Home Dokumenty

PROGRAM WYCHOWAWCZY

I PROFILAKTYKI

 

 

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

 

W RUŚCU

 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Program opracowany w oparciu o:

 

Podstawa prawna:

Ustawa 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe ( Dz. U. 2017 r. poz.59 ze zmianami)

Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2017/2018:

1.Wdrazanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym, podczas spacerów i wycieczek.

2.Kształtowanie postaw.Wychowanie do wartości.

Wnioski poobserwacyjne:

 1. 1.W roku szkolnym należy kontynuować terapię z dziećmi, które mimo podjętych działań w dalszym ciągu wymagają wsparcia.

Wnioski do pracy w roku szkolnym 2017/2018:

 1. 1.Kontynuować działania zmierzające do wspomagania rozwoju dzieci, szczególnie tych, które są bardzo nieśmiałe i którym trudno zaadaptować się do warunków przedszkolnych.
 2. 2.Kontynuować działania w kierunku wdrażania dzieci do stosowania się do norm i zasad przyjętych w grupie.

                        Profilaktyka - ogół działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom

w rozwoju i zachowaniu się ludzi, w pedagogice zaś ma na celu zapobieganie powstawaniu u dzieci niepożądanych przyzwyczajeń i postaw lub błędów w uczeniu.

 

                                                                                                                  Wincenty Okoń

Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, jak i również przygotowanie dziecka do nauki w szkole. Ponadto przedszkole poza edukacją i wychowaniem dzieci, powinno także prowadzić działania profilaktyczne, tzn. zapewniające dzieciom zdrowie i bezpieczeństwo w każdym podejmowanym działaniu. Wiek przedszkolny to specyficzny okres w życiu dziecka, mający istotny wpływ na zmiany zachodzące w jego indywidualnym rozwoju. Natomiast owa profilaktyka w przedszkolu ma zapobiegać wszelkim niepożądanym zjawiskom w tymże rozwoju. Działaniem profilaktycznym będzie, zatem każde pozytywne oddziaływanie pedagogiczne, utrwalające wartościowe cechy, a zapobiegające powstawaniu tych niepożądanych.

Niniejszy program ma za zadanie uświadomić dzieci w wieku przedszkolnym o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających kształtowaniu postaw odpowiedzialności za życie własne oraz innych. Tylko kreatywna realizacja działań o charakterze profilaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym przez nauczycieli umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci i ułatwi funkcjonowanie w życiu następnych pokoleń w przyszłości.

Celem programu jest świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka , poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, środowiska oraz pracowników. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne. Program wychowawczy i profilaktyki jest zgodny z podstawą wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących obszarach:

• Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

• Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;

• Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

• Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

• Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

• Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

Programem wychowawczym i profilaktycznym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze i profilaktyczne realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych. Dzieci angażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

• samoobsługi i czynności higienicznych,

• zabaw samorzutnych,

• zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości,

• spożywania posiłków,

• spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu

 CELE PROGRAMU :

1. Wyposażenie dziecka w wiadomości i umiejętności niezbędne do bezpiecznego, samodzielnego funkcjonowania;

2. Uświadomienie dzieciom sytuacji i zachowań zagrażających ich zdrowiu i życiu;

3. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia oraz stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu, domu oraz na drodze;

4. Zapoznanie dzieci z sytuacjami zagrożenia ich bezpieczeństwa ze strony nieznajomych;

5. Wykształcenie postawy asertywnej w stosunku do osób obcych;

6. Uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania ze zwierzętami;

           7. Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowego odżywiania, higieny osobistej i otoczenia          

               oraz aktywnego spędzania czasu wolnego;

           8. Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia

               pozytywne;

           9. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;

         10. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć samorzutnych

               i zorganizowanych w przedszkolu i poza budynkiem przedszkolnym;

           11. Uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego

                 człowieka oraz rodziny, rozwijanie empatii;

           12. Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość, piękno,

                 patriotyzm;

           13. Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty- małej i wielkiej ojczyzny oraz

                 tożsamości narodowej i regionalnej;

           14. Rozwijanie postaw prozdrowotnych;

           15. Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych i profilaktycznych

           16. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci.

