Home Biblioteka Regulaminy

Regulaminy


REGULAMIN KORZYSTANIA
Z CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

Centrum służy swym użytkownikom  jako źródło wiedzy i informacji -
prosimy zachować ciszę,
nie spożywać posiłków
i nie używać telefonów komórkowych.

 

 

I. WYPOŻYCZALNIA

1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
2. Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się za pośrednictwem katalogu tradycyjnego.
3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
4. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę.
5. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się indywidualnie lub na podstawie karty bibliotecznej nauczyciela.
6. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela - bibliotekarza można ją prolongować /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.
7. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
8. Uczeń, który w terminie nie dokona zwrotu książki, nie może korzystać
z księgozbioru bibliotecznego.
9. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
10. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony
w prawach korzystania z biblioteki.
11. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
12. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa II cz. regulaminu.
13. Na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
14. Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

1. Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.
2. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.
3. Wykorzystanie centrum multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.
4. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą nauczyciela bibliotekarza. Przed przystąpieniem do pracy uczeń podaje rodzaj wykonywanej czynności, w przypadku korzystania z Internetu - określa tematykę poszukiwanych informacji.
5. Korzystając z komputera w celach prywatnych uczeń nie ma możliwości korzystania ze stacji dyskietek, CD oraz drukarki.
6. Wyszukiwane informacje mogą być zapisane na w/w nośnikach lub wydrukowane jeśli służą one celom dydaktycznym dla całej klasy lub szkoły. Wówczas nauczyciel bibliotekarz udostępnia uczniowi inne konto.
7. Zalecane jest wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej za pośrednictwem stron internetowych. Użytkownik korzystający z programu Outlook Express po zakończeniu pracy powinien usunąć skonfigurowane przez siebie konto.
8. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwać komputera, powinien jednak służyć radą i pomocą.
11. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz.
12. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy.
13. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usunąć z dysku "H" oraz z pulpitu zapisane przez siebie pliki.
14. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
15. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie pozostawiać w szatni, a torby, teczki itp. w przeznaczonym do tego miejscu.
16. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.
17. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.
18. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego
i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli nie jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 

ZABRANIA SIĘ:

1. Wykorzystywania komputera do prowadzenia gier i zabaw /w szczególności czatów i gadu-gadu a także odwiedzania tych stron.
2. Instalowania innych programów, dokonywania zmian w  już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
3. Korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
4. Wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych.