Home Dokumenty

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – OPIEKUNCZO – WYCHOWAWCZYCH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

DYDAKTYKA

CEL STRATEGICZNY: SZKOŁA ZAPEWNIA WYSOKI STANDARD NAUCZANIA

POŻĄDANE EFEKTY:

1. Podniesienie efektów kształcenia.

2. Stwarzanie odpowiednich warunków uczenia się uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3. Umożliwienie rozwoju osobowości, talentów i indywidualnych zainteresowań.

4. Rozwój uzdolnień uczniów.

5. Systematyczne sprawdzanie wiedzy uczniów.

6. Udział uczniów w olimpiadach i konkursach wewnętrznych i zewnętrznych.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Przeprowadzanie diagnozy poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

2. Dążenie do uzyskiwania przez uczniów wyższych wyników na egzaminie / sprawdzianie

3. Podniesienie efektywności kształcenia

4. Umożliwianie uczniom udziału w zajęciach rozwijających ich zdolności i zainteresowania

WYCHOWANIE

CEL STRATEGICZNY: SZKOŁA TWORZY OPTYMALNE WARUNKI DO WYCHOWYWANIA MŁODZIEŻYUMIEJĄCEJ REALIZOWAĆ SWOJE CELE

ŻYCIOWE Z POSZANOWANIEM PRAW I POTRZEB DRUGIEGO CZŁOWIEKA

POŻĄDANE EFEKTY:

1. Zmniejszenie i wyeliminowanie przypadków agresji, przemocy.

2. Wzrost znaczenia profilaktyki.

3. Prawidłowy rozwój psycho-fizyczny młodzieży.

4. Promowanie właściwych postaw u uczniów.

5. Prawidłowy rozwój uczniów pod względem kulturalnym, społecznym, artystycznym

i sportowym.

6. Promocja szkoły w środowisku lokalnym, województwie i kraju.

7. Zaangażowanie rodziców w działania podejmowane przez szkołę.

8. Zgodna współpraca nauczycieli z rodzicami i uczniami na wszystkich płaszczyznach.

9. Zapobieganie niepożądanym zachowaniom dzieci.

10. Rozwijanie samorządności uczniowskiej.

11. Promowanie postawy szacunku dla innych i dla samego siebie.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:

1.Wdrażanie uczniów do samorządności i gospodarności. Prawa człowieka

2. Edukacja patriotyczna

3. Kultura osobista, bezpieczeństwo uczniów, dbałość o własne zdrowie

4. Wdrażanie do uczestnictwa w kulturze.

5. Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.

 

OPIEKA

CEL STRATEGICZNY: SZKOŁA ROZPOZNAJE POTENCJALNE ZAGROŻENIA,

PODEJMUJE DZIAŁANIA ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO
ORAZ HIGIENĘ PRACY

POŻĄDANE EFEKTY:

1. W szkole działa system wszechstronnej pomocy skierowanej na rozwiązywanie problemów wychowawczych.

2. W szkole funkcjonuje sprawny system dyżurów.

3. Uczniowie kreują właściwe postawy społeczne.

4. Uczeń umie podejmować decyzje i ponosi odpowiedzialność za swoje działania.

5. Uczeń jest kreatywny, twórczy i otwarty na potrzeby innych.

6. Uczeń doskonali system samooceny.

7. Uczeń zna swoje prawa i obowiązki.

8. Uczniowie podejmują działania promujące ekologię i zdrowy styl życia.

9. Wszyscy uczniowie rozumieją potrzebę bezinteresownej pomocy słabszymi potrzebującym.

 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Zapewnienie właściwej opieki uczniom.

2. Wzmocnienie działalności opiekuńczej szkoły.

3. Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.

