Home Dokumenty

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – OPIEKUNCZO – WYCHOWAWCZYCH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

DYDAKTYKA

 

CEL STRATEGICZNY: SZKOŁA ZAPEWNIA WYSOKI STANDARD NAUCZANIA

POŻĄDANE EFEKTY:

1. Podniesienie efektów kształcenia.

2. Stwarzanie odpowiednich warunków uczenia się uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3. Umożliwienie rozwoju osobowości, talentów i indywidualnych zainteresowań.

4. Rozwój uzdolnień uczniów.

5. Systematyczne sprawdzanie wiedzy uczniów.

6. Udział uczniów w olimpiadach i konkursach wewnętrznych i zewnętrznych.

 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Przeprowadzanie diagnozy poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

2. Dążenie do uzyskiwania przez uczniów wyższych wyników na egzaminie / sprawdzianie

3. Podniesienie efektywności kształcenia

4. Umożliwianie uczniom udziału w zajęciach rozwijających ich zdolności i zainteresowania

 

WYCHOWANIE

 

CEL STRATEGICZNY: SZKOŁA TWORZY OPTYMALNE WARUNKI DO WYCHOWYWANIA MŁODZIEŻYUMIEJĄCEJ REALIZOWAĆ SWOJE CELE

ŻYCIOWE Z POSZANOWANIEM PRAW I POTRZEB DRUGIEGO CZŁOWIEKA

POŻĄDANE EFEKTY:

1. Zmniejszenie i wyeliminowanie przypadków agresji, przemocy.

2. Wzrost znaczenia profilaktyki.

3. Prawidłowy rozwój psycho-fizyczny młodzieży.

4. Promowanie właściwych postaw u uczniów.

5. Prawidłowy rozwój uczniów pod względem kulturalnym, społecznym, artystycznym

i sportowym.

6. Promocja szkoły w środowisku lokalnym, województwie i kraju.

7. Zaangażowanie rodziców w działania podejmowane przez szkołę.

8. Zgodna współpraca nauczycieli z rodzicami i uczniami na wszystkich płaszczyznach.

9. Zapobieganie niepożądanym zachowaniom dzieci.

10. Rozwijanie samorządności uczniowskiej.

11. Promowanie postawy szacunku dla innych i dla samego siebie.

 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:

1.Wdrażanie uczniów do samorządności i gospodarności. Prawa człowieka

2. Edukacja patriotyczna

3. Kultura osobista, bezpieczeństwo uczniów, dbałość o własne zdrowie

4. Wdrażanie do uczestnictwa w kulturze.

5. Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.

 

OPIEKA

 

CEL STRATEGICZNY: SZKOŁA ROZPOZNAJE POTENCJALNE ZAGROŻENIA,

PODEJMUJE DZIAŁANIA ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO
ORAZ HIGIENĘ PRACY

POŻĄDANE EFEKTY:

1. W szkole działa system wszechstronnej pomocy skierowanej na rozwiązywanie problemów wychowawczych.

2. W szkole funkcjonuje sprawny system dyżurów.

3. Uczniowie kreują właściwe postawy społeczne.

4. Uczeń umie podejmować decyzje i ponosi odpowiedzialność za swoje działania.

5. Uczeń jest kreatywny, twórczy i otwarty na potrzeby innych.

6. Uczeń doskonali system samooceny.

7. Uczeń zna swoje prawa i obowiązki.

8. Uczniowie podejmują działania promujące ekologię i zdrowy styl życia.

9. Wszyscy uczniowie rozumieją potrzebę bezinteresownej pomocy słabszymi potrzebującym.

 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Zapewnienie właściwej opieki uczniom.

2. Wzmocnienie działalności opiekuńczej szkoły.

3. Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.

