Home

ZARZĄDZENIE NR 10/2019/2020 DYREKTORA ZS-P W RUŚCU z dnia 21 maja 2020 r.

dotyczące:

- organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych w klasach I-III w szkole podstawowej,

- organizacji konsultacji w szkole, - wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w szkole w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID 19,

- wprowadzenia szczegółowych procedury dotyczącej zasad postępowania w przypadku podejrzenia objawów COVID-19,

- organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć w szkole oraz obowiązków nauczycieli ,

- wprowadzenia szczegółowych procedur dotyczących korzystania z biblioteki szkolnej.

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

- § 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493),

- rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie środków bezpieczeństwa w szkołach publicznych i niepublicznych oraz obiektach edukacyjnych (Dz. U z 22.01.2003r.) z późniejszymi zmianami,

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARSCoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 325), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) z późniejszymi zmianami

- wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z 30 kwietnia 2020 r.

- wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. - wytycznych CKE, MEN,GIS dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

- Rozporządzenia MEN z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 871)

Zarządza się, co następuje:

&1 ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH DLA UCZNIÓW KLAS IIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

1. Z opieki placówki w pierwszej kolejności mogą korzystać dzieci, których rodzice są pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu lub przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rodzice którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

2. W związku ze zgłoszeniem przez rodziców małej liczby dzieci do zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami dydaktycznymi (na dzień 25.05.2020 r. – zgłoszono tylko 4 uczniów), otwarcie szkoły dla uczniów klas I-III zostaje odłożone do 1czerwca.

3. 28 maja 2020 r. zostanie przeprowadzone kolejne diagnozowanie zainteresowania rodziców zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi uczniów klas I-III na terenie szkoły. W przypadku większej liczby chętnych uczniów zajęcia zostaną wprowadzone.

4. Rodzice po zdeklarowaniu chęci posłania dziecka do szkoły od 01.06.2020 r. (zebranie informacji przez wychowawców klas I-III) przesyłają na adres sekretariatu ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) wypełnione oświadczenie ( załącznik nr 1 do Zarządzenia).

5. Zajęcia będą odbywać się w godz. 7.30 – 15.30.

6. Opiekę sprawować będą nauczyciele zgodnie z nowym planem zajęć świetlicowych.

7. Istnieje możliwość wprowadzania zmian w planie zajęć i przydziale zadań w momencie konieczności uruchomienia kolejnej grupy uczniów.

8. Grupa realizować będzie zajęcia w salach świetlicowych.

9. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują. W Sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna). W związku z powyższym wyznaczam p. A. Barwaśną i p. M. Nowak do odpowiedniego rozstawienia stolików w głównym pomieszczeniu świetlicy szkolnej w przypadku uruchomienia zajęć od 01 czerwca 2020 r.

10. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty pluszowe, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. Środki dezynfekujące będą dostępne w pokoju wychowawców świetlicy.

11. Grupa może korzystać może wychodzić na świeże powietrze i korzystać z gier i zabaw dostępnych na boisku szkolnym. Wyjścia na spacery poza teren szkoły są zabronione.

12. Czas przebywania na powietrzu należy ustalać z wychowawcami przedszkola, aby nie nastąpiło mieszanie uczniów w grupach.

13. Uczeń może przynieść własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na jego stoliku lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

14. Uczniowie przychodzą do szkoły z własnym II śniadaniem.

15. Jeśli Rodzice zadeklarują na dzień 28.05.2020 r. chęć zakupu obiadu dla dzieci, możliwa będzie od 01 czerwca 2020 r. organizacja i wydawanie obiadu w stołówce szkolnej o godz. 11.30.

16. Jeśli dziecko będzie miało niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane w gabinecie pielęgniarki z wyznaczonym opiekunem; rodzic zostanie natychmiast powiadomiony i ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko .

&2 ORGANIZACJA KONSULTACJI W SZKOLE

1. Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej z przedmiotów egzaminacyjnych, czyli j. polskiego, matematyki i j. angielskiego. 2. Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły.

3. Nauczyciele z poszczególnych przedmiotów, oprócz zajęć artystycznych, religii, w-f realizują zdalne nauczanie na Teams w wyznaczonych klasach - załącznik nr 2. 4. Na konsultacje uczniowie umawiają się z nauczycielem indywidualnie lub grupowo - telefonicznie lub poprzez kontakt e-mailowy.

5. Nauczyciel w kontakcie z uczniem wskazuje salę, do której ma się zgłosić uczeń, czy grupa uczniów.

6. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

&3

1. Wprowadza się w życie: PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA COVID 19, które stanowią załącznik nr 3 do Zarządzenia.

&4

1. Wprowadza się w życie: SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U DZIECKA OBJAWÓW COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUŚCU, które stanowią załącznik nr 4 do Zarządzenia.

&5 ORGANIZACJA NAUCZANIA ZDALNEGO W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOLE ORAZ PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELOM

1. Wydłuża się czasowe ograniczenie funkcjonowania placówki w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19 do 07.06.2020 r.

2. Nauczyciele, którzy nie widnieją w wykazie przydziału do klas (załączniku nr 2 do Zarządzenia), realizują nadal nauczanie zdalne w domach.

3. Zobowiązuję nauczycieli edukacji przedmiotowych, w tym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do dalszego wprowadzania ewentualnych zmian w programach nauczania w oparciu o które w roku szkolnym 2019/2020 prowadzona jest edukacja. Opracowanie pisemne proponowanych zmian należy przedstawić w formie tabelarycznej jak dotychczas. Sugeruję, by treści najłatwiejsze i możliwe do opanowania przez uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględnianie w pierwszej kolejności. Opracowanie obejmować ma okres od 25 maja na czas nauki zdalnej (załącznik nr 5 do Zarządzenia).

4. Wnioski należy przesyłać na adres: dyrektor@ zsprusiec.pl.

5. Plan zajęć lekcyjnych pozostaje bez zmian.

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne ze względu na niewyrażenie zgody rodziców na prowadzenie zajęć na terenie szkoły nadal realizują w miarę możliwości nauczanie zdalne. Utrzymują stały kontakt z rodzicami uczniów i wspierają ich w trudnej pracy z dzieckiem.

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze ze względu na niewyrażenie zgody rodziców dziecka prowadzenie zajęć w domu rodzinnym w celu wypracowania godzin wykonuje prace zlecone przez Dyrektora.

8. Pozostali nauczyciele realizują zadania zgodnie z wytycznymi z Zarządzenia nr 9 z dnia 27 .04.2020 r.

&6

1. Wprowadza się w życie: SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE PANDEMII COVID-19, które stanowią załącznik nr 6 do Zarządzenia.

&7

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 21.05. 2020 r.

Dyrektor

Attachments:
Download this file (ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Dyrektora-skonwertowany.pdf)zał. nr 1[ ]143 Kb
Download this file (ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Dyrektora-skonwertowany.pdf)zał. nr 2[ ]53 Kb
Download this file (ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zarządzenia Dyrektora-skonwertowany.pdf)zał. nr 3[ ]122 Kb
Download this file (ZAŁĄCZNIK NR 4 do Zarządzenia Dyrektora-skonwertowany.pdf)zał. nr 4[ ]258 Kb
Download this file (ZAŁĄCZNIK NR 5-skonwertowany.pdf)zał. nr 5[ ]81 Kb
Download this file (ZAŁĄCZNIK NR 6 do Zarządzenia Dyrektora-skonwertowany(1).pdf)zarz. nr 6[ ]129 Kb