4. Wdrażanie do uczestnictwa w kulturze.

 

 

 

WYCIECZKI

klasy

Rodzaj wyjazdu

termin

Klasy I –III sp

Wyjazdy okolicznościowe (kino, teatr)

W ciągu roku

Klasy I –III sp

Wycieczka jednodniowa

kwiecień

Klasy I –III sp

Zielona Szkoła 3 dni

Maj/czerwiec

Klasy IVa, IVb sp

Wyjazdy okolicznościowe (kino)

W ciągu roku

Klasy IVa, IVb sp

Wyjazd do teatru

Październik

Klasy IVa, IVb sp

Wycieczka wiosenna jednodniowa

Maj/Czerwiec

Klasy Va, Vb sp

Wyjazdy okolicznościowe (np. mikołajki, dzień dziecka)

W ciągu roku

Klasy V- VII sp

Wycieczka jednodniowa krajoznawcza

W ciągu roku

Klasy V- VII sp

Wyjazdy okolicznościowe (kino, teatr)

W ciągu roku

Klasy IV – VI sp

Wycieczka do parku krajobrazowego Ziemi Łódzkiej w ramach projektu ekologicznego we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie

maj

Klasy II –III   gim

Wycieczki krajoznawczo – turystyczna Kraków – Ojców

Maj/ czerwiec

Klasy II –III gim

Wycieczki okolicznościowe (kino, teatr)

W ciągu roku

 

 

 

 

 

Plan konkursów

 

Lp

Nazwa konkursu

Odpowiedzialny

zasię

uwagi

październik

1

Konkurs kaligraficzny ,,Pisanie piórem podnosi kulturę”

 

E. Majchrzak

szkolny

II – III gim

2

Konkurs plastyczno techniczny „Z energią odnawialną za pan brat”

M. Michalak

szkolny

7 sp i gim

listopad

3                  

„Z mitologią za pan brat”

I.Ochocka

gminny

7 sp

4

Konkurs Literacki

A.Stępień

M. Nowak

szkolny

sp

5

„Mój ulubiony bohater książkowy” – konkurs plastyczny

E. Majchrzak

A. Kubiak

szkolny

2-3 sp

6

Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

U. Kowalska

M. Puchała

I. Kurzawa

szkolny

 

grudzień

7

Konkurs „Anioły”

B. Ucińska

A. Trojanowska

międzyszkolny

Sp + gim

8

Uszyj przytulaka dla niepełnosprawnego dzieciaka

E. Pilarczyk - Janus

międzyszkolny

 

9

Festiwal Kolęd i pastorałek

R. Trojanowski

A. Trojanowska

szkolny

sp

marzec

10

Konkurs wiedzy przyrodniczo – ekologicznej „Formy ochrony przyrody w Polsce”

J. Żelichowska

szkolny

5-6 sp

11

Konkursy wiedzowe i plastyczne z okazji Dnia Patrona

J. Sulima – Flaszka

G. Klasztorna

szkolny

sp

12

Patron vs Patron

W. Foręc

szkolny

Sp + gim

13

Konkurs „Ozdoba świąteczna”

B. Ucińska

A. Trojanowska

szkolny

Sp + gim

14

Konkurs języka angielskiego

U. Kowalska

M. Puchała

I. Kurzawa

 

 

szkolny

 

15

Konkurs wiedzy o liczbie Pi

G. Dolata

szkoly

gim

kwiecień

16

Z lekturą za pan brat

I.Ochocka

gminny

Klasy III gim

17

Konkurs plastyczny – portret Jana Pawła II

J. Sulima – Flaszka

B. Ucińska

 

Miedzyszkolny

Sp + gim

18

Zostań mistrzem ortografii

M. Kamieniak

A. Adamczyk

międzyszkolny

Klasy 2-3 sp

maj

19

Konkurs wiedzy przyrodniczej

J. Żelichowska

szkolny

Klasy 5 sp

20

Konkurs wiedzy o życiu i działalności Jana Pawła II

J. Sulima – Flaszka

B. Ucińska

E. Majchrzak

A. Kubiak

międzyszkolny

Sp + gim

21

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii

M. Nowak

A. Stępień

międzyszkolny

sp

22

Turniej fizyczny

M. Michalak

gminny

gim

 