4. Wdrażanie do uczestnictwa w kulturze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCIECZKI 2018/2019

 

klasy

Rodzaj wyjazdu

termin

Klasy I -III

Wyjazdy okolicznościowe (kino, teatr)

W ciągu roku

Klasy II -III

Zielona Szkoła „Głaz” 

17-19.06.2019

Klasy I -III

Wycieczka turystyczno-krajoznawcza

Maj/Czerwiec

Klasy IIa

Wyjazd do Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie

Luty/Marzec

Klasy IVa, IVb

Wycieczka jednodniowa Ojców/Wrocław

Maj/Czerwiec

Klasy Va, Vb

Wyjazd okolicznościowy (teatr) Bełchatów

Październik

Klasy Va, Vb

Wyjazdy okolicznościowe (kino)

W ciągu roku

Klasy Va, Vb

Wycieczka trzydniowa do Szczyrku

Maj/Czerwiec

Klasy VI- VIII

Wyjazdy okolicznościowe (kino, teatr)

W ciągu roku

Klasy VI- VIII

Wycieczka jednodniowa

Wrzesień/Listopad

Klasy IV – VIII (G)

Warsztaty przyrodniczo-ekologiczne organizowane przez Starostwo Powiatowe W Bełchatowie

Kwiecień/Maj

Klasy IV – VIII (G)

Wyjazdy okolicznościowe (kino) członków SKC

W ciągu roku

Klasy IV – VIII (G)

Piknik SKC (Łódź)

Kwiecień/Maj/Czerwiec

Klasy IIIAB G

Wycieczki krajoznawczo – turystyczna Wrocław

Maj/ czerwiec

Klasy IIIAB G

Wycieczki okolicznościowe (kino, teatr)

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan konkursów2018/2019 

Lp

Nazwa konkursu

Odpowiedzialny

zasięg

klasy

październik

1

Wielcy naukowcy w niepodległej Polsce

Małgorzata Michalak

Małgorzata Szymanek-Płóciennik

szkolny

7 - 8 sp

i gim

listopad

2

„Z mitologią za pan brat”

I.Ochocka

gminny

III gim

3

Konkurs języków obcych

(j. ang. j. niem) I etap

Magdalena Puchała

Iwona Kurzawa

Urszula Kowalska

międzyszkolny

8 sp

i III gim

grudzień

4

„Choinka bożonarodzeniowa”

Beata Ucińska

Anna Trojanowska

międzyszkolny

Sp i gim

5

„Zima w poezji” – konkurs czytelniczy

Aneta Grabarz

Agata Majchrzak

szkolny

1-3 sp

6

„(Nie)sprawność w szarości”

Anna Kubiak

Edyta Majchrzak

Anna Trojanowska

szkolny

sp i g

7

Festiwal Kolęd i pastorałek

Robert Trojanowski

szkolny

sp i g

styczeń

8

Przysłowia i powiedzenia

Joanna Sulima - Flaszka

szkolny

4-6 sp

luty

9

„Przypowieści biblijne”

Beata Ucińska

Edyta Majchrzak

Anna Trojanowska

Joanna Sulima - Flaszka

międzyszkolny

sp i g

marzec

10

Konkurs wiedzy przyrodniczo – ekologicznej „Formy ochrony przyrody w Polsce”

J. Żelichowska

szkolny

5-6 sp

11

Konkurs „Ozdoba świąteczna”

Beata Ucińska

Anna Trojanowska

szkolny

Sp i gim

12

„Spojrzenie na niepełnosprawność”

Anna Kubiak

Edyta Majchrzak

szkolny

4-6 sp

i gim

kwiecień

13

Konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej „Ochrona przyrody w Polsce”

Jadwiga Żelichowska

szkolny

5-6 sp

maj

14

Woda cenniejsza niż złoto

Małgorzata Michalak

szkolny

7-8 sp

15

Konkurs Patron vs Patron

Wojciech Foręc

szkolny

4-6 sp

 i gim

16

Konkurs Ortograficzny

Małgorzata Nowak

Agnieszka Stępień

międzyszkolny

4 sp

17

Matematyczno - przyrodniczy czar par

Grażyna Dolata

szkolny

gim

18

„Z lekturą za pan brat”

