Home Dokumenty

KONCEPCJAPRACY
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W
RUŚCU

 (2018-2023)

 

DZISIA JNALEŻY WIEDZIEĆ,

CO TRZEBA POZNAWAĆ JUTRO,

BY RADZIĆ SOBIE POJUTRZE...

I.         CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY :

Dane ogólne o szkole: historia, tradycje, baza szkoły:

            Szkoła w Ruścu powstała w 1906 roku - czyli jeszcze w czasach zaborów. Okoliczności powstania szkoły do dziś są owiane tajemnicą, wynikającą z braku konkretnych źródeł, które
w sposób jednoznaczny opisywałyby jej początek. Inicjatorem stworzenia szkoły w Ruścu był miejscowy dziedzic i zarazem właściciel dworu - Żyd Sachs. Prace budowlane rozpoczęto w 1902 roku. Budynek wykończono i oddano do użytku w 1906 roku. Z powodu braku jednoznacznych informacji dokładna data rozpoczęcia nauki nie jest znana. Z zebranych dokumentów źródłowych wynika, że późną jesienią 1906 roku powstał w Ruścu pierwszy i jedyny oddział szkolny, a opiekę nad nim przejęła pani Cepko, która była córką sekretarza gminy w Dąbrowie Rusieckiej. Szkoła prowadzona przez w/w nauczycielkę funkcjonowała z przerwami aż do wybuchu I wojny światowej. Nauka obejmowała zagadnienia z pisowni i rachunków. Uczniowie nie posiadali podręczników.
            Po wybuchu I wojny światowej szkołę zamknięto. Z Kroniki Szkoły wynika, że od roku 1916 rolę nauczycieli pełnili pan Olszewski oraz jego córka, której imienia nie znamy. Z innych źródeł wynika, iż w roku 1915, po wznowieniu funkcjonowania szkoły, do placówki przydzielono wykwalifikowaną nauczycielkę - Zofię Ponińską. Dzięki jej wytrwałości i ofiarności szkoła uzyskała status czterooddziałowej. Nauka patriotyzmu i postaw obywatelskich podobała się mieszkańcom wioski, dlatego coraz chętniej posyłali oni swe dzieci do szkoły. W placówce oprócz chóru działała biblioteka wiejska oraz teatrzyk amatorski, który organizował plenerowe warsztaty
z udziałem rodziców. Pod koniec I wojny światowej szkoła w Ruścu była przepełniona. Brakowało również nauczyciela. Pozostawiony wakat przejęła siostra Zofii - Helena Ponińska. Odzyskanie niepodległości było przełomowe dla szkoły oraz dla pani Zofii, która 01. 10. 1919 roku opuściła placówkę w Ruścu. Po jej wyjeździe rolę kierownika i nauczyciela objął Feliks Gałązka. Druga połowa lat dwudziestych to nowe problemy i wyzwania. Szkoła pękała w szwach, a budynek wzniesiony w latach 1902-1906 był zbyt mały. Brakowało boiska szkolnego oraz pomieszczeń do zajęć rekreacyjnych. W roku 1925 Szkoła Powszechna w Ruścu spełniła warunki do prowadzenia VII klasy i uzyskała status szkoły III stopnia. Kolejnym przełomowym momentem w historii placówki było wprowadzenie nowej reformy oświaty (11. 03. 1932r.). Minister odpowiedzialny za szkolnictwo - Janusz Jędrzejewicz - wprowadził ustawę, która przewidywała obowiązek szkolny dzieci od siódmego roku życia. W rusieckiej placówce nadal brakowało kadry nauczycielskiej oraz pomieszczeń, w których mogłyby uczy się dzieci. W związku z tym wynajmowano pomieszczenia od mieszkańców wioski. Nauka taka była kłopotliwa i sprawiała wiele problemów w przebiegu
i organizacji zajęć. Aby rozwiązać ten problem w roku 1934 podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Prace budowlane rozpoczęto wiosną 1935 roku. Dzięki poświęceniu i zaangażowaniu niemal wszystkich mieszkańców Ruśca latem 1935 roku zakończono budowę nowej placówki, która posiadała siedem sal do nauczania. Otwarcie nowego obiektu odbyło się podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 1935-1936. Od tego dnia szkoła nosi imię Tadeusza Kościuszki. Zdaniem Mariana Piechala, przedwojennego ucznia tej szkoły, nadane imię nie było przypadkowe, gdyż Kościuszko cieszył się wielkim szacunkiem wśród rusieckiej społeczności.
Szkoła w Ruścu, w swej nowej postaci dotrwała do tragicznych dni września 1939 roku.
W latach 1938/39 w placówce pracowało dziewięcioro nauczycieli. Niemcy zezwolili na funkcjonowanie szkoły od 10 października 1939 roku do 31 grudnia 1939 roku. Od stycznia 1940 roku naukę wstrzymano, a pomieszczenia szkolne przeznaczono na komisariat żandarmerii niemieckiej. Naukę wznowiono 4 marca 1945 roku. Funkcję kierownika objął Alfons Hadrysiak.
Na początku nauka odbywała się bez zeszytów i podręczników. Jedynym wyposażeniem szkoły były wtedy ławki. Kolejny rok szkolny 1945/1946 rozpoczęto 3 września. Zgodnie z nową ustawą, placówkę szkolną przemianowano w Zbiorczą Szkołę Gminną z prawem do prowadzenia klas szóstych i siódmych. Rok szkolny 1946/1947 przyniósł nowe wyzwania, gdyż liczba 420 uczniów przekraczała możliwości organizacyjne placówki. Ponownie zaczęto wynajmować pomieszczenia od kilku miejscowych rodzin. Na przełomie lat 40 i 50 placówka doczekała się odpowiedniej liczby nauczycieli, a podstawowym problemem pozostały liczne, bo 40-osobowe klasy i ciągły brak pomieszczeń dydaktycznych.

Początek lat pięćdziesiątych to częsta zmiana kierownictwa szkoły:

 • 1950/51 - kierownikiem szkoły w Ruścu był Alfons Hadrysiak
 • 1951/52 - kierownikiem szkoły był Jan Krasowski
 • 1952/53 - Józef Michałek
 • 1953/54 - Józef Michałek
 • 1963/64 - funkcję kierownika szkoły objął Józef Konieczka.

Przed nowym kierownikiem stało wiele wyzwań. Z uzyskanych informacji wynika, iż Józef Konieczka chciał rozbudować szkołę. Efektem jego działania było pobudowanie nowej placówki
i otwarcie jej 23 sierpnia 1976 roku. Powołano wtedy Zbiorczą Szkołę Gminną w Ruścu. Na stanowisko dyrektora w/w placówki mianowano Edwarda Strzelczyka, dyrektorem gminnym został Józef Konieczka, a jego zastępcą Stanisław Szataniak. Nowy dyrektor - Edward Strzelczyk - podjął działania w celu uzyskania pozwolenia na budowę sali gimnastycznej. W porozumieniu z dyrekcją szkoły władze gminy rozszerzyły zakres budowy, dzięki czemu wybudowano tor wyścigowy, profesjonalne boisko do gry w koszykówkę i piłkę ręczną oraz plac zabaw dla najmłodszych. Uroczyste otwarcie w/w obiektu nastąpiło 1 czerwca 1983 roku. Rok 1984 przyniósł zmiany
w kierownictwie szkoły. Józef Konieczka odszedł na emeryturę. Jego miejsce objął Wiesław Szataniak. W Zbiorczej Szkole Gminnej dyrektorem mianowano Edwarda Strzelczyka, natomiast wicedyrektorem została Wiesława Studzińska. Początek lat 90-tych to, jak wspominają nauczyciele, najspokojniejszy okres w historii szkoły. Młoda, dobrze wykształcona kadra sprostała zmianom systemowym i rozpoczęła przygotowania do zapowiadanej reformy oświaty. W dniu 1 stycznia 1999 roku weszła w życie ustawa dotycząca samorządu terytorialnego, zgodnie z którą szkoła
w Ruścu przeszła pod opiekę Urzędu Gminy. Jednocześnie gmina była zobowiązana wprowadzić reformę oświaty i powołać sześcioletnią szkołę podstawową oraz trzyletnie gimnazjum.
Od 1 września 1999 roku rozpoczęto w naszej szkole naukę jednocześnie w Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum Publicznym. Ogromne zmiany zaszły też w organizacji i kierownictwie szkoły. Wprawdzie nadal funkcję dyrektora szkoły podstawowej pełnił Edward Strzelczyk, jednak
od 1 września 1999 wicedyrektorem została Jolanta Kieruzel. Rok 2002 przyniósł zmiany kierownictwa szkoły: po 26 latach pracy na stanowisku dyrektora, na zasłużoną emeryturę odszedł Edward Strzelczyk, a jego miejsce od 1 września 2002 roku zajęła Jolanta Kieruzel. Ostatnia,
w stuletniej historii szkoły, zmiana organizacyjna nastąpiła od 1 września 2003 roku, kiedy to na podstawie Uchwały Rady Gminy z 30 grudnia 2002 roku utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu. Podczas reorganizacji połączono przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum
w jeden zespół, którego dyrektorem został Wiesław Klasztorny. Na stanowiska wicedyrektorów powołano Anetę Grabarz i Irenę Skupińską. Po roku nastąpiły zmiany na stanowiskach wicedyrektorów i  funkcje te przejęły Małgorzata Michalak i Krystyna Bednarek. Pierwszego września 2014 roku, po 36 latach pracy w zawodzie  nauczyciela  na zasłużoną emeryturę odeszła wicedyrektor Krystyna Bednarek, a jej miejsce  zajęła Teresa Łudczak.