 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

Realizowane zadania

1 - Integrowanie społeczności szkolnej

2 - Wychowanie w duchu patriotyzmu

3 – Kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy

4 – Uświadamianie wpływu środowiska na życie człowieka

5 – Zdrowie i bezpieczeństwo uczniów

m-c

Nr zadania

działanie

Osoby odpowiedzialne

uwagi

IX

1, 2

Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

- bezpiecznie do szkoły

- rocznica wybuchu II wojny światowej

p. J. Kieruzel

p. W. Foręc

p. A. Trojanowska

 

X

1

Pasowanie uczniów klas pierwszych – uroczystość środowiskowa

p. M. Jachacz

p. D. Foltyńska

 

3

Dzień papieski - apel

p. B. Ucińska

p. J. Sulima- Flaszka,

p. E. Majchrzak,

p. J. Kieruzel,

p. R. Trojanowski

p. A. Trojanowska

 

Dzień papieski – wystawa na szkolnym korytarzu

ks. M. Chodowski

p. I. Ochocka

 

4

Podsumowanie konkursów ekologicznych

p. J. Żelichowska

p. M. Michalak

p. A. Trojanowska

 

XI

2

Dzień niepodległości - apel

p. W. Foręc,

p. M. Nowak

p. A. Stępień

p. A. Trojanowska

R. Trojanowski

 

Andrzejki

wychowawcy   klas

 

XII

1

Mikołajki

wychowawcy   klas

 

Apel Bożonarodzeniowy

p. B. Ucińska,                           p. J. Kieruzel,

p. E. Majchrzak,                     ks. M. Chodowski

p. A. Trojanowska

R. Trojanowski

 

Dzień Niepełnosprawnychwystawa na   szkolnym korytarzu

p. E. Pilarczyk - Janus

p. A. Trojanowska

 

Pomoc edukacyjna dla dzieci z Przedszkola Integracyjnego z   Bełchatowa

p. E. Pilarczyk – Janus

p. A. Trojanowska

 

Światowy Dzień Walki z AIDSwystawa na szkolnym korytarzu.

p. M. Puchała

 

I/II

1

Choinka szkolnauroczystość środowiskowa- część artystyczna, zabawa dyskotekowa

p. A. Adamczyk,

p. M. Kamieniak,                               samorząd szkolny,

wychowawcy klas

 

Dyskoteka szkolna

rodzice

 

Dzień Babci   i Dziadkauroczystość środowiskowa   w GOK-   kl. I-III

p. A. Grabarz,                         p. A. Majchrzak

wychowawcy klas I- III

 

5

Dni Bezpieczeństwa- inscenizacja dla klas I- III - quizy, konkursy, spotkania z policjantem

p. M. Jachacz,                         p. D. Foltyńska

 

III

2

Dzień Patrona- Dniem Integracji Szkołyapel

(klasy IV a; b )

p. G. Klasztorna,  

p. J. Sulima-Flaszka,

p. W. Foręc

p. A. Trojanowska,

 

IV

1

Apel Wielkanocny połączony z rocznicą śmierci JP II

p. B. Ucińska,

p. J. Sulima- Flaszka,

p. E. Majchrzak,

p. J. Kieruzel,

ks. M. Chodowski

R. Trojanowski

 

3

Rocznica zbrodni katyńskiej i tragedii smoleńskiej     - lekcje otwarte,

- dekoracja holu     gimnazjum

p. I. Ochocka

p. W. Foręc

 

 

V

2

Rocznica uchwalenia Konstytucji  

3 Maja –   (klasy V a; b )

p. M. Nowak,

p. A. Trojanowska

R. Trojanowski

 

Rocznica uchwalenia Konstytucji  

3 Maja- wystawa   na szkolnym korytarzu

p. W. Foręc,                                   p. I. Ochocka                    

 

4

Podsumowanie projektów   ekologicznych

 

p. J. Żelichowska

p. M. Michalak

p. A. Trojanowska

 

1

Dzień Matki i Dzień Dziecka - uroczystość środowiskowa

wychowawcy klas

 

Dzień Sportu

p. M. Nowak,   nauczyciele w-f i klas 3-7

 

VI

5

Dni Bezpieczeństwa -   inscenizacja dla klas 1-3, quizy, konkursy, /spotkania z policjantem/.

p. M. Kamieniak

p. A. Adamczyk,

p. A. Grabarz,

p. A. Majchrzak

 

2

Festiwal piosenki

przesłanie J. Pawła II w piosence

p. J. Kieruzel,

p. A. Majchrzak

p. B. Ucińska

ks. M. Chodowski

p. A. Grabarz

p. M. Kamieniak

p. E. Majchrzak

p. A. Kubiak

R. Trojanowski

 

1

Zakończenie roku szkolnegoapel

 

p. G. Dolata

p. I. Ochocka

p. A. Trojanowska

R. Trojanowski

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 

Forma współpracy

Sposoby realizacji

 

Termin

Odpowiedzialny

Zebrania ogólne

- powołanie Rady Rodziców – zatwierdzenie dokumentacji szkoły

• Zebranie podsumowujące działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą i gospodarczą szkoły

 

Wrzesień 2017

Według harmonogramu

Dyrektor

Dyrektor

Spotkania z rodzicami

• Zapoznanie rodziców z podstawową dokumentacją szkoły: statutem, szkolnym programem profilaktyki, planem dydaktyczno-opiekuńczo - wychowawczym, programem wychowawczym i regulaminem pobytu uczniów w szkole, WSO.

• Pomoc rodzicielska w imprezach i uroczystościach klasowych.

• Konsultacje z pedagogiem szkolnym, nauczycielami przedmiotów

• Ustalenie organizacji wycieczek, imprez klasowych.

• Informowanie rodziców odnośnie postępów w nauce, zachowania, wskazanie właściwych metod pracy.

• Zapoznanie się z domowymi warunkami nauki i wypoczynku; przeprowadzenie wywiadu środowiskowego

 

*Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców

SZKOŁA PODSTAWOWA

1a Adaptacja pierwszoklasisty w środowisku szkolnym.

1b Adaptacja pierwszoklasisty w środowisku szkolnym

2a „Dziecko w obliczu nowej reformy programowej”

2b „Dziecko w obliczu nowej reformy programowej”

3a     „Jak pomóc uczniowi w przejściu do drugiego etapu edukacyjnego – rola rodzica i nauczyciela”

3b   „Jak pomóc uczniowi w przejściu do drugiego etapu edukacyjnego – rola rodzica i nauczyciela”

4a   „Jak pomóc czwartoklasiście w zaadaptowaniu się w „nowym etapie   edukacyjnym”?

4b   „Jak pomóc czwartoklasiście w zaadaptowaniu się w „nowym etapie   edukacyjnym”?

5a    „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały?    

5b     „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały?

„Rola rodzica w walce z uzależnieniem dziecka od telefonu”  

6 „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały?”    

7a   „Palenie, albo zdrowie”

„Komunikacja między rodzicami a dziećmi w okresie dojrzewania”

7b „Palenie, albo zdrowie”

„Komunikacja między rodzicami a dziećmi w okresie dojrzewania”

GIMNAZJUM

II a „Rola rodziny w zapobieganiu zaburzeniom zachowania młodzieży”

II b „Rola rodzica w walce z uzależnieniem dziecka od telefonu”

III a „Dekalog dla rodziców i wychowawców”

„ Uzależnienie dzieci od komputera”  

III b   „Dekalog dla rodziców i wychowawców”

„ Uzależnienie dzieci od komputera”  

• Zapoznanie rodziców z osiągnięciami edukacyjnymi dzieci oraz problemami wychowawczymi.

