Home Informacje szkolne i przedszkolne dla rodziców

Dziękujemy!

img_20200515_185231660_hdr
img_20200515_185231660_hdr
img_20200515_185251883

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ruścu pragnieserdecznie podziękować wszystkim strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruścu, którzy wzięli czynny udział w pracach przy zrywaniu masy bitumicznej z podłogi w sali przedmiotowej w starej części budynku szkoły. Strażacy uczestniczyli w akcji przez cztery popołudnia. Niektórzy zniszczyli przy okazji swój osobisty sprzęt. W pracach wzięli udział:

1. p. Michał Wlazłowski,

2. p. Jan Włodarczyk,

3. p. Arkadiusz Skorupa,

4. p. Wiesław Moszyński,

5. p. Dariusz Ochocki,

6. p. Marek Kałuziak,

7. p. Damian Skorupa,

8. p. Sebastian Moszyński,

9. p. Kamil Podgórniak

10. p. Tomasz Pędziwatr

Pomogliście nam bezinteresownie w tworzeniu lepszych  warunków edukacyjnych dla naszych uczniów.

Z wyrazami uznania dla włożonego wkładu pracy

Dyrekcja ZS-P w Ruścu

Informacje dla Uczniów i Rodziców, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora,

w sprawie sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, a także uzyskanych przez niego ocenach przedmiotowych i ocenach z zachowania

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczyciele monitorują postępy ucznia za pośrednictwem:
 • „chmury” Microsoft Office 365,
 • komunikatorów społecznościowych,
 • wiadomości sms,
 • kontaktu telefonicznego z uczniem.

2.Monitorowanie odbywa się poprzez:

 • obserwację pracy ucznia, w tym aktywność ucznia na platformie Microsoft Office 365, komunikatorach społecznościowych,
 • zaangażowanie ucznia w kontakt z nauczycielem i kolegami w grupie,
 • rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac wskazanych przez nauczyciela,
 • terminowe wykonywanie zadań,
 • wykazywanie własnej inicjatywy przez ucznia przy pojawiających się trudnościach,
 • wykorzystywanie przez ucznia wiedzy i umiejętności wcześniej nabytych do wykonywania kolejnych zadań.

3.Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów zależą od specyfiki przedmiotu, należą do nich między innymi:

 • zadania praktyczne wykonane przez ucznia,
 • odpowiedzi ustne udzielane w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatorów elektronicznych,
 • odpowiedzi pisemne,
 • przygotowanie projektu przez ucznia lub grupę,
 • przygotowanie referatu,
 • obserwacja pracy ucznia,
 • ocena sposobu realizacji i wyniku wykonania zadania,
 • rozmowa podsumowująca, informacja zwrotna (słowna, opisowa, ocena wyrażona w skali stopniowej).

4.Uczeń jest informowany przez nauczyciela o swoich postępach za pomocą komunikatorów wykorzystywanych przez nauczycieli.

5.Wychowawca klasy oraz nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia przekazuje uczniowi informację o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w terminie do 22 maja 2020 r. za pomocą dostępnych komunikatorów.

6. Rodzic do 25 maja 2020 r. zostanie poinformowany o przewidywanych ocenach rocznych, propozycjach ocen z zachowania oraz nieklasyfikowaniu ucznia za pomocą za pomocą dostępnych komunikatorów.

7. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do określonych w aneksach PZO sposobów weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów z poszczególnych zajęć, jeżeli takie zmiany będą konieczne ze względu na specyfikę pracy szkoły w obecnych warunkach. Rodzice i uczniowie zostaną poinformowani o zmianach w ciągu 3 dni od ich wprowadzenia za pomocą dostępnych komunikatorów.

8. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w razie przedłużenia się kształcenia na odległość zostanie ona ustalona na podstawie oceny śródrocznej, postawy ucznia – zgodnie z kryteriami określonymi w statucie szkoły, z uwzględnieniem opinii nauczycieli pracujących zdalnie z uczniem.

Ogłoszenie

Rada Rodziców przy ZS-P w Ruścu prosi o uregulowanie drugiej raty składki do dnia 30.05.2020 r.

Informujemy, iż w związku z zaistniałym wypadkiem, na terenie parkingu szkolnego wprowadza się bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów - w godziniach 7.00-15.30, wyłączając pojazdy pracowników ZS-P w Ruścu.

Dyżury pedagogiczne nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu od dnia 01.10.2019 r.

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina dyżuru

 1. 1.

Adamczyk Aneta

czwartek

9.50-10.35

 1. 2.

Barwaśna Anna

wtorek

9.50-10.35

 1. 3.

Ks. Chodowski Maciej

poniedziałek 13.50-14.35
 1. 4.

Dolata Grażyna

czwartek

10.45-11.30

 1. 5.

Foltyńska Dorota

piątek

9.50-10.35

 1. 6.

Foręc Wojciech

wtorek

10.45-11.30

 1. 7.

Jachacz Monika

poniedziałek

8.00-8.45

 1. 8.

Kamieniak Ilona

wtorek

10.45-11.30

 1. 9.