W ostatnich latach szkoła bardzo zmieniła swój wygląd. Przeprowadzono szereg inwestycji dokonując niemalże gruntownych remontów. Zmieniła się w znacznym stopniu funkcjonalność
i wyposażenie sal. Całość zaczyna przypominać europejską szkołę XXI wieku. Placówka
w ostatnim czasie nabrała prawdziwego blasku. Dyrektor Wiesław Klasztorny wraz z wójtem Dariuszem Woźniakiem od kilku lat prowadzi prace modernizacyjne szkoły i całego kompleksu budynków. Wysoko wykształcona kadra pedagogiczna placówki dba o wszechstronny rozwój uczniów, dzięki czemu dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc
w kołach przedmiotowych, konkursach i zajęciach pozalekcyjnych. Szkoła Podstawowa w Ruścu ciągle służyła i służy dzieciom i społeczeństwu.

II.        CELE SZKOŁY :

 1. 1.WDRAŻANIE NOWEJ PODSTAWYKSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.
 2. 2.KSZTAŁCENIE ROZWIJAJĄCE SAMODZIELNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ
  I INNOWACYJNOŚĆ UCZNIÓW.
 3. 3.WYCHOWANIE DO WARTOŚI KSZTAŁTOWANIE PATRIOTYCZNYCH POSTAW UCZNIÓW.
 4. 4.ROZWÓJ DORADZTWA ZAWODOWEGO.
 5. 5.WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY.
 6. 6.UPOWSZECHNIANIEORAZ ROZWIJANIE KOMPETENCJI       CZYTELNICZYCH  WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY.
 7. 7.ROZWIJANIE  CYFROWYCH  UCZNIÓW I NAUCZYCIELI.

 

cele etapowe i operacyjne :

 1. vkształcić zdolności poszukiwania, gromadzeniaprzetwarzania informacji oraz ich wykorzystywania w krytyczny i systematyczny sposób, przy jednoczesnej ocenie ich odpowiedniości, z rozróżnieniem elementów rzeczywistych od wirtualnych ;
 2. v wykorzystywać narzędzia do tworzenia, prezentowaniarozumienia złożonych informacji, a także zdolności docierania do usług oferowanych w Internecie, wyszukiwania ich i korzystania z nich;
 3. vwypracować efektywne metody pracy z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności
  w nauce;
 4. v brać udział w szkoleniach w ramach WDN i formach zewnętrznych;
 5. vmonitorować stan czytelnictwa uczniów;
 6. vwspółpracować z Publiczną Biblioteką w Ruścu;
 7. vwziąć udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i ogógłośnym czytaniu prozy Stefana Żeromskiego;
 8. vorganizować zajęcia i warsztaty uświadamiające uczniów w zakresie sytuacji niebezpiecznych i różnorodnych zagrożeń (droga do/ze szkoły, używki, Internet);
 9. vkształtować postawy prospołeczne i obywatelskie w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych;
 10. vpropagować cele doradztwa zawodowego wedługprogramu doradcy
   i programów pracy wychowawcy.