Główne bloki tematyczne programu wychowawczego i profilaktyki:

 

   1. Kontroluję swoje zachowania

   2. Bezpieczeństwo zabaw dzieci

     3. Bezpieczeństwo w drodze do przedszkola.

     4. Tworzenie warunków do właściwej pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach     edukacyjnych

   5. Policjant – przyjaciel dzieci

   6 . Straż pożarna w życiu codziennym

     7. Dbam o swoje zdrowie

     8. Tradycje rodzinne i narodowe

     9.Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 

Ad.1. Kontroluję swoje zachowania

 1. a)ustalenie reguł i norm życia w grupie,
 2. b)kulturalne włączanie się do zabaw kolegów,
 3. c)przestrzeganie zasad podporządkowania się dyżurnym np. łazienka, sala,
 4. d)reagowanie na umówione sygnały np. sygnał kończący zabawę,
 5. e)uczenie dzieci właściwego zachowania w stosunku do innych,
 6. f)uczenie właściwego przyjmowania pochwał krytyki,
 7. g)rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich i w sytuacjach

codziennych

 1. h)uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych

Ad. 2. Bezpieczeństwo zabaw dzieci.

            Cele :

 1. a)przestrzeganie przepisów dotyczących realizacji podstawy programowej z przeznaczeniem odpowiedniej ilości czasu pobytu dziecka w przedszkolu na poszczególne aktywności ze zwróceniem uwagi na pobyt na świeżym powietrzu,
 1. b)zapobieganie atakom niszczycielstwa i umyślnego niszczenia sprzętów i zabawek w przedszkolu,
 2. c)kształcenie umiejętności bezpiecznego spędzania czasu,

b) ukazanie grożących niebezpieczeństw ze strony osób „obcych -   niebezpiecznych”,

c) wyrabianie umiejętności rozpoznawania grożących niebezpieczeństw,

d) kształtowanie umiejętności informowania rodziców, opiekunów o swoich      

   decyzjach,

e) wyrobienie u dziecka umiejętności zachowań asertywnych – mówienia ,,nie”

   w sytuacjach grożących zdrowiu dziecka.

Przy omawianiu tego tematu należy wskazać :

 

- występujące zagrożenia przy niewłaściwej zabawie, szczególnie narzędziami

ostrymi, pod napięciem elektrycznym itp.

- ustalenie przez rodziców zasad pobytu dziecka w domu,

- ustalenie reguł zachowania się dziecka na placu zabaw,

- ustalenie reguł zachowania się w sali przedszkolnej np. w czasie zabaw dowolnych – co wolno i czego nie wolno w czasie pobytu w przedszkolu.

 1. A.dziecko bawiąc się na podwórku musi wiedzieć, że :

1) obcy pytający się o mieszkanie i rodziców może być potencjalnym

   przestępcą,

2) nieznajomy kręcący się w pobliżu mieszkania lub samochodu sąsiada może

   być potencjalnym włamywaczem.

 1. B.dziecku pozostającemu w domu należy :

 

1) uzmysłowić, iż o każdym jego nowym zamiarze wyjścia na podwórko lub

   o zaproszonym do mieszkania koledze winni wiedzieć rodzice, opiekunowie

               i wyrazić na to zgodę,

             2) przypomnieć, że wszystkie substancje mogą być szkodliwe, jeśli nie są właściwie

                 używane,

             3) uzmysłowić. że po znalezieniu jakiegokolwiek nieznanego mu leku lub substancji

                 zagrażającej życiu powinno udać się jak najszybciej do osoby dorosłej,

             4) przypomnieć o umiejętnym korzystaniu z gier komputerowych i programów TV

Ad.3. Bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola.

 

Cele :

 1. a)zapoznanie dziecka z podstawowymi zasadami ruchu drogowego,
 1. b)wyrobienie nawyku przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
 1. c)uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas drogi do przedszkola ,
 1. d)wyrobienie właściwych nawyków podczas poruszania się drogą

i poszanowania znaków i sygnałów drogowych,

 1. e)poruszanie się dzieci po drogach publicznych tylko pod opieką dorosłych.

 

          Należy zwrócić uwagę na :

            - sposób poruszania się chodnikiem oraz drogą,

            - przechodzenie przez ulicę, jezdnię, przejazd kolejowy,

            - przejście przez strefę zalesioną, nad strumieniem,

            - zachowanie w stosunku do ,,obcych”

             - bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek

 

Ad.4. Tworzenie warunków do właściwej pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach

           edukacyjnych

 

Cele:

a) Kształtowanie podstawowych wartości społecznych:

- szacunek dla drugiego człowieka

- szacunek dla życia i zdrowia

- rodzina, ojczyzna

- przyjaźń, koleżeństwo,

 

b) Wzbogacenie zajęć dydaktycznych o nowatorskie metody nauczania np. kinezjologia edukacyjna

 

 1. c)Wzbogacenie ofert zajęć dodatkowych o rytmikę i zajęcia artystyczne
 2. d)Zapobieganie i zaspakajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci mających trudności w nauce i inne deficyty rozwojowe,

 

d) Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju dzieciom uzdolnionym, praca z dzieckiem zdolnym,