Ilona Ochocka

gminny

gim

19

Konkurs języków obcych

(j. ang. j. niem) II etap

Magdalena Puchała

Iwona Kurzawa

Urszula Kowalska

międzyszkolny

8 sp

i gim

20

Turniej fizyczny

Małgorzata Michalak

gminny

7-8 sp

i gim

cały rok

21

Konkurs o dobre zachowanie

Monika Jachacz

klasowy

2a sp

22

Konkurs na najładniejszy zeszyt

Monika Jachacz

klasowy

2a sp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2018/2019

Realizowane zadania:

 1. Integrowanie społeczności szkolnej.
 2. Wychowanie w duchu patriotyzmu.
 3. Kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy.
 4. Uświadamianie wpływu środowiska na życie człowieka.
 5. Zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

M-c

Nr zad

Działanie

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

IX

1,2

Apel z okazji rozpoczęcia  roku szkolnego 2018/2019

- bezpiecznie do szkoły

- rocznica wybuchu II wojny światowej

p. I. Kurzawa

p. A. Stępień

p. W. Foręc

p. A. Trojanowska

Uroczyste otwarcie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Ruścu

p. T. Łudczak

p. A. Majchrzak

p. M. Nowak

p. R. Trojanowski

wszyscy nauczyciele

X

1

Pasowanie uczniów klas pierwszych – uroczystość środowiskowa

p. M. Kamieniak

p. A. Adamczyk

3

Dzień Papieski - apel

p. B. Ucińska

p. J. Sulima – Flaszka

p. E. Majchrzak

p. J. Kieruzel

p. R. Trojanowski

p. A. Trojanowska

Dzień Papieski – wystawa na szkolnym korytarzu

p. I. Ochocka

ks.M. Chodowski

XI

2

Dzień Niepodległości - apel

p. W. Foręc

p. M. Nowak

p. A. Stępień

wszyscy nauczyciele

Andrzejki

wychowawcy klas

XII

1

Mikołajki

wychowawcy klas

Apel Bożonarodzeniowy

p. B. Ucińska

p. E. Majchrzak

p. J. Kieruzel

p. R. Trojanowski

p. A. Trojanowska

ks.M. Chodowski

Dzień Niepełnosprawnych – wystawa na szkolnym korytarzu

p. A. Kubiak

p. A. Trojanowska

Światowy Dzień Walki z AIDS – wystawa na szkolnym korytarzu.

p. M. Puchała

I/II

1

Choinka szkolna – zabawa choinkowa.

samorząd szkolny

wychowawcy

klas I-VIII SP oraz III G

Dyskoteka szkolna

rodzice

Dzień Babci i Dziadka – uroczystość środowiskowa w GOK – kl. I-III

p. M. Jachacz

p. D. Foltyńska

p. A. Grabarz

p. A. Majchrzak

5

Dni Bezpieczeństwa – inscenizacja dla klas I-III, guizy, konkursy, spotkanie z policjantem

p. M. Kamieniak

p. A. Adamczyk

III

2

Dzień Patrona Dniem Integracji Szkoły (klasy IVab) – konkurs plastyczny, wystawka

p. G. Dolata

p. I. Ochocka

p. W. Foręc

p. A. Trojanowska

IV

Apel Wielkanocny połączony z rocznicą śmierci Jana Pawła II

p. B. Ucińska

p. J. Sulima – Flaszka

p. E. Majchrzak

p. J. Kieruzel

ks. M. Chodowski

p. A. Trojanowska

3

Rocznica zbrodni katyńskiej i tragedii smoleńskiej – dekoracja w holu gimnazjum

 

p. I. Ochocka

p. W. Foręc

V

2

Rocznica uchwalenia Konstytucji

 3 Maja – (klasy Vab) – prezentacja multimedialna

 

p. G. Klasztorna

p. J. Sulima-Flaszka

p. R. Trojanowski

Rocznica uchwalenia Konstytucji

3 Maja – wystawa na szkolnym korytarzu

 

p. W. Foręc

p. I

 Ochocka

4

Podsumowanie projektów ekologicznych

p. J. Żelichowska

p. M. Michalak

p. G. Klasztorna

p. A. Trojanowska

1

Dzień  Matki i Dzień Dziecka – uroczystości środowiskowe

wychowawcy klas

Dzień Sportu

p. R. Trojanowski

nauczyciele w-f

VI

5

Dni Bezpieczeństwa – inscenizacja dla klas I-III, quizy, konkursy, spotkanie z pielęgniarką