IX. 2017 r.

 

 

 

 

Cały rok

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Jachacz

 

Dorota Foltyńska

 

AnetaGrabarz

 

Agata Majchrzak

 

Aneta Adamczyk

 

 

Marzena Kamieniak

 

Grażyna Klasztorna

 

Joanna Sulima - Flaszka

 

Małgorzata Nowak

 

Anna Trojanowska

 

 

 

Jolanta Kieruzel

 

Iwona Kurzawa

 

 

Agnieszka Stępień

 

 

 

Urszula Kowalska

 

Wojciech Foręc

 

Ilona Ochocka

 

 

Grażyna Dolata

 

Lekcje otwarte

Umożliwienie rodzicom obserwacji własnego dziecka na tle grupy

- „Spotkania Wigilijne”

- „Spotkania Wielkanocne”

- choinka szkolna

 

 

XII. 2017 r.

IV. 2018 r.

I. 2018 r.

Wychowawcy klas

Gazetka „Informacje dla rodziców”

Sporządzenie na gazetce: wykazu kół zainteresowań, rozkładu dyżurów nauczycieli, planu zajęć, informacji o wycieczkach, wyjazdach, imprezach

Cały rok

Dyrekcja, nauczyciele

Kontynuacja współpracy z domem dziecka

• Wyjazdy okolicznościowe

• Wywiad środowiskowy

• Spotkania integracyjne

Cały rok

Dyrekcja, nauczyciele

Promocja szkoły w środowisku

Propagowanie wydarzeń szkolnych w kronice, gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej

Cały rok

 

nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY  ZE ŚRODOWISKIEM

 

Cele ogólne:

1. Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym.

2. Pozyskanie środków finansowych.

3. Promowanie placówki w środowisku.

4. Stymulowanie rozwoju psychospołecznego uczniów.

 

Cele szczegółowe współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 1. I.1.Poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu działalności różnych instytucji, organizacji, urzędów i władz lokalnych oraz z zakresu poruszanych tematów, tj. zdrowia, ochrony środowiska, pracy urzędów, itp.
 2. II.2.Kształcenie w uczniach chęci poznania najbliższego środowiska i umiejętności funkcjonowania w nim, komunikowania się z innymi, szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią.
 3. III.3.Wyrabianie nawyku obcowania z kulturą i umiejętności właściwego zachowania się w instytucjach i na imprezach kulturalnych.
 4. IV.4.Uświadomienie uczniom ich prawa do uzyskiwania informacji związanych z funkcjonowaniem w środowisku lokalnym.

Przewidywane efekty:

 1. I.1.Pozyskanie funduszy na rozwój placówki.
 2. II.2.Wyposażenie uczniów w podręczniki.
 3. III.3.Poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu poruszanych tematów, takich jak: zdrowie, ochrona środowiska, regionalizm itp.
 4. IV.4.Szacunek dla pracy innego człowieka.
 5. V.5.Wyrobienie nawyku obcowania z kulturą.
 6. VI.6.Nabycie umiejętności zachowania się w instytucjach i na imprezach kulturalnych.
 7. VII.7.Sposoby osiągania celów:

 

L.p.

Podmiot współpracy

Sposoby realizacji współpracy

Efekty

Osoby odpowiedzialne

1.

Władze lokalne

 

● Zapoznanie uczniów pracą Urzędu Gminy

w Ruścu.

● Nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami i uczniami z okazji uroczystości szkolnych i innych środowiskowych.

● Pozyskiwanie środków finansowych na organizację konkursów przedmiotowych i tematycznych.

● Współpraca w realizacji projektu unijnego.

Pozyskanie wiedzy przez uczniów nt. zadań, charakteru pracy i świadczonych usług dla środowiska.

Nabywanie umiejętności zachowania się

w instytucjach.

Rozwijanie komunikacji interpersonalnej.

Pozyskiwanie funduszy.

nauczyciele odpowiedzialni za organizowane uroczystości, konkursy

2.

Instytucje wspierające rodzinę – GOPS, PCPR, GKRPA

Fundacja ks. Orione „Czyńmy dobro”

(sierota z Laare w Kenii)

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

● Rozpoznanie środowiska ucznia.

● Udzielanie doraźnej pomocy finansowej rzeczowej.

