Home Dokumenty

WYBRANE PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC NIEPEŁNOLETNICH UCZNIÓW W SZKOLE

                                                                                                                                        

PROFILAKTYKA I WYCHOWANIE

SYTUACJE PROBLEMOWE

ZALECANA PROCEDURA

 

 • Uczeń pomimo kategorycznego zakazu korzystania z telefonu komórkowego   używa go w szkole podczas zajęć, czy też przerw międzylekcyjnych

 

 • Nauczyciel lub inny pracownik ma obowiązać odebrać telefon lub tablet i przekazać go do sekretariatu szkoły
 • Poinformować rodzica lub opiekuna prawnego o zaistniałej sytuacji
 • Zobowiązać rodzica do osobistego odbioru telefonu lub tableta od Dyrektora szkoły
 • Dwukrotne złamanie zakazu skutkować będzie obniżeniem oceny z zachowania bez możliwości poprawy

 

 • rodzice odmawiający współpracy ze szkołą
 • dziecko ofiarą lub uczest­nikiem przemocy domo­wej, w tym zaniedbywane (głodne, brudne, nieadekwatnie ubrane,   bez przyborów szkolnych, po­zbawione opieki, nie le­czone)
 • nieuregulowana sytuacja prawna dziecka
 • rodzice dziecka uzależ­nieni od alkoholu lub nar­kotyków lub innych środ­ków psychoaktywnych
 • rodzina niewydolna wy­chowawczo, w tym rodzi­ce chorzy psychicznie
 • poinformować pisemnie sąd rodzinny wraz z przekazaniem kompletu dokumentów, powyższe informacje przesłać także do wiadomości właściwego ośrodka pomocy społecznej
 • objąć problem   pracą „zespołu wychowawczego" (pracownicy szkoły, pracownik socjalny, dzielnicowy, kurator sądowy jeśli rodzina objęta jest nadzorem i inni) oraz współpracować z orga­nizacjami specjalistycznymi, w tym pozarządowymi (poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej); dokumentować pracę
 • dziecko odmawia powro­tu do domu
 • pijani rodzice lub opieku­nowie w szkole lub brak kontaktu z rodzicami lub opiekunami po zajęciach
 • powiadomić dyrekcję szkoły
 • w oparciu o wcześniej­szą diagnozę przekazać dziecko osobom uprawnio­nym (wskazanym wcześniej pisemnie przez rodziców lub opiekunów)
 • jeżeli nie ma osób uprawnionych powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu
 • jeżeli sytuacja nie miała miejsca jednorazowo lub dziecko zostało umieszczone w placówce interwencyjnej, powiadomić pisemnie sąd rodzinny oraz dostarczyć dokumentację z przeprowadzonych działań szkoły
 • brak informacji o decy­zjach instytucji związa­nych z małoletnim i brak informacji o jego sytuacji
 • udział w grupach   de­struktywnych (np. sekty, gangi, pseudokibice )
 • objąć problem pracą zespołu wychowawczego ( pracownicy szkoły, pracownik socjalny, kurator sądowy i inni) oraz współpracować z organizacjami specjalistycznymi, w tym pozarządowymi (poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej) ; dokumentować pracę
 • groźby, sygnały i zacho­wania samobójcze

 

 

 

 

 

 

 • jeżeli dziecko nie jest obecne w szkole powiado­mić Policję (numer 997) oraz w oczekiwaniu na funk­cjonariuszy rozpytać osoby mogące mieć wiedzę co do okoliczności sprawy
 • wezwać rodziców oraz poinformować ich o ko­nieczności zapewniania dziecku stałej opieki
  • objąć problem pracą zespołu wychowawczego ( pracownicy szkoły, pracownik socjalny, kurator sądowy i inni) oraz współpracować z organizacjami specjalistycznymi, w tym pozarządowymi (poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej); dokumentować pracę
 • agresywni     wobec   pra­cowników szkoły rodzice lub opiekunowie
 • powiadomić Policję (numer 997) lub Straż Miej­ską (numer 986)
 • powiadomić policję, poinformować pisemnie sąd rodzinny wraz z przekazaniem odpowiedniej dokumentacji, powyższe informacje przesłać także do wiadomości właściwego ośrodka pomocy społecznej

 

 

 