 

p. M. Jachacz

p. D. Foltyńska

2

Festiwal Piosenki – przesłanie Jana Pawła II w piosence

p. J. Kieruzel

p. A. Majchrzak

p. B. Ucińska

p. A. Grabarz

p. M. Kamieniak

p. E. Majchrzak

p. A. Kubiak

ks. M. Chodowski

p. R. Trojanowski

p. A. Trojanowska

Dzień Rodziny  - uroczystość środowiskowa (klasy IIIab)

p. A. Grabarz

p. A. Majchrzak

1

Zakończenie roku szkolnego - apel

p. I. Kurzawa

p. A. Stępień

p. W. Foręc

p. U. Kowalska

p. A. Trojanowska

p. R. Trojanowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 2018/2019

 

Forma współpracy

Sposoby realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Zebrania ogólne

- powołanie Rady Rodziców – zatwierdzenie dokumentacji szkoły

• Zebranie podsumowujące działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą i gospodarczą szkoły

Wrzesień 2018

Według harmonogramu

Dyrektor

Dyrektor

Spotkania z rodzicami

• Zapoznanie rodziców z podstawową dokumentacją szkoły: statutem, szkolnym programem profilaktyki, planem dydaktyczno-opiekuńczo - wychowawczym, programem wychowawczym i regulaminem pobytu uczniów w szkole, WSO.

• Pomoc rodzicielska w imprezach i uroczystościach klasowych.

• Konsultacje z pedagogiem szkolnym, nauczycielami przedmiotów

• Ustalenie organizacji wycieczek, imprez klasowych.

• Informowanie rodziców odnośnie postępów w nauce, zachowania, wskazanie właściwych metod pracy.

• Zapoznanie się z domowymi warunkami nauki i wypoczynku; przeprowadzenie wywiadu środowiskowego

 

*Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców

SZKOŁA PODSTAWOWA

I  a  Adaptacja dziecka w szkole

I  b Adaptacja dziecka w szkole

II  a Rola czytania w procesie zdobywania wiedzy. Plan doskonalenia czytania w klasie drugiej.

II b Rola czytania w procesie zdobywania wiedzy. Plan doskonalenia czytania w klasie drugiej.

III a Akceptacja dziecka w grupie klasowej, a problemy  wychowawcze 

III b – 10 zasad odrabiania z dziećmi pracy domowej

IV a   Karać czy wynagradzać?

IV b  Karać czy wynagradzać?

V a    Postawy uczniów w różnych sytuacjach i okolicznościach.    

V b  Wyznaczanie granic dzieciom.

 

VI a  Zdrowe odżywianie i aktywność ruchowa w czasie wolnym

 VI b   „Rola rodzica w walce z uzależnieniem dziecka od telefonu” 

VII  „Jak rozmawiać z dzieckiem dorastającym?”

VIII a Jak pomóc dziecku, aby radziło sobie z własnymi uczuciami?

Komunikacja między rodzicami a dziećmi w okresie dojrzewania.

VIII b Jak pomóc dziecku, aby radziło sobie z własnymi uczuciami?

Komunikacja między rodzicami a dziećmi w okresie dojrzewania.

III b G    Wybieram zawód – decyzja na całe życie.   

 

• Zapoznanie rodziców z osiągnięciami edukacyjnymi dzieci oraz problemami wychowawczymi.