 III.     MISJA   SZKOŁY:

            Misją naszej szkoły jest wychowanie i wykształcenie młodego człowieka. Działamy
w przekonaniu, iż wychowanie i wykształcenie stanowią równoważną i integralną całość. Wychowując, pragniemy, aby młody człowiek w swoim postępowaniu kierował się uniwersalnymi wartościami, jakimi są dobro, prawda i piękno; uznawał, że granicą wolności jest dobro drugiego człowieka, a prawa, którymi cieszy się jako wolny człowiek, są prawami każdego człowieka.

Tworzymy wspólnotę opartą na wartościach polskiej kultury i tradycji, których częścią są głęboki szacunek dla odmienności kultur w imię szeroko pojętej tolerancji.

Ucząc, głęboko wierzymy, że wiedza pozwoli młodemu człowiekowi zrozumieć świat, ludzi
i samego siebie, aby mógł godnie, świadomie, aktywnie żyć w poczuciu własnej wartości
i przekonaniu, że współtworzy rzeczywistość, w jakiej funkcjonuje.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ruścu to miejsce :

 • poszanowania godności i praw każdego człowieka;
 • sprawiedliwego rozwiązywania problemów;
 • przygotowania uczniów - wychowanków do:

            -zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom dorosłego życia;

            -świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie;

            -dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie;

            -korzystania ze źródeł informacji;

            - wykorzystania swoich zdolności i zainteresowań;

            -uświadomienia, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

IV.   WIZJA SZKOŁY

Wizją naszej szkoły jest harmonijne współdziałanie wszystkich organów szkoły i środowiska, zmierzające do zapewnienia uczniom warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie
w dynamicznie rozwijającym się świecie. W tym celu pragniemy tworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego i rozwoju osobowości każdego ucznia, tak, aby uczniowie:

 • kończący szkołę posiadali wiedzę i umiejętności zawarte w charakterystyce absolwenta,
 • mieli świadomość użyteczności edukacji szkolnej,
 • dążyli poprzez rzetelną pracę do osiągnięcia wartości ważnych w otaczającym ich świecie,
 • systematycznie pracowali nad własnym rozwojem - posiadali wewnętrzną motywację do samodoskonalenia,
 • odkrywali własne predyspozycje i talenty oraz rozwijali je, uczestnicząc w wybranych kołach zainteresowań,
 • aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, identyfikując się z jej tradycją, kształtując wzajemne relacje w atmosferze szacunku, pomocy i współdziałania,
 • znali historię, kulturę swojego regionu i kraju oraz odczuwali z nimi więź i szacunek dla dorobku kolejnych pokoleń,
 • propagowali zdrowy model funkcjonowania we współczesnym świecie, poprzez właściwe nawyki higieniczne, zdrowotne oraz znajomość zagrożeń cywilizacyjnych,
 • cechowali się tolerancją i empatią - pomagali chorym, starszym, pokrzywdzonym przez los.

Częścią szkolnej społeczności rodzice, na których w równym stopniu spada obowiązek
i
przywilej wychowywania i edukowania dzieci i młodzieży:

-  rodzice są i będą pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci,
-  motywują dziecko do rozwoju, doceniając wysiłki i osiągnięcia dziecka,
- zapewniają poczucie bezpieczeństwa i akceptacji,
-  są otwarci na szczerą współpracę z nauczycielami i wychowawcami,
-  współpracują ze szkołą, biorąc aktywny udział w pracy szkoły oraz tworzeniu jej dobrego wizerunku.