 • niebezpieczne przedmioty i substancje (np. kij bejsbolowy, skalpel, przedmiot przypominający broń palną, rozpylacz gazu itd.) w szkole
 • jeżeli substancja lub przedmiot może spowodo­wać powszechne zagroże­nie, ewakuować szkołę wg przyjętych procedur
 • jeżeli substancja lub przedmiot stanowi istotne zagrożenie dla życia lub zdrowia (np. broń), odebrać je; jeżeli odebranie wymaga przeszukania, odizolować dziecko, sprawować nad nim pieczę i wezwać Policję (nr 997; pracownik oświaty nie ma prawa dokonać prze­szukania; prawo takie posia­da między innymi Policja)
 • w uzasadnionych przy­padkach wezwać Policję lub pogotowie ratunkowe (nr 999) lub inne służby specja­listyczne (np. pogotowie ga­zowe, energetyczne, wodo­ciągowe, Straż Pożarną)
 • powiadomić wychowaw­cę klasy, pedagoga szkolne­go i dyrekcję szkoły
 • powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów sprawców i ofiar (do czasu przyjazdu rodziców lub prawnych opiekunów lub Policji, pieczę nad dziec­kiem sprawuje nauczyciel; po ewentualnym przyjeździe Policji dostosować się do poleceń funkcjonariuszy)

 

 

DEMORALIZACJA

SYTUACJE PROBLEMOWE

ZALECANA PROCEDURA

 • wagarowanie, nierealizowanie obowiązku
  szkolnego i nauki
 • posiadanie przez małoletniego alkoholu
 • palenie papierosów i e-papierosów
 • używanie słów wulgarnych, obsceniczne gesty
 • fałszowanie oświadczeń (np. usprawiedliwień od rodziców, podpisów w dzienniczku itd.)
 • prostytucja
 • powiadomić wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego
 • telefonicznie lub w razie potrzeby pisemnie po­wiadomić rodziców lub opiekunów prawnych; za­prosić do współpracy nad rozwiązaniem problemu
 • w przypadku posiadania przez małoletniego al­koholu podjąć próbę jego odebrania poprzez wy­danie polecenia; jeżeli uczeń odmawia, w miarę możliwości, odebrać bagaż lub opakowanie, w którym się znajduje, przenieść w bezpieczne miejsce, zabezpieczyć przed dostępem innych osób; jeżeli uczeń nie wydaje alkoholu, wezwać Policję (nr 997; pracownik oświaty nie ma prawa dokonać przeszukania; prawo takie posiada mię­dzy innymi Policja)
 • przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę, w tym ew. spisać kontrakt
 • objąć problem pracą zespołu wychowawczego ( pracownicy szkoły, pracownik socjalny, kurator sądowy i inni) oraz współpracować z organizacjami specjalistycznymi, w tym pozarządowymi ( poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej); dokumentować pracę
 • w przypadku braku współpracy ze strony rodzi­ców lub braku efektów prowadzonych działań, po­wiadomić pisemnie sąd rodzinny lub Policję oraz dostarczyć sądowi lub Policji dokumentację z przeprowadzonych działań szkoły i zespołu
 • uczeń w stanie wskazującym na użycie alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych
 • zapewnić bezpieczeństwo przez odizolowanie
 • w miarę możliwości ustalić jaką substancję dziecko zażyło, w jakiej ilości, kiedy i który raz się to zdarzyło oraz jakie jest jej źródło pochodzenia
 • wezwać pogotowie ratunkowe (nr 999) i podać ustalone informacje
 • udzielić pierwszej pomocy - powiadomić wy­chowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły
 • powiadomić Policję (nr 997 lub rejonowy komi­sariat) i podać ustalone informacje (o dalszym po­stępowaniu wobec dziecka decyduje lekarz, nie rodzic, nauczyciel ani Policja; do czasu ewentual­nego przyjazdu rodziców pieczę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel)
 • telefonicznie powiadomić rodziców lub opieku­nów prawnych; zaprosić do współpracy nad roz­wiązaniem problemu
 • współpracować z Policją, która podejmie dalsze czynności i ewentualnie kieruje materiały do sądu rodzinnego
 • przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę, w tym ew. spisać kontrakt
 • objąć problem pracą zespołu wychowawczego (pracownicy szkoły, pracownik socjalny, dzielnicowy, kurator sądowy i inni) oraz współpracować z organizacjami specjalistycznymi, w tym pozarządowymi (poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej); dokumentować pracę
 • powiadomić organy nadzoru i tworzyć dokumentację związaną ze zdarzeniem

 

 

