocy
 • Zorganizowanie spotkań dla rodziców z pracownikami KPP   na temat bieżących problemów
 • Zapoznanie uczniów i rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły: Statutem, Programem Profilaktyki, Programem Wychowawczym,
 • Uwrażliwienie uczniów na ważne wydarzenia w życiu rodzinnym i szkolnym(współpraca z rodzicami w ramach imprez szkolnych).
 • Nauka asertywnego rozwiązywania problemów:
 • Kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich:
 • Kontrola bezpieczeństwa poprzez monitoring (kamery) szkoły.
 • nauka umiejętnej oceny własnych zachowań,
 • umiejętność okazywania uczuć i opanowywania emocji.
 • wpajanie nawyków kulturalnego zachowania;
 • kształtowanie kultury języka;
 • promowanie postawy szacunku do siebie, innych i otoczenia.
 • poznanie zasad prawidłowej komunikacji międzyludzkiej
 • uczenie się tolerancji w stosunku do drugiego człowieka
 • uczenie się umiejętności rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy
 • rozwijanie empatii
 • poznawanie swoich mocnych stron

Wychowawcy klas

Dyrektor Szkoły,

wychowawcy

stosownie do potrzeb

Wychowawcy

 

Pedagog, , wychowawcy

 

Pedagog, przedstawiciele Policji

Wychowawcy

 

 Wychowawcy

 Pielęgniarka, nauczyciele

 

Wszyscy nauczyciele, pedagog,

 

Wszyscy nauczyciele, pedagog, Dyrektor Szkoły

Wszyscy nauczyciele i pracownicy

Przeciwdziałanie agresji i przemocy

Działania szkoły przeciwdziałające zachowaniom agresywnym i  przemocy.

 • Diagnoza zagrożenia środowiska szkolnego agresją i przemocą - ankieta dla uczniów dotycząca zagrożeń i agresji.
 • Rozpoznawanie środowiska pozaszkolnego uczniów, którzy zachowują się agresywnie
 • Wywiady domowe, konsultacje z rodzicami,
 • Ustalenie rodzaju i form pomocy, których oczekuje uczeń i jego rodzina.
 • Eliminacja i zapobieganie zjawiskom przemocy i agresji poprzez:
 1. 1.Współpracę z kuratorami sądowymi, Sądem Rodzinnym i innymi odpowiednimi Instytucjami wspomagającym rodziców i uczniózagrożonych
 2. 2.Systematyczną kontrola zeszytu kontaktów z rodzicami szczególnie uczniów sprawiających kłopoty
 3. 3.prowadzenie spotkań z rodzicami, poruszających tematykę przemocy i agresji.
 4. 4.prowadzenie lekcji wychowawczych poruszających problematykę zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi;
 5. 5.organizowanie spotkań na temat agresji i przemocy z pracownikami PPP, pedagogiem i pracownikami KPP;
 6. 6.udział młodzieży w spektaklach profilaktycznych na terenie szkoły/GOK
 7. 7.naukę świadomego przeciwstawiania się przemocy i agresji;
 8. 8.edukację prawną

Wychowawcy 

 

Pedagog ,  wychowawcy,

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog  

 

 Wychowawcy,  GKRPA, pedagog i psycholog, prac.KPP

 

 

Wychowawcy, pedagog , n-le informatyki

Pedagog, , wychowawcy, administrator strony www

Wychowawcy klas

Profilaktyka uzależnień

 Uświadomienie i poszerzenie wiedzy uczniów o szkodliwości palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz ich negatywnego wpływu na organizm człowieka.

Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie oraz  programami i grami komputerowymi.

Wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych i tabletów przez uczniów szkoły.

