Home Informacje szkolne dla uczniów

Regulamin Szkolnego Konkursu
„Portret Papieża - Jana Pawła II”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest ZS-P w Ruścu
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
§ 2 Cel konkursu:
• pielęgnowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu i działalności Jana Pawła II ;

• popularyzacja twórczości Jana Pawła II;
• odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei; rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży;
• rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;
• kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.
§ 3 Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do uczniów z ZS-P w Ruścu:
• klas 1-8 szkół podstawowych.
2. Prace są realizowane indywidualnie.
3. Uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę.
§ 4 Praca konkursowa Dla uczniów klas 1-8 szkół podstawowych:
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie portretu papieża.
2. Forma to odręczna praca plastyczna wykonana dowolną techniką na papierze w formacie A4.
3. Uczestnicy konkursu ze szkoły podstawowej dostarczają pracę z dopiskiem na odwrocie: Konkurs „Portret naszego Papieża Jana Pawła II” – praca plastyczna - klasa ...
Wszystkie prace:
1. Prace muszą być pracami wykonanymi indywidualnie, własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach.
2. Prace przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora.

§ 5 Przebieg konkursu
Terminy przebiegu konkursu:
• 19.09.2019 r. – ogłoszenie konkursu
• 30.09.2019 r. – dostarczenie prac do pań: B. Ucińskiej, E. Majchrzak, J. Sulimy-Flaszka
• do 4.10.2019 r. – ocena prac przez Komisję Konkursową
• 11 października 2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu
§ 6 Warunki konkursu
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych, zgodnie z Ustawą ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
• dostarczenie pracy konkursowej w postaci opisanej w §4 pkt A i B oraz wypełnionej i podpisanej karty informacyjnej.
3. Do konkursu nie dopuszcza się prac niezgodnych z normami etycznymi.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej i niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:

* klasy 1 – 4

* klasy 5 - 8
§ 7 Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:

* klasy 1 – 4

* klasy 5 - 8
2. Nagrody zostaną wręczone 11.10.2019 r.
3. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
Kryteria oceny pracy:
• poprawność merytoryczna (zgodność z tematem),
• kompozycja i estetyka,
• ujęcie tematu - ciekawe, nietypowe przedstawienie zagadnienia.
4. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu. Przewiduje się również możliwość przyznania wyróżnień.
5. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jedną pracę wśród trzech prac najwyżej ocenionych o przyznaniu poszczególnych miejsc w Konkursie, decyduje Przewodniczący Komisji Konkursowej.
6. Decyzja Komisji Konkursowej dotycząca wyłonienia laureatów jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
7. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.