● Dofinansowanie do wyjazdów uczniom z rodzin ubogich.

● Wspieranie rodzin potrzebujących pomocy.

● Monitorowanie opieki zastępczej.

 

Wiedza nt. sytuacji rodzinnej i życiowej ucznia.

Pozyskiwanie funduszy.

Kierowanie do instytucji i specjalistów świadczących wsparcie psychologiczne, prawne, lekarskie.

wychowawcy klas

wychowawcy świetlicy

pedagog szkolny

E. Pilarczyk – Janus

B. Ucińska

E. Majchrzak

J. Sulima - Flaszka

3.

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Rejonowy

w Bełchatowie

Kurator sądowy

Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

i w Ruścu

● Współpraca z kuratorami Sądu rejonowego lub Okręgowego (w Bełchatowie, w Łodzi).

● Działania profilaktyczne ze strony policji – spotkania z uczniami i rodzicami.

● Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminu na kartę rowerową i motorowerową.

● Udział uczniów

w konkursach organizowanych przez policję.

● Działania interwencyjne.

Wiedza uczniów

i rodziców dotycząca zagrożeń.

Wsparcie działań profilaktycznych nauczycieli.

Zdobycie uprawnień pokierowania rowerem

i motorowerem.

Dyrektor

A.Majchrzak

wychowawcy klas

A.Trojanowska

4.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bełchatowie

● Pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce.

● Diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

● Badania uczniów pod kątem uzdolnień i predyspozycji zawodowych.

● Zapraszanie pracowników poradni na zebrania z rodzicami, warsztaty

z uczniami.

● Konsultowanie działań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Wsparcie uczniów, rodziców i nauczycieli

w działaniach wychowawczych

i pokonywaniu niepowodzeń szkolnych.

Poznanie predyspozycji dokonywania zawodu.

pedagog szkolny

wychowawcy

5.

Inne placówki oświatowo – opiekuńcze: PCK, WOŚP,

 

Przedszkole integracyjne w Bełchatowie, itp.

● Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

 

● Wspólna zbiórka darów i środków pieniężnych dla najbardziej potrzebujących.

● Zajęcia praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,

● Materiały szkoleniowe.

 • Przygotowanie pomocy edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych

Wyrabianie nawyków empatii w różnych grupach społecznych.

 

Poznanie sposobów pozyskiwania środków finansowych dla ludzi potrzebujących.

Wyrabianie poczucia empatii   i tolerancji

w stosunku do osób niepełnosprawnych

wychowawcy

pedagog

M.Jachacz

E.Pilarczyk –Janus

n-le przedmiotów

opiek. samorządów

 1. A.Kubiak

 

 

● Opieka nad Grobem Nieznanego Żołnierza.

 

Pozyskanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

E. Pilarczyk – Janus

B. Ucińska

E. Majchrzak

6.

Placówki kulturalne,

Gminny Ośrodek Kultury,

Gminna Biblioteka Publiczna, kina, muzea teatry

● Udział uczniów

i nauczycieli w życiu kulturalnym regionu,

w spotkaniach

z ciekawymi ludźmi, korzystanie ze zbiorów biblioteki,

z Internetu, udział

w konkursach

i imprezach.

● Współorganizowanie uroczystości środowiskowych,

● Lekcje biblioteczne.

● Wyjazdy z uczniami do kina, teatru czy muzeum.

Możliwość poznawania ciekawych ludzi.

Rozwijanie umiejętności artystycznych przez udział

w uroczystościach okolicznościowych

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Możliwość korzystania z dóbr kultury.

wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy,

nauczyciele przedmiotów

7.

Inne szkoły, uczelnie wyższe.

● Udział uczniów w konkursach zawodach sportowych.

● Praktyki studenckie.

Rozwijanie swoich możliwości

i umiejętności przez uczniów.

Poznanie możliwości dalszej edukacji.

wychowawcy klas

I – III,

n-le   wych.-fiz.

i innych przedmiotów

8.