PRZESTĘPCZOŚĆ

SYTUACJE PROBLEMOWE

ZALECANA PROCEDURA

 • bójka kilku osób, pobicie, uderzenie, naruszenie nietykalności cielesnej dziecka przez rówieśni­ków lub dorosłych
 • kradzież (w tym włamanie oraz kradzież z udzia­łem przemocy lub groźbą przemocy)
 • znęcanie psychiczne, zastraszanie, zmuszanie do określonego zachowania, groźby, w tym ubliżanie nauczycielowi lub innym osobom (w tym przy wy­korzystaniu Internetu lub innych mediów)
 • zniszczenie mienia, wandalizm
 • posiadanie, udzielanie, propagowanie i rozprowa­dzanie narkotyków lub innych środków psychoaktywnych
 • udzielanie (w tym sprzedaż) alkoholu dziecku oraz rozpijanie
 • sprzedaż wyrobów tytoniowych dziecku
 • fałszowanie dokumentów, w tym dokumentów szkolnych (np. dziennika, legitymacji szkolnej, zaświadczenia lekarskiego, faktur

 • zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom po­przez odizolowanie (w miarę możliwości ująć sprawców; oddzielić poszczególnych sprawców od siebie i od ofiar; zachować dyskrecję; zabez­pieczyć ślady zdarzenia i ewentualne przedmioty związane ze zdarzeniem)
 • w uzasadnionych przypadkach udzielić pierw­szej pomocy
 • w uzasadnionych przypadkach wezwać pogo­towie ratunkowe (nr 999) lub inne służby specjali­styczne (np. pogotowie gazowe, energetyczne, wodociągowe, Straż Pożarną)
 • w przypadku kradzieży podjąć próbę odzyska­nia utraconego mienia; w przypadku narkotyków lub innych środków psychoaktywnych zabezpie­czyć środki: nie dotykać, ewentualnie przenieść w bezpieczne miejsce, zabezpieczyć przed dostę­pem innych osób (pracownik oświaty nie ma pra­wa dokonać przeszukania; prawo takie posiada między innymi Policja)
 • powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły
 • powiadomić Policję (nr 997 lub rejonowy komi­sariat) lub w przypadku wykroczeń (sprzedaż pa­pierosów) Straż Miejską (nr 986)
 • powiadomić rodziców lub prawnych opieku­nów sprawców i ofiar (do czasu przyjazdu rodziców lub prawnych opiekunów lub Policji, pieczę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel; po przyjeździe Poli­cji dostosować się do poleceń funkcjonariuszy)
 • przygotować na przyjazd Policji następujące informacje: o zdarzeniu, dane osobowe sprawców i ofiar oraz listy świadków (rozpytanie przez Poli­cję sprawców i ofiar jest możliwe bez uczestnic­twa ich rodziców i pracowników szkoły; Policja ma prawo zatrzymać i zabrać sprawców)
 • powiadomić organy nadzoru i tworzyć dokumentację związaną ze zdarzeniem

 

 • przestępczość seksualna (w tym zgwałcenie, zmuszanie do innych czynności seksualnych, udostępnianie treści pornograficznych)
 • zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom po­przez odizolowanie (w miarę możliwości ująć sprawców; oddzielić poszczególnych sprawców od siebie i od ofiar; zachować dyskrecję; zabez­pieczyć ślady zdarzenia i ewentualne przedmioty związane ze zdarzeniem)
 • udzielić pierwszej pomocy
 • wezwać pogotowie ratunkowe (nr 999)
 • powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły
 • powiadomić Policję (nr 997 lub rejonowy komi­sariat)
 • powiadomić rodziców lub prawnych opieku­nów sprawców i ofiar; w przypadku podejrzenia, iż sprawcą jest jeden z rodziców, rodziców powiada­mia Policja, a nie szkoła
 • delikatnie zebrać jak najwięcej informacji od pokrzywdzonego i przekazać je Policji (Policja nie ma prawa przesłuchać ofiary poniżej 15 roku ży­cia, informacje pozyskane przez nauczyciela są istotnym źródłem wiedzy dla Policji, zachować bezwzględną dyskrecję), zapewnić wsparcie psy­chiczne, rozmowę z ofiarą powinna przeprowadzić osoba tej samej płci
 • powiadomić organy nadzoru i tworzyć dokumentację związaną ze zdarzeniem

 

We wszystkich przypadkach: przeprowadzenie zajęć wychowawczych z klasą na temat zaistniałej sytuacji, objęcie uczestników zdarzenia pomocą we współpracy z innymi instytucjami, organizacjami, aktywne monitorowanie postępowania z uczestnikami zdarzenia.