 

e) Pomoc dzieciom sprawiającym kłopoty wychowawcze

       f) Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej

       g) Prowadzenie zajęć z elementami prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem            

           nowoczesnych pomocy dydaktycznych

Przy zaznajamianiu z w/w zagadnieniami należy

zwrócić uwagę dziecka na:

 

- częste rozmowy z rodzicami

- uświadomienie dziecku jego praw do nietykalności osobistej i naruszania godności,

- przestrzeganie przez personel i rodziców ,, Konwencji o prawach dziecka”,

- zajęcia wyrównawcze,

- terapia logopedyczna,

- nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

- współpraca z GOPS w Ruścu    

Ad. 5. Policjant – przyjaciel dzieci

           Cele:

 1. a)zapoznanie dzieci z umundurowaniem policjanta,
 1. b)kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do policjantów,
 1. c)zapoznanie z możliwościami bezpośredniego zwracania do

   policjanta o pomoc,

 1. d)wyrabianie szacunku do pracy policjanta.

            Pytania pomocnicze :

 1. 1)Jak można rozpoznać policjanta ?
 1. 2)Kto jeszcze chodzi w mundurze ?
 1. 3)Jakiego koloru jest mundur policjanta ?
 1. 4)Kto już widział policjanta i gdzie ?
 1. 5)Czym zajmują się policjanci ?
 1. 6)W jaki sposób policjanci pomagają dzieciom i dorosłym ?

Ad.6. Straż pożarna w życiu codziennym.

 

               Cele :

 

 1. a)zapoznanie dzieci z mundurem strażaka reprezentacyjnym i używanym

podczas akcji,

 1. b)kształcenie pozytywnych postaw w stosunku do strażaków,
 1. c)uświadamianie konieczności stosowania zakazów uczestnictwa

w zabawach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci oraz szkodzących dla środowiska,

 1. d)utrwalenie i poszerzanie wiadomości ( za pomocą literatury, własnych

doświadczeń oraz wycieczki do OSP ) o pracy strażaków – gaszenie

pożarów, pomoc w klęskach żywiołowych a także przy wypadkach

                    samochodowych.

Przy omawianiu tego bloku tematycznego należy wskazać :

 

 

                 - występujące zagrożenia podczas zabaw ogniemprzestrzec przed tego typu zabawami,

                 - ustalić reguły zachowania dziecka, gdy znajdzie się w miejscu

                     zagrożonym (szybko opuścić to zagrożone miejsce, wezwać

                     pomoc – 998 ),

                 -ważne jest wyrobienie pozytywnego nastawienia do strażaków,

                 -na przykładzie umundurowania strażaków (do akcji) należy wskazać

                    wszystkie jego elementy (hełm, maska tlenowa, bosak itp. ) i czemu one służą,  

Ad. 7. Dbam o swoje zdrowie

    

Cele:

a) uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie,

b) uczenie zdrowego stylu życia (higiena osobista, prawidłowe                                   odżywianie, organizowanie zdrowego wypoczynku),

 

c) systematyczne wdrażanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych, mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji,

 

d) zachęcenie do mówienia umiarkowanym głosem,

 

e) wdrażania dzieci do hartowania i częstego korzystania ze świeżego powietrza,

 

f) uświadamianie znaczenia prawidłowego odżywiania , unikania

substancji trujących,

g) zachęcenie do zjadania przygotowanych posiłków w odpowiednich porach,

h) uświadomienie konieczności niezbędnych wizyt u lekarza, pielęgniarki, nawiązanie współpracy ze stomatologiem, zwrócenie szczególnej uwagi na profilaktykę higieny jamy ustnej

i) zachęcanie do szukania pomocy u osób dorosłych w trudnych sytuacjach,

j) wyrabianie u dzieci zachowań asertywnych - mówienie ,,nie”

w sytuacjach grożących zdrowiu i życiu dziecka.

Przy zaznajamianiu z w/w zagadnieniem należy zwrócić uwagę

dziecka na :

 1. vdostarczenie wzorców właściwego zachowania się w domu i w przedszkolu,
 2. vprzypomnienie zasad higieny osobistej,
 3. vubieranie się odpowiednio do pogody,
 4. vzapoznanie z czynnikami chorobotwórczymi (wirusy , bakteria ) iszkodliwymi dla zdrowia ( nikotyna),
 5. vprzestrzeganie przed samowolnym zażywaniem substancji

         szkodliwych np. leków,

 1. vumiejętność ich rozpoznawania,
 2. vpoznanie wpływu substancji szkodliwych na organizm – określanie

           jakie szkody dla zdrowia i bezpieczeństwa powodują,

 1. vuświadomienie konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła cennych witamin,
 2. vrozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza, w gabinecie stomatologicznym oraz przyjmowania szczepionek,
 3. vstworzenie kodeksu grupy ( normy i sankcje ) służące bezpieczeństwu

           dzieci w przedszkolu, na placu zabaw oraz podczas spacerów,

 1. vuczenie rozwiązywania kwestii spornych bez użycia przemocy.