Parafia p.w. NNMP w Ruścu

● Udział uczniów

i nauczycieli w różnych nabożeństwach

i rekolekcjach.

● Organizowanie uroczystości szkolnych z udziałem księży pracujących szkole

i w parafii.

 

Ks. Prefekt

wychowawcy

nauczyciele

B. Ucińska

J. Kieruzel

R. Trojanowski

E. Majchrzak

J. Sulima - Flaszka

9.

Amatorska Orkiestra Dęta im.

K.Namysłowskiego

● Przedstawienie oferty dla kandydatów (uczniów) w kierunku rozwijania zainteresowań i umiejętności muzycznych.

● Zapewnienie instrumentów, opieki merytorycznej kapelmistrza.

● Badanie predyspozycji muzycznych.

 

● Możliwość promowania szkoły poprzez udział uczniów w występach orkiestry.

Możliwość rozwoju zdolności muzycznych.

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

R.Trojanowski

J. Kieruzel

ks. Maciej Chodowski

10.

Starostwo Powiatowe Eko Region „Reba”

● Pozyskiwanie środków finansowych na pomoce i nagrody.

● Prowadzenie zajęć ekologicznych w terenie i instytucjach promujących działania ekologiczne.

● Realizacja projektów ekologicznych.

Pozyskiwanie środków finansowych.

Poznawanie instytucji proekologicznych.

Wiedza i umiejętności proekologiczne.

M. Michalak

G. Klasztorna

T. Łudczak

J. Żelichowska

E. Pilarczyk – Janus

wychowawcy klas

11.

Ośrodek Zdrowia

● Współpraca z pielęgniarką w zakresie profilaktyki zdrowotnej (fluoryzacja, czystość, inne).

● Udzielanie pierwszej pomocy.

● Badania lekarskie

Prowadzenie badań okresowych.

Poznanie sposobów udzielania pierwszej pomocy.

Wspieranie nauczycieli 
w działaniach profilaktycznych.

wychowawcy klas

nauczyciele   wych. fiz.

12.

Bank PKO

● Udział uczniów w gromadzeniu środków pieniężnych na książeczkach oszczędnościowych w ramach SKO.

● Prowadzenie lekcji przedsiębiorczości.

Uczenie gospodarowania pieniądzem.

J.Kieruzel

13.

Powiatowe i Wojewódzkie Zrzeszenie LZS

Szkolny Związek Sportowy w Bełchatowie

● Udział uczniów w zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, rejonu, województwa.

● Współorganizowanie zawodów sportowych.

Promowanie szkoły w środowisku.

Możliwość rozwijania zainteresowań i predyspozycji sportowych.

A.Majchrzak

M.Studziński

A.Adamczyk

M.Nowak

14.

Nadleśnictwo Bełchatów Koło Łowieckie „Kuropatwa”

● Udział uczniów w konkursach i akcjach o charakterze ekologicznym, np. zalesianie, dokarmianie zwierząt.

Rozbudzenie wrażliwości na los zwierząt.

nauczyciele klas I – III

J.Kieruzel

A.Trojanowska

W. Foręc

15.

Lokalne firmy

● Zapraszanie na uroczystości.

● Sponsorowanie przez firmy nagród na konkursy i wyjazdy uczniów.

Wsparcie finansowe.

Promocja firm lokalnych.

Preorientacja zawodowa.

Dyrektor

nauczyciele

16.

EUROUTIL – Dariusz Wojtczak

Witex

● Pozyskiwanie funduszy na pomoce dydaktyczne.

 • Pozyskiwanie funduszy ze zbiórki makulatury

 Dofinansowanie nagród dla laureatów konkursów szkolnych oraz wyjazdów i wycieczek uczniów klas I-III

I.Kurzawa

 

 

naucz.   klas I-III

 

 

Opracowanie:

M. Michalak (konkursy i zebranie w całość)

B. Ucińska (wycieczki)

A. Adamczyk (uroczystości szkolne)

D. Foltyńska (współpraca ze środowiskiem)

A. Trojanowska (współpraca z rodzicami)