Home Dokumenty

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM

W RUŚCU NA LATA 2015/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Misja przedszkola

 

W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. U podstaw rozwoju placówki leżą wymagania państwa wobec przedszkoli a także idea zrównoważonego rozwoju dzieci.

        

         II. Nasza wizja

        

W naszym przedszkolu:

 

1. Nasi nauczyciele wykorzystują swoje umiejętności w zakresie indywidualizacji procesu edukacyjnego uwzględniającego możliwości dzieci i ich preferencje do uczenia się, w razie potrzeby organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną

2. Dziecko zna swoje prawa i obowiązki

3. Jakość programów wychowania w przedszkolu zapewnia ciągły rozwój osiągnięć edukacyjnych dzieci i dba o ich harmonijny rozwój

     4. Rodzice włączeni są w życie i rozwój placówki

     5. Przedszkole promowane jest w środowisku lokalnym

     6. Czynione są wszechstronne starania w kierunku poprawy warunków lokalowych przedszkola i zabaw dzieci w ogrodzie przedszkolnym

Dziecko w naszym przedszkolu:

 

· czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,

· jest akceptowane takie, jakie jest,

· ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,

· jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje

nowe wyzwania,

· uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego

siebie,

· uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,

· poznaje swoje prawa i obowiązki,

· osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z

powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

 

Rodzice w naszym przedszkolu:

 

· otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach

dziecka,

· współpracują z nauczycielami,

· otrzymują pomoc specjalistów,

· wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,

· aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,

· są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 

· są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni             i taktowni,

· wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,

· współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,

· pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,

· aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,

· stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,

· doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.

 

     III. Cele i zadania

 

  1. 1.Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

 

- Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.

- Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami.

  1. 2.Procesy wspomagania i rozwoju edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

 

- Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci.

- Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane                       i doskonalone.

- Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.

- Wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tych procesów.

  1. 3.Dzieci nabywają umiejętności określone w podstawie programowej

 

- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

- W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

- Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań.

- Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań.

 

 

  1. 4.Dzieci są aktywne

 

- Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą.

- Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności.

- Dzieci są wdrażane do samodzielności.

- Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.

- Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

 

  1. 5.Respektowane są normy społeczne

 

- Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

- Dzieci wiedzą, jakiego zachowania się od nich oczekuje.

- Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.

- Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

- W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie.

- W przedszkolu wspólnie z rodzicami analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

- Ocenia się ich skuteczność oraz w razie potrzeb, modyfikuje.

- Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.

 

  1. 6.Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzglęich indywidualnej sytuacji

 

- W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka.

- Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych.

- Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną.

- Dzieci otrzymują wsparcie w przedszkolu, które odpowiada ich potrzebom..

 

  1. 7.Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

 

- Nauczyciele pracują zespołowo, wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych

   i analizują efekty swojej pracy.

- Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy.

- Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

 

  1. 8.Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

 

- Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych

   w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach.

- Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego.

- Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym.

 

 

  1. 9.Rodzice są partnerami przedszkola

 

- Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

- W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.

- Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach.

- W przedszkolu są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola.

 

  1. 10.Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

 

- Przedszkole w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jego działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

- Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci.

 

11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

 

- W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

- Nauczyciele planują i podejmują działania edukacyjne i wychowawcze z uwzględnieniem wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych oraz wniosków z tych badań, w tym ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.

- W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych i prowadzi badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb przedszkola, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne.

 

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

 

- Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci.

- Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.

- Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.

- W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola.

- Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola.

- Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jego potrzeb.

 

IV. Kierunki realizacji koncepcji pracy

 

- Promocja zdrowia i ekologia

- Rozwijanie uzdolnień dzieci

- Edukacja przez sztukę

- Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków dydaktycznych

- Wzbogacenie przedszkola w nowe atrakcyjne pomoce dydaktyczne, programy edukacyjne do tablicy interaktywnej

- Modernizacja – wymiana podłóg w salach i jadalniach przedszkola, natomiast w ogrodzie przedszkolnym budowa pomieszczenia na zabawki i sprzęt ogrodowy oraz toalety

- Zakup i montaż nowych urządzeń ogrodowych

- Realizacja projektu ogródka dydaktycznego

- Odnowienie sal i jadalni dziecięcych – malowanie, ozdabianie ścian scenkami z bajek

- Odnowienie korytarzy przedszkolnych – malowanie, montaż nowych tablic eksponujących prace dzieci.

- Promocja przedszkola w środowisku lokalnym poprzez przygotowywanie uroczystości przedszkolnych o charakterze otwartym.

 

V. Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu

 

- poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,

- wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,

- wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,

- zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,

- zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,

- zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,

- upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,

- wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,

- stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.

 

 

VI. Model absolwenta

 

Nasz absolwent jest:

 

- dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych, posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej

- wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,

- jest aktywny, samodzielny,

- twórczy i otwarty,

- wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,

- ma pozytywny obraz własnego „ja”,

- umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,

- stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,

- ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,

- odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,

- ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

VII. Elementy składowe koncepcji

 

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności. Przedszkole jest placówką otwartą             i przyjazną dla dzieci i ich rodziców. Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela. Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo - dydaktyczno – opiekuńcze. Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.