V.    CHARAKTERYSTYKA UCZNIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
        W
RUŚCU:

 • ma rozwinięte poczucie wspólnoty szkolnej, którą tworzy wraz ze wszystkimi uczniami, nauczycielami, rodzicami, innymi pracownikami szkoły,
 • działa w duchu demokracji,
 • potrafi rozwiązywać problemy w sposób twórczy i bezkonfliktowy,
 • prezentuje swoje poglądy i broni ich, szanując równocześnie tych, którzy mają odmienne zdanie,
 • umie samodzielnie i krytycznie myśleć,
 • stawia sobie cele życiowe i znajduje sposoby ich realizacji,
 • dokonuje właściwych wyborów moralnych,
 • potrafi współpracować z innymi,
 • jest aktywny, poszukujący, wykazuje się inicjatywą,
 • dba o własne zdrowie i rozwój,
 • zna problemy lokalnego środowiska i bierze aktywny udział w ich rozwiązywaniu,
 • dostrzega problemy innych, umie i chce nieść pomoc potrzebującym,
 • godnie reprezentuje szkołę,
 • identyfikuje się z historią i kulturą swojego regionu i kraju.

VI.      MODEL ABSOLWENTA

     NASZ ABSOLWENT:

 • ma poczucie własnej godności i wartości,
 • wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce,
 • jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauk,
 • szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe,
 • odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości,
 • rozumie innych i potrafi z nimi współpracować,
 • radzi sobie ze stresem,
 • jest otwarty na innych, szczery i życzliwy,
 • jest asertywny,
 • jest kulturalny i odpowiedzialny,
 • dba o swoje zdrowie i otoczenie.

VII.     NAUCZYCIEL W NASZEJ SZKOLE :

 • uczy poszukiwania , porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 • uczy odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń
  i nawyków,
 • troszczy się o harmonijny rozwój ucznia,
 • wprowadza go w świat wiedzy,
 • stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości,
 • rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
 • rozwija zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.,
 • stara się dawać najlepsze przykłady właściwego postępowania, budując w ten sposób swój autorytet,
 •  posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do realizacji zadań szkoły,
 •   dostosowuje swoje wymagania do możliwości ucznia, pamiętając, że największym dobrem jest człowiek,
 •  przestrzega zasad etyki zawodowej – jest sprawiedliwy, rzetelny, odpowiedzialny,
 •  pomaga uczniom w rozwiązywaniu ich problemów w sposób twórczy, budzi w nich wiarę we własne siły, wspiera w rozwoju,
 •  celem prowadzonych przez siebie zajęć czyni odkrycie i rozwój talentu ucznia,
 •  stale rozwija i doskonali swoje umiejętności i warsztat pracy,
 •  ściśle współpracuje  z rodzicami i innymi osobami oraz instytucjami wspierającymi rozwój uczniów.

MOCNE STRONY SZKOŁY:

VIII.   SZKOŁA  ANALIZUJE WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH  I TESTÓW KOMPETENCJI

            Do analizy wyników wykorzystuje się różnorodne metody (m.in. analiza jakościowa, ilościowa). Systematycznie po każdym egzaminie zewnętrznym rada pedagogiczna opracowuje plan działań naprawczych. Nauczyciele mają obowiązek rozwijać określone umiejętności, zmienić organizację lekcji, stosować aktywizujące metody nauczania oraz indywidualizację procesu nauczania. Wyniki egzaminów próbnych i testów kompetencji są porównywane z wynikami klasyfikacji semestralnej i rocznej. Wdrażane w szkole wnioski
i szczegółowe kierunki działań naprawczych przyczyniają się do podnoszenia efektywności nauczania, a zatem do wzrostu efektów kształcenia.

IX.   UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE
         W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

            Nauczyciele systematycznie monitorują i diagnozują poziom wiadomości i umiejętności uczniów na I i II etapie edukacyjnym, a formułowane wnioski z analiz wdrażane są na zajęciach dydaktycznych, dydaktyczno - wychowawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i pozalekcyjnych. Realizacja wniosków przyczynia się do poprawy wyników w nauce. Większość uczniów na danym etapie edukacyjnym umiejętnie stosuje pojęcia niezbędne w praktyce i życiu codziennym. Dzieci potrafią opisać fakty i zależności przyczynowo- skutkowe, przestrzenne i czasowe. Stosują nabytą wiedzę do rozwiązywania problemów, korzystając z różnych źródeł informacji. Wiadomości
i umiejętności uczniów sprawdzane są systematycznie poprzez: sprawdziany ustne i pisemne, prace pisemne, analizę wytworów, karty badań umiejętności oraz diagnozy. Realizacja podstawy programowej jest monitorowana przez nauczycieli i dyrektora w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego. Możliwość nabywania widomości i umiejętności przez dzieci w szkole
są monitorowane także przez rodziców podczas zajęć otwartych.