Ad.8. Tradycje rodzinne i narodowe.

 1. a)pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny,
 2. b)wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach organizowanych w przedszkolu, zajęciach otwartych i festynach,
 3. c)prowadzenie rozmów i zajęć dotyczących poznawania pracy zawodowej rodziców i dziadków, zapraszanie przedstawicieli na zajęcia do przedszkola, odwiedzanie zakładów pracy rodziców,
 4. d)realizowanie tematów kompleksowych dotyczących poznawania zawodów: strażaka, policjanta, lekarza, nauczyciela, górnika,
 5. e)uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej- jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa Ojczyzna,
 6. f)zapoznanie dzieci z barwami narodowymi, godłem i hymnem Polski,
 7. g)pomaganie w orientowaniu się na mapie Polski.

Ad.9. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

       - kształtowanie postaw patriotycznych: szacunku do symboli i barw narodowych,    

       przynależności narodowej

       - kształtowanie postaw społecznych: przestrzeganie norm społecznych i zasad ustalonych

         w grupie

       - kształtowanie postaw prozdrowotnych: przestrzeganie zdrowego stylu życia, dbanie

        o higienę ciała i umysłu

      - kształtowanie w procesie wychowania takich wartości jak: koleżeństwo, dobroć wobec

         innych, szacunek, odpowiedzialność, kultura osobista, tolerancja, szczerość, przyjażń

               FORMY REALIZACJI :

   - badania logopedy i psychologa stwierdzające ewentualne wady mowy lub inne deficyty rozwojowe

               - spotkanie z pielęgniarką, stomatologiem, policjantem, strażakiem, leśnikiem

               - spotkania z rodzicami dzieci,

               - spotkania z ludźmi różnych zawodów,

               - godziny do dyspozycji nauczycielek poszczególnych grup wiekowych,

               - zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze,

               - badania terapeutyczne pielęgniarki stwierdzające ewentualne wady postawy u dzieci,

               - badania przesiewowe przez pracowników PPP w Bełchatowie.

               FORMY PRACY :

 

               - zabawy, gry i ćwiczenia z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej,

               - zabawy, gry i ćwiczenia z elementami logopedii,          

               - wycieczka do OSP,

               - wycieczka do leśniczówki,

               - pokaz prawidłowego przejścia na drugą stronę jezdni przez policjanta

               - dyskusje i dzielenie się doświadczeniami,

               - oddziaływanie werbalne- pogadanki i rozmowy,

               - samodzielne oraz wspólne rozwiązywanie konfliktów,

               - zajęcia grupowe,

               - wizyta w gabinecie stomatologicznym i pielęgniarki,

               - zajęcia z elementami prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem nowoczesnych  

                 pomocy dydaktycznych: komputera przedszkolnego, tablicy interaktywnej,

               pracowni komputerowej w szkole, wioski internetowej w Bibliotece Gminnej.

               SPODZIEWANE EFEKTY :

 

               - dbanie o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo oraz zadbanie o prawidłową postawę

                 ciała dzieci,

     - zminimalizowanie wad wymowy u dzieci oraz zaspakajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci mających trudności w nauce,

               - ukształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do policjantów

               i strażaków,

               - znajomość podstawowych zasad ruchu drogowego i ich przestrzeganie,

               - wyrobienie właściwych nawyków podczas poruszania się drogą

               i poszanowania znaków drogowych,

               - wykształcenie umiejętności bezpiecznego spędzania wolnego czasu,

               - rozpoznawanie grożących niebezpieczeństw,

               - znajomość niebezpieczeństw z zabaw z ogniem,

               - ograniczone zaufanie wobec osób ,,obcych”,

               - wyrobienie u dzieci umiejętności zachowań asertywnych ,

               - dostrzeganie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu,

               - przestrzeganie i respektowanie praw dziecka

O skuteczności programu świadczyć będą:

 

• Prawidłowe relacje panujące w grupie

• Umiejętność współdziałania, empatii i tolerancji

• Zdolność radzenia sobie w sytuacjach trudnych

• Odpowiedzialność za swoje zachowanie

• Twórcze i prozdrowotne postawy

 • Postawa świadomości narodowej: jestem Polakiem,moja Ojczyzna to Polska, wyrażanie szacunku       do symboli i barw narodowych.

Opracowała Rada Rodziców oraz Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola w ZS-P w Ruścu

Rada Rodziców:                                                               Rada Pedagogiczna:      

1.                                                                                        1.

2.                                                                                         2.

3.                                                                                        3.