 • Opracowanie procedur postępowania w przypadku łamania zakazu dot. używania telefonów komórkowych i tabletów podczas zajęć i przerw.
 • Organizowanie dla uczniów klas spotkań profilaktycznych i zajęć psycho - edukacyjnych na tematy poruszające tematykę uzależnień oraz poczucia własnej wartości z  udziałem przedstawicieli różnych instytucji.
 • Podejmowanie tematyki z profilaktyki uzależnień na poszczególnych przedmiotach wg realizowanych planów
 • Teatry profilaktyczne połączone z warsztatami dla uczniów i konkursami  .
 • Prelekcje i pogadanki dla rodziców dotyczące problemu uzależnień
 • Zorganizowanie spotkań dla rodziców z pracownikami KPP na tematy bieżące.
 • Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy
 • Przestrzeganie zakazu palenia papierosów na terenie szkoły.
 • Utrwalanie zasad postępowania  w przypadku cyberprzemocy. Wskazanie oferty pomocowej.
 • Diagnoza zagrożeń zjawiska palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków

 Komisja

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, koordynator ds. dopalaczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

wychowawcy

dyrekcja, nauczyciele

 

 

wychowawcy

nauczyciele informatyki

wychowawcy

 

 

nauczyciele

nauczyciele informatyki

Działania antydyskryminacyjne

Prowadzenie działań antydyskryminacyjnych

 • Wyłonienie dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, z niepełnosprawnością, odmienną religią, otyłych oraz z rodzin  o niskim statucie ekonomicznym
 • Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów „Dyskryminacja w szkole”
 • Przygotowanie gazetki ściennej związanej z tolerancją i akceptacją inności drugiego człowieka
 • Przeprowadzenie konkursu plastycznego na plakat dot. tolerancji

 

Dyrektor, Wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele

 

Koordynator ds. bezpieczeństwa

Wychowawcy klas

 

Wychowawcy klas we współpracy z plastykiem

Nauka kontroli własnych uczuć i emocji w codziennych sytuacjach szkolnych

 • Trening  poprawnej komunikacji, stosowanie języka „JA”

Nauczyciele, wychowawcy

Pokaz technik i sposobów rozładowywania napięć, rozbrajania agresji i dyskryminacji

 • Rozładowanie napięć przez celowe dobieranie gry, zabawy, zajęć ( zajęcia rytmiczno- taneczne, teatralne, ruchowe)
 • Literatura promująca rozładowanie agresji, stresów oraz działań antydyskryminacyjnych

Nauczyciele, wychowawcy,

Bibliotekarz,

Nauczyciele świetlicy

Wyposażenie rodziców i uczniów w wiedzę z zakresu zjawiska przemocy i dyskryminacji.

 • Tematyka zajęć wychowawczych w klasach.
 • Eliminowanie zachowań agresywnych i dyskryminacyjnych przez szybką reakcję – rozmowa z rodzicem lub opiekunem prawnym

Wychowawcy, Dyrektor, koordynator do spraw bezpieczeństwa

Ochrona i promocja zdrowia

Propagowanie zdrowego stylu życia i działań ekologicznych.

 

 • Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego w formie sportowych zajęć pozalekcyjnych/SKS
 • Organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych, rajdów, wyjazdów integracyjnych.
 • Udział w akcjach zbiórki makulatury, zakrętek, baterii.
 • Lekcje wychowawcze poświęcone dbałości o zdrowie, stresowi i radzeniu sobie z nim, higienie osobistej.
 • Organizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną na temat zdrowia , higieny wieku dojrzewania.
 • Prowadzenie lekcji wychowawczych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przepisów Kodeksu Drogowego oraz z zakresu stosowania pierwszej pomocy – zapraszanie przedstawicieli instytucji kompetentnych do realizacji tematu.
 • Poruszanie na lekcjach wychowawczych i przedmiotach tematyki o konieczności ochrony środowiska i ekologii.
 • Włączanie uczniów do akcji o charakterze ekologicznym: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” itp.
 • Realizacja programów ekologicznych związanych z realizacją projektów.
 • Realizacja programu „Trzymaj Formę”.

 

Nauczyciele w-f

 

Wskazani nauczyciele

Wychowawcy

 

Pielęgniarka,

Nauczyciele

 

Nauczyciele w-f i biologii

Wychowawcy, pedagog,

 

Pedagog szkolny

Wychowawcy, nauczyciele

 

Nauczyciele wskazani przez Dyrektora

Indywidualizacja pracy wychowawczej z uczniem

Pomoc uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym

(wagary, oceny ndst., używki) i pochodzącym z rodzin patologicznych.