X.     RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE

            Uczniowie prezentują właściwe zachowania. Szkoła diagnozuje sytuacje i potrzeby wychowawcze, realizuje działania wynikające z programu wychowawczego i profilaktycznego. Programy są systematycznie monitorowane i ewaluowane. Rada pedagogiczna opracowała szereg ważnych procedur dotyczących respektowania norm społecznych. Stale jest monitorowany
i doskonalony statut i WSO, aby zasady oceniania były przejrzyste i obiektywne. W szkole analizuje się i podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, np. pogadanki, prelekcje ze strażakami, policjantami, przeprowadza się próbne alarmy ewakuacyjne, organizuje się konkursy plastyczne. Nauczyciele poprzez działania profilaktyczne uczą umiejętnego rozwiązywania konfliktów i niwelowania dyskryminacji rówieśniczej wśród uczniów, obiektywnej samooceny, przestrzegania przez uczniów praw i obowiązków zgodnie ze Statutem. W szkole podejmowane są działania wychowawcze
i profilaktyczne, które są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem. Zgodnie ze statutem przestrzegane są prawa i obowiązki dzieci. System wartości akceptowany jest przez społeczność szkolną. Podczas zajęć nauczyciele uczą:

- zasad dobrego wychowania;

- szacunku do innych i samego siebie;

- szanowania odmiennych poglądów ( np. akceptowanie odmienności wyznaniowej, rasowej, kulturowej )

- stosowania zwrotów grzecznościowych;

- umiejętności odmawiania w sytuacjach presji rówieśniczej.


XI.  
SZKOŁA MA KONCEPCJĘ PRACY

            Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną koncepcją pracy. Koncepcja Pracy Szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb. Jest znana i akceptowana przez uczniów i ich rodziców. W tworzeniu koncepcji brali udział członkowie Rady Pedagogicznej, dyrektor szkoły.

XII.     PROCESY EDUKACYJNE ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ

            Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną dostosowana do potrzeb, możliwości
i zainteresowań uczniów. Nauczyciele systematycznie prowadzą koła zainteresowań, zajęcia indywidualne i zajęcia pozalekcyjne. W szkole działa biblioteka i świetlica szkolna. Oferta edukacyjna umożliwia rozwój zainteresowań uczniów, a także pomaga przezwyciężać trudności
w nauce. Jest systematycznie monitorowana i modyfikowana. Wybór programów nauczania jest zgodny z podstawą programową. Nauczyciele stosują nowatorskie rozwiązania programowe.

            Uczniowie rozwijają nawyki i potrzebę stałego kontaktu z kulturą oraz poznają ciekawe formy spędzania czasu poprzez uczestnictwo w zajęciach i spektaklach teatralnych, a także zwiedzanie zabytków. W szkole kształci się umiejętność posługiwania językami obcymi.

            Szkoła promuje zdrowy styl życia i zachowania proekologicznego, biorąc udział
w ogólnopolskich programach między innymi: ,,Sprzątanie świata”, ,,Szklanka mleka”, ,,Owoce
i warzywa w szkole”.

Na zajęciach, apelach, lekcjach z wychowawcą wiele tematów poświęca się zdrowemu stylowi życia, zachowaniom proekologicznym i profilaktyce agresji i przemocy w szkołach.

Szkoła podejmuje akcje charytatywne (góra grosza, zbiórka plastikowych zakrętek, baterii, makulatury).

Nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, w tym e-learning, seminaria, warsztaty, kursy doskonalące.

Szkoła posiada bogatą ofertę pomocy multimedialnych i dydaktycznych np. pracownię komputerową z oprogramowaniem edukacyjnym,  tablice interaktywne, projektory, laptopy, pianino, keyboard, księgozbiór z lekturami szkolnymi, słownikami, encyklopediami i innymi woluminami dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Na bieżąco wiadomości o naszej placówce można pozyskać na szkolnej witrynie oraz w prasie lokalnej.

Szkoła kultywuje tradycje patriotyczne, regionalne i religijne poprzez organizowanie: apeli szkolnych, akademii i uroczystości środowiskowych, w których udział biorą: społeczność szkolna, rodzice, mieszkańcy, przedstawiciele samorządowi i zaproszeni goście.

Nauczyciele organizują zajęcia dla uczniów w oparciu o wybrane programy nauczania, które są zgodne z podstawą programową. Procesy edukacyjne są monitorowane i doskonalone.

Prowadzony jest nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna zgodnie z planem. Raz w danym roku szkolnym dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski z prowadzonego nadzoru. Nauczyciele stosują jasno określone wymagania oraz zasady oceniania zgodne z obowiązującą podstawą programową. Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem efektów edukacyjnych, wykorzystując pomysłowość, kreatywność i indywidualizację nauczania (akademie, konkursy, lekcje otwarte, akcje charytatywne, zawody sportowe, itp.). Informacje o postępach w nauce motywują uczniów oraz pomagają uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się (udział w kółkach zainteresowań, zajęcia z pedagogiem, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia logopedii.)

Uczniowie i rodzice znają wymagania na oceny z poszczególnych przedmiotów, a WSO jest dostępny na szkolnej stronie internetowej.

XIII.   UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE
             W
PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

            W szkole powołane są zespoły przedmiotowe, które wspólnie planują i korelują działania oraz analizują efekty pracy. Nauczyciele wykorzystują fachową wiedzę i doświadczenie zawodowe przy wzajemnym wspomaganiu się w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych (lekcje otwarte, narady, konferencje, spotkania integracyjne z nauczycielami innych zaprzyjaźnionych szkół, wspólne warsztaty, itp.).

Nauczyciele wprowadzają zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych w wyniku analizy sytuacji dydaktycznej i wychowawczej w zespołach klasowych i ustaleń między nauczycielami.

XIV.     UCZNIOWIE AKTYWNI

            Uczniowie biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych np.: przedmiotowych, recytatorskich, ortograficznych, plastycznych, ekologicznych, językowych, wiedzy pożarniczej,
o tematyce regionalnej i europejskiej. Szkoła osiąga wysokie wyniki w konkursach i zawodach sportowych oraz promuje zdrowy styl życia poprzez uprawianie sportu, udział w konkursach
i akcjach o tematyce dotyczącej zdrowia.

Nauczyciele organizują grupowe i indywidualne zajęcia dla uczniów przygotowujących się do konkursów. Sale lekcyjne i korytarze są systematyczne dekorowane pracami wytwórczymi uczniów. Dzieci chętnie organizują akcje charytatywne na terenie szkoły.

XV.     SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI

            W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. Dyrekcja wraz z zainteresowanymi rodzicami ma możliwość monitorowania zajęć między innymi podczas prowadzonych zajęć otwartych. Szkoła organizuje
i udziela pomocy pedagogicznej uczniom i ich rodzicom, o także współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Prowadzone są zajęcia logopedyczne i zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze.

Uczniowie mają szerokie możliwości uczestniczenia w zajęciach dodatkowych rozwijających ich zainteresowania a także w zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne.

XVI.   WYKORZYSTYWANE ZASOBY SZKOŁY ORAZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO NA RZECZ WZAJEMNEGO ROZWOJU

            W działaniach szkoły uwzględnione są możliwości i potrzeby środowiska. Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów. Szkoła współpracuje z władzami samorządowymi, Biblioteką Publiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Gminy, Policją, Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem Łowieckim KUROPATWA, Radą Parafialną, Fundacją Księdza Orione CZYŃMY DOBRO oraz z placówkami oświatowymi naszej gminy.

            W czasie zajęć uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą degradacji środowiska lokalnego,  zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacji ( np. segregacja odpadów, zbiórka surowców wtórnych, itp. ). Szkoła we współpracy z GOPS-em organizuje pomoc dla uczniów będących
w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej ( np. wyprawka szkolna, dofinansowanie wycieczek, wyjazdów i dożywiania).