IX. 2018 r.

 

 

 

 

Cały rok

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Kamieniak

A. Adamczyk

Monika Jachacz

 

 

 

Dorota Foltyńska

 

 

 

AnetaGrabarz

Agata Majchrzak

 

Grażyna Dolata

Ilona Ochocka

Grażyna Klasztorna

Joanna Sulima - Flaszka

Małgorzata Nowak

Anna Trojanowska

Jolanta Kieruzel

 

Iwona Kurzawa

 

 

 

Agnieszka Stępień

 

 

 

Wojciech Foręc

 

 

Lekcje otwarte

Umożliwienie rodzicom obserwacji własnego dziecka na tle grupy

-  „Spotkania Wigilijne”

-  „Dzień Babci i Dziadka”

-  „Spotkania Wielkanocne”

-  „Dzień Matki”

 

      XII.     2018 r.

 1. I.2019 r.
 2. IV.2019 r.

V.        2019 r.

Wychowawcy klas

Gazetka „Informacje dla rodziców”

Sporządzenie na gazetce: wykazu kół zainteresowań, rozkładu dyżurów nauczycieli, planu zajęć, informacji o wycieczkach, wyjazdach, imprezach

Cały rok

Dyrekcja, nauczyciele

Kontynuacja współpracy z domem dziecka

• Wyjazdy okolicznościowe

• Wywiad środowiskowy

• Spotkania integracyjne

Cały rok

Dyrekcja, nauczyciele

Promocja szkoły w środowisku

Propagowanie wydarzeń szkolnych w kronice, gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej

Cały rok

nauczyciele

 

PLAN WSPÓŁPRACY  ZE ŚRODOWISKIEM 2018/2019

 

Cele ogólne:

 

 1. 1.Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym.
 2. 2.Pozyskiwanie środków finansowych.
 3. 3.Promowanie placówki w środowisku.
 4. 4.Stymulowanie rozwoju psychospołecznego uczniów.

 

Cele szczegółowe współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 

 1. 1.poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu działalności rożnych instytucji, organizacji, urzędów i władz lokalnych oraz z zakresu poruszanych tematów, tj. zdrowia, ochrony środowiska, pracy urzędów, itp.,
 2. 2.kształcenie w uczniach chęci poznania najbliższego środowiska i umiejętności funkcjonowania w nim, komunikowania się z innymi, szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią,
 3. 3.wyrabianie nawyku obcowania z kulturą i umiejętności właściwego zachowania się w instytucjach i na imprezach kulturalnych,
 4. 4.uświadomienie uczniom ich prawa do uzyskiwania informacji związanych z funkcjonowaniem w środowisku lokalnym.

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

 1. 1.Pozyskanie funduszy na rozwój placówki.
 2. 2.Wyposażenie uczniów w podręczniki.
 3. 3.Poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu poruszanych tematów: (zdrowie, ochrona środowiska, regionalizm itp.).
 4. 4.Szacunek dla pracy innego człowieka.
 5. 5.Wyrobienie nawyku obcowania z kulturą.
 6. 6.Nabycie umiejętności zachowania się w instytucjach i na imprezach kulturalnych.

 

Sposoby osiągania celów:

 

L.p.

Podmiot współpracy

Sposoby realizacji współpracy

Efekty

Osoby odpowiedzialne

1.

Władze lokalne

 • zapoznanie uczniów z pracą Urzędu Gminy w Ruścu,
 • nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami i uczniami z okazji uroczystości szkolnych i środowiskowych innych
 • pozyskiwanie środków finansowych na organizację konkursów  przedmiotowych i tematycznych
 • współpraca w realizacji projektu unijnego

Pozyskanie wiedzy przez uczniów nt. zadań, charakteru pracy i świadczonych usług dla środowiska.

Nabywanie umiejętności zachowania się w instytucjach.

Rozwijanie komunikacji interpersonalnej.

Pozyskiwanie funduszy.

W. Foręc

n-le odpowiedzialni                 za organizowane uroczystości, konkursy

2.

Instytucje wspierające rodzinę – GOPS, PCPR, GKRPA, Fundacja ks. Orione „ Czyńmy dobro”

Sierota z Laare  w Kenii) Caritas Archidiecezji Łódzkiej

 

 

 • rozpoznanie środowiska ucznia
 • finansowanie dożywiania najbardziej potrzebującym;
 • udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej;
 • dofinansowanie do wyjazdów uczniom z rodzin ubogich
 • wspieranie rodzin potrzebujących pomocy;
 • monitorowanie opieki zastępczej

Umożliwienie korzystania z bezpłatnych posiłków.

