Home Dokumenty

PROGRAM WYCHOWAWCZY

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUŚCU

Zadanie

Działania

Koordynatorzy działań

  1. 1.Uczenie kultury i zasad dobrego wychowania z naciskiem na kulturę słowa w każdym aspekcie życia, przy każdej nadarzającej się sytuacji szkolnej i pozaszkolnej w oparciu o stosowane metody dyd.wych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współtworzenie regulaminów klasowych 

Zapoznanie ze wszystkimi regulaminami, systematyczne
ich przypominanie

Wdrażanie do rzetelnego realizowania obowiązku szkolnego

ze szczególnym uwzględnieniem systematycznego uczęszczaniado szkoły, przygotowania się do zajęć oraz czynnego w nich uczestnictwa

Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami ucznia zawartymi w Statucie Szkoły

Codzienne wdrażanie do używania form grzecznościowych

i kulturalnego zachowania, eliminowanie wulgaryzmów poprzez pogadanki, przykład własny

Wymaganie od uczniów odpowiedniego stroju

Kontynuacja prowadzenia zeszytów kontaktu z rodzicami,
w którymsąusprawiedliwienia, nagany i pochwały

 

Tworzenie spójnego ,uzgodnionego przez szkołę i dom –systemu działań wychowawczych opartych na wspólnym świecie wartości

 

Wspólne spożywanie drugiego śniadania i obiadów w stołówce szkolnej, promowanie zachowań związanych z kulturalnym spożywaniem posiłków

Dbałość o porządek w miejscu nauki i zabawy, stołówce

i toalecie, dbałość o podręczniki i przybory szkolne – uwrażliwianie na potrzebę szacunku dla pracy drugiego człowieka.

 

 

 

 

Rodzice, wszyscy nauczyciele

  

 

 

 

 Wszyscy nauczyciele

 

Wychowawcy, dyżurujący nauczyciele, wychowawcy świetlicy,wszyscynauczyciele

Rodzice,nauczyciele 

 


Wychowawcy,wszyscy nauczyciele

2.Wyrabianie poczucia bezpieczeństwa
i własnej wartości u dzieci

Zorganizowanie Dni Bezpieczeństwa (II-VI), spotkań z Policją, pielęgniarką.

Ułatwianie wejścia sześcioletnich i siedmioletnich uczniów
w nową rzeczywistość szkolną(rozmowy z pracownikami,zabawy integracyjne, zwiedzanie szkoły)

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych, wycieczek, wyjazdów, imprez szkolnych, dyskotek

 

Monitoring szkolny.

Nauczyciele klas I-III i świetlicy

 

  1. A.Grabarz, A. Majchrzak

 Rodzice, wychowawcy klas I-III

 

 Rodzice, nauczyciele

 

Dyrekcja

3. Inny nie znaczy gorszy – tolerancja

i asertywność

w kontaktach międzyludzkich

Różnorodność postaw – akceptacja cudzej odmienności

 

Kształtowanie postaw tolerancji, szacunku dla innego człowieka, poszanowania odmienności wyznania, poglądów, rasy, kultury – podczas godzin z wychowawcą oraz innych nadarzających się sytuacji wychowawczych.

Wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny

 

Wychowawcy, pedagog szkolny, nauczyciele, rodzice

4.Podejmowanie działań twórczych
i rozwijanie zdolności oraz umiejętności uczniów

Przygotowanie i udział uczniów w konkursach artystycznych, sportowych, wiedzy na etapie szkolnym i pozaszkolnym

 

Prowadzenie scholi, harcerstwa, SKO, PCK

 

Rozwijanie talentów wokalnych i teatralnych uczniów poprzez prowadzenie szkolnego chórku i kół artystycznych

 

Eksponowanie osiągnięć uczniów poprzez różne formy autoprezentacji – słowną, plastyczną, multimedialną, wystawki prac uczniów

Udział uczniów klas I-III w audycjach muzycznych

 

Współpraca z GOK i Biblioteką Publiczną w Ruścu.

Chętni nauczyciele ,uczniowie,rodzice

 

J.Kieruzel, M. Jachacz

 

R.Trojanowski, nauczyciele prowadzący koła artystyczne,

rodzice

Nauczyciele organizujący różnego rodzaju konkursy, dyrekcja

 

Nauczyciele klas I-III

Wszyscy nauczyciele

5.Wspomaganie rozwoju
i pokonywanie ograniczeń rozwojowych

Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom z trudnościami w nauce podczas zajęć świetlicowych, kół zainteresowań i zajęć wyr.