XVII.  PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACYJNA

            Szkoła posiada  stronę internetową, na której zamieszczane są osiągnięcia uczniów. Uczniowie uzyskują czołowe lokaty w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz w zawodach sportowych.

XVIII.              RODZICE PARTNERAMI SZKOŁY

            Szkoła na bieżąco informuje rodziców o prawach i obowiązkach wszystkich członków społeczności szkolnej, w tym także rodziców. Znane są rodzicom plany pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej a także wizja i koncepcja pracy szkoły. Nauczyciele i dyrekcja wspierają rodziców rzetelną informacją o dziecku, jego postępach w nauce i zachowaniu oraz wspólnie podejmowane są działania wspierające jego rozwój. Rodzice angażowani są w proces ewaluacji wewnętrznej szkoły i uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez szkołę. Pomagają przy organizacji imprez, monitorują przebieg procesu edukacyjnego, uczestnicząc
w wywiadówkach oraz indywidualnych spotkaniach z nauczycielami. Organizują imprezy kulturalne, z których dochód przekazują na potrzeby szkoły oraz indywidualnie sponsorują imprezy dla dzieci. Bardzo dobrze układa się współpraca z Radą Rodziców, która ma duży udział
w tworzeniu i realizacji planu rozwoju szkoły.

XIX.   NAUCZYCIELE WSPÓŁPRACUJĄ W PLANOWANIU I REALIZOWANIU PROCESÓW EDUKACYJNYCH

            Procesy edukacyjne realizowane są w oparciu o systematyczną i efektywną współpracę pomiędzy nauczycielami – zespołów wychowawczych klas I-III, zespołów wychowawczych

klas IV-VI i zespołu ewaluacyjnego. Regularnie odbywają się spotkania zespołów celem wypracowania zasad planowania i realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych. Wykwalifikowana i zaangażowana kadra pedagogiczna dobrze współpracuje na polu zawodowym. Na spotkaniach panuje wzajemna życzliwość i chęć współpracy, która sprzyja wymianie doświadczeń. W zakresie WDN nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy, pozyskują wiedzę i umiejętności przydatne w codziennej pracy z uczniem, opracowują narzędzia np. do ewaluacji wewnętrznej, plany dydaktyczne i wychowawcze, oceniają programy i podręczniki, opracowują procedury obowiązujące w szkole, dokonują ewaluacji programów, WSO i Statutu.

XX.     ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ SŁUŻY JEJ ROZWOJOWI

            Ewaluacja wewnętrzna jest planowana i prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli. Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej ujęte są w programach naprawczych z poszczególnych obszarów edukacyjnych i służą do wprowadzania zmian mających pozytywny wpływ na kierunki rozwoju szkoły. Nauczyciele realizują odpowiedzialnie plany awansu i doskonalenia zawodowego. Terminowo i odpowiedzialnie realizowane są wewnętrzne zarządzenia i przestrzegane jest prawo oświatowe. Nauczyciele na zajęciach wykorzystują nowoczesne środki dydaktyczne i techniki.

XXI.   SZKOŁAMAODPOWIEDNIEWARUNKILOKALOWE

            Szkoła posiada odpowiednie warunki lokalowe i systematycznie jest modernizowana. Na bieżąco jest uzupełniana baza dydaktyczna i wyposażenie. Widoczna jest współpraca z biblioteką gminną i stale wzbogacana jest oferta czytelnicza o nowe woluminy. Szkoła posiada wyposażoną pracownię komputerową z łączem internetowym. Wyposażenie w sprzęt sportowy
i zaplecze wpływają w dużym stopniu na prowadzenie ciekawych zajęć i rozwijanie zainteresowań sportem wśród uczniów. Zmodernizowano podwórko szkolne( ławeczki, klomby, pętla autobusowa, ogrodzenie ).

XXII.   EWALUACJA KONCEPCJI :

 1. 1.Wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły;
 2. 2.Sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym (styczeń, czerwiec);
 3. 3.Wnioski z ewaluacji wewnętrznej;
 4. 4.Opinie rodziców;
 5. 5.Ocena i modyfikacja koncepcji.

  KOMISJA: Agnieszka Stępień, Aneta Adamczyk, Iwona Kurzawa