Wiedza nt. sytuacji rodzinnej i życiowej ucznia.

Pozyskiwanie funduszy.

Kierowanie do instytucji i specjalistów świadczących wsparcie psychologiczne, prawne, lekarskie.

wychowawcy klas

wychowawcy świetlicy

pedagog szkolny

Kubiak A.

E Majchrzak

Ucińska B.

Sulima-Flaszka J.

3.

Wymiar sprawiedliwości Sąd Rejonowy w Bełchatowie, kurator sądowy,  Komenda Powiatowa Policji

 w Bełchatowie i w Ruścu

 • współpraca z kuratorami Sądu Rejonowego lub Okręgowego (w Bełchatowie, w Lodzi),
 • działania profilaktyczne ze strony policji  - spotkania z uczniami i rodzicami,
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminu na kartę rowerowa i motorowerową,
 • udział uczniów w konkursach organizowanych przez policję
 • działania interwencyjne

Wiedza uczniów i rodziców dotycząca zagrożeń.

Wsparcie działań profilaktycznych nauczycieli.

Zdobycie uprawnień pokierowania rowerem.

Dyrektor

A. Majchrzak

wychowawcy klas

A. Trojanowska

4.

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna                          w Bełchatowie

 • pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce
 • diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • badania uczniów pod kątem uzdolnień i predyspozycji zawodowych
 • zapraszanie pracowników poradni na zebrania z rodzicami, warsztaty z uczniami
 • konsultowanie działań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Wsparcie uczniów, rodziców i nauczycieli w działaniach wychowawczych i pokonywaniu niepowodzeń szkolnych.

Poznanie predyspozycji do wykonywania zawodu.

 

pedagog szkolny

wychowawcy klas

 

5.

Inne placówki oświatowo–opiekuńcze  PCK, WOŚP, itp., Środowiskowy Dom Samopomocy                           w Strobinie

 • udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, inscenizacje przedstawiane przez uczniów
 • zajęcia praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy, materiały szkoleniowe
 • opieka nad Grobem Nieznanego Żołnierza
 • wspólna zbiórka darów i środków pieniężnych dla najbardziej potrzebujących

Wyrabianie nawyków empatii w różnych grupach społecznych.

Poznanie sposobów pozyskiwania środków finansowych dla ludzi potrzebujących.

 

Pozyskanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

wychowawcy klas, pedagog,

n-le przedmiotów,

opiekunowie samorządów szkolnych,

M. Jachacz,

A. Kubiak

B. Ucińska

E. Majchrzak

6.

Placówki kulturalne Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, kina, muzea, teatry

 • udział uczniów i nauczycieli w życiu kulturalnym regionu, w spotkaniach   z ciekawymi ludźmi, korzystanie ze zbiorów biblioteki, z Internetu, udział w konkursach i imprezach,
 • współorganizowanie uroczystości środowiskowych,
 • lekcje biblioteczne
 • wyjazdy z uczniami do kina, teatru czy muzeum

Możliwość poznawania ciekawych ludzi.

Rozwijanie umiejętności artystycznych przez udział w uroczystościach okolicznościowych.

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Możliwość korzystania z dóbr kultury.

wychowawcy klas,

wychowawcy świetlicy,

n-le przedmiotów,

7.

Inne szkoły, uczelnie wyższe

 • udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych,
 • praktyki studenckie

Rozwijanie swoich możliwości i umiejętności przez uczniów.

Poznanie możliwości dalszej edukacji.

wychowawcy klas I-III,

n-le wych. fiz.  i innych przedmiotów

8.

Parafia p.w. NNMP w Ruścu

 • pomoc w organizacji uroczystości parafialnych związanych z obchodami 100-lecia parafii
 • udział uczniów i nauczycieli w różnych nabożeństwach i rekolekcjach,
 • organizowanie uroczystości szkolnych  z udziałem księży pracujących w szkole  i w parafii,

Kultywowanie tradycji świąt kościelnych i parafialnych, rocznic.