 

Obserwacja postępów uczniów, bieżące korygowanie trudności
i zaległości w ramach zajęć obowiązkowych, kół i zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz logopedycznych

Współpraca z pedagogiem, Poradnią psychologiczno-pedagogiczną i Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Włączanie najmłodszych dzieci do aktywnego udziału

w uroczystościach szkolnych

Wszyscy nauczyciele

 

Wszyscy nauczyciele

 

Wszyscy nauczyciele, pedagog, logopeda

 

 

 Wszyscy nauczyciele, pedagog,

Wychowawcy

 

 Nauczyciele I-III

6.Rozwijanie czytelnictwa i dbanie o kulturę słowa

„Quo Vadis” H. Sienkiewicza lekturą narodowego czytania w 2016 r. – udział w akcji ogólnopolskiej

 

 

Udział w spotkaniach z pisarzami i poetami w GOK-u w Ruścu, wyjazdy dzieci do muzeum, teatru, kina

 

Współpraca z Publiczną Biblioteką w Ruścu

  

Udział uczniów w lekcjach bibliotecznych

 

Monitorowanie czytelnictwa uczniów przez wychowawców

 

Pasowanie na członka biblioteki szkolnej

 

 

Prowadzenie biblioteczek klasowych, świetlicowych.

Wychowawcy klas I-III,poloniści, wychowawcy świetlicy, nauczyciel biblioteki

 

Rodzice, wychowawcy

 

 

Chętni nauczyciele

 

 Bibliotekarz

Wychowawcy klas, bibliotekarz

 Wychowawcy klas I-III

bibliotekarz,  

 

Wychowawcy klas I-III i świetlicy

 

 

 

 

7.Aktywne podejmowanie działań na rzecz przyrody

Realizacja programów ekologicznych związanych z realizacją projektów ekologicznych

 

 

Organizowanie wycieczek turystycznych o charakterze ekologicznym

Udział w akcji zbiórki płyt, zakrętek, baterii

 

M . Gemborys

J.Żelichowska,

G.Klasztorna,

 

Wychowawcy, rodzice

 Nauczyciele, E.Pilarczyk-Janus

Doradztwo zawodowe

Podniesienie u uczniów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji oraz zdolności do przyszłego zatrudnienia zgodnie z posiadanymi predyspozycjami

- poznanie samego siebie

- poznanie rynku edukacji i pracy

- planowanie przyszłości zawodowej

- warsztaty dla klas VII,

II i III gimnazjum

- wycieczki do zakładów pracy

- spotkania z pedagogiem i doradcą zawodowym oraz przedstawicielami szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

8.Rozwijanie współpracy
z rodzicami

Prowadzenie zajęć otwartych podczas uroczystości szkolnych, klasowych ,wycieczek

Opracowywanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem klasy i szkoły przez rodziców przy współpracy z nauczycielami.

Umawianie się na zasady kontaktów rodzic-nauczyciel

Prowadzenie przez nauczycieli konsultacji z rodzicami

Systematyczna pedagogizacja rodziców

Zapoznawanie rodziców ze standardami ,procedurami i wynikami wewnętrznych sprawdzianów

Prowadzenie dyżurów pedagogicznych w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych

Angażowanie rodziców w organizowanie uroczystości
i przedsięwzięć szkolnych

 

 

 

 

 

Nauczyciele,rodzice

 

 

 

Wyznaczenie nauczyciele

9.Podejmowanie działań w zakresie pracy uczniów w Samorządzie Uczniowskim

Wybory Klasowych Rad Uczniów

 

Wybór Rzecznika Praw Ucznia

Organizacja imprez okolicznościowych

Prowadzenie gazetki S.U.

 

Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości środowiskowych

Wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szkoły – uczniowie współgospodarzami szkoły.

Wychowawcy klas

B.Ucińska

 

 I.Kurzawa

 

 

 Nauczyciele , rodzice,wychowawcy

 

 

Program wychowawczy został opracowany przez rodziców przy współpracy z nauczycielami.

 

Podpisy osób opracowujących Program Wychowawczy SP im.T.Kościuszki w Ruścu:

 

Rodzice:……………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Nauczyciele :A.Stępień,M.Jachacz, A.Grabarz ,J.Żelichowska