 • Konsekwentne stosowanie zasad WSO dotyczących Systematyczna kontrola obecności uczniów wagarujących w porozumieniu z rodzicami.
 • Podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans edukacyjnych: organizowanie pomocy koleżeńskiej, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Pomoc uczniowi w znalezieniu miejsca w grupie,  troska o rozwój zainteresowań uczniów.
 • Współpraca z rodzicami, PPP, KPP, instytucjami wspomagającymi wychowanie.
 • Organizowanie pomocy materialnej.

Pedagog, wychowawcy

 

Wychowawcy, pedagog, nauczyciele przedmiotów

Pedagog,  wychowawcy

Pedagog,  wychowawcy,

pracownicy GOPS

 

 Procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole

 

Profilaktyka i wychowanie – sposoby postepowania w sytuacjach problemowych

Przeciwdziałanie     demoralizacji

Przeciwdziałanie przestępczości

 • Przeprowadzenie działań w oparciu o dokument „Procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w ZS-P   w Ruścu ”

Dyrekcja, pedagog, nauczyciele i pracownicy szkoły

Dbałość o harmonijny rozwój intelektualny ucznia

Uczenie kultury i zasad dobrego wychowania z naciskiem na kulturę słowa w każdym aspekcie życia, przy każdej nadarzającej się sytuacji szkolnej i pozaszkolnej w oparciu o stosowane metody dyd.wych

 • Współtworzenie regulaminów klasowych
 • Zapoznanie ze wszystkimi regulaminami, systematyczne ich przypominanie
 • Wdrażanie do rzetelnego realizowania obowiązku szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem systematycznego uczęszczania do szkoły, przygotowania się do zajęć oraz czynnego w nich uczestnictwa
 • Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami ucznia zawartymi w Statucie Szkoły
 • Codzienne wdrażanie do używania form grzecznościowych i kulturalnego zachowania, eliminowanie wulgaryzmów poprzez pogadanki, przykład własny
 • Wymaganie od uczniów odpowiedniego stroju
 • Kontynuacja prowadzenia zeszytów kontaktu z rodzicami, w którym są usprawiedliwienia, nagany i pochwały
 • Tworzenie spójnego ,uzgodnionego przez szkołę i dom –systemu działań wychowawczych opartych na wspólnym świecie wartości
 • Wspólne spożywanie obiadów w stołówce szkolnej, promowanie zachowań związanych z kulturalnym spożywaniem posiłków
 • Dbałość o porządek w miejscu nauki i zabawy, stołówce i toalecie, dbałość o podręczniki i przybory szkolne – uwrażliwianie na potrzebę szacunku dla pracy drugiego człowieka.
 • Właściwe zachowanie uczniów podczas wycieczek szkolnych i zajęć terenowych.

 

Rodzice,  wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 Wszyscy nauczyciele

 

Wychowawcy, dyżurujący nauczyciele, wychowawcy świetlicy,wszyscynauczyciele

Rodzice,nauczyciele

 

 

Wychowawcy,wszyscy nauczyciele

Podejmowanie działań twórczych

i rozwijanie zdolności oraz umiejętności uczniów

 • Przygotowanie i udział uczniów w konkursach artystycznych, sportowych, wiedzy na etapie szkolnym i pozaszkolnym
 • Prowadzenie scholi, harcerstwa, PCK z elementami wiedzy o historii Polski
 • Udział uczniów klas I-III w audycjach muzycznych
 • Współpraca z GOK i Biblioteką Publiczną w Ruścu.

 

Chętni nauczyciele ,uczniowie, rodzice

 

 

J.Kieruzel, M. Jachacz

 

R. Trojanowski, nauczyciele prowadzący koła artystyczne,

rodzice

Nauczyciele organizujący różnego rodzaju konkursy, dyrekcja

 

Nauczyciele klas I-III

 

Wszyscy nauczyciele

Doradztwo zawodowe

 • Podniesienie u uczniów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dot. dalszej edukacji oraz zdolności do przyszłego zatrudnienia zgodnie z posiadanymi predyspozycjami:

- poznanie samego siebie,

- poznanie rynku edukacji i pracy,

- planowanie przyszłości zawodowej

Wybrani nauczyciele, pedagog, doradca zawodowy

Rozwijanie współpracy

z rodzicami

 • Prowadzenie zajęć otwartych podczas uroczystości szkolnych, klasowych, wycieczek
 • Opracowywanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem klasy i szkoły przez rodziców przy współpracy z nauczycielami.
 • Umawianie się na zasady kontaktów rodzic-nauczyciel
 • Prowadzenie przez nauczycieli konsultacji z rodzicami
 • Systematyczna pedagogizacja rodziców
 • Zapoznawanie rodziców ze standardami ,procedurami i wynikami wewnętrznych sprawdzianów
 • Prowadzenie dyżurów pedagogicznych w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych
 • Angażowanie rodziców w organizowanie uroczystości i przedsięwzięć szkolnych

Nauczyciele, rodzice

 

 

Wyznaczenie nauczyciele

 

 

Nauczyciele

Podejmowanie działań w zakresie pracy uczniów w Samorządzie Uczniowskim

 • Wybory Klasowych Rad Uczniów
 • Wybór Rzecznika Praw Ucznia
 • Organizacja imprez okolicznościowych
 • Prowadzenie gazetki S.U.
 • Wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szkoły – uczniowie współgospodarzami szkoły.

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 Nauczyciele , rodzice, wychowawcy

Kształtowanie szacunku do tradycji i historii własnej rodziny na tle historii i tradycji regionu i kraju

 • Kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla środowiska lokalnego i szkoły
 • Kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego i symboli narodowych
 • Poznawanie historii, kultury, tradycji kraju i regionu
 • Przygotowanie do podjęcia odpowiedzialności za losy kraju
 • Budzenie szacunku dla pracy i nauki
 • Tworzenie tradycji związanych ze świętem szkoły

Nauczyciele

EWALUACJA

1.Program Profilaktyczno – Wychowawczy będzie podlegał ewaluacji na koniec danego  

   roku szkolnego.

2.Ewaluacja będzie obejmowała realizację zakładanych celów i ich zakres (co ułatwiało, co

   utrudniało realizację)

3.Ewaluacja będzie skierowana w postaci ankiet do uczniów, nauczycieli .

Metody i formy ewaluacji:

 • Sprawozdania od realizatorów programów.
 • Monitorowanie efektów pracy profilaktyczno- wychowawczej;
 • Dyskusje i refleksje, wymiana informacji, spostrzeżeń i propozycji zmian;  
 • Ankiety, wywiady, kwestionariusze.

 

Spodziewane efekty

 • Wzrost wiedzy i świadomości uczniów na temat przemocy, uzależnień, oraz przeciwdziałania im.
 • Zintegrowanie z grupą osób zagrożonych dyskryminacją
 • Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami.
 • Nauczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego przestrzegania i rozumienia ludzi.
 • Osiągnięcie umiejętności dokonywania wartościowych i sensownych wyborów w życiu.
 • Nauczenie się mówienia o tym, o czym młodzież myśli.
 • Szanowanie uczuć oraz identyfikowanie się z uczuciami innych.
 • Asertywność i tolerancja.
 • Wzrost wiedzy uczniów na temat  tradycji, historii kraju
 • Właściwe zachowanie uczniów w różnych sytuacjach w szkole i poza szkołą

 

Program profilaktyczno - wychowawczy może być modyfikowany w zależności od potrzeb.

Program zatwierdzony przez Radę Rodziców

 

 

 

 

Program zatwierdzony przez Samorząd Uczniowski

 

 

 

Program zatwierdzony przez Radę PedagogicznąÂ  w dniu……………………

Program opracowany przez:  M.Puchała, I. Kurzawa I. Ochocka, , M. Jachacz,  M. Nowak,

J. Żelichowska, A. Grabarz, J. Kieruzel,  M. Szymanek - Płóciennik