Poznawanie charakteru nabożeństw.

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

ks. prefekt,

wychowawcy, nauczyciele,                                 B. Ucińska,

J. Kieruzel

R. Trojanowski

E. Majchrzak

J. Sulima- Flaszka

M. Jachacz

9.

Amatorska Orkiestra Dęta im. K. Namysłowskiego

 

 • Przedstawienie oferty dla kandydatów (uczniów) w kierunku rozwijania zainteresowań i umiejętności muzycznych
 • Zapewnienie instrumentów, opieki merytorycznej kapelmistrza
 • Badanie predyspozycji muzycznych
 • Możliwość promowania szkoły poprzez udział uczniów w występach orkiestry.

Możliwość rozwoju zdolności muzycznych.

 Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

R. Trojanowski

J. Kieruzel

ks. Maciej Chodowski

10.

Starostwo Powiatowe

W Bełchatowie

 • udział w Powiatowych Obchodach Dnia Ziemi (konkursy, zbiórka zużytych baterii,
 • pozyskiwanie środków finansowych na pomoce i nagrody
 • prowadzenie zajęć ekologicznych  w terenie i instytucjach promujących działania ekologiczne
 • realizacja projektów ekologicznych

Pozyskiwanie środków finansowych.

Poznawanie instytucji proekologicznych.

Wiedza i umiejętności proekologiczne.

M. Michalak,

G. Klasztorna

T. Łudczak,

J. Żelichowska,

wychowawcy klas

11.

Ośrodek Zdrowia

 • współpraca z pielęgniarką w zakresie profilaktyki zdrowotnej (fluoryzacja, czystość, inne),
 • udzielanie pierwszej pomocy,
 • badania lekarskie

Prowadzenie badań okresowych.

Poznanie sposobów udzielania pierwszej pomocy.

Wspieranie nauczycieli w działaniach profilaktycznych.

wychowawcy,

n-le wych.fiz.

12.

Bank PKO,

 

 • udział uczniów w gromadzeniu środków pieniężnych na książeczkach oszczędnościowych w ramach SKO
 • prowadzenie lekcji przedsiębiorczości

Uczenie gospodarowania pieniądzem

 

J. Kieruzel

13.

Powiatowe i Wojewódzkie Zrzeszenie LZS,

Szkolny Związek Sportowy w Bełchatowie

 • udział uczniów w zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, rejonu, województwa
 • współorganizowanie zawodów sportowych

Promowanie szkoły w środowisku.

Możliwość rozwijania zainteresowań i predyspozycji sportowych.

 

A. Majchrzak

M. Studziński

A. Adamczyk

M. Nowak

14.

Nadleśnictwo Bełchatów,

Koło Łowieckie „Kuropatwa”

 • udział uczniów w konkursach i akcjach  o charakterze ekologicznym (np. zalesiane, dokarmianie zwierząt)

Rozbudzanie wrażliwości na los zwierząt

 

nauczyciele klas I-III,

J. Kieruzel

A. Trojanowska

A. Adamczyk,

W. Foręc

15.

Lokalne firmy

 

 • zapraszanie na uroczystości.
 • sponsorowanie przez firmy nagród na konkursy i wyjazdy uczniów

Wsparcie finansowe.

Promocja firm lokalnych.

Preorientacja zawodowa.

Dyrektor

nauczyciele

16.

WITEX- Ostrówek

 

 • całoroczna zbiórka makulatury

Pozyskiwanie środków finansowych na organizację wycieczek szkolnych.

Wychowawcy klas I-III

 

 

17.

 EUROUTIL- Dariusz Wojtczak 

 • pozyskiwanie funduszy na pomoce dydaktyczne

 

I. Kurzawa

 

 

Opracowanie:

M. Michalak (konkursy i zebranie w całość)

B. Ucińska (wycieczki)

A. Adamczyk (uroczystości szkolne)

D. Foltyńska (współpraca ze środowiskiem)

A. Trojanowska (współpraca z rodzicami)