Kamieniak Marzena

poniedziałek

10.45-11.30

 1. 10.

Kieruzel Jolanta

środa

15.05-15.50

 1. 11.

Kowalska Urszula

wtorek

9.50-10.35

 1. 12.

Kurzawa Iwona

czwartek

9.50-10.35

 1. 13.

Łudczak Teresa

piątek

11.50-12.35

 1. 14.

Majchrzak Edyta

poniedziałek

9.50-10.35

 1. 15.

Nowak Małgorzata

piątek

12.45-13.30

 1. 16.

Ochocka Ilona

czwartek

10.45-11.30

 1. 17.

Puchała Magdalena

poniedziałek

11.00-11.45

 1. 18.

Stępień Agnieszka

poniedziałek

13.45-14.30

 1. 19.

Sulima - Flaszka Joanna

wtorek

8.55-9.40

 1. 20.

Studziński Mariusz

poniedziałek

13.50-14-35

 1. 21.

Trojanowska Anna

środa

9.50-10.35

 1. 22.

Trojanowski Robert

środa

8.55-9.40

 1. 23.

Ucińska Beata

piątek

9.50-10.35

 1. 24.

Stępnik Ewa

wtorek

9.00-9.30

 1. 25.

Wlazłowski Artur

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE W ZS-P W RUŚCU

GRUPY KORZYSTAJĄCE Z SALI GIMNASTYCZNEJ

poniedziałek

16.00 – 18.00 HETMAN AKADEMIA

18.30-20.00 STRAŻACY

wtorek

17.30-18.30 KARATE

18.30 – 20.00 MINISTRANCI

środa

18.30-20.00 STRAŻACY

czwartek

17.30-18.30 KARATE

piątek

16.00 – 18.00 HETMAN AKADEMIA

18.00 – 19.00 OLDBOJE

19.00 – 21.00 HETMAN

GRUPY KORZYSTAJĄCE Z SAL LEKCYJNYCH

J. angielski – uczniowie ( sala nr 36-7)

Wtorek

12.40-13.40 gr. I (36)

13.40 – 14.40 gr.II ( 7)

14.40-15. 40 gr. III (7)

Czwartek

12.40-13.40 gr. I (36)

13.40 – 14.40 gr.II ( 7)

14.40-15. 40 gr. III (7)

J. angielski – dorośli ( sala nr 27)

Wtorek – 18.00 – 21.00

Czwartek – 18.00 – 21.00

Taniec – grupa dzieci 0-3 ( sala nr 15)

środa – 13.35 – 14.20

Od 21 października 2019 r. na terenie szkoły, w sali nr 5, w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca będzie przyjmować psycholog. Z jego porad i ewentualnej pomocy mogą korzystać osoby z całej gminy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 16 października 2019 r. uruchomione zostały w szkole nowe skrzynki e-mailowe:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przez pewien czas funkcjonować będą również dotychczasowe skrzynki, ale nadawcy wiadomości na stare skrzynki otrzymają automatycznie informację zwrotną o uruchomieniu nowego adresu.

Informacja dla rodziców

Dzieci powyżej 10 roku życia nie mogą poruszać się po drogach publicznych bez karty rowerowej. Z obowiązku posiadania tego dokumentu zwalnia je dopiero osiągnięcie pełnoletności.

- Artykuł 38 Prawa o ruchu drogowym mówi o tym, że kierujący ma mieć przy sobie dokument uprawniający do kierowania pojazdem, a rowerzysta jest kierującym pojazdem a więc, co do zasady, taki dokument musi przy sobie mieć. Z kolei ustawa o kierujących pojazdami stanowi w art. 7,że dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania rowerem jest karta rowerowa.

Młodsze dzieci tylko z opiekunem

Dziecko do 10 roku życia, jeśli jedzie rowerem pod opieką osoby dorosłej, jest traktowane jako pieszy. Tak więc korzysta z chodnika czyprzejścia dla pieszych na tych samych zasadach co pozostali piesi.

Dziecko do 10 roku życia nie powinno samo jeździć, bez opieki na rowerze. Przy kontroli policja przeprowadza z rodzicami rozmowę. Na podstawie art. 96 kodeksu wykroczeń grozi też rodzicom grzywna.

Ogłoszenie

Stowarzyszenie Edukacyjno-Regionalne „Przyszłość Młodego Pokolenia” w Ruścu, ul. Wieluńska 33, 97-438 Rusiec, zwraca się z prośbą o wsparcie naszej działalności, poprzez przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego w zeznaniu podatkowym za rok 2016.

Głównym celem naszej organizacji jest doposażenie w środki dydaktyczne szkół i przedszkola.

Dzięki środkom z 1% podatku poprawiliśmy stan wyposażenia placówki w pomoce dydaktyczne, które umożliwiają wszechstronny rozwój dzieci.

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT wpisujemy nr

KRS: 0000314891

a w rubryce: cel szczegółowy 1 % wpisujemy: np. klasa nr ........, sala przedszkolna dla grupy ...........